Πρωτοσέλιδο Real News: "Αυτοί δεν είναι πιο αριστεροί από εμένα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΒ Η ,
ιιι4ιο Ύ
ν· ΗΜ ΜΜΜ 'ΝΝΔ
Θ Μετα
Το κορυφαίο Περιοδικο |ατοριαε στην ΜΜΜ
νννννν.τε8'.αι
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 348
ΣΗΜΕΡΑ: Αφιερωμα σΙιε θερμοηυῆεε ιηε κυηραυ με
αφορμη ιη μαυρη εηειειο Με τουρκικηε ειοΒοῆηε Ιο 1974.
Η Συμφωνια ιηε ΒαρκιΖαε και οι εκῆογεε του Ι946,
Η Λ Λ Η θ | Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ | Δ Α η ανοὁοε ιηε ακραεΔεξιαε 01η ιιειαηοῆεμικη Ευρωηιι
και Ματια αῆηα θεμαΙα
 '  «Αυτοἱ6εν
ειναι ΠΜ
  αριστερο'.
Βὶι>οοΑκιιι ' “ απο εμενα»
°ν°!Υε' ϊ" πωσ Ψ" ~ ο ιιΡαονηονΡι·οι ΕΝΑ· “
για οηουε και για απο! · ΑηοοΑιιιυεκοι
για Ταιηρα και κωνστανΙοηουηου και ηωε Η ι Μ  
αηανια σιιε φημεε οτι ακαηευει να ιὁρυαει νεο καμμα  
Δεν θα γίνω "ρωθυΠουργό5 · Τι ῆέει σε αυνεργἀτεε του για τα σενάρια περί
με "5 ψ"φ9"$ τ"5 Ν·Δ·ι κυβέρνηοηε ειδικού σκοπού. για την οῆοκῆήρωοη
του Ποταμιου και του ΠΑΣΟΚ τηε συμφωνίαε και για τον χρόνο των νέων εκῆογὡν
 ο να ο τ “ἶαι.,ζἱΪ“0ργανωμἑνοσχέδιο
Το ^Γ"Ω"0 Ύ "ΜΝ" ἐξ.: εμηρηατὡν στον Υμηττό;
ριχνουν ΜΒ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ 1- ΜΜΜ"
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ “ την κΜ 
 ι ο Ι ' Μ^"ωΜ . . Μαι-33
” «Με αε
# 7 ι
κυβερνηση
οσοι γ Με
:>-¦;ζῖἶι3·ῖ^·ῖ ;ΞΞ" <ζ:ΜΜΞῖ1ιιιΞΞΜιΞΗἩ ”Ρ :.Ξ`ἩΞἶζΉ
ψΠΦ|00ν“0Χ|“σΙΠ Βουῆη ι ` “καρμα ιεΞΉ »:'νικ»:ινιιΓ£ιιυνἔιι ι·ι·.νΜ·“
`··:ιὲἩ'Ξ:;”“` ' ' ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΝΡιΞΗΣ. ΠΜ
9ιιιιιιιιιιιιιιιι