Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Πόσο θ'αντέξει ο Αλέξης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
“οι  καυτές
ο  εκΠτωσεις
. ΜΑΡ|ΝΟ|'|ΟΥΛΟΣ Α.Ε. ο Ϊ Πῖ κ τ Ο. ί":  _ ι=β _ |θθ'ὲΕλληνική εταιρια ῇἩωΞΜ  “Γε ω” 
 Ξ  ι 'π . ' Υ Διεθνε5 Τουρνουα Ποἶοσφαιρου (ια) . Ο ἑῆῇ  
= τ  _ Το ποδοσφαιρο Εαναρχι2ει δω > αν στο Πον85ροΓτ5
ει·ιιταγὴ αΕἱα5 ὅ για 8
 . . 0
"ρ°|°Ἡ° "°ρ°λΜΞ & ςΤΜρΜ9 ,_8 · Μι·ιενφἰκα - Παρἰ Σ. Ζερμέν Κυρ|οκὴ ι9|7 ο Ρόμα - Μαντσεστερ Σ.Τρἱτη 21/7 ο Μπαρτσελονα - Λ.Α. ΓκαλαΕι Τεταρτη 22-27 · · ι
Απο ΝΠ ὲω5 8 ΕΠ για ανορὲ: €°|5 και ανω =ϋ ο Μαντσεστερ Σ. - Ρεαλ Μ. Παρασκευὴ 24/7 ο |ντερ - Μιλαν Σαββατο 25/7 ο Μπαρτσελονα - Μαντσεστερ Γ. Σαββατο 25/7 Πον8 Με
Τον μοναδ|κὸ κωδ|κὸ Πρὸσβαση5 θα τον βρεἱτε στο εξώφυλλο του ενθὲτου ΤΗειηα Ρεορ|ε
Γιὡρνο8 Χρ. ΠοΠοΧρὴστ08
ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - Ε.Ε.¦ ΠΡοΩΡΕΣ ΙΣοΝ θΒΕΧΙΤ
Ποσο θ, αντέξει
ο Αλεε“8
Το ΣΧΕΔΙΟ «Π0ΥΕΡΤ0 ΡΙΚ0»
Θὲλ8ινο μιτογροψει, νο στοθεροΠοιϊ1σειτονοικονομἱο Β  Α 
ΚΟΙ νο ΚυβερνΠσεΙ Κοντρο ΟΤΟυ8 «δρΟΧμΟφΟνΙοδε8» Μονο το 1/ 3 των μισθών σε μετρητο, το αλλο σε υΠοσΧετικὲ8 - Αμεστ1
ΤΟΟ ΚΟμμ(1ΤΟ8 ΤΟΟ ' ΠΟ τον  έκανε ανασΧΠματισμὸ εθνικοΠοἱοστ1 των Ποντων - Και ο ΠονορἱτΙ1 στο μυστικο ομαδα ΙΟΠ
κομματικών ισορροΠιὡν και... ΜΜΜ ι ΔιΠλο σΧὲδιο
στοριἔοο ο1το οντι1τολἱτευσο · Ολεθροο το μέτρο ο1το αύριο,
το 23% ΦΠΑ βοΖει φωτια στον ονομα και στο νοικοκυ μια
Ο ΣΕΑ. 4-'|5. 20-25
ΕΝΩ Η ΚΟΡΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΑ «|'|ΑΓΩΝΕ» Τ|Σ ΟΥΡ|ΔΕΣ!
ΕΓΩ ΣΗΚΩΣΑ
ΤΑ 200.000 €
ΟΜΟΔΟΓΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
Ρ Δ|·|ΛΩΝΕ| ΣΤΟ “ΠΡΩΤΟ ΟΕΜΑ»
- «Τα λεφτα ειναι οι οικονομἰε5 μια5 :ωὴ5.
φοβὴθιιι(α και τα ι·ιι¦ιρα στο σι·ιιτι. Δεν
τα έβγαλα στο εξωτερικο οι·ιω5 αλλοι»
Ο ΣΕΑ. 42-47
«Απο τοτε σ, τα ,λεγα !»
Οι δισταγμοι του Τσἰι·ιρα για τον συνεργατιι του και ιι ι·ιροειδοι·ιοιιισιι τικ |'|εριστἑρα5
Η ΜΠΕΤΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΜΠ|ΣΤΕΥΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΣΤ|ΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟΝ Ε|ΔΕ... ΝΑ ΧΟΡΕΥΕ| ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
Ο ΣΕΑ. "649. 26-29
|'|ΥΡΚΑΓ|ΕΣ: ΥΜΗΤΤΟΣ ΚΑ| ΑΑΚΩΝ|Α |'|ΑΗΡΩΣΑΝ ΤΗ Α|ΤΟΤΗΤΑ·Μ“-
ΕΔΩ ΚΑ| ΤΩΡΑ ΧΕΡ| Σ' ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Θα ὲΠαιρνε τα 22 δισ.
ΤΡΑΠΕΖΑ 'ΤΟΡΝΟΣ αιτὁ τον ΤτΕ, τιο θα ρἱδεο
και τα μετρατα στα σπιτια
τι «Αριστο ρα Πλατφὁ ρμα»
Χ Η οΠοκαλυψΠ για έφοδο Λα- λεφτα οΠὸ Ποντοὺ, Πιστεὺοντο8
φαΖονΙι στον _ . οτι έτσι θα μΠο
ΤροΠεΖο ΤΠ8 ' ι ροὺσον να στο
Ελλοδοο για το ρἰἔουν το μετο
22 δισ. τος ΕΚΤ βοσΠ στο δροΧ
συνδὲετοι με μα. Στο σι1νὲΧειο
Η Μ' Μ Μ Μ ἔοφνικὸ ΧτὺΠΠ- · θα Ζτ1τοὺσοννο
μα ΒαλοβονΙ1 δΠλωθοὺν το
για κοτοσΧεσΠ μετροτο στο οΠἱστιε θυρἱδεε το βραδυ του τιο και θα το ὲΠοιρνον «Προ«ΟΧΙ». Θα ὲΠοιρνον όλα το σωρινο» για εθνικοὺ8 λογου8