Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Σε ειδική αποστολήRecognized text:
ή | _ τι; ξ τ'ΒῖΙὲ 
 μαι . .
Ρ' . __ καταστηματα σημερα
Π κγΡιΑκΗ '9 |ΟΥΛ|ΟΥ 2015 ζ πικρα
¦|||. ¦¦Ξἱῇ| <¦¦"||¦Ν'Ξ·|¦·Ν¦|”|=
Ϊ >υφ<Ταε¦λ:7:
Νοελ εἰ Γ 
Εκητὡσει5 ' .  ή.  ι ι·
με ανοιχτα Ψ·  
ΜΑ·6εε
ΜΜΜ.” _ 
σελ. 'Ο .ἩΞ'9_ακινηω ' δ ων."
και την κτηματ . Η Μ η
τινι-:
Προ5 ηὡληση ξενοδοχεία
τη5 ηολη5
Π σελ. |2. 2|
Ροζ... περιοδείες ανα την Ευρώπη
Π σελ. Η
ι;~:.:1;ι:- ;~ Ι 
Ασφακτικέ5 σανθήκε5 σε ηρ0κύτ
σχολικέ5 αίθουσε5
Π σελ. 23
ιι τι:
'στορικόε σαμβιβασμόε με τη
Δύση για τα Πυρηνικό Η πι. 25
Αλλαγές απο τον ηρωθυ- Ι .
πουργό Αλέξη Τσίπρα με «Μ8085 μΠρϊΗΡ|00»
απομάκρυνση των υπουρ- Ἡ" ΝΔ "ΜΜΜ
γὡν που δεν ψήφισαν τα 9 9
προαηαιτούμενα και αντιδρούν στο νεο μνημόνιο
Π σελ. 3
ΠΑΣΟΚ
Ο σελ. 5
Ο ΑλέξηςΤαίιιρας
· “4 ειναι η Πυρηνικη
μας δύναμη
έ σελ. 6
Οιιρωθιιιιουργύς β Ά 3
να ολοκληρώσει ι' 
τη συμφωνία
Π σελ. Τ
ΙΜΙΑ ·
Δντπναν›“ι | ΟΠοΠ
ΑΡΜύΔ|0Σ ΡΥΒΝ|ΠΗΣ; ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΠΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|λ ΕΠ|ῖΡΕΠΕΤΑ|
ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΒΜ ΑΝΑ ΤΑΝ Η ΗΜ. Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΗΗΕ' ΜΝΗΜΗ
ΕΘ|ΣΝΠΥ ΧΑ' ΜΗΔΕΝ): ΠΕΡ|ΠΥΣ|λΣ - Γ'λ Ν" ΙΤ" |Ξ'Σι "Η