Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Δυνοτές εΠιλογές με μεγολο φοβορί κοι σουΠερ Επιδόσεις
 ¦ " 4 Μ" Π"|Χ"ΜΠΤΠ
.  ΜΕ ΗΟΜΕ', Μ' ΜΜΜ!
. “. Β · Μονές ΟΜΜ Μειώσεις γιο τους 2 Πμιτεῆικους του Γκῶντ
` “ -' ' ^ Και. το ΜΒΜ ποανίὁι του Πονοθονοϊκου με την Ουντινέζε κοι
η τον ογὡνο του Τσόμπιονς Λιγκ ΝτοντΜκ-ΜΜτε Μπορίσοφ.
ο : '
Τοηιιιιονο Λιγκ κι" ΜΜΜ · - ΜΡ "ΜΗΝ ΜΜΜ ΚΜ 8,00
Ο Δυο ·οωι· κοι ένο ·ὁιΜο· στον τριοδο ως 8οοικος ί
. Δ ΟΜτοΤώμΠιονςΛιγκ κοιτοκυπῆῶ Μος ένω οι
Μάταια. Ο Τἑοο:μς ιοοοοῆίτς. οι Μο στο ημίχρονο! ,  ·- κ μ Μἐς με το αριΒή σκορ. Ο Κοιτρίο φο80ρί με αχ» στο
ένα '0000 και “ο ·δ!Μό· στο ωσῖ“μ0· - ημίχρονο του  οΜγειὡνοντοι ω το 4.00 έως το 4.20
Ζήτω: ο «Μι»
_ νο... οποχωμιοτι
, 'κι
οΜΜωὡπῳτω
- - · > - _ ο ΜΜΜ...ωονιωΣςΜι
_ 4 <ΜπΜΜΜἀαΜΜΜοΝΜςπΜο κ· "
'ΗΜ ΤιΜῳοωοΜΜΜΝΜη ΤΜ 'Μ"'"Νκ
._ «ήΜ›...Μωω ΓΜαΜὰΜὡρ- 
ΜΜοςοΜ ΜωκοΜπ«ηΜ»Μο · ~
. ωςοβη¦ ωωωωωΜ“ω Μ 
`τ-·¦36ΜωμαοΜ ΜΜ·πἄΜςπῳμΜ
 · ΜΜΜ·Μ|"ωΜΜῷΜ9 Με  “ Θ
^ "οψη @Μι
«ΣΦΑΓΗ» Π" ΜΚΑ ΠΑ οι ΜΗΝ" Τῦ““γω""ω ° “ΜΜΜ
έχει βολει στο μοΠ ω. 2ο πιει