Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Εκλογικός... ανασχηματισμόςRecognized text:
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ανοίγουν
~ τη Δευτέρα
-' με ηεριορισμοά8
τιἑτἑθΨ·
·7 Π σελ. 25
4 οσΡσλσι·ικΕΣ ΔιιληΣΕιΣ
 Παράταση
έω8 τι5 26
Αυγουστου
ἩΑννεηιοτράρος
2510 29 Μ “0
.ι τε ¦ .
ά" Υ·ἴ 1¦¦:.7εες
·”-·__
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 |ΟΥΛ'ΟΥ 2015 ι ί ΕΥΡΩ
δεν] ιιιϊι;1   1 ,ιι*ΊιΣιΐι;ιτι ,ι ΞιϊΞιι Π ]ὶἰἶΪΖι
ικάε“.
εινασχιιμειτισμόε
Μ ΗΜ Σ”ιι©1'ι3ιΌιι και υφυΠουργοί στην κυβέρνηση Που ορκίζεται
στι5 10.30 το Πρωί είναι οι ακόλουθοι: Ο Πάνω Σκουρλέτη5 αναλαμβάνει το υΠουργείο Παραγωγικίι5 Ανασυγκρότηση5. Στο υΠουργείο Εργασία5 μετατίθεται ο έω5 σημερα αναΠληρωτίι5 υΠουργ65 Διοικητικίι5
Μεταρρυθμιση5 Γιώργοε Κατροάγκαλοε και τη θέση του καταλαμβάνει
ο Χριστόφοροε Βερναρὁάκη5. Ο Παυλοε Χα'ι'κάλη5 αναλαμβάνει υφυΠουργόε Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Παάλ05 Πολάκη5 υφυΠουργ65
Διοικητίι5 Μεταρρυθμιση5. Στο υΠουργείο Εξωτερικών, αναΠληρώτρια
υΠουργ65 ορίστηκε η Σία ΑναγνωστοΠοάλου και υφυΠουργ65 Εξωτερικών ο ΓιάννΠ5 ΑμανατίὁΠ5. ΑναΠλΠρωτίι5 υΠουργ65 Οικονομικών
θα είναι ο Τράφων Αλεξιά6η5 και αναΠληρωτίι5 υΠουργ65 Αμυνα5 ο
Δημάτρη5 Βίτσα5. ΥφυΠουργ65 Παρά τω ΠρωθυΠουργώ και κυβερνητικά εκΠρόσωΠ05 αναλαμβάνει η Ολγα Γεροβασίλη. Κοινοβουλευτικόε
εκΠρόσωΠ05 ο Αλέξανδρ05 Τριανταφυλλί6η5. Η σελ. 3
Δεσμευόμαστε
ότι η Ελλάδα
θα Παραμείνει
στην ευρωζώνη
Π σελ. 24
«Σχολεία αγρού»
για Παραγωγοι35
ρυζιού
Π σελ. ί
Τρέχει για μεταγραφέ5
Π σελ. 26
Ο «ιΠτάμενοε»
ΓρεβενιωτΠ5
Π σελ. Η