Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Μέτωπο Τσίπρα κατά Λαφαζάνη και Βαρουφάκη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ .ί|ί ί! ῦῦ
ίίΟδ θΤθί
Ημερόσια Πολιτικό και Οικονομικό Εφτιμερίδα
Ετος 960 · Αρ. φυλλου 29.000 · Ιδρυτής: Γ. Α. Βλαχος ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ταινιών 2015 ωωω.ίεαΗιίπιετίπί.ἔτ ο ε 1,00
Στελέχη Ν.Δ. Ανοιχτός καταυλισμός Αφγανών στο πεδίον του Αρεως Μέτωπο Τσἱπρα
Μουν ο έσα ' ° Α ¦ ε “ ί ' ` .' . .
ζ μ κατα Λαφαζαντι
ηγεσία από _
και Βαρουφακιι
τη βαση
Μεϊμαρόκπς: Αν απορριφθεί τι «Να μπν κρύβονται πίσω από
ΠΜ? ασφαλεια της υπογραφής μου»
“ , ρ
- η των · Η ·, 
:τον γ γ  Δ · Π' ι 1· ί
πρότασή μου, εκλογή στις 30/ 8
Υπέρ της ταχείας, αν όχι αμεσιιο, εκλογόο
Προέδρου μέσω ανοικπιο λίσταο εκλογέων τασσονται στελέχη πιο Νερο Διιμοκρατίαο, στον απόιικο πιο συνέντευξιιο που παραχώρησε ο κ. Ευαγγελοο
Μεϊμαρακιιο. Υπέρ τιιο τσκείαο επίλυσιιο
πιο εκκρεμότηταο τασσονται οι κ. Μοκιιο Βορίδπο, Κυριακοο Ματσοτακιιο
και Αδωνιο Γεώργιαδιιο, ενώ εκλογό
προέδρου εντόο του έτουο επιθυμεί και
ιι κ. Ντόρα Μπακογιαννιι. Ο κ. Μεϊμα
Σπλπρό επίθεση κατα των καποιοι πιστευουν ότι το
κ. Παναγιώτα Λαφαζανο εναλλακτικό αριστερό σκέκαι Πανο Βαρουφακτι εξα- διο είναι το σκέδιο Σόιμπλε,
πέλυσε χθεο ο πρωθυπου ρ- τι αρπαγό του στοκ των καργόο Αλέξαο Τσίπραο, ο οποί- τονομισματών τυο ΕΚΤ τι
σε καραξε σαφό διακωρι- το να δίνουμε στουο συνστικό γραμμα αναμεσα ταξιουκουο καρτακια ΠΟΠ"
στον επιλογό του να προ
κωρόσει σε έναν νδόσκολσ Ε"|βεβ"ἱωσΠ
συμβιβασμό, που μαο κρα
ρακιιε, έκσνταο και πι σπιρτξιι του <<κα- ταει ζωντανουο να συνεκί- της «κ»
ραμανλικου>> στρατοπέδου, θα ζιιτόσει ζουμε και να παλευσυμε»
μεθαυριο, Παρασκευό, από τον Πολιτικό και σε εκείνουο που επεν- Τον αποκόλυφπ ως Με»
δυουν σε μα ρεαλιστικέο για σχέδιο της ομαδας
επιλογέα. Ενόψει και πιο Ααφαζόνη να δεσμευθεί
στιμερινόο ψ1ιφοφορίαο στο το απόθεμα των χαρτοΒσυλό, που αναμένεται κα- νομισμότων που διαθεθοριστικό για τιο εφεξόο τει η ΤτΕ επιβεβαίωσε με
επιλογέο του, ο κ. Τσίπραο τις χθεσινές δηλωσεις
πέταξε το γαντι ατομο δια- του ο πρωθυπουργός
φωνουντεο και καλεσε τοσο Αλέξης Τσίπρας.
βουλευτέο του ΣΥΡΙΖΑ να
υπερψιιφίσουν τα δευτερο
δέσμιι των προσπαιτουμε- αντί για συνταξειο, αο βγουν
νων. κΜέκρι σιιμερα αντι- να το εξτιγιισουν στον ελδρασειο βλέπω, ιιρωικέο διι- λιινικό λαό. Και να ρων κρυτ ε · τ ί · ' λώσειο διαβαζω, αλλα καμία βανται πίσω από τον ασφα
Επιτροπό εξουσιοδόπισπ για ευχέρεια
κειρισμών τσυο επόμενσυο μόνεο και,
στον περίπτώσπ που δεν εγκριθεί τι
πρότασό του, φέρεται αποφασισμένοο
να ορίσει τον εκλογό νέου προέδρου
για τον Κυριακό 30 Αυγουστου. Σελ. 4
ΣΗΜΕΡΑ
ΗΠΑ: ΔΕΝ ΧΡΕ|ΑΖΕΤΑ| ΚΟΥΡΕΜΑ
ι-ι ερωτώ θ Ροοι“5
ΡΗΑ5ΜΑ Η Γ. Ν |ι(0λΑωΗΕ
ανα 'σε την Ελ Σε ανοιχτό καταυλισμό προσφόγων από το Αφγανιστόν έχει μετατραπεί το πεδίον του Αρεως. Τις πρώτες σκηνές έστησαν οικογένειες Αφγανών πρόταση εναλλακτικό στο λεια πιο δικιιο μου υπογραπριν από μια εβδομαδα και εκεί πλέον καταλόγων οσοι ομοεθνέίς τους φτανσυν από τη Μυτιλόνπ. Στο παρκο μένουν έως ότου οργανώσουν τον εκβιαστικο δίλπμμα τυο τριτον, ανέφερε καρακπιριΗ Μουσεία ο Μονο αναβόθμισε τη μα· τρόπο να φόγουν από τη χώρα μέσω «συνδέσμων». Το αρμόδιο υπουργείο Μεταναστευτικός πολιτικός δεν έχει λαβει κανένα μέτρο. Σελ. 5 12τιο Ιουλιι δεν ακουσα. Αν αττικό. Σελ. 4
κροπρόθεσμη πιστοληπτικό αξιολόγηση
της Ελλαδας κατα δόο βαθμίδες, σε εεΕ+ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ ' Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ ' ' Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ ' ' ' ' Τ ' ' ' ' ' ' ' Τ Τ ' '
από Εεε- και τις προοπτικές της αξιολό
γησης σε σταθερές από αρνητικές. όπως ' ' ' '
σημειώνειο διεθνόςοίκοα η αναβόθιι·-     κ γ Ρ ί ο ^ Ρ ο Ρ ο
ση αντανακλό τη βελτίωση των προοπτι- Ε δ '
κών της ρευστότητας του ελληνικοίι Αη- ' ' '
νοσίον. μετα την επί της σοχός εγκριση   _ πε? υσεις _
του ΕυιοεΓουρ για τριετές δανειο από απο Με εΚλἙΥ£8'ῖῦΡ ΙΠΥ0ΡΠΡΙΜ
τον ε5Μ. Εν τω μετσξό, πηγές του αμερι- ' ' ' ' ' ° ' ' ' Με ΕΠΕΨ" εν ΕΧΕΙ ΤΕΡΡ')“ΡΡΠσ£'
κΠν|κοὐ “Πο“ργεἱου 0|κον0μ|κὡν εκΠ_ Μ£Ξρ1 τελους του ετους Η προστασια 'ΣΤΝ πρωτος ΚΠἘ01Κ10ξ Ο'. ΠΡ8(Ἡ£ξ τους στα Φρανκφουρτπ για 'ΕΠ νέα στρες τεστ Κ9μΜ σΠμΠΪἩΚΠ εΠενδυσΠ στ"
μοόν πως η αναδιόρθρωση του ελληνι- Με με" ταν εμπορικό και όχι τον Δεδομένου ότι οι εμπορικέο τιμέο Σε τροκιό ανακεφαλαιοποίιισιιο ει- τεστ για τον προσδιορισμό των κε- ΧΨρ“· ΣτελεΧΠ το" ΕΥΡΙΖΑ·]δ"
και] χρέους δεν απαιτεί «καθρεμα». κα· -υψιιλότεριι- αντυ(ειμενικό τιμ1ι θα είναι πλεον χαμπλότερεο από πο αν- σέρκονται για μια ακόμα φορα οι ελ- φαλαιακών αναγκών. Η ανακεφαλαι- ΠΙΕΡ" μελων “στα των μωβ
θώς και ότι η Ελλαδα «έχει να κόνει πολ- γίνονται από το 2015 οι πλειστιιρια- τικειμενικέο, που ορίζονταν ωο ελα· λογικέο τραπεζεο. Τον ερχόμενο Πα- οπσίιισιι θα γίνει με βασιι τοσο νέσυο “Ρ0Ρ“ΚΡΡΡΡΠΚ“Ρ “Πο ΤΜ: ΧΡ'
τα» μέσα σε τρεις ημέρες. Σελ. 18 σμοί ακινότων οφειλετών, συμφωνα κιστιι αποδεκτό προσφορα, όλοι σκε- ρασκευό, οι επυτεφαλαο των τεσσαρων κανόνεο, που ψπφίζονται σόμερα από ΡεΡΡΠσΠ· εΚΡΡ“ν ο;" Ρ"οΡΡΡσΡν
με τον νέα Κώδικα Πολιτικόο Δικσ- δόν οι πλειστηριασμσί κιιρυσσονταν συστιιμυ<ών τραπεζών και οι επόπτεο πι Βουλό και οι οποίοι, μεταξυ αλλων, ΡΚ0ΡΠ_ΚΜ ΡΙΠ να οἶΡΡΡτΠσοΡΡ
ΘΕΛΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΣ|ΠΡΑ γαμισο, που πρόκειται να ψηφιστεί αγονσι. Εν τω μεταξυ,κυβέρνιισπ και που έκει ορίσει σε αυτέο ιι Τραπεζα προστατεόσυν τιο καταθέσειο εφε επΡνδΡσε|8 Ποιό ΡΡισΚ0νΤω Ρε
_ σόμερα από πι Βουλό. Στόκοο είναι τραπεζεο ανακοίνωσαν ότι θα παρα- πιο Ελλαδοο θα μεταβουν στο Φρανκ- 100.000 ευρώ ανα τραπεζα και δι- εξ£ΝξΡ· Με ΜΙΡΙ” 'ΕΠ ΡοοτΡ0πιΡ°
Ν.Δ. ΠΟΕ" μι ΚΕ" ΠΑΣΟΚ ναπ οσελκυσνται α ο αστέο και να ταθεί έκ ι τέλουο του ετουο τι σε σα πι π οκει ένσυ να ε ετασουν καισόχο αλλα επιτ έπουν το ιικου- με εν" εΧθΡιΚΡ δίΡκειΡενο ΚΡΕ' Ρ γ Ρ Ρ Ρ φ Ρ Τ Ρ Ρ ξ ° Ρ τυο με μια αναποτελεσματικα
καπ' Πρόωρων εκλογὡν σ~λσκλορώνονται οι πλειστιιριασμοί Βετο προστασία πιο πρώτιιο κατοικίαο με τον Ενιαίο Εποπτικό Μακανισμό ρέμα» για πο μεγαλυτερεο, εαν αυτό ΚσέὑΠοπτΒ Δ|ΚωοσὑνΠ Και με
για κρέιι στα Δ1ιμόσιο ό στιο τραπεζεο. από πλειστιιριασμουο. Σελ. 19 πιο ΕΚΤ το πλαίσιο των νέων στρεο κριθεί απαραίπιτο. Σελ. 18, 21
. θ. λ. . τον αβεβαιότιιτα που επικρατεί,
'τον ευκρινπ εση του κ. Α έξη Τσιπρα κα· δεν πρόκεπΜ να επενδ"θεἱ ούτε
τα των πρόωρων εθνικών εκλογών και Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ _ Τ Τ Τ _ Τ Τ Τ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ένα ευρώ στον Ελλαδα. Αυτο ιι
υπερ της συζητησης για αλλαγες που θα κυβέρνπσπ οφείλει να δείξει εμ
' ' ' ' ' "
Μανχατανγνώσεων· Περικοπές Με ελικοπτερα ριχνουν νερο στις αγελαδες στην Ελβετια πωπω πιο ενδιαφέρον"
μοσθεί με τις μικρότερες δυνατές κοινωνι- “Μὴ Η το ΚΜ Π Μο] -ντ“8
κές συνέπειες με βαρότητσ στην εφαρμο- · ελικόπτερο 5υρατ επενἑὺσε¦8 π0ἴ]οἑΧἔἩ πἰ:ε¦ το
γο των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, ζπ· Ρυηιε του ελβετικαό “πρόωρο πως ΠΜ το Συμβούλιο
ΪΟΕ|ν Ν.Δ.. Π0τὁμ| κο' Σελ. 4 ' ΠΤβΠΪΠ|] συλλέγε| νε' τΠ8 ΕπγΚρΠῖεἱω και τι8 Πρμὁδιε8
Β Αθ ΠΜ ΦΟΡΠῖθ δΕξΠ· απο εσίεο. Και όο είναι επίσΙιο
Π Η Π  Η  μενό όδατας. Δεν να σρτΠμοτῇσεΓ ΚΠ1 ο ΠνὸΠτ08
. . . . Πρόκειται. βεβαίως. κοντα τοπόλε σου δια ο ων
θεαδωρακης= Αποπομππ Γἰα μηδενικό ελλειμμα να βοηθόσει στην κα· κρατιιΞών καρεὶλοκέντόρυρρων,
κωνσταντο "οὑΛο Η τόσβεση πυρκαγιός. οι οποίοι σαμποταρουν ενσυνείΤην περικαπό των λειτουργικών δα- θα μεταφέρει το νε- δπτα σπμαντικέο επενδόσειο. Αλθέμα αποπομπός της Ζωός κωνσταντσ- πανών των υπουργείων κατα 25%· ρα στις αγελόόες που λιώο, θα περιμένουμε πο επενποιζιλσυ έθεσε χθες ο κ. Σταθμος θεοόω- 40% έωο το 2020 σχεδιαζει ο υπουρ- Βρίσκονται σε βοσκο- δόσειο από τα Βενεζουέλα για να
ρόκης καλώντας τον κ. Αλέξη Τσίπρα να γοο Οικονομικών πιο Βρετανίαο τοπια σε υψηλό ατμό· ξΠναι1Πεἱ Η Χώρα σε ΠνὁΠτΠξΠαναλόβει εκείνος την πρωτοβουλία της Τζορτζ0σμπορν. Εκτιμώ ότι θα εξοι- μετρο και. ως φαίνεπρότασης μαμφός εναντίον της προ· κονομιιοει 20 δισ. στερλίνεε και θα ται, ταλαιπωραόνται
έδρου της Βουλής. ο επικεφαλός του μιιδενίσει το διιμοσιονομικό έλλειμ- από τον έντονα καυποταμιου προαναγγειλε επίσης ότι θα μα. Εαν ο στόκοο επιτευχθεί, οι συ- σωνα που επικρατεί Ταβέρνα δέχεται
καταθέσει πρόταση αλλαγός του εκλογι· νολικέο περικοπεε διιμοσίων δαπα- στην περισχό. Μόλι- _ , _
και] νόμου για την κατόργηση του μπό· νών από το 2010, που ανέλαβε ιι κυ- στα, δεν είναι η με ΒΙἴ(:01ΙΙ
νου ς των 50 εδρών. Σελ. 4 βέρνπσπ των Συντιιρπτικών, θα ανέλ- π ρώτη φορα που κό· ' · '
θουν στα 98 δισ. στερλίνεο και θα νουν κατι τέτοια οι Διασπμπ εκτος Ελλαδος
Ο Μητρόπουλος: Υπέρ του σχηματι- περιοριστουν στο 35% του ΑΕΠ από ένοπλες δυναμεις
σμσό μιας νέας κυβέρνησης, με ηρόσω· 45% το 2009. Μέχρι στιγμαο, ιι κυ- της Ελβετίας. αλλα Μια συνοικιακό ταβέρνα στο Χαιπα ευρίιτατης αποδοχός και εγνωσμένου βέρνιισ1ι του κ. Καμερσν έκειμειώσει το είχανεπαναλόβει εδώ είναι το πρώτο εστιατόριο
κόρους, ταχθη κε χθες ο αντιπρόεδρος πο κοινωνικεο δαπανεο κατα 12 δισ. και κατό τον μεγα· στον Ελλαδα που δέκεται δίδωμι,
της Βουλός, Αλέξης Μητρόπουλος. Σελ. 4 στερλίνεο, ενώ έχει θέσει πλαφόν λα καόσωνα του προσελκυονταο πολλουο τουρίστιο αυξιισειο μισθών. Σελ. 24 2003. Σελ. 9 στεο. Σελ. 16
ο Γνώριζε πολλα; Την ώρα που κλείνει η ανόκρισπ για την παλόκρστη υπόθεση μεταφορός2τόνων ηρωίνπςαπό Σ Χ ο Λ | ο | ΤΟΥ ΑΛΕ ΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
τα Εμιρότα οτηνελλόδσ μετα πλοία Νο- γ|Π  Ο 
αν από. ο προχθεσινός θανατος ενός εκ ν . .
των νεγκεφόλων» της εισαγωγός. του Ο Κ.  σον 
41χρονου Τοόρκσυ Σερχόν Μπασκόλ,
που κρατείτο στον Κορυδαλλό, εγείρει 0 κ. Τσίπρας δεν έχει πολὺ χρόνο για να επι· μοντέρνα παραδοξολογία του κ. Βαραυφόκη, αμιγώς αντιμνπμανιακών τρόφων, αλλα θα τις
νέα ερωτόματα. Σελ. 5 λέξει τον δρόμο που θα ακολουθόσει. Σόμερα τον καταγγελτι κό λόγο της κ. Κωνστανταπσίιλαυ ισοφόριζε με ψόφους του λεγόμενου μεσαίτα βραδυ θα ξέρουμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δια· και τα ρετρό επαναστατικό φαντασίωση του κ. συ χώρου. θα αποκαθιστοόσε τη σχέση εμπι· Αγροτικό ΤβόΠ£ζ0¦ Πόρισμα για σπασθεί κατα τρόπο μη αναστρέψιμα. θα φα- Ααφαζόνη. Είναι δασκαλο, λόγω ιδιόμορφων στασόνπς με τους Ευρωπαίους και θα μποραόΈ" Μισθωση 1.300 παραν0μων δανείων νεί από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Αν χαρακτόρων, να τους δει κανείς όλους μαζί στο σε να κυβερνόσει με νέες προσωπικές και
ΠΜ ῖΠΥ ΑΥΡΟἩΚθ ΤΡθΠεζΠ ΤΜ' ΤελείΠΠίΠ τα αθλιο είναι περίπου όσα και την προπγαό· ίδιο κόμμα. Σίγουρα, παντως, θα εκπροσωπό- κομματικές συμμαχίες, αλλα και με στελέχη
δεΚΠΠεΥἙΠεῖίΠ δίΠβίβΠσε Π θΡΧθ Με' Το μενπ φορα θα μιλαμε για μία οριστικό και πουν ένα σημαντικό κομματι της κοινωνικός και που θα είναι ικανό να φέρουν σε πέρας ·και
ξἑ"ό“ΡΠ μωρο" χΡθμΠΪος στίς ε'σΠΥΥε' επώδυνα διασπαση. ιδέαλογικός βόσκω του ΣΥΡ|ΖΑ. από τεχνακρατικό αποψη- τα δασκαλο καθόλ'ΚΡΡ Αρχές· Η ΟΜΕ Π"οῖ'μὰω' σε 5 θα 0 πρωθυπουργός θα έχει πλέον να αντιμετωπί- Τι μπορεί, λοιπόν, να κανει ο κ. Τσίπρας στον λί- κοντό τους με αποτελέσματα απτό.
ευρω· Σελ· 5 σει μία διπλό απειλό. Ενα κομματι της κοινός γο χρόνο που θα έχει στη διόθεσό του έως τις 0 κ. Τσίπρας έχει μπροστα του εφιαλτικό μέτω. . , γνώμης έχει όδη αρχίσει να αμφισβητεί την επόμενες εκλογές; θα μποροόσε να μην κανει πα: τη διαπραγμότευσπ ενός νέου μνημονίου, Ζ
Ρ ^εΡ06Ρ0Ρ|91ο'000 ε"Ρωί Μο- επόρκειό του ως κυβερνότπ. Ο ανασχηματισμός τίποτα. Να διατηρεί δηλαδη ισορροπίες με την τα συνεκό απειλό της κατόρρευσπς και της εξό- έ
λ|ς1οΞοοο ε“Ρῳ 'πω Π ΡονΠΡ|κ" ΜΡ· επέτεινε την εικόνα ενός αναποφόσιστου, αριστερό της αριστερός του και να αφόσει τα δου από το ευρώ. μία πραι'οόσα διόλυση του ἔ
αφορα που κατέθεσε κινεζικη εταιρεια . . . . . . . . . . . . . . ε
ιααρραπιστπ ηγετα και φωτισε με πολυ σκληρο πραγματα να εξελιχθουν. Ακολουθώντας αυτό κραταυς και ένα τεραστια εσωκομματικα προ· ρ
ο τρόπο την ανυπα οδο στοιχειωδώς ικανών κυ- το σενόρια είναι σίγου ρα ότι θα συνθλιβεί, σοτέ βλπμα. Και όλα αυτό σε συνθόκες εξόντλησης έ
έ βερνητικών στελεχών. Ταυτόχρονα όμως ο κ. νεπαναστατηςν θα μπορεί να το παίξει ουτε και και χωρίς να διαθέτει στοιχειωδώς επαρκές ἐ , - ρ ,
ρ Τσίπρας θα κινδυνείιει και από την'όλλπ μερια... κυβερνότπς-διακειριστός. Π ' επιτελείο. Τις επόμενες πμέρες¦θα φανεί αν θα ο ""0ψῇφ|°ς Υπ] το ΜΜΜ των ρεΠωμΠΜκΜὡν ως Προ_
 ϊ τ Ι Ξ, Εχοντας ψηφίσει δόα μνημονιακαυς νόμους το Υπαρχει και ο δρόμος της νεας, ελαφρώς πιο συνθλιβεί από τις απίστευτες πιεσεις ό αν θα εδρ|κἑς εκλογές Η”, 2016' ΝῖὁνΠλἩ Φωτ" χωρετὸ το ΜΜΜ
 γ · "5, Μ έ νει το καθαρό αντιμνπ μανια κό του στίγμα. Και ριζοσπαστικαποιπμένπς, κεντρααριστερας. μπορέσει να μεταλλαχθεί σε κατι όλλο. Αν δεν μετὑ ως. ΜΜΜ ω" [πο χοτ Μαννα το" ΑρκΠνσο_ ΣιγμφωΜ με
Ξ ,,- ; . κε _ _- Ξ ακόμη, βεβαίως, δεν έχουν έλθει τα ειδοπαι- Στην οποία μιλαμε για ένα νέα «τσιπρικό» κόμ- τα καταφέρει, δεν θα δικαιουται να παρει τη δημοσκὁΠΠσΠ ως ω85ΜΠ8ωΠ ρ05τ κτ" του ,Με ΝθΜ_ ο Αμα".
στη δ¦οὁ¦κΠσιο ΠὡΜσΠς γο" Π¦-¦οκολορμε- ητόρια του ΕΝΦ|Α σοτέ και έχει καταλαβει ο κό- μα που θα ένωνε τον μετριοπαθό ΣΥΡΙΖΑ με χώρα μαζί του, όμηρο των αντιφασεών του και κονὸς δισεκοτόμμμριοόχσς προηγείται στην κσόρσα για την εξανομ Κω σεροδρομ|ομ-φΠγτὴσμοτος της σμος τι έχει ψηφισθεί. Τα πιθανότερο είναι ότι τα αριστερό και κεντροαριστερό στοιχεία του τας αναηαφασιστικότπτας του. Γιατί πέρα από σφὴλ|σΠ του χρίσμοτος¦ εξΠσῳοΜζογτος ὁ|Πλὁσ|ο Ποσοστό
ισπόγίας, στη Σιόυδόδ Ρεαλ, Η κατασκεπὴ θα σχηματισθεί ένας ετερόκλητας αντιμνημο- αστικαα πολιτικαό κόσμου. Στις επόμενες τον πολιτικό επιβίωση του καθενός μας υπαρχει (24%) από τον στενότερο αντίπαλό του, Τζεμπ Μπους (12%), αλ
του είχε κοστίσει 1,1 δισ. ευρώ. Σελ. 23 νιακός πόλος, που θα εκφραζεται από τη μετα· εκλογές ο κ. Τσίπρας θα έχανε ένα ποσοστό πρωτίστως τα συμφέρον του τόπου... ω και τον όλλο αντίπαλό του, Σκοτ Τουόκερ (13%). Σελ. 9
“,=_Δ_α __α α=_κ_=ε..“__ι ο.. “____“__α__κ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα