Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"οι" ΠΙΝΩ".
Μπαρμπσσα
απο.. ΜΦΜνα!
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ ω 32
ΜΜΜ "ιι...
κι πωσ" Η· Μια·
ραφωο ί ή ·'·ἶ° Π· ω8
ΔΘΑΜῖΠκΗΙ
ΣΜο 18 ΜΜΟ;) 2015 / αλλο ω7 ι2137› | θ ',30
Ί ι < _ _,
π879'Δ|ΛΞἑΑΣἔΕΦΥΓΑΝΞΗΝ ΦΩΤΗ ΜΕΡΑ
ΜεγθΕΗΗΣ Δ|ΑθΕζΗΣ τΟΥΣ ζ·
Μ ωρα ανω τω3100:αἰ|ομων. μια ώρα Πριν
ανοίξουν τανραφαα Μο ΟΑΚΑ
·ι λ0 ·
·ΨΡ _ .
[Πα όνειρα μου"εκιιλιιρὡθιικαν. θα τα'δὡσω όλα για να
_Μφ· σκατα! μ . . . .
εκμεταλλεμτωιταν η καιρια Που μαι δινει μιαιμεγαλα ομαδα ι 
ΜΑ. ,ε ~ω:ι Χ ..4 . ¦
με.τεραστια Παραδοση σαν την ΑΕΚ». τονισειΧθεε σε νεε8
 ·-.· ι · ›···` , ··°_ . . Ι
:του Μωσ=8 Φ.Υ:ἑΕΥεΞΡ“εΝ ο ἔἑδΗ9!ΞΞΥΞΟΜΜ
ΩΣ=Τ0ΜΑΠ0ΧΑ| ΡΞΠΣΕ- Η'κΑΡΑκΑΣ#·
) ·° «παιδια» οι· ΜΜΜ
: Χθες Π" ΠΙΝ"
 οι πασα Μ Μ ΒΜζοωλανοὐ Μ
ω ΜΑΕΚ· Παω Μπα ων ΜΜΜν
ων ωῳΜωρΜ σ'αγαπω
""ἑ'_
- . χ
ι ι ι
ΝΒΔσ··8 στο
ΜΜΜ" τικ Η!!!
ΜΜΜΜΜΝΜΜῖΑΜ
ΜΜΜΜ0Μ·ΜΤΛΜΜ0Μ
·Μ|ΑΜΜΜΜΜΜ ΜΜΜ.
ΟΕΜ ΕΜΠ" ΜΟἩΗΜΜ