Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Τι αλλάζει για καταθέσεις, πλειστηριασμούςRecognized text:
θΕΣΣΜθΝ|Κ|·|  _ μεινω * _ τ.ΔΑκιιιΛιΔιιτ¦
Ερευνα για  4 Ειτιβεβαίωσιι · 808 για τιι
για τον τόιρο “  «Βοήθεια
του Φιλίππου Β'   " στο σπίτι»
:ὴ;“- σελ. 8 _ . σελ. 27
νγνννν.εαε|ἰοἱοτοεῳ
ΦΛννεῆισφόρσς
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 η Ι ΕΥΡΩ
 Παζ ζἘΠΞΠΜί ἰΠΠίίτ]ἶΪ1ιῖ!ἶιζἶἘΓΕ   ΠΞζ[[Ήέζ1ζθ.ιί[ἑἴΞζῖζΞ;Βζ]ἶ=
ο 8' κοσμο
αιιόγνωσιι8 για
το ΦΠΑ 23%
γι Ο κα τα θέσει ο,  
ιιλειστιιριαιηιοΜΒ 
Μοναδικό
Ποιεε καταθέσεις Από ποιο ύψος Μήνυμα ἔἐΞἔἔΜἔ;ῇζΉἩ%ἩΜἄ ψΠΦ|ὁωῖ9
γλ|ϊωνουν εκκ'νουν ο' Τσ|πρα σε σχέδιο γιατα προαπαιτούμενα. Αμέσως μετα θα ξεκινήσει με τον Μεγ(]
. . . η διαπραγμότευσή με τους θεσμούς, με καταληκτική Ι
το «κουρεμα» ιτλειοτήριασμοι διαφωνουντες ημερομηνίατην20ή Αυγούστου. Π πιο. 5 Αλεξανδρα
Π σελ.2ϊ
.ι Τα σχέδια
· καιω για την
θα; ειιόμενή μέρα
ί ζ0μόδσ φοιτητών - Π σελ.26
γ; του ΑΠΘ καταφερε  .
Ϊ: ζνα ξεπεράσει _
_τιςδιισκολιες¦ ω . _ _-·. _ Ξ _ .  Π τι ω . 
,θύΪἔἔἙ.ἔΞἶἔἑ “Η “. ή ο ν ι   ἶἔ «^νῖόρῖΜ»
Η Εξι μαθατέ8 στο δρόμο κατα 0λ“μ"'Οκ0“
για τα Σιγκαπούρη ΜΥ ΟΥΕΦΑ κο'
θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο μεγαλύτερο Διεθνή καπ] ΣουΠερ ^|γκ
Μαθητικό Διαγωνισμό Τεχνολογιας Η κι 5ς|ιοο|5 Ο σελ. 9 Π σελ. 26