Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23-07-2Ο`ί5
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
Αχιλλέα Α. στον
ςι9ιε-ι95ω
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡοΥ
ςι9ιε-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κΥΡογ
ιι974-1997)
Τρίζει συθέμελα
τό πολιτικό σκηνικό
Γράφει ὁ Β. ί Κοραχάης
Κάτι δέν πάει καλά στην Κυβέρνηση. Χρειάζεται ίσως
πρόσωπα περισσότερης κοινωνικής άποδοχής. Δέν
μπορεί ή Αριστερά νά σηκώσει στίς πλάτες της τά μέτρα λιτότητος, πού μέχρι χθές κατηγορούσε. Γι' αύτό
σημειώνονται αύτές οί άντιδράσεις. Καί όλα αύτό όταν
ένα μεγάλο τμήμα τής εύρωπαίκής κοινής γνώμης έχει
στραφεί κατά τής 'Ελλάδος, μέ τόν ύπουργό Οἰκονόμικών τής Γερμανίας νά έπιδιώκει άνοιχτά τήν έκδίωξη
της χώρας μας άπό τήν Εύρωζώνη. Τό Μέγαρο Μαξίμου
στέλνει ίοχυρό μήνυμα πρός τούς κυβερνώντες βουλευτές.ότι δέν άποκλείεται ὁ κ. Τσίπρας νά προσφύγει
στήν διεξαγωγή έκλογών διότι έπιθυμεί νά βάλει σέ τάξη ὁρισμένα άπείθαρχα στελέχη τού ΣΥΡΜΑ.
Πάντως καί στόν χώρο τής Αντιπολιτεύσεως είναι
έντονοι οί τριγμοί. Παρά τό γεγονός ότι οί περισσότεροι βουλευτές τής Νέας Δημοκρατίας έχουν δηλώσει
ότι θά στηρίξουν τήν συμφωνία, ὁ Πρόεδρος κ. Με'ίμα.ράκης, συναντήθηκε με τούς βουλευτές τής επαρχίας,
προκειμένου νά χαράξει τήν στάση πού θά τηρήσει τό
κόμμα του, όταν έλθει πρός ψήφιση τό επίμαχο θέμα
τής φορολογήσεως τών αγροτών. Ἡ Αξιωματική Αντιπολίτευση καλεί τήν Κυβέρνηση νά συνειδητοποιήσει
τήν σημασία τού πρωτογενούς τομέως γιά τήν ἑλληνική οίκονομία καί έπισημαίνει ότι οί"Ελληνες άγρότες
ύπέστησαν σημαντικές περικοπές στόν βωμό τής δημοσιονομικής προσαρμογής τής χώρας.
'Υπενθυμίζεται ότι οί σχετικές διατάξεις πού άπεσύρθησαν προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, τήν σταδιακή
κατάργηση τών φοροαπαλλαγών, όπως καί τήν κατάργηση τής έπιδοτήσεως τού πετρελαίου, τήν άναπροσαρμογή τού συντελεστή άπό ί3% σέ 28% καί τήν
αύξηση προκαταβολής φόρου σέ έπίπεδα ύψηλότερα
τού 27,5%. Σκληρή γραμμή τηρεί καί τό ΠΑΣΟΚ, προαναγγέλλοντας ότι δέν θά ύπερψηφίσει τήν συμφωνία
καί τά συγκεκριμένα μέτρα όταν έρθει στήν 'Ολομέλεια. 'Αρα ή κατάστασις γιά τό σύνολο τού κόσμου
προμηνύεται άρκετά δυσάρεστη. '
Μπροστά στόν φόβο νά χάσει καί άλλους βουλευτάς
στίς κρίσιμες ψηφοφορίες, ή Κυβέρνηση θά ὁδηγηθεί
έκούσα άκουσα άκόμη καί τήν πρώτη εβδομάδα τού
Αύγούστου σέ ύποχωρήσεις. Εύρωπαίος άξιωματούχος,
πάντως, δήλωσε ότι ή ελληνική πλευρά προσέθεσε ώς
αίτημα τήν υἱοθέτηση νομοσχεδίου γιά μορατόριουμ
κατά τού πλειστηριασμού τής πρώτης κατοικίας. Μέτρο
πού άποτε2ωίάγακούφιοη γιά πολλούς πού διανειοδο
τήθηκαν καί πού έφθασαν στό τραγικό σημείο νά ύπο
θηκεύσουν ακόμη καί τήν μοναδική τους κατοικία.
'Η έλληνική Κυβέρνηση πολύ δύσκολα θά άνοίξει μέτωπα αύτή τήν ἐποχή, γιατί καλώς ή καλώς συνεχίζει νά
σκέπτεται τήν έπανεκλογή της. 'Ο έλληνικός λαός σχεδόν πάντοτε διαθέτει τήν σοφία νά ψάχνει γιά έναν νοικοκύ ρη ὁ ὁποίος άνατάσσει τήν χώρα έπειτα άπό μία παρατεταμένη περίοδο άφασίας. Στήν παρούσα φάση οί
πολίτες παρακολουθούν άπλώς μιά έσωτερική πολιτική
άσυναρτησίας, ένω έξελίσσεται μία κρίση πέραν τού
ελέγχου ἐκείνων πού τή δημιούργησαν. 'Ορισμένοι θά
άναφερθούν στό έλλειμμα πολιτικής ήγεσίας πού υφισταται, εκτός έλαχίστων έξαιρέσεων, άπό ίδρύσεως τού
έλληνικού κράτους.,Αλλοι θά άποδώσουν τήν όξύτατη
ρητορική άντιπαράθεση σέ μία <<θεατρικότητα», στοιχείο άπαραίτητο τού κοινοβουλευτισμού, άν καί τό παρεχόμενο θέαμα είναι χαμηλής ποιότητος."ίσως κάποιοι
όμιλήσουν τέλος γιά άδιέξοδο τού συστήματος καί πλήρη έκπτωση τού πολιτικού κόσμου τής χώρας.
'Η 'Ελλάδα χρειάζεται νά άποκτήσει έκ νέου τήν
έμπιστοσύνη τών Εὐρωπαίων, σέ ό,τι άφορά τήν δη μοσιονομική της κατάσταση, άλλά καί τό επενδυτικό της
κλίμα. Γι' αύτό δέν άρκεί τό πρόγραμμα σταθεροποίησης πού έξαγγέλλει ή Κυβέρνηση. Οἱ άτυχείς χειρισμοί ὁρισμένων ύπουργών στό θέμα αίφνης τού·λιμανιού δημιουργούν κρίσεις στίς άγορές καί παράλληλα
πλήττουν τά συμφέροντα τού ελληνικού δημοσίου. Ἡ
έμμονή σέ μή ρεαλιστικές προεκλογικές δεσμεύσεις
μπορεί νά άποδειχθεί μοιραία καί νά έπηρεάσει τόν
τρόπο πού άντιμετωπίζεται ή χώρα μας διεθνώς, σέ
μιά στιγμή πού βρίσκεται στό μικροσκόπιο καί κρίνεται αύοτηρά."Οσο γιά τήν Νέα Δημοκρατία, οί βουλευτές καί τά στελέχη της άς φροντίσουν γιά τήν ενότη
Ἀπίστευτα άφελές
τό σχέδιο γιά Οκκά
'Η ιΆριστερή Πλατφόρμα» τοῦ Σύριζα κατηγορεί τόν
Πρωθυπουργό ότι δέν είχε κανένα σχέδιο έναντι τών δανειστών. Στήν έπίση μη ἰστοσελίδα της, άναρτήθηκε
προχθές κείμενο πού μεταξύ άλλων ἀναφέρει:
«Σέ κάθε περίπτωση, έγείρεται ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Ό Πρωθυπουργός άναγνωρίζει, ούτε λίγο,
ούτε πολύ, ότι στίς 12 °Ιουλίου, ύστερα άπό πεντέμισι
μήνες διαπραγμάτευσης, δέν εήε τό παραμικρό έναλλακτικό σχέδιο άπέναντι στήν άπόλυτη άρνηση τών δανειστών. Ακόμη_καί ἄν δεχόμασταν ότι δέν τοϋ προσέφερε τέτοιο σχέδιο ή Αριστερή Πλατφόρμα πράγμα
πού δέν ίσχύει- σέ τί θά έλάφρυνε κάτι τέτοιο τίς δικές
του εύθύνες καί τίς εύθύνες τής διαπραγματευτικῆς ὁμάδας πού ό ίδιος οχημάτισε;».
Μέ άλλα λόγια, ή «Αριστερή Πλατφόρμα» διατείνεται ὅτι, τουλάχιστον ή ίδια είχε προτείνει έναλλακτικό
σχέδιο στόν Πρωθυπουργό, τό ὁποία προδήλως έκείνος
άπέρριψε. Καί όπως άναφέρεται στό Βια κείμενο, τό έν
λόγω σχέδιο περιελάμβανε τήν έθνικοπσίηση τών τρα- ,
πεζών καί τήν άναστολή πληρωμών, έν όψει τής διαπραγματεύσεως. Δηλαδή ένόσω δέν έπετυγχάνετο συμφωνία
μέ τούς δανειστές, νά παύσει ή Ἑλλάς νά άποπληρώνει
τίς δόσεις τών χρεών της. Αύτή ήταν ή προταθείσα
«έναλλακτική», πού θά ὁδηγούσε σέ πλήρη ρήξη μέ τούς
δανειστές καί έν τέλει στό Οκκά καί τήν Δραχμή.
Σήμερα βέβαια, ὁ Πρωθυπουργός άποκη ρύσσει όσους
τοῦ προέτ ειναν τά άνωτ έρω. Αλλά τό έρώτη μα είναι γιατί δέν τό έπραξε νωρίτερα καί έπί 5,5 μήνες άκολούθησε
τήν γραμμή τής ρήξεως, μέ άποτέλεσμα νά έπιδεινωθεί
δραματικά ή διαπραγματευτική θέσις τής χώρας, νά όδηγηθεί ὁ ίδιος σέ άδιέξοδο, νά προσφύγει στό δημοψήφισμα καί τελικά νά βρεθεί μέ τήν πλάτη στόν τοίχο έναντι
τών δανειστών. Διότι ένώ ὁρθώς κατηγορεί τώρα τούς
«συντρόφους» του τής «Αριστερής Πλατφόρμας», δέν _
άπαντά στό γιατί όλο αύτό τό διάστημα ούσιαστικώς
ι· ι υἱοθέτησετήν παράλογη·γραμμήτως, >- 
Τήν Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, ὁ κ. Τσίπρας είχε
μεταβεί στήν Μόσχα όπου συναντήθηκε στό Κρεμλίνο μέ
τόν Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δύο ήμέρες πρό
τής άναχωρήσεώς του γιά τήν ρωσική πρωτεύουσα,
όμιλών άπό τό βήμα τής ἑλληνικής Βουλής καί άποτεινόμένος στόν άρχηγό τής άξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, ό
Πρωθυπουργός είχε πεί τά άκόλουθα:
«Ἡ Ἑλλάδα δέν είναι χώρα ύποτελής καί ῦπ0ταγμένη.
Πολύ σύντομα θά διαπιστώσετε πώς έχει ίσχυρή γεωπο
όάποκηρύσσει τερμα Τσίπρα;     μ  1' κ
λιτική δυναμική, καίεἶναι χώρα κυρίαρχη πού δέν μποροῦν νά παίζουν μαζ ί της έταίροι καί δανειστές».
Τώρα τό Κρεμλίνο διαψεύδει ότι ὁ"Ελλην πρωθυπουργός έζήτησε οἰκονομική βοήθεια άπό τήν Ρωσία,
γιά νά τυπώσει ή 'Ελλάδα δικό της νόμισμα."Ομως αύτό
δέν σημαίνει ότι δέν ύπήρχε τό έναλλακτικό σχέδιο.
°Ενόμισε προφανώς ὁ 40ετής καί άπειρος κ. Τσίπρας,
ότι άν έκανε ένα άνοιγμα πρός τήν Ρωσία τήν στιγμή
τής Ούκρανικής κρίσεως, ὁ Πρόεδρος Πούτιν θά άλλαζε τήν γεωστρατηγική ίσορροπία καί θά έστήριζε τήν
'Ελλάδα γιά νά έξέλθει άπό τήν Εύρωζώνη καί νά διασπάσει τήν Εὐρωπαίκή"Ενωση.Ἀν δέν τό έπίστευε αύτό
ό κ. Τσίπρας, τότε πρός τί ή δήλωσις περί «ίσχυρής γεωπολιτικής δυναμικής»;
Αδιανόητα πράγματα
Γιά τήν ἱστορία, διαβάστε τί άκριβώς έγραψε ή
<(Βστία» τήν έπομένη ήμερα (Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου) γιά τήν έν λόγω δήλωση:
«Ἡ άνωτέρω διακήρυξις, τήν ὁποία έν πολλοίς έπανέλαβε καί χθές ὁ κ. Τσίπρας άπό τό Κρεμλίνο, είναι προδήλως ἐξωπραγματική. Διότι ή έπίκλησις τής γεωπολιτικής
ίσχύος, νοείται μόνον ὅταν αύτή είναι ύπαρκτή καί δεδομένη. “Οχι ὅταν ή χώρα είναι πτωχευμένη καί αδυνατεί νά
έκπληρώσει τίς ύποχρεώσεις της πρός τούς δανειστές της
καί προσφεύγει σέ τρίτες χώρες -έν προκειμένω τήν Ρωσία- γιά' νά δείξει στούς Εύρωπαίους ότι δέν τούς έχει πλέον άνάγκη, διότι δήθεν έχει έξασφαλίσει άλλες συμμαχίες
καί ίσως έναλλακτικές πηγές χρηματοδοτήσεως».
Καί ή «Έστω» κατέληγε:
«Αύτά είναι πράγματα πού δέν έπιτρέπεται ούτε κάν νά
ύπονοούνται. Διότι έκθέτουν τήν χώρα σέ τεραστίους κινδύνους, οί ὁποίοι έκφεύγουν τής έντολής πού έλαβε ὁ
πρόεδρος τοῦ Σύριζάάπό τόν έλληνικόλαό. ΔΟύδείς τόν
ἐξουσιοδότησε νά διακινδυνεύσει τήν θέση τῆς 'Ελλάδος
έντός τής Εύρωζώνης καί τής Βύρωπαίκῆς 'Ενώσεως».
Στό έρώτημα λοιπόν άν ύπή ρχε έναλλακτικό σχέδιο, ή
άπάντησις είναι ναί. °Υπήρχε σχέδιο γιά Οκκά, τό ὁποία
όμως, όπως άποδεικνύεται, ήταν άπίστευτα άφελές. Σήμερα ὁ κ. Τσίπρας όρθώς έγκαλεί τούς ή μιπαράφρονες συντρόφους του."Ομως τόσο καιρό έκείνους άκουγε. Καί έπρεπε νά φθάσουμε στήν καταστροφή, γιά νά καταλάβει τί τού
έλεγαν καί τί τόν έξωθούσαν νά κάνει.
Αποστομωτικός
ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
γραμμίζει, δέ, ότι ούδεμία
διάταξις τού Συντάγματος,
'Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας άπέρριψε χθές τό
πάρτυ ήταν καλεσμένη ή μικρή
Μ- άδελφή του, πού γεννήθηκε
τόν Μάϊο, ή ἐὰν «βαριέται»
ΕίΔΗΣΟΥΛΞ τήν ..Με αν Με...
'Οπως καί νά έχει, νά τούς ζή
Π σει ό πιτσιρίκοα
Ο Μέ... πριβέ πάρτυ έόρτασε
χθές τά δεύτερα γενέθλιά του ὁ
γλυκύτατος πρίγκηψ Τζώρτζ
τῆς Βρεταννία. Βέβαια δέν ξέρουμε τό μενού τού πάρτυ,
πού έγινε στό έξοχικό τών γονέων τοις Ούίλλιαμ καί Καίηη
στό Νόρφολκ, παρουσία μόνον
συγγενών, άλλά φανταζὁμαοτε ότι θά κυριαρχούσαν λιχουδιές όπως τό... γάλα, ή
πορτοκαλάδα καί τά μπισκότα! Ἐπίσης δέν ξέρουμε ἐὰν στό
υ κατά να αν Με
λογία άποτελεί ή έπιτυχής
_ έμφύτευοτς από ίατρούς τού νο
σοκομείου τού Μάντσεστερ ένός
κβιονικού μαστού» στόν άμφιβληστροειδή 80ετοι7ς πού έπασχε άπό ήλικιακή ἑκφύλιση τής
ώχράς κηλίδος νόσο πού μπορεί νά ὁδηγήσει σέ τύφλωση. Ό
808τής «βλέπει πολύ καλά τά
περιγράμματα τών ἀνθρώπων
καί τών άνπκειμένών»! Είναι ή
πρώτη φορά πού γίνεται τέτοια κάμω; καί μακάρι νά
άκολουθήσουν καί άλλες.
αίτημα τής Προέδρου τής
Βουλής νά ενημερώσει
τούς ὁμολόγους του γιά
τήν κοινοβουλευτική διαδικασία ψηφίσεως τού νομοσχεδίου γιά τά προαπαιτούμενα, τήν ὁποία έκείνη
έκρινε ώς άντισυνταγματική. Σέ λακωνική επιστολή
του πρός τήν κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, ὁ κ. Πρ.
Παυλόπουλος τής επισημαίνει ότι δέν μπορεί νά
άνταποκριθεί στό αίτημά
της διότι πρόκειται γιά
<<προσωπικές» της άπόψεις,
άφού ή Βουλή δέν έχει λάβει σχετική άπόφαση. Ύπο
άλλά ούτε καί ή διεθνής καί
εύρωπαίκή πρακτική τού
έπιτρέπουν νά ένημερώνει
τούς ὁμολόγους του.
*Επί πλέον ὁ Πρόεδρος
τής Δημοκρατίας εξηγεί
στήν κ. Κωνοταντοπούλου
ότι άκόμη καί άν έπρόκειτο
γιά άπόφαση τού Σώματος, ὁ
ίδιος, πάντα κατά τό Σύνταγμα καί τήν διεθνή εύρωπαίκή
πρακτική, καί πάλιν δέν θά
είχε άρμοδιότητα διαβιβάοεως στούς ὁμολόγους του,
απλώς διότι <<ούδόλως ή
Βουλή τών Ἑλλήνων έμποδίζεται ν' άπευθύνεται εύθέως πρός αὐτούς».
τα τού κόμματος. Τά άλλα όλα θά βρεθούν.
_ η.  
| Ξεκινούν .
οί διαπραγματεύσεις
Ξεκινούν άμεσα οί διαπραγματεύσεις γιά τό τρίτο πρόγραμμα στηρίξετε. Στήν Ἀθήνα στελέχη τών ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ
καί Ε8Μ.
Σελίς 2
ι Βαθαίνειτό ρήγμα
στόν ΣΥΡΜΑ
'Η κυβερνητική έκπρόσωπος
κ."Ολγα Γεροβασίλη χαρεκτήρισε πιθανώς άναπόφευκτη
τήν διάσπαση τού κυβερνώντος κόμματος.
Σελίς 8
Αντίποινα Κούρδων
στήν Τουρκία
Τό ΡΚΚ άνέλαβε τήν εύθύνη
γιά τήν δολοφονία δύο άστυνομικών στήν νοτιοανατολική
Τουρκία, κάνοντας λόγο γιά
άντίποινα στήν έπίθεση στό
Σουρούτς.
Σελίς 4
ί ί ί! ίί
Η ΠίίΠθ ΜΜΜ
Κατά τό Λεξικό τού Μπαμττινιώτη
«αὐτός πού φλυαρεῖ κουραστικά καί
άοτωάπττα» άποκαλεῖται «γλωσσοκοπάνα». Αὐτὸς πού «δέν βάζει γλώσσα
μέσα», διευκρινίζει τό σχετικό λήμμα Πέραν άπό τόν τομέα τής γλωσσολογίας,
ίσως θά έπρεπε νά άσχοληθεῖ μέ τήν περίπτωση τών «γλωσσοκσπάνων» καί ή
ἰατρική ὲττιστήμη. Διότι μάλλον περί νόσου πρόκειται. Οί προσβληθέντες άπό
αὐτήν δέν μπορούν νά συγκρατήσουν
τήν γλώσσα τους ούτε γιά μερικές ώρες
τής ἡμέρας. Πιθανόν νά μιλούν καί στόν
ύπνο τους.'Οσο περνάει ὁ καιρός δέ, τόσο ή Με τους έωδανώνεται. Παράδειγμα ή περίπτωση τού δικού μας έθνικού γλωσσοκοπάνα μέ ένα νί.
'Επί πέντε όλά<ληρους μήνες δέν ααα
τίποτε άλλο παρά νά ξυπνάει τό πρωί
καί νά άρχίζει νά μιλάει. Στά πρώτα
στάδια τής νόσου μιλούσε στά πρόσωπα τού σπιτιού. Σύντομα όμως βγήκε
καί μιλούσε σέ άγνώστους, άρχικά στά
καφενεία καί στήν συνέχεια στίς πλατείες.
'Ο πληθυσμός τής 'Ελλάδας όμως δεν
Ἀκατάσχετη φλυαρία
ήταν άρκετός γιά νά τόν άκούει καί πέρασε τά σύνορα. Απευθυνόταν σέ πληθυσμούς τής Εὐρώπη5 καί τής Αμερικής.
Μέσα σέ μία ήμέρα μιλούσε σέ τέσσερα
τηλεοπτικά δίκτυα τής Γερμανίας, σέ
τρία τής 'Ισλανδίας, σέ έτιτά τών ΗΠΑ
καίσέένατήςΑνδόρας,άώέδινεκαίοναντέξεις στήν γαλλική Μακάο, στήν
γερμανική Πε", στήν ίαπώνική Μαλί
8Ιιύιιίιοιιιι, στήν @ερωτική ΨεεΙιἱιτςτου Ροεί, στήν άγγλική Ι)εἰΙγ Μετά,
στήν Ιταλική Οσετίας θελα δει·ε, στήν
ίσπανική ΕΙ Ραπ καί σέ κάτι άφρικανικές
καί άσταπκές έφημερίδες πού δέν έχω
συγκρατήσει τούς τίτλους τους.
Βέβαια μᾶς στοίχισε άρκετά δίς ή
άσθένεια αὐτή τού ἑθνικού γλωσσοκοπάνα. 'Οταν ττιά δέν τόν κάλυπτε ή
άσφάλεια τού 'ΚΑ, τόν Βαλε ὁ πρωθυπουργός νά λιάζεται. Πού νά βάλει
γλώσσα μέσα του όμως αὐτός! Τό παραλήρημα πού είχε άρχίσει μέ τήν «δημιουργική άσάφεια» έφθασε τώρα στήν
«όνομαστική ρευστότητα μέ κινητές
εὐρωδραχμές στό πλαίσιο τού εὐρώ», τό
ὁποῖον σημαίνει άπό ότι κατάλαβα
«άρμεγε λαγούς καί κούρευε χελώνες»,
οίκονομική θεωρία τήν ὁποία θά διδάξει
προσεχώς άνά τόν πλανήτη. Προχθές
τόν άκουσα νά τήν διατυπώνει καί δέν
έχω συνθθει ἀκόμη. Συγχρόνως μάλιστα
αήργησε καί ώς ψυχαναλυτής καί μάς
άνακοίνωσε ότι ὁ πρωθυπουργός «βρέθηκε πρό τού 8ιλήιιματοε νά αὐτοκτονήσει ή νά ύττσγράψει μιά συμφωνία πού
δέν ήθελα! Διότι έχει καί τήν ίκανότητα
νά διαβάζει καί τίς σκέψεις τών άλλων
όπως καί σέ βουλωμένο γράμμα! ΜετττεΙίεί έκ γενετής. Μεχρι καί τήν Ακρόπολη χρησιμοποιεῖ γιά φόντο στίς τηλεδηλώσειςτου. Λέςνάμάςάποκαλύψειόπὁ
Περικλής ήταν μπάρμπα του καί τού
τήν άφησε κληρονομιά; Μπορεί καί νά
τήν έχει τάξει δώρο στόν φίλτατό του κ
Σώύμπλε.
Αύτό πού μού έχει κάνει περισσότερο
άλγεινή έντύπωση είναι ή παντελής
έλλειψη ήθους ἀπό όλους αὐτούς πού
έιττισ·τεύθηκε ὁ κ. Τσίπρας καί τούς διόρισε ύπουργούς καί πού μετά άπό πέντε
μήνες καταψηφίζουν αὐτόν πού τούς
έιτπστεύθηκε έττειδή διαφωνούν πού δέν
έρριξε τήν 'Ελλάδα στόν κρημνό! Δέν παραιτούνται ωστόσο άπό βουλευτές,
πλήν ἑνὸς! Αὐτό τό ήθος τής συμπεριφοράς τους άπάΙανπ στόν πρωθυπουργό πού τούς άανε ύπουργούς είναι τό
άντιπροσωπευτικό ήθος τής Αριστεράς;
Εὐχαριστώ, δέν θά πάρω.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
!__ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αύριο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.21'-Δύσις 8.42'
Σελήνη Πρώτο Τέταρτο
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος. Αθηναγόρου τοῦ ὰπολογητοῦ,
Θεοφίλου τοῦ Ζακυνθίσυ τού ἐν Χίω μαρτυρήσαντος.
Οί ύπη ρέτες
τών πνευ μάτων
τού Α. Π Δημόπουλου
Τ ούς λένε <<ύπηρέτες τών πνευμάτων» (εένίιὸ). Είναι οί
οπαδοί τών θρησκευτικών συστημάτων νοοαοο καί <<νοόσα», ώς λέξη, στήν κρεολική γαλλική τής Αίτής, σημαίνει,
<<μυοτηριώδης δύναμη, πού κυβερνά τόν κόσμο καί τίς ζωές
τών ανθρώπων». Γιά τούς εένίιὸ τήν ζωή μας τήν κυβερνούν
τά πνεύματα (Με) καί τό σχετικό πάνθεο άπαριθμεί δεκάδες.
,Αλλο γιά τήν ύγεία, άλλο γιά τόν έρωτα, άλλο γιά τό χρήμα. Τά
πνεύματα μπορούν νά δώσουν ζωή άκόμα καί σέ έναν νεκρό.
"Ετσι, οί ύπη ρέτες τών πνευμάτων πιστεύουν καί στούς <<ζων
τανούς-νεκρούς» - τά λεγόμενα <<Ζοτιιί›ίεε».
Τώρα, τέτοιοι ύπηρέτες τών πνευμάτων, πού νά πιστεύουν σέ πνεύματα καί σέ «ζωντανούς-νεκρούς», πού
άποδεικνύουν, άκριβώς, τήν ύπαρξη καί τήν δύναμή τους,
δέν έγκαταβιώνουν μόνο σέ ύπανάπτυκτες περιοχές τών
τροπικών."Οχι, όχι, ύπάρχουν πολλοί ύπηρέτες τών πνευμάτων καί σε Εύρώπη καί σέ Αμερική, άπλώς, συναφώς, πρός
τήν μυστηριώδη φύση τής σχετικής θρησκείας, μπορεί νά
χρειάζεται καιρός γιά νά τούς ταυτοποιήσεις. Ήταν μέ αύτή
τήν έννοια, πού τό ί980, ὁ τότε ύποψήφιος γιά τό χρίσμα
τού Ρεπουμπλικανικού Κόμματός τών Η.Π.Α, Θεατρο ΗΜ!. _
Βυείι, χαρακτήρισε τήν οίκονομική πλατφόρμα τού τότε `
άνθυποψηφίου του, Ευρεία Εεεςετι, <<οίκονομικά νοοαοο»,
καθιερώνοντας έκτοτε τόν όρο στό λεξιλόγιο τής άμερικανικής πολιτικής έπιοτή μης. Ναί, ύπηρέτες τών πνευμάτων
είναι καί όσοι πιοτεύσυν καί σέ <<οίκονομικά νοοαοο», δηλαδή σέ μέτρα, στά ὁποία μπορεί νά πιστεύεις μόνο άποδεχόμενος μαγικές δυνάμεις καί άντιπαρερχόμενος τήν λογική.
Καί τήν οίκονομική καί τήν κοινή λογική.
καί μπορεί ὁ Βυεί1 νά έπεσε έξω -τά οίκονομικό της προσφοράς (ευρρΙγ-είαε αποικία) τού έν συνεχεία Προέδρου Βεεςειι έκαναν όντως θαύματα γιά τήν άμερικανική οίκονομία (τό
φαινομενικά παράδοξο τής αύξήσεως τών έσόδων μέσα άπό
φορολογικές άπαλλαγές δέν ήταν άλλωστε καί τόσο παράδοξο,
έχοντας έπανειλη μμένα έπιβεβαιωθεί ἰστορικά, άν καί όχι μέ
τήν άκριβή σίκονομετρική έννοια τής λεγόμενης καμπύλης Τείίετ). Πάντως, ὁ Βυεί1 έκανε λάθος στήν ταυτοποίηση, όχι στήν
έννοια. Ναί, δυστυχώς, <<οίκονσμικά νοοάοο» καί ύπηρέτες τών
πνευμάτων ύπάρχουν. Κραυγαλέα περίτπωση τό γνωστό «πρόγραμμα» λιτότητας τής 'Ελλάδας, πού έπανήλθε, γιά νά επιβεβαιώσει ότι, γιά τούς λογικούς τουλάχιστον άνθρώπους, νεκραναοτάσεις ύπάρχουν μόνο στά παραμύθια. Καί έτσι παρά τό γεγονός ότι ὁ εύρώ-τσαρλατανισμός καλά κρατεί, ὁ διεθνής Τύπος πλέον μιλάει άνοιχτά. Μέ τούς ύπηρέτες τών πνευμάτων,
έδώ καί στην Εύρώπη στό τιμόνι, ή 'Ελλάδα' έγινε «κοιτάω». Τό
πρόγραμμα θά άποτύχει. Ξανά. Καί ξανά.
"δού μιά μικρή επιλογή άπό τήν άρθογραφία τών τελευταίων ήμερών, πού, έκ τών πραγμάτων πλέον, περιγράφει τήν κατάσταση μέ όρους «οίκονομικών νοούοο». Οί τίτλοι μιλάνε!
<<'Ελλάδα - ένα οίκονομικό κράτος ζόμπι» (Οτεεοε, Α ΡίοετιοίεΙ
Ζοττιί›ίε διετα), άρθρο τού συμβουλίου έκδοσης τών Νέα Υοτκ
Τίτηεε (ί 2/08/20ί 5). <<'Ο άγώνας, νά λειτου ργήσεις τίς έλληνικές
έπί ει ' σει ό πι» (Πε δττιιςςίο το πιο (Μποστ Ζοιττόίο Βυείτιοεεεε), άνταπόκριοη στό ΒΙοοπιύετρ Βυείιιεεε (28/08/20' 5). <<Ἡ
'Ελλάδα μετατρέπεται σέ οίκονομικό κράτος ζόμπι, πού σπόρχει άποκλειστικά γιά νά πληρώνει χρέη»(Οιεεοε ίε αυτόυς απο ε
“Ζοιτιόίε” Μια, ιίιετ πότε εοΙείγ το μεν ού είεότε), άρθρο τού Οπα
ΨύΙιετιτε-Οτιιτ στό Βιτείτιεεε Ιπ8ίαετ (20/07/2θί 5). Ναί, οἱ πάντες
έχουν πλέον καταλάβει, μόνο το εγχώριο πολιτικό σύστημα καί
οί δανειστές προσποιούνται ότι τό πρόγραμμα τής 'Ελλάδας
είναι πρόγραμμα διάσωσης καί όχι οίκονομικού θανάτου.
"Οπως εξηγεί ὁ θεσειτ ΨίΙΙίειτιε-Οωτ:
«Ἡ 'Ελλάδα τήν προηγούμενη έβδομάδα κατόρθωσε νά
άρπάξει 7,ί θ δισεκατομμύρια εύρώ σέ έκτακτη χρηματοδότηση... Πολύ απλά. ΜΜΜ
δωσε οτί άπαιτ 'σ ι τού Ειπα οτι άπλώ ιά νά κ στ 'σει
τά φώτα άναμμένρ. Αλλά οί μαζικές ύποχωρήσεις φαντάζουν μάταιες ήδη λίγες ήμέρες μετά, πράγμα πού ύπογραμμίζει πόσο άπελπιστικά ή 'Ελλάδα έχει άνάγκη άναδιάρθρωσης χρέους... Από τό ποσό αύτό, ή ΕΚΤ έχει λαμβάνειν 8,5
δισ., ἐγώ ή 'Ελλάδα όφείλει σέ καθυστέρηση στό ΔΝΤ ί,θ
δισ. Με τούς τόκους άμφοτέρων, τό σύνολο άνέρχεται γιά
τήν ΕΚΤ στά 4,2 δισ. καί γιά τό ΔΝΤ στά 2,05 δισ. "Ετσι, άπό
τό ποσό τών 7,ίθ δισ., έμειναν μόνο θί0 εκατομμύρια... ή
χώρα είναι στην πράξη ένα κοάτος ζόμπι. πού ύπάοκει άποκλειστικά γιά νά πληρώνει χρέη. Ἡ οίκονομία είναι κλινικά
' καί κάθε _ ατοδότ ο πού παίνει αίνει...
Αύτό πού ή 'Ελλάδα χρειάζεται είναι μιά διακοπή πληρωμώ
τοκοχρεολυσίων γιά όσο ή οίκονομία χρειαστεί, γιά νά ξανασταθεί στά πόδια της... άλλά ή ΜετΙςε1έπιμένει ότι ή 'Ελλάδα
δέν μπορεί νά ξεφύγει έτσι εύκολα - όφείλει νά πληρώσει
τά χρέη της καί νά ύποοτεί τίς συνέπειες.»
'Ἡ, όπως τό διατύπωσε πρόσφατα, πιό τεχνικά άλλά έξίσου
σκλη ρά γιά τά <<οίκονομικά νοοαοο», ό Βοιτιίτιίηιιε δωσω-ΚΜ:
<<Ἡ έπιμονή σέ έμπροσθογεμή δημοσιονομική προσαρμογή
στό παρόν οίκονομικό περιβάλλον είναι ταυτόχρονα πολιτικά
καί οίκονομικό άνεύθυνη. 'Η παροχή περαιτέρω βοήθειας,
άπλώς πρός άποπλη ρωμή τών ύφισταμένων έπίοη μων πιοτωτών, είναι άπλώς άνόητη. .. 'Η παράταση τού ύφιοταμένου
άποτυχημένου προγράμματος, ή έπέκταση τής οίκονομικής
δυσχέρειας άνευ λόγου καί ή παράταση... τών διαιρετικών
εντάσεων μεταξύ πιστωτών καί όφειλετών θά άποβεί ὁλέθρια».
Ναί, μόνο οί εένίτὸ κάνουν ότι δέν καταλαβαίνουν.
Ατυχώς, έδώ βρισκόμαστε. 'Η πολιτική σέ 'Ελλάδα καί σέ
Εύρώπη άπλώς προσυπέγραψε τά <<οίκονομικά νοοσοο» καί
έκανε τήν 'Ελλάδα κράτος ζόμπι μέ κλειστές Τράπεζες, ζημιογόνες έπιχειρήσεις, φτωχοποιημένους κατοίκους. Οί έξω
τό έκαναν γιά νά προστατέψουν τήν ΟΝΕ. Οί έσω γιά νά κερδίσουν χρόνο καί τά προνόμια τής έξουοίας, στά ὁποία, διακομματικά πλέον, όμνύουν. 'Η χώρα, φυσικά, έχει πλέον πάρει διαζύγιο μέ τόν όρθό λόγο."Οταν πρό καιρού έγραψα ότι
όσοι διαδήλωναν στίς πλατείες <<Μένουμε Εύρώπη» έπασχαν
άπό έσφαλμένη ταξική συνείδηση, ήμουν έπιεικής, γιατί τελικά <<έμειναν άπό καταθέσεις» καί ποιός γάλλος καλύτερος
νά ήγηθεί μιας τέτοιας σοσιαλιστικής πορείας αύτο-φτωχοποίησης άπό έναν <<έπίσημα» άριστερό όπως ὁ Αλέξης Τσίπρας;"Οχι, φυσικά, ότι μέσα στήν καταστροφή δέν ύπάρχει
πάντα περιθώριο γιά έλπίδα. Ναί, δεν τό άρνούμαι, παραμένω αίσιόδοξος, ότι, άργά ή γρήγορα, ή πραγματικότητα θά νικήσει τό νοοάοο καί τούς ύπηρέτες των πνευμάτων καί ότιή
χώρα θά βρεί, έστω βαριά τραυματισμένη, τόν δρόμο της
γυρνώντας τήν πλάτη στόν εύρώ-οοσιαλισμό, πού έπί χρόνια, διακομματικά, τήν διαβρώνει. Αλλά ή κάθαρση θά έχει
μοιραία κάτι άπό τούς τροπικούς. Θά έρθει άπρόσμενα καί
μέ θύελλα, όταν τό πνεύμα τής βροχής νικήσει, τελικά, τό
πνεύμα τής άπάτης. Είναι άπλά θέμα χρόνου.