Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Τώρα τρέχουμε για συμφωνίαRecognized text:
ευ ζ(,
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛοΝικιιΣ τον τον
Δωρεάν τέλη Ειιισσσν δουλεισ
Σενάριο γισ
συνδεσιι5 με οι εθελοντε5
το δίκτυο σεριου δοσοιιυροσβεστε8
εκλογή προέδρου
στι5 30 Αυγούστου
σελ. 3 σελ. 9 σελ. 8
-.   ος·||ο'στσ·
< Μνεῆιοιρορος   Ι
ι4 ὁ 
ΠΕΝΠΐΗ 23 'ΟΥΛ|ὸΥ έὸι5 Ι ΕΥΡΩ
Τωρσ τρεκου 
ϊ" κ"ΪΠσΪΠμ°Ϊ"
ρούχων κσι
οι επιχειρήσειε
Η συμφωνω 
Με  «νου» ΗΜ' ΒΑΝΑ ΠΕ|ΙΕ|ΣΜΕΜΣοτιουτοςοογὡνσς δενθοιιοει οχυρό μάχης δενιιροτιθεμσι-οικειοθελὡς τουΜχιστον-νστο
63 «ὁ ) 5«" . › χυμένα; Χομενοιεινσιοισγὡνες πουδενδινοντσισνεφερεο εγκστολεἱψω.Δενθσγινουμε ουτε Με ουτε ριψοσιιιδες. ουτε
ΧΟ ι Ι Μ πρωθυπουργος ΑλέξηςΤσυιρσς μιλὡνΙσςστη0λομελεισ της οπολογητἐς χσμενων Μνων» εἰιιεοκ.ΤσιιιρσςΔενστηριζουμε
κ°|2 «ΜΜΜ, Βουληςγισ το ιιροσιισιτουμενσ.«Σε ατι σωρο τον δικο μου την κυβερνηση ΣΥΡ|ΖΑ·Στηριζουμετην ιιστριδσ. τόνισε οπο την
· · κώδικσ σξιὡν,ηιισρουσισ της Αριστερός στην κυβέρνηση δεν τρωω οπρὸεδροςτης ΝΔ Ευσγγελος Μειμσροκης. κσιηγορὡ- ς
.περασε Το 2° """ἶ'° εινσιειιιδιωξη θέσεων¦εινσιοχυρομοχηςγισ το συμφέροντα του ντσςτον κ·ΤσΙιιρσ πως εισιροσωιιειτοβοθυκρστος ^Π0ντ"σ"
να τα προσιισιτουμενσ Μου μος. συγκρούσεις με το ορνσνωμενσ συμφέροντο.Αυτο το Ο ω. 3. 5 γ|ο τον τάφο
με έ έ του Φιλιιιιιου Β|
Π Μ. 43
ΜΕΛΛΟΝ"
.    ; η Το δίνει όλο
 ' ”  '  -Ι  σήμερσ ¦
π "Με ΜΜΜ' στην Τουμιιο 
κστεκτιισε με Λοκομοτίβυ 
ω Βόρειο λΝΩἰ0 «ξ;ιΜ€=αλύποω».Μ Ϊ
7ΜΝ ΙΠωΜ