Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22-07-2015<
ΑΔΩΝΙΣ Ι(ΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
:Κενολογίας έπίχειρα
_ Γράφει ὁ Ε Κ. Στεφανάκης* _ι
Ι. 'Η <<'Εοτία>> (28.5.15) θυμίζει τήν καταστατική διακήρυξη του Συριζα στήν Θεσσαλονίκη (18.714). Καθοριστικές. ἐκεῖ. επιλογές είναι:
ο Διαγραφή μεγαλυτερου μέρους τής ονομαστικής
αξίας του χρέους.
ο Ρήτρα αναπτυξης στήν αποπληρωμή του υπολοίπου.
ο Περίοδος χόριτος (Ισοιετοτἰυπ1) εξυπηρέτησης - εξαίρεση προγρόμματος δημοσίων επενδυσεων.
Μηδενίσθηκαν οί επαγγελίες. Σήμερα. ουδεμία Τραπεζα αποδίδει στους "Ελληνες τό προϊόν τῶν κόπων
τους. 'Εξελίσσεται διαδικασία συγκρότησης τρίτου μνη'μονίου δρακόντειων δεσμευσεων. 'Η <<Τρόίκα>> επιστρέφει απαραλλακτη (ί).
Πρέπει ν' αποτυπωθσυν χαρακτηριστικές πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις. Νί αντιληφθεί ή κοινή γνώμη
τί υπέστη. με διδαχθεί τί στό μέλλον πρέπει ν, αποφευγει. Τηλεσπτικώς. πρό του <<δημοψηφίσματος>> ό πρωθυπουργός βεβαίωνε: από Τρίτη (δ. 7) οί τράπεζες σε
είναι ανοικτές (ί). Εντός 48 ωρών (111). σε έχει φέρει
συμφωνία μέ τους εταίρους. Χαθηκε. φαίνεται. ὁ κ.
Πρωθυπουργός στόν χώρο τής αυθυποβσλής. 'Επιστρέφοντας από Βρυξέλλες τήν 13.7 μας ξαφνιασε (καί) μέ
τήν νοηματική του ακολουθία. Διεκήρυξε (έκτοτε παντου καί σ' όλους τους τόνους) πώς δέν πιστευει στήν
ώφελιμότητα αυτου που υπέγραψε. 'Υπέγραψε. έν τουτοις. ώστε ν' αποφυγει τα χειρότερα."Ομως. είναι λογικώς φανερό πώς -πόντα- τό μή χείρον είναι βέλτιστον.'Αρα υπό τίς περιστόσεις ήταν καλό τό υπογραφέν. Οί εταίροι μας αποδίδουν έλλειμμα αξιοπιστίας.
"Οτι. δηλαδή, υπσγρόφσυμε αλλα δέν τηρουμε. Αυτή
τήν αἰτίαση ενισχυει ὁ πρωθυπουργός. δηλώνοντας
πώς δέν πιστευει ό.τι υπσγραφει.
Μέ κατι τέτοια ὁ Συριζα όδήγησε σέ πλήρη συγχυση:
Διακήρυξε στήν Βουλή (15.7). μαλιστα δια τής Αριστερής Πλατφόρμας. πώς στηρίζει τήν Κυβέρνηση. τής
ὁποίας καταψηφίζει τό κεφαλαιώδες πρόγραμμα. Δηλαδή τό τρίτο μνημόνιο.
Ζήτημα είναι πώς τό έγκεφαλικό έλλειμμα των απροσόρμοστων τό πληρώνει ὁ λαός.
Ουδεμία ποτέ κυβέρνηση τόσο γρήγορα προκαλεσε
τόσο χασς (ΙΙΙ).
ΙΙ. 'Η ένταξη στήν Ευρωζώνη αποτελεί πολιτική έπι- ο
λογή. Είναι ένταξη σέ συστημα οἱκονομικου φιλελευθε
ς .-.οισμου. 'Εκείή αναπτυξη. κυρίως-.-αυτοτροφσδείται από
πλεονασματικους προυπολογισμους. "Η πιστωτική επέκταση πρός τόνωση τής ζήτησης είναι περιορισμένη.
Δεσπόζει ή αξιόπιστη παραγωγή.
Βασικώς δέν ακολουθείται ή τρέχουσα όγγλοσαξωνική αντίληψη διέγερσης τής ζήτησης (καί) τεχνικα. σε
μέτρων πιστωτικής επέκτασης. "Ο.τι συνέβη. φερ°
εἰπεῖν. μέ τήν όνόδειξη τών ευυρτίπ1εε. Πιστώσεων. δηλαδή. μειωμένης έξασφόλισης. Οί πιστώσεις αυτές
έμειναν τελικώς ακόλυπτες. 'Οδήγησαν στήν ὁμώνυμη
κρίση. Ανεπαίσθητα έθιξαν τήν Γερμανία. Ακριβώς. διότι δέν ήταν πιστωτικώς έκτεθειμένη.
'Η πορεία πρός τήν Ευρωζώνη ανέδειξε αναγκη νομίσματος κοινής αποδοχής. Ἡ Γερμανία διέθετε τό ήδη
τότε παντοδυναμο <<μαρκο>>. Τό νόμισμα τής Γαλλίας'
(τό φρόγκο) ήταν αδυναμο. διαρκώς υποτιμσυμενο.
'Η Γαλλία. έτσι. διέτρεχε κίνδυνο διαφυγής κεφαλαίων στήν Γερμανία. Αποφασίσθηκε. λοιπόν. τό προφανές. Ανόδειξη. δηλαδή. κοινου νομίσματος κατ' είκόνα
του μόρκου. "Ετσι γεννήθηκε τό ευρώ. Καταστατική
υπήρξε ή συνθήκη του Μεεεττίοίιι. 'Υπεγρόφη τήν
10.12.1991. κυρώθηκε από τα κρότη-μέλη τό 1992. 'Εκεί
απαγορευσνται. ουσιαστικώς. ελλείμματα μεγαλα καί
χρέη υπερβολικό. Τό ενιαίο νόμισμα κυκλοφόρησε τό
1999. Είναι βέβαιον πώς. πλήν ίσως του Λουξεμβσυργσυ. ουδεμία χώρα τήρησε τους περιορισμους.
Τό συστημα κυρώσεων υπήρξε ανατεθειμένο στίς
αγορές. Διευρυμένα ελλείμματα καί χρέη συνεφέλκονται υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Φερ' εἰπεῖν. σήμερα. ή Γερμανία έχει περίπου μηδενικό κόστος δανεισμσυ (Ι). Ἡ 'Ιταλία καταβόλλει έτήσιο επιτόκιο
1.93%.ή Πορτογαλία 2.70%.
Ακραία υπέρβαση τών όρίων του Μεεεττίουι όδηγεί
σέ αποβολή από τίς αγορές. Αυτό έχει συμβεί μέ τήν
'Ελλαδα. Ἡ Ευρωζώνη στερείται κοινου προϋπολογισμου. 'Αρα αίτημα μείωσης (καί δή όνομαστικής) του
ελληνικου χρέους σημαίνει μεταφορα του σέ αλλη χώρα. Ουδεμία. όμως (χώρα) τό όναδέχεται. Δέν ήλθε.
φερ' εἰπεῖν. τό Ροαεπιοε να προτείνει αναδοχή του έλληνικου χρέους από τήν 'Ισπανία (ΙΙΙ).
ΙΙΙ. Απαιτείται προσγείωση. Τό έξόμηνσ του Συριζα κατέστησε καταδηλη τήν απόκλισή μας από τήν Ευρωζώνη.
Είχαμε ήδη αποξένωθεί του πολιτισμικου σκέλσυς. Ἡ θέση μας υπό πρόγραμμα έχει στερήσει τους"Ελληνες τής
προστασίας του Χαρτη τής Λισσαβώνας (απαντηση Κετείιιευ 17.914). Ἡ αυτσχρηματοδότησή μας ο' ευρώ
έξαντλήθηκε τό 2010.'Ἡδη στερουμεθα καί έλευθερης
κυκλοφορίας κεφαλαίων. Τό αἰχμαλωτο στίς τραπεζές
μας ευρώ δέν έχει τήν αυτή αξία πρός τό ἐλευθερο.
αίφνης. τής Γαλλίας. Δρομολογεῖται καί τρίτη προσπαθεια έπανένταξής μας. Είναι (αυτή) συναμα καί <<μακιαβέλλια>> διαχείριση τής ελληνικής κρίσης. Παγιώνεταιή
αντίληψη πώς αποτελουμε όχι τμήμα. αλλα πρόβλημα
τής Ευρωζώνης. Συνεπώς. έαν καί αυτή (ή προσπαθεια)
αποτυχει. ή Ευρωζώνη δέν θα έχει χόσει τμήμα της. Θα
έχει. απλώς. απαλλαγεί από όξυ πρόβλημα. Οί αγορές
έξοικειώνονται. Προεξσφλουν τό ενδεχόμενο.
Ιν. Μετα τήν τελευταία δεκαεπτόωρη συσκεψη (Κυριακή-Δευτέρα 13.7) οἱ παγκόσμιοι ήγέτες αποδεσμευονται ήθικα έναντι τής <|στορίας. 'Ενίσχυσαν έπιχείρημα. "Οτι, δηλαδή. έπραξαν παν τό δυνατόν. 'Η
'Ελλός (αν καί αυτό τό πρόγραμμα αποτυχει) ήταν σε
καθεν- ανεπίδεκτη διασωσης.
*Μ.ἔΙτείεἰεπεΙαε.ςτ
Στοιχεία ντροπής
γιατόν ΦΠΑ
Τεράστια όπως 717€ φθ@κΜπῆΞ >,
Ό λόγος για τόν ὁποῖο αυξανονται διαρκώς οί συντελεστές του ΦΠΑ καί μετατάσσονται όλο καί περισσότερα προίόντα στόν υψηλότερο συντελεστή (23%)
είναι ένας: Ἡ τεραστια έκτασις τής φοροκλσπής. Τα
σχετικα στοιχεία είναι συγκλονιστικα καί ή «Εστία»
τα έχει κατ° έπαναληψιν αναδείξει. αλλα ουδείς φαίνεται να συγκινείται. ίΙδού τί αποκαλύπτουν:
· Τα έτήσια έσοδα από τόν ΦΠΑ. ένώ θα έπρεπε να
είναι τής ταξεως του 15% του ΑΕΠ. είναι μόλις τα μισα!
Μέ τους συντελεστές του ΦΠΑ να αρχίζουν από τό
6.5% (για πολύ λίγα προίόντα) καί να φθανουν στα
23%. κανονικα τό δημόσιο θα έπρεπε να είσπραττει
ένα ποσοστό τουλαχιστον 15% έπί του ακαθαρίστου
έγχωρίου προίόντος (ΑΕΠ). πού σχεδόν όλο ύπόκειται
σέ φόρο προστιθεμένης αξίας. Ἐν τούτοις είσπραττει
μόλις τό 7.5% του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα:
· Τ ό 2010 τα έσοδα του ΦΠΑ ήταν 17.4 δίς ευρώ. μέ τό
ΑΕΠ να ανέρχεται στα 227 δίς ευρώ. Δηλαδή ποσοστό
έσόδων μόλις 7.7% του ΑΕΠ.
Ο Τό 2011 τα έσοδα του ΦΠΑ ήταν ·16.9 δίς ευρώ. μέ
τό ΑΕΠ να διαμορφώνεται στα 208 δίς ευρώ. Δηλαδή
ποσοστό έσόδων 8.1% του ΑΕΠ.
Ο Τό 2012 τα έσοδα του ΦΠΑ ήταν 14.9 δίς ευρώ. μέ τό
ΑΕΠ να έχει πέσει στα 194 δίς ευρώ. Δηλαδή ποσοστό
έσόδων μόλις 7.7% του ΑΕΠ.
Ο Τό 2013 τα έσοδα του ΦΠΑ ήταν 13.9 δίς ευρώ. μέ τό
ΑΕΠ να έχει μειωθεί στα 182.5 δίς ευρώ. Δηλαδή ποσοστό έσόδων 7.6% του ΑΕΠ.
· Τό 2014 τα έσοδα του ΦΠΑ ήταν 13.6 δίς ευρώ. μέ τό
ΑΕΠ να είναι στασιμο στα 182 δίς ευρώ'. Δηλαδή ποσοστό έσόδων μόλις 7.5% του ΑΕΠ. _
Για έφέτσς τα έσοδα του ΦΠΑ προεβλέπετο από
τόν Προϋπολογισμό να είναι 14.4 δίς ευρώ. μέ τό
ΑΕΠ να αύξανεται στα 185 δίς ευρώ. Δηλαδή ποσοστό έσόδων 7.8% του ΑΕΠ."Ι-Ιδη όμως οί προβλέψεις αυτές έχουν διαψευσθεί παταγωδώς. Τα έσοδα
του ΦΠΑ σημειώνουν υστέρηση. ένώ τό ΑΕΠ δέν
θα αυξηθεί. αλλα θα μειωθεί. Όπότε έαν δέν έλαμβανοντο πρόσθετα μέτρα. τό αντίστοιχο ποσοστό
έπί του ΑΕΠ. θα ήταν ακόμη χαμηλότερο.
Ακριβώς λοιπόν έπειδή παρατηρείται τόσο μεγαλη
φοροκλσπή καί τό κρατος είσπραττει από τόν ΦΠΑ
μόλις τα μισα έσοδα από έκεῖνα που θα έπρεπε. αυξανει διαρκώς τούς συντελεστές του φόρου! Δέν είναι τυχαίο ότι μέσα στήν τελευταία δεκαετία οἱ συντελεστές
του ΦΠΑ. αυξήθηκαν τέσσερεις φορές. Καί τώρα. μέ
ή τήν μεταταξη προϊόντων στήν υψηλή κατηγορία. θα
είναιή πέμπτη αύξηση. Συγκεκριμένα:
Ο Τό 2004 ὁ ανώτατος συντελεστής ΦΠΑ ήταν 18%. μέ
τόν μεσαίο συντελεστή στα 8% καί τόν χαμηλό (για λίγα προίόντα) στό 4%.
Ο Τό 2005 ὁ ανώτατος συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε
σέ 19%. ὁ δέ μεσαίος συντελεστής στα 9% καί ὁ χαμηλός στό 4.5%.
Ο Τό 2010 ὁ ανώτατος συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε
σέ 21%. ὁ δέ μεσαίος συντελεστής στό 10% καί ὁ χαμηλός στό 5%. .
Ο Τό ίδιο έτος. έγινε καί δεύτερη αύξηση. Ό ανώτατος
συντελεστής έφθασε στό 23%. ὁ μεσαίος στό 11% καί
ὁ χαμηλός στό 5.5%.
· Τό 2011. ὁ ανώτατος συντελεστής παρέμεινε στό
23%. αλλα ὁ μεσαίος συντελεστής αυξήθηκε στό 13%
καί ὁ χαμηλός στό 6.5%.
Τώρα λοιπόν. ή Κυβέρνησις του Σύριζα. υπό τήν
πίεση τών δανειστών. μετατασσει σειρα προϊόντων
πρώτης αναγκης από τόν μεσαίο συντελεστή (13%)
στόν υψηλό (23%). Καί καποια προίόντα πού ήταν
στόν χαμηλό συντελεστή (ὁ ὁποῖος από 6.5% μειώνεται στό 6% . στόν μεσαίο συντελεστή.
'Η ίδια ή Κυβέρνησις διατείνεται ότι για τήν έπιβαρυνση φταίνε οἱ δανειστές."Ομωςή ευθύνη αναγεται στήν έγχώρια διοίκηση. ή ὁποία έχει αφήσει τήν
φοροδιαφυγή ανεξέλεγκτη. Τό ποσό που χανεται
από τήν φοροκλσπή στόν ΦΠΑ είναι τής ταςεώς τών
13-14 δίς ευρώ έτησίως. Καί αντί ή Κυβέρνησις να
κανει τα παντα για να τό περιορίσει. αδρανεί έςοργιστικα. ῦΕπί ένα έξαμηνο δέν έκανε τίποτε απολύτως.
Όπότε έρχονται οί «κακοί» ξένοι καί έπιβαλλουν
νέα αυξηση στόν ΦΠΑ. προκειμένου να μήν καταρρεύσουν τα έσοδα.`Αυτή είναι ή αλήθεια. Τήν έπιβεβαιώνουν τα στοιχεία ντροπής για τόν ΦΠΑ.
Ἀφόρητος καύσων
πλήττει τήν χώρα
για τήν καθαριότητα τους.
@ἑ- |Είδική πρόβλαμις υπαρχει για
. διαχωρισμό τῶν πιγκουίνων.
Ε)ΔΗΣΟΥ^Ξ οί ὁποίσι έχουν τίς δικές τους
απαιτήσεις διακριτικότητα τό
Π£ΡιΕΡΓΑ σε; τα «πιω-ου αει
Ο Ειδικό τερματικό σταθμό για
τήν έξυπηρέτηση των 70.000
ζώων που διακινοϋνται κατ'
έτος σε αποκτήσει ἐντὸς του
2016 τό αεροδρόμιο ΙΕΚ τής
Νέας 'Υόρκης. Ό τερματικός σε
λάβει τό όνομα «Κιβωτόσ
ότι). έμπνευσμένο από τήν βιβλική «Κιβωτό του Νώε». Συνολικής έκτασεως 178.000 τετραγωνικών ποδών σε χωρίζε
ται σέ τμήματα κλιματιζόμενα
για τίς ανάγκες διαφόρων είδῶν
ζώων καί θά διαθέτει αποδσμἐς
υπολογιοθεῖ στα 48 έιστομμύρια δολλάρια.
Ο Ἡ ταχυτης μέ τήν ὁποία
έγινε ή πρωτη επενδυτική κίνησις στό ίράν μετά τήν συμφωνία καί τήν άρση τῶν κυρώσε
ων δεικνύει ότι ή γαλλική ξενοδοχειακή αλυσσίδα Αυτοι που
τήν ἀναλαμβάνει διαπραγματευόταν μυστικά ἐδῶ καί πολΜε μήνα ΜΜΜ ήδη ότι
σε ανεγεώει στήν Τεχεράνη ξενοδοχεία τεσσάρων καί πέντε
αστέρων. σε είναι Τά πρώτα
που κτίζονται μετά τό 1979.
Στα όψη σκαρφαλωσε ό
υδραργυρος χθές. δείχνοντας μας ότι τό καλοκαίρι
εἰναι στό... φόρτε του.
Θερμοκρασίες που έφθασαν καί τους 4Ο βαθμους
Κελσίου έκαναν τήν ζωή
αφόρητη στήν πρωτεύουσα. αλλα καί σέ αλλες πόλεις. Στόν δρόμο ή ασφαλτος κυριολεκτικα όχνιζε
από τήν ζέστη καί ή παραμονή έστω καί για λίγα λεπτα στόν καυτό ήλιο έφερνε ζαλη καί αίσθηση ασφυξίας. Γι° αυτό καί ὁ κόσμος
αναζητουσε λίγη σκιό. Ακόμη καί ὁ αέρας που φυσουσε
θυμιζε τόν λίβα στήν Σοχό
ρα... Καί καθώς ό καυσων θα
συνεχισθεί έως τό τέλος τής
εβδομαδος. καλόν θα είναι
να λαβουμε τα μέτρα μας.
διότιή Αθήνα θα βραζει. ..
Βέβαια ή ζέστη δέν
αφορα μόνον τήν χώρα
μας. Χαρακτηριστικό είναι
ότι. συμφωνα μέ έρευνα. τό
2015 θα είναι ή πιό ζεστή
χρονια στην Γή εδώ καί 150
χρόνια! 'Η θερμοκρασία
στόν πλανήτη μας έχει
φθασει περίπου 0.9 βαθμους Κελσίου πόνω από τόν
μέσο όρο τών θερμοκρασιών κατα τόν 20ό αἰώνα.
Καί αναμένεται να συνεχίσει να αυξανεται...
1__ Ο Κ Ο Σ 'Μ Ο Σ
Αέριο ι
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.20'-Δύσις 8.42'
Σελήνη 8 ήμερών
Φωκᾶ ίερσμαρτυρσς. 9Ιεζε›ιιήλ του προφήτου (600 π.Χ.).
Πελαγίας ὁσίας τής έν Τήνω.
Κρότος-Κρόνος
του Χριστόφορου Χ. Ματιάτου
8 Κρόνος ήταν ένας από τους πολλους θεους που
δημιουργησε ή γόνιμη φαντασία επιφανών προγόνων.ίΑς πουμε από τήν αρχή ότι δέν ήταν από τους
συμπαθέστερους. Αρχικό ήλθε σέ συγκρουοη μέ τόν.
πατέρα του Ουρανό. καίή διένεξη είχε έξαιρετικό δυσόρεστες συνέπειες για τόν τελευταίο. Κατόπιν έπιδόθηκε σέ μια αλλη θλιβερή δραστηριότητα: έτρωγε τα
παιδια του. Θεωρουσε ότι είχε βόσιμο λόγο να τό κανει
γιατί είχε πληροφορίες (όχι από τσιγγόνες παντως)
πώς καποιο από τα τέκνα του θα έβαζε τέλος στήν
ἐξουσία του. *Ηταν καί λίγο καχυποπτος ὁ θεός (ὁ η
Ἡσίοδσς τόν αποκαλεί <<αγκυλομήτη>>. <<δόλιο>>). 'Η συζυγός του Ρέα. παντως. δέν ήταν καθόλου·ευτυχής μ,
αυτήν τήν κατόσταση. Γέννησε κρυφό τόν Δία καί αν
αυτου προσέφερε στόν συζυγσ πέτρα τυλιγμένη μέ
σπόργανα. Αυτός τό έχαψε καί τήν έχαψε. ἰΕν καιρώ. ὁ
Ζευς στρόφηκε κατα του πατέρα του. τόν ανέτρεψε
καί τόν έκτόπισε στα Τόρταρα. αφου τόν υποχρέωσε
να έπαναφέρει στό φώς τα καταποθέντα αδέλφια του.
(Ευτυχώς! Μεταξυ αυτών ήταν καί ή Εστία.)
'Αν όμως ὁ Κρόνος καταβρόχθιζε τα παιδια του. τό
συγχρονο Ελληνικό Κρότος (συγχρονο. τρόπος του λέγειν) έχει περίπου ανόλογες διαθέσεις έναντι τών υπηκόων του. Θεωρητικό υπαρχει γι' αυτους. πρακτικα. συχνό συμβαίνει τό αντίθετο. Πρόσφατα γεγονότα δείχνουν καί αποδεικνυουν πόσο όσήμαντες. αμελητέες
καί αναλωτέες μπορουν να θεωρσυνται ζωές. έλπίδες.
προσδοκίες. προθέσεις τών ανθρώπων από τό κρόνισ
κρατος μας. Από τή μια στιγμή στήν αλλη τα πόντα μπορεί να ανατραπσυν. χωρίς σοβαρή εξήγηση. χωρίς πειστική δικαιολογία. Τα ατομα νομίζουν ότι είναι κυρια
τής τυχης τους. πώς μπορεί να σχεδιόσουν. να προγραμματίσουν. ν' αποφασίσουν τό μέλλον τους. ένώ
όλα πρόκειται να πέσουν θυματα τής κρατικής εξουσίας. Βέβαια. έδώ σε μπορουσε να προβληθεί ότι αυτή
οή μερα επικαλείται τή δημοκρατική νομιμοποίηση. ένώ
ό Κρόνος δέν είχε κατι τέτοιο."Ομως. καμμία νομιμοποίηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα πόντα.
Καποια. θα μπορουσε να είναι έργο μόνον εχθρών
σέ καιρό πολέμου. όχι ἡμετέρων σέ χρόνια εἰρήνης.
'Υπαρχουν ἰστορικές περιστόσεις που τό κρατος έχει
τό δικαίωμα να τα ζητήσει όλα από τους υπη κόους του.
Αλλα δέν του επιτρέπεται να προκαλεί τέτοιες καταστασεις. Καταστόσεις που θα μπορουσαν να αποφευχθουν. Που θα έπρεπε να αποφευχθσυν. Καί δέν απεφευχθησαν. Για μεγαλα διαστήματα έγιναν πολλα λόθη
από πολλους στή διόρκεια τής κρίσης που θέτει σέ κίνδυνο τή θέση`τής χώρας στήν Ευρώπη. αλλα καί τή χώρα τήν ίδια. Στήν τελευταία χρονική περίοδο. στα παλαιότερα λαθη πολλών καί διαφόρων ήλθαν να σώρευθουν αλλεπόλληλες σπασμωδικές ένέργειες. αυτών
που είναι σήμερα τό κρατος με χαοτικό απ'στελέσματα.
σέ συντομο χρονικό διαστημα. Τῶν ενεργειών αυτών.
ουσιαστική πηγή έμπνευσεως καί στόχος φαίνεται να
ήσαν κυρίως πολιτικοί βραχυπρόθεσμσι τακτικισμοί.
όχι ίδιαίτερα συμβιβόσιμοι μέ βασικές στρατηγικές μακροχρόνιες επιλογές τής χώρας. Πρόσφοροι. όμως.
στήν επίτευξη κομματικών σκοπών.
Είπαμε ότι ὁ Κρόνος. μεταβαλλοντας σέ εδέσματα
τα παιδια του. απέβλεπε στήν προστασία τής εξουσίας
του. Τα κίνητρα που ώθησαν πρόσφατα τό συμπαθές
κρατος μας να επιλέξει πολιτικές υψηλου κινδυνσυ. μέ
αμφίβολα θετικό αποτελέσματα καί πιθανές όλέθριες
συνέπειες για τή ζωή. τήν καθημερινότητα. τό μέλλον
τών ατόμων αυτου του τόπου. αλλα καί τήν ίδια του τήν
ταυτότητα. τή διεθνή θέση. τήν οίκσνομική υπόσταση
καί τήν κοινωνική συνοχή. δέν αποκλείεται να είχαν κα- ή)
ποιες ὁμοιότητες μέ έκεῖνα του έκπεσόντος θεου. Φαίνεται να μήν υπήρξαν πολλές αναστολές μπροστα στή
λήψη μέτρων που θα έπρεπε να είχαν τυχει περισσότερης
ή Ἡ συνέχεια στήν τελευταία σελίδα
Τί να πρωτοθυμηθουμε από τό φετινό καλοκαίρι; Καί τί δέν ζήσαμε; Από
τήν μία κρίσιμη έβδομαδα στήν αλλη
κρίσιμη έβδονἀδα περναει Από τήν κρίσιμη έβδομαδα τής διακοπής τών διαπραγματε1σαυν. στήν κρίσιμη έβδσμαδα
δημοψηφίσματος. στήν κρίσιμη ἑβδοιιἀδα τής υπογραφής συμφωνίας για τήν
υπογραφή συμφωνίας, στήν κρίσιμη
ἑβδομά8α τῆς ψηφοφορίας τῆς Βουλής ι
για Τα πρώτα προσπαιτουμενα. στήν
κρίσιμη ἑβ80μὰδα τῆς ψηφοφορίας τῆς
Βουλής για Τα δευτερα προαπαιτουμενα, ώστε να αρχίσουν οί κρίσιμες έβδομἀδσ γιὰ τις διαπραγματεύσεις τῆς σινφωνίας για τήν παροχή δανείου στήν
χώρα μας κόπου 80 δίς.
Μέσα στήν πληθώρα όλων αυτών
τών κρισίμων έβδομαδων δέν έχω καταλαβει ακόμη γιατί 'έγινε τό δημοψήφισμα. για ποιό πραγμα ψηφίσαμε στό
δημοψήφισμα καί ποια έρμηνεία δόθηκε
στό αποτέλεσμα που βγήκε από τήν
κάλπη τοῦ δηΜηφΜος Από όλα τις
κρισιιιότπτες που ζήσαμε μέχρι σήμερα
Θέρος αλησμόνητον
τό δημοψήφισμα κατατασσεται στήν τε
λευταία σειρα σέ περιεχόμενο αγωνίας.
Σαν αποτυχημένη παράσταση ερασιτεχνικου θίασσυ που έπιχειρεῖ «αρπαχτή»
στήν έπαρχία μου φανηκε. Ουτε καν περιέργεια είχα να μαθω πόσα ΝΑΙ καί πόσα ΟΧΙ σταυρωσε ό λαός πίσω από τήν
κουρτίνα πρίν φυγει βιαστικά για να
παει στήν θαλασσα Τήν επομένη ἡμέραι
τό πρωί ακουσα τα ποσοστό, Τα ὁποῖα
στοιχηματίζω ότι ουδείς Τα θυμασαι σήμερα. τόσο ἑλαφρυ ήταν τό βαρος τους
στήν αξιολόγηση τής πολιτικο-σίκονομια Μπάστα τῆς χώρας·
'Υπήρξαν καί τα θετικό στοιχεία που
αποκομίσωε κατά τήν φετινή θερινή περίοδο όμως. Ανω<αλυψαμε τα τερασπα
αποθέιατα απομονής καί τήν απληκτική
ταχυτητα ἱκανότητας προσαρμογής που
διαθέτει τό ΠΝΑ τής έλληνικής φυλής
στήν ὁποία ανήκουμε. Συνηθίσαμε τόσο
γρήγορακαίτόσοώκολαιόωαμετό
πρωί καί να τπανουμε ουρά στα ΑΤΜ.
ώστε σε Τα χρειασθεῖ ένα παρατεταμέιο
χρονικό διαστημα για να απογαλακτισταυμε από αυτή τήν συνήθεια Μαθαμε
ἑπίσης ότι υπαρχουν καί καλές Τράπεζες.
που πρίν από τήν έπιβολή του τραπεζικαι? Βήχου έδιναν στό αφέσβήσε στους
πελατες τους ἀκόμη καί ποσα υψσυς
200.000 ευρώ από τίς καταθέσεις τους. Οἱ
περισσότεροι πολίτες γνωρίζαμε μόνο τίς
ΜΤραπεζες. πσυγιόναπαρειόπελατηςέστωκα13.001ωρώέπρεπενακανει
αίτηση καί νὰ περιμένει δω ή τρείς ανέσεΚαί αν ζητουσε μεγαλύτερα ποσα για
αγορα πχ. αυτοκινήτου, του Μαν να
στείλει τό ποσόν από τραπεζικό λογαριασμό σέ τραπεζικό λογαριασμό. 'Ο,τι
μαθαίνει κανείς καλό είναι.
Βλέπω τώρα από τό παραθυρο τής
βεράντας μια χρωματιστή πεταλουδα
που καθισε για να ξεκουραστεῖ στό πε
ζουλι. Αυτή δέν καταλαβε τίποτα από
τίς ἰδιαιτερότητες που είχε καί που σε
αει τό φετινό μας καλοκαίρι. Νομίζει ότι
τίποτα δέν αλλαξε από τα προηγουμενα καλοκαίρια. 'Ενα αλλο πλάσμα που
έπίσης δέν πήρε είδηση από τίς κρίσεις
που περναω είναι ή γατα ή Μαρίκα,
ἐτῶν 23. Δέν ώσθε ουτε ότι οἱ γατοτροφές της... ἀναβαθμίστηκαν από τό 13%
στό 23% ΦΠΑ. Ποιά ξέρει αν δέν καταταχθουν τα κατοικίδια στα τεκμήρια καί
δέν έπιβληθεῖ εἰδικός φόρος στους
ἰδιοκτήτες τους; Ποτέ δέν ξέρουμε τί μας
περιμένει. Είχαμε ποτέ σκεφθεί τήν ουρά
στό ΑΤΜ για τό έξηνταρικο που έγινε
πενήνταρικο; 8ιιτρτίεε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΙΤΟΥΑΟΥ
.Σημερινό από). .
Προστατευμένες
οἱκατσθέοεις
Πλήρως διασφαλισμένες οί
κατσθέσεις έως 100.000 ευρώ.
Νομοθετική <<όμπρέλλσ>> καί
για τους μή ασφαλισμένους
καταθέτες.
Σελίς 2
κρίσιμη ψηΦοΦορία
στήν Βουλή
Δριμεία_ κριτική του Πρωθυπουργσυ στους έσωκομματικους έπικριτές τής συμφωνίας
έν όψει τής αποψινής κρίσιμης
ψηφοφορίας στήν Βουλή.
Σελίς 8
' Ανησυχία τών ΗΠΑ
για δηλώσεις Χαμενεί
'Ο υπουργός 'Εξωτερικών τών
ΗΠΑ. Τζών Κέρρυ. χαρακτήρισε <<πολυ ανησυχητική» τήν
όμιλία του ανώτατου πνευματικου ήγέτη τουΪΙραν. Αγιατολλαχ Αλί Καμενεί'.
Σελίς 4
111 ΙΙ 1
9 ίί“ίίΠθ ?0113?