Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ρήξη Τσίπρα με τους αντάρτες του Σύριζα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
22 |0γΛ'0Υ 20ἰ5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ι0128
Ι.30€
Με κγΜιΠ
Μι ανο: 2.50€
+ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑ κΛΡΛΜΠιΝΛ ΒΕΝΕ|_|.|  μ ,. γ
 .  “έ  ' ζ ;τ·“Σων Μωβ"
τ | .;. Ιβ..  ,ατι ¦  ΡυΒιιιστικιι!
Με<..Εθτός-κυνηγι»: ~
ΞΕκΑθΛΡ|ΣΜΑ ΛΟΓΛΡ'ΛΣΜΩΝ δι ΣΥΝΕΔΡ|Ο ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡ|Ο
ΡΗΞΗ ΤΣ|'|Μ
με τσυ5 ανταρτεε του ΣΥΡΜΑ
Αν καΠοιοι Πιστεύουν ότι το αριστερό
σΧέδιο είναι το σΧέδιο ΣόιμΠλε,
α8 Πανε να το εξΠγήσουν στον λαό...
αλλαγέ8 για
Π λε ιστιι ρια Ι
Ο μ Ο Η 5 και
κατασ χεσ ε '5
· ΜΟΡΑΤΟΡ|ΟΥΜ ΠΑ ΤΗΝ
ΜυστιΚέ8 συναν·[ήσει8 Ο «ΧΑΡΗ» ΠΠ ρήξτιε με τουε Μύρτα του ΣΥΡΙΖΑ κρατα ο Αλ. ΤσίΠραε, ο οΠσίοε 8εί- ΠΡΩΤΗ κ^Το|κ|^ ΕΩΣ
, , , χνει αποφασισμένω να ξεκαθαρίσει το εσωκομματικό τοπίο και ναΠροΧωρήσει σε συ- Το ΤΕΛΟΣ Τογ χ ρΟΝΟγ
και ΚΙνΠσεΙ8 ΪαΚἩΚΠ8 αΠο νέ8ρισ τον Σεπτέμβριο και σίγουρα Πριν αΠό τισ Πρόωρε8 εκλογέ8. Ο «κομματικόε» ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ο^^ ΣΤ|Σ
' ° οφείλει να αντιστσιΧΠθεί με τον «κοΜονικό», τόνισε ο Πρωθυπουργόε, στέλνοντα8 μήνα '
ΪΠν ισ[ερΠ Πλατφορμα μα Πρόε την Πλευρά Π. ΛαφαζανΠ, Γ. ΒαρσυφακΠ και Ζωήε Κωνσταντόπουλου. ΣΕΞ-5 οικοΓΕΝΕιΑ ΚΕΣ Δ|ΑΦΟΡΕΣ
ΜΗτΣοτΑκΗΣ · ΒΟΡ|ΔΗΣ
Εκλογή αρχηγού
Με ΝΔ τώρα και
από τη βαση :π