Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
21-07-2015
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
_ ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Ό @όλος τών ΗΠΑ
στην εύοωπαίπή κοίοη
ή τού Παναγιώτη Μποκοβού
9 πρόεδρος Μπαρόκ °Ομπαμα, κατα τα μέχρι σήμερα έτη τής θητείας του, όχι μόνο διατήρησε τίς
ΗΠΑ ώς παγκόσμια ύπερδύναμη, αλλα τήν ανέδειξε σέ
σώφρσνα ήγέτη, πού εμπράκτως ενδιαφέρεται γιό τήν
ασφαλεια, τήν εἰρήνη καί τήν αναπτυξη όλων τών ·
χωρών τού κόσμου. Καταφερε σχεδόν να απεμπλακεί
στρατιωτικώς από τό Αφγανισταν καί τό 'ίρακ, χωρίς
βέβαια να έδραιώσει πραγματικό τήν κοινοβουλευτική
δημοκρατία δυτικού τύπου σέ αύτές τίς χώρες, λόγω
τής χαμηλής καλλιέργειας τών πολιτών τους, πού δέν
είναι ακόμη ώριμοι για ένα τέτοιο πολίτευμα. Βοηθό μέ
στρατιωτικούς συμβούλους καί αεροπορικούς βομβαρδισμούς τό 'ίρόκ, τήν Συρία καί τούς Κούρδους τών περιοχών αύτών πού μόχονται κατα τού ίσλαμικού κρατους πού έχει έξελιχθεί σέ διεθνή τρομοκρατη. Πέτυχε
πολύ πρόσφατα μία συμφωνία μέ τό 'ίρόν για τό πυρηνικό του πρόγραμμα πού μπορεί να ὁδηγήσει αὐτή τήν
χώρα στούς κόλπους τής διεθνούς κοινότητας, ως σοβαρό καί αξιόπιστο μέλος της. Κατέδειξε μέ τό έμπαργκο κατα τής Ρωσίας, τών ΗΠΑ καί τής Εὐρωπαίκής
"Ενωσης ότι ένδιαφέρεται για τήν προστασία μικρών
καί αδύναμων χωρών, όπως ή Ούκρανία, από γειτονικές
μεγαλες δυναμεις, τή Ρωσία.
Αύτό πολύ περιληπτικα στήν έξωτερική του πολιτική,
ή ὁποία συνήθως συνθέτει απόψεις καί συμφέροντα,
είναι διαλλακτική καί είρηνόφιλη καί προσπαθεί να ενώνει τούς λαούς καί όχι να τούς διχόζει. Στόν έσωτερικό
τομέα, διακρίνουμε καί τονίζουμε τήν όρθή, αναπτυξιακή οίκονομική πολιτική του, αλλα καίτήν μέριμνα του να
μή διαταραχθείή οίκονομία τών ΗΠΑ καί έμμέσως ή παγκόσμια, από οίκονομικσύ περιεχομένου πραξεις καί παραλείψεις ανα τήν ύφήλιο. Οφείλουμε να σημειώσουμε
καί τό μέγα έπίτευγμα, τής κρατικής παροχής ύγειονομικής περίθαλψης σέ εκατομμύρια πτωχών καί ανασφαλιστων πολιτών, παρα τήν σφοδρή αντίδραση τών ρεπουμπλικανών στό Κογκρέσσο καί των ίδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Τό έργο αύτό, αποτελούσε πολιτικό
όνειρο πολλών προέδρων από τόν Χ. Τρούμαν, αμέσως
μετό τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι τόν σχετικό πρόσφατο δημοκρατικό πρόεδρο, τόν Μπίλλ Κλίντον.
τα παραπανω γρόφτη καν λόγω τής πολύ πρόσφατης
δημόσιας παρέμβασης τού προέδρου τών ΗΠΑ ύπέρ τής
χώρας μας καί τής έπίτευξης οίκονομικής συμφωνίας μέ
τούς έταίρους-δανειστές τής ΕΕ, ώστε καί ή 'Ελλαδα να
μήν καταρρεύσει, αλλα καί ή ΕΕ, καθώς καί ή παγκόσμια
οίκονομία, να μήν ύποοτούν τίς πολύ δυσόρεστες συνέπειες μιας ατακτης έλληνικής πτώχευσης. 'Η δυναμική
παρέμβαση τού ήγέτη τής Δύσης Μπ. ,Ομπόμα, έκδηλώθηκε πολλόκις μέ δημόσιες δηλώσεις του, μέ τηλεφωνήματα πρός τούς ὴγέτες τών μεγαλων εύρωπαϊκών
χωρών, αλλα καί μέσω τού ύπουργού Οίκονομικών Τζακ
Λιού, ὁ ὁποῖος καί μετα τήν απογραφή τής συμφωνίας
μεταξύ 'Ελλαδας καί ΕΕ, ταξίδευσε στήν Εύρώπη για να
συναντήσει αρχηγούς κυβερνήσεων για τό ἑλληνικὸ
πρόβλημα. Γι' αύτούς τούς λόγους, οί δημόσιες εύχαριΔστίες πού απηύθυνε πρός τόν πρόεδρο τών ΗΠΑ ὁ αντιπρόεδρος τής κυβέρνησης, Γ. Δραγασόκης, αποτέλεσαν καλοδεχούμενη εύχαριστη έκπληξη.
Καί ένώ ὁ ήγέτης τής Δύσης ύπήρξε σώφρων καί
ένωτικός, οἱ τοπικοί μικροηγέτες τής ΕΕ, ύπουργοί
Οίκονομικών καί αρχηγοί κρατών καί κυβερνήσεων, φόνηκαν αφρονες καί διχαστικοί, έκδικητικοί έν πολλοίς.
°Ο ύπουργός Οίκονομικών τής Γερμανίας, Β. Σώύμπλε,
δημιούργησε ὁλόκληρη φραξια μέσα στήν ΕΕ μέ στόχο
να τιμωρήσει τήν Ελλαδα, έκδιώκοντας την από τήν
_ Εύρωζώνη τουλαχιστον. Δέν ξέρω αν ή έκδικητική του
μανία προερχόταν από τήν ανακίνηση τού θέματος τών
όφειλομένων γερμανικών έπανορθώσεων καί τού ύποχρεωτικού κατοχικού δανείου πρός τόν γερμανικό
στρατό κατοχής ή από τήν ανόρμοστη συμπεριφορα
τού τότε ύπουργού Οίκονομικών Γ. Βαρουφόκη καί τού
πρωθυπουργού, Αλ. Τσίπρα, πού κορό'ίδευαν έπί πέντε
μήνες ύπουργούς Οίκονομικών καί αρχηγούς κρατών
καί κυβερνήσεων, ή καί από τούς δύο λόγους. Παντως,
ὁ Β. Σώύ μπλε διαίρεσε καί δίχασε τήν Εύρώπαίκή"Ενωση, προσφέροντας τήν χείριστη δυνατή ύπηρεσία πρός
αύτή. Καί έπειδή ὁ Γερμανός ύπουργός Οίκονομικών,
συγκέντρωσε γύρω του ύπουργούς οίκονομικών χωρών
τού βορρα, ένώ τήν Ελλαδα ύποστήριξαν ένθερμα ὁ
πρόεδρος τής Γαλλίας, Φρ. 'Ολλαντ, καί ὁ πρωθυπουργός τής 'ίταλίας, Μ. Ρέντσι, ήγέτες χωρών τού Νότου,
ήρθε παλι στό προσκήνιο ή γνωστή διένεξη καί διαίρεση μεταξύ βορείων καί νοτίων χωρών τής ΕΕ."Ετσι έγινε
ακόμη πιό χειροπιαστή ή ένωτική πολιτική τού προέδρου τών ΗΠΑ καί τό ενδιαφέρον του γιό όλες τίς
χώρες τού κόσμου καί δή τής Δύσης.
Παντως, ή συμπεριφορα τού τότε ύπουργού Οίκονομικών, αλλα καί όλης τής κυβέρνησης, έπί πέντε ὁλόκληρους μήνες, μέ τίς ύπουργικές διαλέξεις στίς συνόδους τού Ειποςτουρ, τήν καυχησιολογία του γιό τήν δημιουργική ασαφεια πού είχαν οί προτασεις του καί τήν
κρυφή ακόμη τότε αγαπη του για τήν δραχμή, αποτελούν ήμερες ντροπής για τήν χώρα μας. Τελικό τόν
πήραν χαμπαρι έφημερίδες καί καναλια καί τόν έξευτέλισαν, μέχρι πού οί έταίροι ύπουργοί τόν απομόνωσαν
καί ζήτησαν τήν απομακρύνω του, όπως καί έγινε.
Τόχα όλα αύτό θα συνετίσσυν τήν κυβέρνηση καί
κατ' έπέκταση τόν πολιτικό κόσμο καί τούς πολίτες,
ώστε καποτε να γίνουμε εύρωπαϊκό κρατος καί να έπωφελούμεθα από τήν γεωπολιτική καί γεωστρατηγική
σημασία τής χώρας μας, μέ βαση τήν έργατικότητα μας
καί τήν παραγωγικότητα καί νό μή ζητούμε τήν έλεημοσύνη τών φίλων καί εταίρων, έπικαλούμενοι τό ένδοξο
παρελθόν μας; Αλλα καίή ΕΕ θα γίνει, καποτε, μία ένωμένη κοινότητα κρατών, χωρίς διαιρέσεις καί φρόξιες,
όπως αξίζει στήν γηραιό ήπειρό μας, τήν Εύρώπη;
  Τό αίματος
Εύοω-μπακαλης!
"Οταν τήν 1η °Ιανουαρίου 1981 ή χώρα μας ένεταχθη
στήν τότε Εὐρωπαίκή Οἱκονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), _
ένα από τι σπουδαία πραγματα πού συνέβησαν ήταν
ότι σταδιακα απελευθερώθηκαν οί τιμές τών προίόντων. Πρό τής ένταζεως ίσχυε διατίμησις σέ σωρεία
αγαθών καί ύπηρεσιών, γεγονός πού στρέβλωνε τήν
έλεύθερη λειτουργία τής|αγορας. °Επρόκειτο για τό
αλήστου μνήμης «κρατος-μπακαλη» τής μεταπολεμικής περιόδου. Καί μία από τίς ύποχρεώσεις τής χώρας μας πού προέκυπτε από τήν ένταξη ήταν ή απελευθέρωσις τών τιμών. Ποιός θα περίμενε λοιπόν, ότι 35
χρόνια αργότερα, μέ όλο αύτό τό αλλαλούμ μέ τούς
συντελεστές τού ΦΠΑ, θα έπανερχόμεθα σέ ένα ἰδιότυπο κρατος Εύρω-μπακαλη!
Ό διπλός αιτίας... _
Κραυγαλέο παραδειγμα τού τραγέλαφου είναι ὁ κιμας!
Άν ζητήσετε από τόν κρεοπώλη “σας να σας κόψει κιμα
χοιρινό μέ νοσταΡίσι0 (σύνηθες μείγμα), αν μέν τό χοιρινό τμήμα είναι περισσότερο θα έπιβαρυνθεί μέ ΦΠΑ
13%, αν είναι περισσότερο τό μοσχαρίσιο μέ ΦΠΑ 23%!
Μή ρώτατε μέ ποια λογική. Μέ τήν λογική ένός ακρως
γραφειοκρατικού συστήματος πού θέλει να έπεμβαίνει
παντού καί να ρυθμίζει τα παντα, μέχρι παραλογισμού.
Αντί να ὁρίζεται ότι π.χ. θα ίσχύει ένας συντελεστής για
όλα τα τρόφιμα, διαφοροποιούνται τα νωπό από τα μεταποιημένα, τό χοιρινό κρέας από τό μοσχαρίσιο, ή φιαλη
νερού αναλόγως τού αν σερβίρεται ή αγοραζεται για τό
σπίτι κ.ο.κ. Καί δέν φταίει για αύτό μόνο τό ύδροκέφαλο
ἑλληνικὸ δημόσιο, αλλα καί ή έξ ίσου ύδροκέφαλη διοίκησις τών Βρυξελλών."Ολη αὐτή ή ἱστορία μέ τούς συντελεστές τού ΦΠΑ είναι ἐκτὸς πασης λογικής.
'Υποτίθεται ότι ύπαρχει μία οίκονομική καί νομισματική ένωσις. Τό πρώτο πραγμα λοιπόν, πού θα
έπρεπε να ίσχύει, είναι ένιαίοι συντελεστές τού ΦΠΑ
σέ όλα τα κρατη-μέλη. οι μπορούσε να ἱσχύει ένας χαμηλός συντελεστής για τα φαρμακα καί καποια είδη
απολύτου αναγκης, ένας μεσαίος για τα περισσότερα
είδη καί ένας ύψηλότερος για τα είδη πολυτελείας.
Αλλα να είναι ὁ ίδιος σέ ὁλόκληρη τήν Εύρώπη. τα
μήν ύπαρχουν διαφοροποιήσεις από χώρα σέ χώρα, καί
βεβαίως ή καταταζις τών προϊόντων να διέπεται από
λογική. Ἐν τούτοις, καθε κρατος έχει αλλους συντελεστές για διαφορετικα προίόντα. Καί είδικώς στήν
Έλλαδα δέν ύπαρχει καμμία λογική. Αύτό διότι ή κατατυζις τών διαφόρων προϊόντων στόν έκαστοτε συντελεστή ΦΠΑ είναι αποτέλεσμα τού παζαριού μέ τήν
      !
Τρόίκα καί τούς (δεσμούς, μέ αμιγώς είσπρακτικα κριτή ρια. °Οπότε μοιραίως στερείται λογικής.
"Ομως καί ή ίδιαή Βύρωπαίκή"Ενωσις, σέ αντίθεση μέ
τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, διέπεται τα τήν νοοτροπία
τού «κρότους-μπακόλη», πού θέλει να χειραγωγεί τα παντα καί δέν τα αφήνει να διαμορφώνονται έλεύθε ρα.
Ἐνθυμούμεθα τόν Ρώσο καθηγητή καί διανοούμενο
Βλαντιμίρ Μπουκόφσκυ, αντιστασιακό τού Σοβιετικού
καθεστώτος καί φυγαδα στήν Βρεταννία, να χαρακτηρίζει τήν Εύρώπαίκή°Ενώση ώς μία νέα Σοβιετική"Ενωση!
Καί να παραλληλίζει τό ακρως συγκεντρωτικό καί γραφειοκρατικό σύστημα τού κομμουνιστικού καθεστώτος,
πού μέ τίς «ντιρεκτίβες» του ποδηγετούσε ὁλόκλη ρους
λαούς οἱ ὁποίοι ζούσαν ὑπό τήν σοβιετική τυραννία, μέ
τό γραφειοκρατικό κρατος τών Βρυξελλών πού προσπαθούσε να έπιβαλει τίς δικές του παραλλαγές ντιρεκτίβες,
ρυθμίζοντσς τί έπιτρέπεται καί τί απαγορεύεται καί στό
πλέον απομακρυσμένο χωριό τής εύρωπαίκής έπικρατειας. Να απαγορεύεται π.χ. τό καπνισμα στό καφενείο
ή στήν ταβέρνα τού τελευταίου εύρώπαίκού χωριού,
όλα να μήν ἱσχύει ένιαίος εύρωπαίκός συντελεστής
ΦΠΑ στήν τιμή τού καφέ καί τού φαγητού!
Μνημείο ύδοοπεφαλισμού
"Οποιος διαβασε τήν έγκύκλιο τού °Υπουργείου Οίκονομικών πού ρυθμίζει ποια προίόντα ύπαγονται σέ ποιές
κατηγορίες ΦΠΑ, αλλα καί τήν περιγραφή τών προίόντων αύτών, ασφαλώς θα θυμήθηκε τίς παλαι ποτέ αγορανομικές διαταξεις τής έποχής τού «κρατους-μπακαλη».
Πρόκειται για μνημείο κρατικού ύδροκεφαλισμού. Τίποτε δέν εἶναι γραμμένο απλα, διότι δέν ρυθμίζεται απλα.
"Οταν τό μυαλό τών ίθυνόντων δέν μπορεί να λειτουργήσει απλα καί μέ κοι ί λογική, τότε οί διαταξεις πού καταρτίζουν μοιραίως ειναι καί αύτές περίπλοκες, καί στερούμενες λογικής. Αύτό συμβαίνει καί τώρα.
Είναι ντροπή, έν έτει 2015, να έπανέρχονται σέ.”
ίσχύ διαταξεις πού αφορούν μέν τούς συντελεστές
ΦΠΑ, αλλα να είναι γραμμένες μέ τήν λογική τών αγορανομικών διαταζεων τής έποχής τού «κρατους-μπακαλη». Πρόκειται για τραγική όπισθοδρόμηση, στήν
ὁποία μας ὁδήγησε ή ανικανότης τού κρατους μας να
θεσπίσει μέ στοιχειώδη λογική τό Με βασιν απλό
ζήτημα τού ΦΠΑ. Παρ, ότι οί Θεσμοί είχαν αρχικώς
ζητήσει από τήν ἑλληνικὴ Κυβέρνηση να ύπαρζει
. ένιαίος συντελεστής τής ταζεως τού 17-18% για όλα τα
προίόντα καί ένδεχομένως ένας χαμηλότερος για καποιες είδικές κατηγορίες, ή Κυβέρνησις προτίμησε
τόν τραγέλαφο τού κρατους-Εύρωμπακαλη!
Τόν Αύγουστο ό σκόπελος
τού ένοίκου, βάσει φωτογραΠΕΝΝ| φίσς του πού έχει καταχωρισθεί
η στό σύστημα. Διόλου περίεργο
 πού τό όνομα τού ξενοδοχείου
είναι Χένν Νά, πού σημαίνει
Π£Ρι£ΡΓΑ «παράξενο Ξενοδοχείο»!
Π Ρομποτική ἑξΜρέωση
παρέχει στούς πελάτες του ξενοδοχείο πού άνοιξε πρίν από
λίγες μέρες στήν 7απωνία. Χαρακτηριστικό είναι ότι τίς ἀποσκευές μεταφέρει ένα ρομπότ
σχήματος .δεινοσαύρου, τό
ὁπσίο έμφανίζεται φορώντας
παπιγιόν καί συνοδεύει τούς
ένοίκους στά δωμάτιά τους
Αλλη πρωτοππιία είναι ότι Τα
δωμάτια σε έχουν κλειδια
αλλά οί πόρτες ανοίγουν μέ
αναγνώριση τού`προσώπου
Ο 'Ενα τυροκομείο πού παρήγαγε μόνο για τόν ίδιο διατηρούσε ὁ Φιντέλ Κάστρο, τήν
περίοδο πού ήταν πρόεδρος
τής Κούβας. Αύτό αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά
του ὁ έπί 1 7 έτη σωματοφύλακάς του, Χουάν Ρενάλντο Σάντοεζ ὁ όποίος απεβίωσε πρίν
από λίγες έβδομάδες. Στό βιβλίο πού κυκλοφόρησε μόλις
πρό μηνός, αυτοκαλύτττονται
καί αλλες πληροφορίες για τήν
ροπή τού Κάστρο πρός τόν
πολιπελή τρόπο ζωής
τού φόοου στούς αγρότες
Αποφεύγει για λίγες
έβδομαδες ή Κυβέρνησις
η τόν σκόπελο τής φορολο
γίας τών αγροτών, δεδομένου ότι καί οί Βρυξέλλες κατέστησαν σαφές πώς δέν
θεωρούν απαραίτητο να έχει
περιληφθεί στα μέτρα πού
θα ψηφισθούν αύριο."Ομως
θεωρείται βέβαιο ότι τό πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί
στίς αρχές Αύγούστου, όπότε, σύμφωνα μέ πηγές τών
Βρυξελλών, θα πρέπει καί
αύτό τό φορολογικό μέτρο
να έγκριθεί από τήν Βουλή.
”Ηδη αντιδρούν διακομματικώς οί βουλευτές όλων
σχεδόν τών αγροτικών περιοχών τής χώρας. 'Υπό τήν
πίεσή τους, οί αντιδρασεις
προβλέπονται έντονες καί
μαλιστα στούς κόλπους τών
κομμότων τής αντιπολιτεύσεως, τα ὁποία στηρίζουν
οταθερα τήν συμφωνία πού
έχει επιτευχθεί.
Οί τόνοι ήδη όξύνονται
τόσο από τήν Νέα Δημοκρατία, όπου ὁ κ. Μεϊμαρακης
διαβουλεύεται μέ τούς βουλευτές τών έπαρχιών, όσο
καί από τό ΠΑΣΟΚ, πού έχει
εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Αλλα καί στούς κόλπους
τού ΣΥΡίΖΑ έκτιμαται ότι οἱ
κυβερνητικοί βουλευτές πού
θα διαφωνήσουν θα είναι πολύ περισσότεροι από τούς 39
οἱ ὁπσίοι απείχαν ή κατεψήφισαν τήν συμφωνία ήδη κατα τήν πρώτη ψηφοφορία.
-_ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αύριο
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ανατολή ἡλίου 6.20'-Δύσις 8.43'
Σελήνη 7 ήμερῶν Δ
Μαρίας τής Μαγδαληνής τής καλλιπαρθένου μυροφόρου,
Μαρκέλλης παρθενομαρτυρος.
Ποιο9 όλίγον Κεςένσπυ
τού Ἀθαν.ίΧ. Παπανδρόπουλου *
ό γεγονότα τελικα αποδεικνύουν, για όσους καταλαβαίνουν, ότι στήν χώρα μας ή πραγματική απειλή
-πού καθε αλλο παρα θεωρητική'εῖναι- δέν έγκειται τόσο στήν έξοδό της από τήν εύρωζώνη όσο στήν απώλεια τής δημοκρατίας. Συμπληρωματικό, στό πρόσωπο
τού Αλέξη Τσίπρα, περισσότερο από έναν Λένιν βλέπουμε έναν παρ' όλίγον Αλέξανδρο Κερένσκυ.
Αρχηγός τού Σοσιαλεπαναστατικού Κόμματος τής
Ρωσίας, ὁ Κερένσκυ (ί88ί-ίθ70) ανελόμβανε τόν Ίούλιο ίθί7 πρωθυπουργός στήν πρώτη δημοκρατικήκυ-,
βέρνηση τής χώρας του, ή ὁποία, τότε, μαζί μέ·Αγγλσυς .. - ή
καί Γαλλους, πολεμούσε κατα τής αύτσκρατορικής Γερ-  _ ς
μανίας. Βρισκόταν έτσι σέ μία τρομερή συνολική 'κρίση
- τήν ὁποία τόν 'Οκτώβριο τού ίθί7 οί μπολσεβίκοιζτών *
Λένιν καί Τρότσκυ, ανατρέποντας πραξικσπημστικατόνζ
Αλέξανδρο Κερένσκυ, μετέτρεψαν σέ μία ολοκληρωτική κομμουνιστική εξουσία, βαπτίζοντας <<έπανασταση»
τήν ανατροπή αύτή. , ` τ ,
«Μέ τό πραξικόπη μα τους αύτό», γραφουν ο! Ρώσοι·
ίστορικοί Μιχαήλ Χέλλερ καί Ἀλέξανδρος Νίκριτς στό
όγκώδες βιβλίο τους <<Ἡ Ούτοπία Στήν Εξουσία», <<σί
μπολσεβίκσι θέλησαν να έξαπατή.σουν τήν 'ιστορία.
Στήν συνέχεια δέ, προσπαθησαν να καταργήσουν καί
τήν μνήμη. 'Υπό αύτή τήν έννοια, σήμερα, ή πόλη τού
ανθρώπου έναντίον τής έξουσίας είναι πόλη τής μνήμης κατα τής απώλειας της. .. 'Ο ανθρωπος τού μέλλοντος θα είναι αύτός πού θα έχει τήν πιό καθαρή μνήμη».
Λαμπρός ρήτωρ ὁ Ἀλέξανδρος Κερένσκυ, όταν αναλόμβανέ τήν πρωθυπουργία στήν χώρα του τό ίθί7
ήταν σε ἐτῶν καί ήγέτης ένός εύρύτατου συνασπισμού
πολιτικών δυνόμεων, στίς ὁποίες μία μειοψηφία ήταν οί
μπολσεβίκσι. Οί τελευταίοι, όμως, ήθελαν τήν από
του στήν ἐξουσία γιατί γνώριζαν ότι έτσι θα ήταν εύκο- '
λώτερη ή ανατροπή του."Οπερ καί ἐγένετο. '
Ποια είναι, όμως, ή σχέση μεταξύ Αλέξανδρου Κερέν- ι
σκυ καί Αλέξη Τσίπρα; Επικεφαλής μίας ετερόκλητης πο- '
λιτικής ὁμαδος πού φέρει τόν τίτλο Συνασπισμός τής κι : ι
ζοσπαστικής Αριστερός, τό κόμμα τού σημερινού πρωθυ
' `πουργού δέν^διαφέ/ρει.αίσθητό από τόν συνασπισμό πού
τόν °|ούλιο τού ίθί 7 ανέβαζε στήν έξουσία τόν Κερένσκυ.,
"Οπως δέ, τότε ύπήρχαν μέσα στό κόμμα αύτό οί δυναμεις
πού ήθελαν τήν ανατροπή τού Ρώσου πρωθυπουργού, τό
ἴδιο ίσχύει στήν πραγματικότητα καί στόν ΣΥΡίΖΑ.
Συγκεκριμένα γεγονότα αποδεικνύουν ότι, στήν πολιτική προσπαθεια πού πρέπει να κανει ή χώρα για να
βρεί έναν ὁμαλό βηματισμό στήν εύρωζώνη καί στήν
Εύρωπαίκή"Ενωση, καποιες δυναμεις μέσα στήν κυ βέρνηση θέλουν τήν καταστροφή της, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. "Ετσι, τήν ώρα πού ὁ"Ελληνας πρωθυπουργός τήν Κυριακή ί2 'ιουλίου 20ί5 -ύστερα από σειρα τραγικών λαθών τού ίδίσυ, στα ὁποία όμως καποιοι
τόν ὁδήγησαν- έδινε μία αποφασιστική μαχη για τήν παραμονή τής χώρας στήν εύρωπα'ίκή οίκογένεια, καποιοι
στήν 'Ελλαδα είχαν έτοιμο σχέδιο πραξικοπήματος.
'Ας μή μειδιούν είρωνικα καποιοι. Σπεύδουμε εύθύς
έξ αρχής να τονίσουμε ότι έξοδος τής 'Ελλαδας από
τήν εύρωζώνη χωρίς κατόργηση τής δημοκρατίας δέν
μπορεί να γίνει. Δέν τό λέμε εμείς αύτό. Τό ύποστηρίζει
καί περιγραφει ξεκαθαρα γνωστός βουλευτής τού κυβερνώντος κόμματος, καθηγητής Οίκονομικών, πού
προσφατως ακόμα έκανε καί διαλεξη έπί τού θέματος
παρουσία τού απογραφοντος.
Δέν είναι μόνος του, ωστόσο, ὁ κύριος καθηγητής.
Παρα τίς διαψεύσεις, είναι γνωστό πλέον ότι ύπουργοί
τής κυβέρνησης περίμεναν τό <<όχι>> τού πρωθυπουργού στίς Βρυξέλλες για να προχωρήσουν σέ περαιτέρω
ανατρεπτικές ένέργειες - στίς ὁποίες, έκ τών ύστέρων,
καποιοι ύπσυργοί αναφέρθηκαν απροκαλυπτα. , '
'Εγκυρότστες πληροφορίες μας από τίς 
λένε ότι, αν τελικα οί εταίροι καί δανειστές μας δέχθηκαν ,
'Η συνέχεια στήν τελευταία σελίδα ,
«Κράτος Μέσω» είχε χαρακτηρίσει τήν 'Μόδα ὁ πρόεδρος κ. Σαρτζετόικης. οι 'Μόδα είναι ένα απέραντο
φρενοκομείο» είχε δηλώσει ὁ πρόεδρος
Κωνσταντῖνος Καραμανλής. Τώρα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι συνδυαζονται καί οί δύο χαρακτηρισμοί εφε
σον ή Ελλάδα έχει έξαιχθεῖ σέ ένα ἀναδελφο φρενοκομεῖο! Είχαμε βέβαια τήν
ταση από αρχαιοτάτων χρόνων να
δημιουργούμε πολύπλοκες καταστασεις, έξ ού καί έφευρέθηκε ό μίτος τής
Αριάδνης για να βγαίνει κανείς από
τούς λαβυρίνθους. Σήμερα ακόμη καί ὁ
θαυματουργός αύτός μίτος δύσκολα
βοηθαει να καταλαβουμε πώς ακριβώς
λειτουργεί ή χώρα μας. με έξετασουμε
τα δεδομένα με ψυχραιμία μήπως καί
λύσουμε τόν γρίφο.
'Εχουμε κατ ἀρχὴν νία κυβέρνηση ή
όπσία 'έχει σχηματισθεῖ από συμμαχία
τής Αριστερό μὲ τήν δεξιά τα Δεξιᾶε
Είναι βέβαια μία πρωτοτυπία πού δέν
Αναδελφο ψυχιατσείο
έχουμε ξαναδεί στήν χώρα μας, αλλά
πούδενξέρωἑανὰεισυμβείκαίσέαλλες
χώρες. Μέ ποιόν τρόπο είναι δυνατόν να
λαμβάνουν κοινές αποφασεις Το δύο
αύτό κόμματα; Μυστήριο πρώτο.
'Η κυβέρνηση πού έχουμε δέν κινδυνεύει να πέσει από τήν αντιπολίτευση,
αλλά ούτε καί από διαφωνία τών δύο
διαφορετικών ίδεολογιών τών μελών
της. “Η πραγματική ΜΜΜ στήν
κυβέρνηση ασκήθηκε από ύπουργούς
καί βουλευτές τού κόμματος τής Αριστερός, οί όποῖοι καταψήφισαν τόν
πρωθυπουργό τους Μυστήριο δεύτερο.
Μαζί μέ τούς αριστερούς πού καταψήφισαν τόν πρωθυπουργό τους συμ
φώνησαν καί οί βουλευτές τής Χρυσής
Αύγής. Μυστήριο τρίτο.
'Η αξιωματική αντροδεξια αντιπολίτευση, καθώς καί αλλα δύο ισντρώα καί
σοσιαλιστικό κόμματα, στηρίζουν τήν
Μαγική τα Αριστερή μέ τήν δεξιά
τής Δεξιά! Μυστήριο τέταρτο. Τό ΚΚΕ
ξακολουθεί να ύπαρχει ανω μυστηρίων.
Αύτα είναι Τα δεδομένα πού ίσχύουν
αύτήν τήν στιγμή στήν 'Ελλάδα στόν
χώρο τών πολιτικών, 'οί ὁποίοι έχουν
δικές τους συνταγές καί δυνατότητες να
προσαρμόζονται σέ περίεργες καταστασεις. Νά έρθουμε τώρα στόν χώρο τού
απλού πολίτη, πού θα κληθεί κατα
πᾶσαν πιθανότητα να ψηφίσει τό φθινό
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
, , 'Η 'Ελλός αποπλήρωσε
πωρο για να έ<λεγει μια νέα κυβέρνηση. ΔΝΤ καί Εκ]- ή
Πού σε ρίξει τήν ψήφο του; ΣΝξλλαἙἔιοπλήἐωφὅ χἔές
μ - και και ε η ε πο
Άν Μ ΜΜΜΜ Μιὰ τό καθεστώς τής <<τεχνικής
. . . _χρεωκοπιας». > ι
Μ Ψήφισε την Νέα Δημοκρατία, θα ση- ω
Με ότι στήν πραγνααΜτα πως ,Μαξ ι
ύπέρ τού Σύριζα, Με ή αξιωματική Τό Φθ,νόπωρ° ή
ΜΜΜ στηρίζει Τήν ΜΜΜ! κν- Πληθαίνουν οἱ φωνές κυβερ~ ¦ , ι φοφόροε νητικών στελεχών για πρό Τω Συριζα; εάν ὁ Ψ” ωρες έκλογές τα Φθινόπωρο:
ανήκει ιδεολογικά στην Αριστερό( καί Ψύ- Οί κ.κ. Παππας καί Κοτζιας χα~ · · · ρακτηρίζουν λογικό τό σεναφω ω @μαΨΣνρω θα (ΤΜ ω ριο τών έκλογών. ~
στήν πΜΜ<Μτα από τήν Νέα Σελίς ε
Δημ :3 ί: Η : Μαΐ η σημερΞνη " ί | “ί Επίθεση στήν Τουρκία
ωραια ἀπό το κόμμα της Ματ μέ «αρωμα» Με
αντιπολιτώΜ, αρα ή πολιτική πού Τουλαχιστον80ατφήμα έχ8σαν`
. ε ι τήν ζωή τους από ν έπί εσηΜ ΜΜΕ! μέ Τήν δική Με γραμμη! αύτοκτονίας στήν τουρκική
Σὲ μεγαλύτερη σύγχυση βρίσκεται ὁ ψη- μεθοριακή πόλη `Σσυρούτς. Ο
.. .. . Νταβούτογλου δείχνει τό
.ΜΜφ:ἶοκΜΜἴἔἙ ισλαμικό Κρότος απο,
μα τήν μία συμπράττει ν Ν Σελίς 4
Δημοκρατία καί τήν ἄλλη στηρίζει τα· ι
κυβέρνηση τού Σύριζα Τελικα ὁ ψηφίων  _ 
ΠΑΣΟΚ όπως στήν πΜΜΜ ? δή ί
τα;ΝατόπαρατόΠστώιι... ή