Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
()ικονομολογος που δεν έχει μελετήσει ια σχετικα στοιχεία και έχει
συγκεκριΐἐνπ αποιμπ είναι λίγο δύ
ι·κ0λ0. όσο ο Πολ Κρούγκμαν
μαλλον απογοπιευει.
”Δεν μου πέρασε καν απο το μυαΜ οι· δεν είχαν ένα σχέδιο έκτακιιις αναγκπς και ότι νόμι2αν ότι
θα μπορούσαν “Με να απαιτήσουν
καλύτερους όρους χωρίς να έχουν
κανει προηγουμένως αλλο σχεδιασμό", δήλωσε ο Κρούγκμαν σε πι·
ΜΜΜ του συνένιευξπ στο ΟΝΝ.
Σίγουρα, αποτελεί ένα σοκ”. ανέφι ρε ο γνωστός οικονομολόγος.
προσθέτοντας ότι μαλλον υιιερεκιίμπαι· τις ικανοιπτες πις ελλιινικπς
κυβερνπσπς.
Μαλιστα, πρόσθεσε οτι είχε υποτιμιισει τον πολιτικιί θελιισιι να παραμείνει το ευρώ ενωμένο. Πόνιως. έκρινε ότι οι νέοι όροι τιις
συμφωνίας είναι σαφως πιο σκλιιροί απο ιους πρσιιγουμενσυς αλλα
έτσι κι αλλιώς ούτε οι μεν ούτε οι δε
μπορουν να συμΒαλλουν στον αντιμετώιιισπ της κρίσπς.
Έτσι εκτιμα ότι ιι συμφωνία α
το νέο προγραμμα στήριξπς Σεν
αποτῶεί οριστική λυση και ότι ιι
Ελλαδα θα αναγκαστεί ΜΜΜ
στιγμή να εγκαταλείψει αιν ΕυρωΖώνπ.
Σύμφωνα με τον Κρούγκμαν. αυτό θα έχει "τεραστιες επιπτώσεις
στο μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος". Επίσπς, ”αν π Ελλάδα
αποχωρήσει (από το ευρώ) και σαι
συνέχεια αρχίσει να ανακαμπτει,
που κατά πασα πιθανότατα θα συμΒεί. αυτό θα αποτελούσε κίντπρο
για αλλα ΜΜΜ κινήματα αμφι·
σθιἰιιισπς του ευρώ", πρόσθεσε.
Ο λογικὁς
ΕΛΛΗΝ|ΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Νεες οδηγίες για ολες
τις συναλλαγες
ΕΑΡ|ΤΑ|. ΕΟΝΤΠΟΚ$
› Πι  
 Μακ με
Έξι Μαιο Μειώσεις “
έχουν Μο ιιροβΜμοιο
“ο Μονές πιο
Σελ.5
ΤΟΥΛΑΧ|ΠΟΝ 27 ΝΕΚΡΟ| ΚΑΙ ΝΟ ΤΡΔγΜΜ|Ει
Έ με Μι
οιο απο”
ϊοορκίος - Συρία;