Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
@ΜΒ ··
ΜπαταριααΜ Μπραντ”
Σελ..
ἑἐ©ι?ιι©εεα αι και
Η χαμένα
ΠΑ Τ|Σ ΦΥΣ|ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΖΟΊ5
. Φλ“ _
Βοήθεια 9.9 εκ. ευρώ στην
 Ελλάδα αποφάσισε η Κομισιόν
στεί λιγότερο ελκυστικό και
ενώ π ευρω2ώνπ απέφυγε τπν
"ταπείνωσπ" του να χασει ένα
μέλος της, ωστόσο π διένεξπ γόρω από τπν Ελλάδα επέφερε
"μόνιμπ 2πμιό" στο ευρώ και στο
πως το Βλέπουν οι επενδυτές.
Εστιό:ουν από τπ μια ότι π ελλπντκιί κρίαπ ανέδειξε ότι το ευρώ πόσχει στο σκέλος του ότι π
ευρω:ώνπ δεν αποτελεί δπμοσιονομτκό ένωσπ, και από τπν
όλλπ υπάρχει και π "διαδρωσπ"
που έχει υποστεί π :τἰτπσπ του
ευρώ ως αποθεματικού νομί·
σματος.
Ακόμα, όπως επισπμαίνεται σε
σχετικό δπμοσίευμα του πρακτορείου Β|οοπιοετς οικονομικοί αναλυτές σπμειωνουν πως
με ή χωρίς τπν Ελλάδα στο ευρώ
π πιο μακροπρόθεσμπ προοπτική για το ευρώ είναι μειωμένπ
λόγω τπς πολιτικής διόσπασπς.
Κατα τους ίδιους αναλυτές αυτό που διακυδεύεται δεν είναι τίποτα λιγότερο από τπν σπμειολογία του ευρώ ως αμετόκλπτου
συμΒόλου τπς ευρωπαϊκής ενότητας, καθώς το σχέδιο για
Βίοι" έδειξε πως π 2ώνπ του
ευρώ είναι μετακλπτή και αναστρέψιμπ.
«Μα» 2.38 δια. ωρα
ατα Μπηκα Μ
Σε χαμηλό Μαρια'
ετών η ανεργία
Ο λογίκός