Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κωμωδία Μαξίμου με γκεστ σταρ... Χαϊκάλη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΡιοΔικο ΔΡΑΣΗΣ Θ τσγε:τερΝ ο ο| ΑΓ|ο| '|'Ο|'|ο|
 ιτεααααεαα ΤΩΝ κνκΛΑΔΩΝ
^ γ Δ η η .7: #ὴ~ · Π Οι Αγιοι ίί'ώ_ιτοι
ΗιΡἐΗοΜΠΝ των Ιζι›ιιλ ά Μην
Η Παράδοση, η ιστορία θαύματα σΠάνια
κεφάλια των Προσκυνημάτων στο αΠέραντο γαλάζιο.
Σάββατο 18 |ουλίου 2015 - Αριθμός φύλλου '|.656 - Τιμη '|,3Ο ει € η έκδοση με τις Προσφορές) - Μ.ε-τγρσ=.ωΜ
|(ΩΜΩΔΙ
Σ'Ω|'|ΗΡ|·| ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Δη· Ι 
με γκεστ σταρ... Χαικα η
Ψ ν  “ Περίοδος χάριτος αΠό
ι μ .ο ΔΕΠ, οτε, ΕΥΔΑΠ
 ΣΕΛ.23
η Ρ Η  ,
.ν . ι ^ ·
ΠρόσωΠα αΠό θα «υλοΠοιτον κομματικό Πάγκο και ησει» τις αΠοκρατικοΠοιησεις, μεταρρυθμιστικού έκΠληξη
δύο μετακινήσεις υΠουρ- ο Χαϊκάλης θα... αναμορφώσει Προφίλ ενισχύει η εκΠαραθύρωση
γών ο ΤσίΠρας μεταφέρει το ασφαλιστικό και τα σενάρια του Γαβριήλ, Που Μαύρη τρύΠο στο σχοῇεία
την Πολιτικη του αδυναμια ο Δριτσας Παραμενει για για εκλογες το δεν Πιοτευε στη με 25000 κενές θέσε|ς
στο νέα κυβερνητικό σχημα την Πώληση του ΟΛΠ Σ]Εέ[ῆΞΣ φθινόΠωρο συμφωνία
Ν`_ . ι  . ,ή η ΜΜΜ.
ΠΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 50 ΠΥΡΚΑΓ|ΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΑΝΕΤΟ|Μ0Σ Ο κρατικοΣ ΜΗΧΑΝ|ΣΜΟΣ ζ
ΑΝΕΜΟΣ
έεραν κατστρές:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα