Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
νννννν.58πττ8908|.9τ .ο 
' Τελειωσε ο μετογοοφπ του 25χοονου διεθνουε κολομβιονου
ουΝΠ οποτπν Μποσνκσ οντιΔι5εκοτ
ΡΑΠΙ£ Υ .
__ "ο” ν_ ' ΠοειΖεεφελντγιο νο πορουσιοστεισπμεοο
; ε ~ 7 ' Υπενοοψε κο· ο οτ0πεο τπ5 Ιονθπ5
' Οσβολντο. Λοοιβει κοι... Σουοοο5 γιο την επιθεσπ
! · οιΜεπιΔΑ Α.ο.4.οτο | ΣΑΒΒΑΤοΙ8|οΥΛ|οΥ Με | τυπικο ι ο ' 'ΣολκεγισΟμορ, Ιντεονιο Μσζουσκ0υ 
ε ποΡτο 
' τ ο
Φ σας' - · ΜεεΒΔΝτΡὁ
Υπεγοοψεκσιονσκοινωθπκε `“” 1/ ` σ ί .η ΚοντοοοτπΡιζεσποο(7υυ.Ν5Ι)
π5π προοθπκπ του Ολυμπιοκου “ χ=  ι ¦ οετου5 διεθνει8 
ΜΜΜ Χοκετ_Στοουπεοι. Χ “ τ : . ' ή τ
^θΠν0ί0ΜΟ|Τ0λ·ὸΠ00λ0. Ο28χρονοεμεοοεκοιοΖ3χοονο5 / -` 
0Ε|ΟΟΠΠΦν€|ΟΠΕΡΠέΩΟΥλΟϋ ` ε Γ εξτρεμποοοχωσουντοιδονεικοι Σ ο “ ζ ΑΥΣΤΡ|Α-ΑΠ0ΣΤ0ΛΗ:Γ.Νοεκοκῦρπ8 η
έἔ'Χ'ἑ'ἐι» ω «χιιποι»ιιιτοιιπλιιλοιιιιΛι'κο
ΑΝ ΜΤΛΦΕΡΕ| Μ Α"0ΜΕ|ΣΕ|
του ΜΚΟ ΤΟΥ ΑΝΗΜΑ,
ΤΗΝ Ν"Ρ|Ζ
' Ο 3ΟΧρον05 στροικερ εξετάζετοι
οπο του5 Περιστεριὡτεε “_ . ΑΝΝ .
' Μετοννικπτπτου ΑΜ Σόλνο των «β ΟγΞΟφΙΟ
- Σιροκ οτι5 30/7 εντόε έὁοο5 9ο! 'ΜΗ
' Αποκολυπτπριο οπόψε · :ἘΦΜν6ρ05 το _ ._ 
ε κολλονπ (8.30' Ν53) “ τ· ωτο Ξ;; το τ ~“ .
μ _ . ρ μΟἴ5 7ἐ . _ -  Β'“888 κν - '
Π· στο Λεωφορο(28/7) - “ τ· 7 (Μη
ζ .. · 7 _ Ανοστοσιου; «Δεν θελω νο δω ενθουσιοσμο
ΜΒΜ" 4 γιο τον κλπρωσπυ κοτω το κεφολιο.
Ο εινοι ποιοτικπ ομσὁο που οπσιτει συγκεντρωσπ»
ΕΣΒΗΣΕ
` Η πρόκρισπ στο πλέτ οφ του Τσάμπιον5 Λιγκ
(Εφυγε › ο ΑΜΒ” Γκίκα στο 8 του επί των Βέλγων που δεν έχει επιτευχθεί
( , ' , . . ,
ΜΜΜ Με 6% επετείου του τρειε Φορε5 στο πορελθον, 0ο ονε8οσει οικονομικο
«χρυσού» το" γκολ στο «ΜαροκΜ» επιπεδο του5 «προσινου5». οπουο κι ον ποτοπιν
ογωνιοτουν στο Ευτοοο
'|'ΡΕΧΟΥΝ "Μ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
το Μουντιάλ οτπν Ουρουγουοπ
 οτπΜοοι808γ. λ < | . ς, ε η Ξ . · Η η 
δ.ορτεωε . | 8 _ ' · ο , ΡΑ=ΜἘἘεΑ
· ¦ ~ κ ·ΗτυπικΜνοκ0ινωσΠ
. κ ι , ι ¦ τ μ 4 οπουένεινιοτον ΣὲρΒοοεντερ
' Η πττο οπο τπ Λοκουστιβο κονει οκομο πιο επιτσκτικπ την σοεοπ ενισχυσπστον ΠΑΟΚ .^ωμ¦.τό¦ω3
προκριθουΨοι ΘεσσἙλονικεί5.θπτντιμετὅπίσΜτἄνΜπτπ . "μόχΜω¦°ωο 5ω¦
του Σποοτοκ ΤονοβὅΞΛινφιλντ" ως» <<θο νι“λπσὅῦυε κἘ1ἶ θὁΉεοσΐουμε» ' 'πλω °ΜΜκεΜΜΜ5