Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
17-07-2015
ΑΔΩΝιΣ κνΡαγ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΛΛΕΥΣ Α. κγΡον
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κΥΡον
απαίσια
ΑΔΩΝΙΣ κ. κγΡον
(1974-1997)
Προέχει ή συνένωση
όλων τών Ἑλλήνων
Γράφει ὁ Β. Α. Κόκκινος
"ο σοι θέτουν τό κομματικό ή επαγγελματικό τους συ μφέρον ύπερόνω έκείνου τής Πατρίδος δεν είναι
αντόξιοι αὐτῆς καί ταυτίζονται μέ τους εχθρούς της. Ἡ
συντριπτική πλειονότητα τών 'Ελλήνων τόσσεται ὐπέρ τής
παραμονής μας στήν Εὐρώπη καί τό εὐρώ. 'Ο Πρωθυπουργός τής 'Ελλαδος -έστω καί αργα- αντελήφθη τό συμφέρον τής Πατρίδος καί έδωσε προσωπική μαχη ί? συνεχών
ώρῶν, για να έπιτὐχει τή συμφωνία της 'Ελλαδας μέ τούς
εταίρους της, παρα τα <<συντροφικα μαχαιρὡματα>> τῶν συνεργατών του, οἱ ὁποίοι δέν τού έδωσαν έξουσιοδότηση
για τίς διαπραγματεύσεις πού έκανε.
Καί ένῶ έπρεπε να έπαινεθούν από όλες τίς πλευρές
τα έπιτεύγματα τού Πρωθυπουργού, οί αρχιδιόκονοι τῶν
τηλεοπτικών μέσων, πού θέλουν να ύπερέχουν τῶν έκαστοτε κυβερνώντων μέ τίς ψήφους τού λαού, επιδεικνύοντες τήν έπιρροή τους, προεκόλεσαν τό έθνικό
αίσθημα καί τήν αργή τῶν τηλεθεατών τους μέ τίς δήθεν
έξυπνες απορίες τους. Ρωτούσαν αν ὁ κ. Τσίπρας διατηρεί ή όχι δεδηλωμένη έμπιστοσύνη τής Βουλής, πῶς σκέπτεται να αντιδρασει ή τί αλλο θα πρόξουν όσοι δέν συμφωνούν μαζί του. Δέν είναι νοητό να αγνοούν ότι πρώτιστα είναι τό θέμα τής ύπερψηφίσεως τῶν νομοσχεδίων
για τήν ύλοποίηση τής απογραφείσης συμφωνίας, ότι ὁ
λαός ενδιαφέρεται μόνο γι' αὐτή καί ότι ή πλειοψηφία τής
Βουλής θα έγκρίνει μαλλον τα νομασχέδια.
'Εν τούτοις, παραβλέπουν τήν οὐσία καί προσπαθούν να
δημιουργήσουν ηθικό προβλήματα μεταξύ Πρωθυπουργού
καί συνεργατών του. Εξακολουθούν, δέ, να προβόλλουν
τόν καταστροφέα τής έλληνικής οίκονομίας, κ. Βαρουφόκη, με τόν ὁποῖο δεν θα έπρεπε να ασχολούνται καθόλου
καί να δείξουν τήν περιφρόνησή τους. Διότι ὁ αὐτοπροβαλλόμενος, ως μοναδικός οἱκονομολόγος, δέν έδέχθη να
είσπρόξει ή χώρα τε δίς, μέ τό σκεπτικό ότι κατόπιν τής
αρνήσεώς του αὐτῆς οί Ευρωπαίοι θα θορυβηθούν καί θα
σπεύσουν να τόν παρακαλέσαυν. Καί τό χειρότερο, παρέσυρε τόν Πρωθυπουργό σέ ένα όλέθριο Δημοψήφισμα,
όπως ὁ ίδιος καυχαται, μέ τό επιχείρημα ότι τό ύπέρ τής
κυβερνήσεως αποτέλεσμα τούτου θα αναστατώσει όλα τα
χρηματιστήρια τής 'Υφηλίου. Καί ένώ διεψεύσθη από τα
πραγματα, εξακολουθεί να αρνείται τήν ύπαστήριξη τής
συμφωνίας τού Πρωθυπουργού, μολονότι ηύχετο στόν κ.
Τσακαλώτο -κατα τήν παραδοση τού υπουργείου του- έπιτυχία στήν συνεδρίαση τού ΕυτοςτΟιιΡ.
'Η προβολή από τα Μέσα Μαζικής 'Ενημερώσεως τῶν
αμφισβητιών τού Πρωθυπουργού παρέσυρε τόν κ. Π. Λαφαζανη να όργανώσει ὁμιλία σέ ξενοδοχείο καί να δηλώσει ότι δέν θα ψηφίσει τα νομσσχέδια τής Κυβερνήσεως,
αλλα δέν παραιτείται. Καί ότι ή χώρα μπορεί να χρησιμο
τ. ποιήσει τα 22 δίς εὐρώ πού ύπαρχουν στήν Τρόπεζα τής
'Ελλαδας ως απόθεμα χαρτονομίσματος, μέχρι να κόψει
χαρτονομίσματα σέ δραχμές! Μέ αλλα λόγια, έκήρυξε
ένα είδος μπολσεβικής έπαναστόσεως, σταλινικού τύπου,
ώθούμενος από τίς φανατικές ίδεοληψίες καί είσηγήσεις
παλαιών μπολσεβίκων πού ζούν μέ τό όνειρο τής έπιβολής τού κομμουνισμού στήν 'Ελλαδα.
Οί κ.κ. Λαφαζόνης, Στραταύλης καί Βαραυφακης θεώρησαν αναγκαίο να επαναφέρουν 800 καθαρίστριες στό
Ύπουργείο Οίκονομικών καί πολλές έκατονταδες ύπαλλήλων στήν ΕΡΤ."Ομως, ό κ. Πούτιν δέν έδίστασε να απολύσει ίί0.000 δημοσίους ύπαλλήλους ὡς πλεαναζοντες.
Αλλόὴ Κυβέρνηση τού ΣΥΡ!ΖΑ διαφωνούσε για τήν απόλυση τῶν'πλεοναζόντων καί πειθαρχικῶς διωκτέων απαλλήλων καί τούς επανέφερε στίς θέσεις τους, μέ συνέπεια
να έπιβαρυνθεί τό 'Ελληνικό Δη μόσιο.
Αίνιγματικήή σταση τού κ. Καμμένου. Στηρίζει τήν Κυβέρνηση, αλλα δεν θέλει να ύπαρχει αλλο κόμμα συνεργαζόμενα
μέ τόν Πρωθυπουργό. Προφανώς, διότι διαβλέπει πώς, αν
συμβεί αὐτό, στίς προσεχείς έκλογές δέν θα είσέλθει στή
Βουλή. Οί βουλευτές τούίΣΥΡ|ΖΑ καί τών ΑΝΕΛ, αλλα καί τού
ΚΚΕ, πού αρνούνται τή συμφωνία μέ τήν Εύρώπη καί έπιθυμούν έπαν0δο,τής 'Ελλαδας στήν Παλαιολιθική Εποχή τής
δραχμής, πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να διατηρηθείή 'Ελλαδα ὡς έχει σήμερα, χωρίς συμμαχους, μέ μόνη τήν επικρατήση της κομμουνιστικής ίδεολογίας, τής δραχμής, καί τίς
εύχές τῶν δικτατόρων Βραζιλίας καί Αργεντινής.
Οί αρχηγοί τής Νέας Δημοκρατίας, τού ΠΑΣΟΚ καί τού Πο
· ταμιού έπιδεικνὐουν απολύτως πατριωτική συμπαρασταση καί
βοηθούν τόν Πρωθυπουργό για τήν ψήφιση τῶν νομοσχεδίων
πρός πραγματοποίηση τής ανω συμφωνίας μέ τούς Εύρωπαίους. Ο Πρωθυπουργός ασφαλώς θα αντιμετωπίσει τούς διαφωνούντες καί τούς πρώην συνεργατες του δεόντως. Σέ καμμια περίπτωση όμως, δέν πρέπει να καταφύγει σέ έκλαγές χωρίς να εφαρμόσει τό πρόγραμμα του μέ τίς ψήφους τού ΣΥΠΖΑ, αλλα καί τών βουλευτών τής αντιπολιτεύσεως.
Νέο κόμμα (ε) Ϊ
¦ από τόν τι. Τσίπρα
Τήν 28η °Ιανουαρίου 2015, τρείς ή μέρες μετα τήν
νίκη τού Σύριζα στίς έκλογές καί μία ή μέρα μετά τήν
ὁρκωμοσία τής Κυβερνήσεως Τσίπρα, ή «Ἑστία»
προέβλεψε ότι θα διενεργηθούν νέες έκλογές, τό
αργότερο μέχρι τό φθινόπωρο! «Όποιος θεωρεί ότι ή
Κυβέρνησις πού ὁρκίσθηκε χθές έχει πιθανότητες νά
μακρσημερεύσει, μᾶλλον πλανάται», γραφαμε. Καί
τονίζαμε ότι μετα τήν διαπραγματευση μέ τούς Βύρωπαίους καί τήν έπίτευξη συμφωνίας, ὁ έπόμενος στόχος τού κ. Τσίπρα θα είναι «να κεφαλαιοποιήσει τήν
θετική πρωθυπουργική εἰκόνα του τών πρώτων μηνών
καί να αξιοποιήσει τα πιθανά έσωκομματικά προβλήματα τής ΝέαςΔημοκρατίας, ώστε να έπανεκλεγεί πανηγυρικά μέ ποσοστό ἄνω τού 40%».
Πιθανό σεναριο
Σήμερα, 5,5 μήνες αργότερα, οἱ παντες πιθανολογούν
ότι θα γίνει αύτό πού τότε έγραφε ή ιἐΕστία». "Ομως
έκείνο πού δέν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί, ήταν ὁ τόσο βίαιος διχασμός τής κοινοβουλευτικής ὁμαδος τού
Σύριζα. Ό ὁποῖος ελατε τίς συνθήκες ὑπό τίς όποίες
ένδεχαμένως θα προχωρήσει ὁ κ. Τσίπρας πρός τήν κόλπη. Θα παει μέ διχασμένο τόν Σύριζα, περιλαμβανοντας
στα ψηφοδέλτια τού κόμματος τούς διαφωνούντες; οι
τούς αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια, πού δέν θα είναι μέ
σταυρό προτιμήσεως, αλλα μέ λίστα; σε τούς έξωθήσει
να αποχωρήσουν από τόν Σύριζα καί να δημιουργήσουν
νέα κόμμα;ῦΉ θα προτιμήσει να παρασύρει μαζί του τήν
συντριπτική πλειονότητα τών στελεχών τού Σύριζα πού
τόν ακολουθούν, καί θα δημιουργήσει έκεῖνος νέα κόμμα, αφήνοντας πίσω του τόν Σύριζα;
Αποτολμούμε τήν πρόβλεψη ότι τό πιθανώτερο
είναι τό τελευταίο. Ό κ. Τσίπρας, όπως γραψαμε καί
προχθές, ίσως προχωρήσει σέ δημιουργία ένας
εύρύτερου πολιτικού σχήματος τής «Εύρωπαίκής
Αριστερός» ή τού «Εύρωσοσιαλισμού» καί έγκατα
λείψει τόν Σύριζα στίς ακραίες συνιστώσες του, πού ¦, .
συγκέντρωναν μόλις καί μετα βίας τό 5% τού έκλαγικού σώματος. ¦Υπό~ τίς σημερινές συνθήκες βέβαια, τό αντιμνη μονιακό τμήμα τού Σύριζα (χωρίς
τόν κ. Τσίπρα) μπορεί να διεκδικήσει καί τό 10%
τού έκλογικού σώματος."Ομως ὁ κ. Τσίπρας, απηλλαγμένος από τα βαρίδια τής ακραίας αριστερός, καί
έλλείψει πραγματικού αντιπαλου στήν αντιπολίτευση, θα διεκδικήσει ανετα τό 40% τού έκλογικού σώματος. "Η συγκυρία τόν εύνοεί απολύτως για κατι τέτοιο καί όποθέτουμε ότι αύτός είναι ὁ στόχος του.
   μέτωπα ειναι τα Σπιτια Ϊ
Τό κύριο πλεονέκτημα μιας τέτοιας κινήσεως είναι
ότι ὁ κ. Τσίπρας ούσιαστικώς δέν θα έχει αντίπαλο.
Ούτε από τήν αριστερή του πλευρα, ούτε από τό κέντρο
καί τήν κεντροαριστερα, ούτε από τήν κεντροδεξια.
Στα μέν αριστερα του θα ύπαρχουν τα «απομειναρια»
τού Σύριζα καί τό ΚΚΕ. Στήν κεντροαριστερα καί τό
κέντρο, ύπαρχει ένα απαξιωμένο ΠΑΣΟΚ πού τελεί
ὑπό διαλυσιν, καί ένα Ποταμι πού δέν δείχνει δυναμική
για μεγαλα ποσοστό. Στήν δέ κεντροδεξια, ύπαρχει μία
Νέα Δημοκρατία μέ μεταβατική ήγεσία, πού πιθανώτατα δέν διαθέτει τόν χρόνο να έκλέξει νέα ήγεσία.
ῦΕδώ τεραστια εύθύνη έχει τα σύστημα τής έκλιογής
τού προέδρου τής Νέας Δημοκρατίας από τήν βαση
(έπινόησις τού Γ. Παπανδρέου για τό ΠΑΣΟΚ). Τα παλαιότερα χρόνια ή έκλογή τού προέδρου τής ΝΔ γινόταν από τήν Κοινοβουλευτική Όμαδα, ὁπότε ή διαδικασία μπορούσε να ὁλοκλη ρωθεί ἐντὸς όλίγων
ήμερῶν. Τώρα δέν ύπαρχει τέτοια δυνατότης, όπότε
στήν περίπτωση ταχείας προσφυγής τού κ. Τσίπρα σέ
έκλογές, ή Νέα Δημοκρατία θα είναι ύποχρεωμένη να
συμμετασχει μέ μή έκλεγμένη, μεταβατική ήγεσία.
Εύρωπαίκή προοπτική
Θεωρούμε λοιπόν ώς έξαιρετικα πιθανό τό ένδεχόμενο ὁ κ. Τσίπρας να προτιμήσει να απεμπλακεί ό ίδιος από
τόν Σύριζα καί να δημιουργήσει ένα νέα πολιτικό σχήμα,
μέ εύρωπαίκή προοπτική. Πολλώ μαλλον αφού μέ τα σημε ρινα στελέχη τού Σύριζα, ακόμη καί αύτό πού τόν ακοΜΜΜ στα μέχρι τώρα τιμωρίες στήν Βουλή αλλά
έπιμένουν στήν ακραία αριστερή ρητορεία, δέν είναι δυνατόν να σχηματίσει αξιόπιστο κυβερνητικό σχήμα. °Ενώ
αντίθετα, αν προσπαθήσει να διεισδύσει στόν χώρο τής
κεντροαριστερα ή ακόμη καί να συνεργασθεί μέ πιό μετρισπαθείς δυναμεις, θα αποκτήσει τήν αναγκαία «κυβερνησιμότητα», πού λείπει σήμερα από τό κόμμα του.
_ Ασφαλής πρόβλεψις για τό τί θα κανει τελικώς ὁ
κ. Τσίπρας δέν μπορεί να γίνει, αφού όλα είναι ρευστό καί τό πολιτικό σκηνικό μπορεί να αλλαξει ένα
πασα στιγμή."Ομως ή λογική ἐκεῖ ὁδηγεί. Ό πρόεδρος τού Σύριζα, όπως δηλώνει ὁ ίδιος, δέν φοβόται
να αναλαμβανει ρίσκα. °Υπ° αύτή τήν έννοια, θεωρούμε πιθανώτερο ότι θα αφήσει πίσω του τόν Σύριζα
καί θα δημιουργήσει νέο κόμμα, χωρίς δουλείες καί δεσμεύσεις από τό παρελθόν. Καί ίσως να γίνει κατι ανάλογο στόν χώρο τής κεντροδεξιας, όπου ή «έπανίδρυσις»
τής Νέας Δημοκρατίας δέν φαίνεται τόσο πιθανή.
Πρός έπαναλειτουργία
τών τραπεζών
--ο ΚΟΣΜΟΣ
να, γιά ένα νησάκι ακατοίκη[email protected]@__  Με., 200 “ειμαι
πού ό σταρ τού Χόλλυγουντ
 αγόρασε πρό διημέρου ἀντί
· 4.200.000 εύρώ!
Ο Οί όμορφιές τῆς Ἑλλάδος
δέν αφήνουν κανέναν άσυγκί
νά αποκτήσουν μία αταση
στην χώρα μας κυρίως κοντά
στα καταγάλανα νερά τών θαλασσών μας. 'Ετσι καί τώρα, ὁ
Τζόννυ Ντέπ φέρεται να αγόρασε ένα όλόκληρο νησί. Πρόκειται, σύμφωνα μέ τόν Στήβεν
Ταίηλορ, απρόσωπο Τύπου
τής έταιρείας ακινήτων Ρτοιο
ΟτςειιίΖειίοτι Ισια στό Λονδί
νητο. Ανααθεν οί ξένοι ήθώαν_
Ο Τό μόνο πού δέν είχε προβλέψει ὁ έττίδοξος ληστής
ήταν ότι σε βρισκόταν μπροστά του ένας πυροσβέστης μέ
αύταθυσίαί 'Ο ληστής μπήκε
στό κατάστημα στό Τέξας
φορώντας μάσκα παραμέρισε
τόν πυροσβέστη πού ήταν
στό ταμείο καί, άπειλώντας
τόν καταστηματάρχη μέ μαχαίρι ζήτησε χρήματα. Τότε
ὁ ήρωίκός πυροσβέστης τού
έπετέθη από πίσω, τόν έριξε
κάτω, τόν ἀφόπλισε καί τόν
κράτησε ἐκεῖ ώσπου να έλθει
ή αστυνομία.
Ανοίγει ὁ δρόμος για τήν
έπαναλειτουργία τῶν τραπεζών μετό τήν αύξηση τής
ρευστότητας από τήν
Εὐρωπαίκή Κεντρική Τρόπεζα μέσω τού ΕΙΑ κατα
900 έκατ. εύρώ. "Ετσι, όπως
όλαδείχνουν, τήν προσεχή
Δευτέρα θα ανοίξουν τα
ύποκαταστή ματα ανα τήν
χώρα. 'Ωστόσο αὐτό δέν σημαίνει ότι οί συναλλαγές θα
ὁμολοπαιηθούν πλήρως,
διότι οἱ κεφαλαιακοί έλεγχοι θα έξακολσυθήσσυν να
ίσχὐσυν. Δηλαδή δέν θα
αλλαξει τό όριο αναλήψεως
τῶν 60 εύρώ ήμερησίως,
αλλα οί πολίτες θα μπορούν
να τα παίρνουν σωρευτικό,
έφ' όσον φυσικα δεν έχουν
κανει αναληψη τίς προηγούμενες ήμερες,
Βεβαίως τό πρόβλημα
δέν λύνεται έτσι, γεγονός
όμως είναι ότι τό ανοιγμα
τών τραπεζών, έστω καί ὐπ'
αὐτές τίς συνθήκες, θα έπιλύσει ὁρισμένα προβλήματα, όπως τό να μήν στέκονται κόθε ήμέρα οἱ ανθρωποι
καί κυρίως οί ἡλικιωμένοι
έπί ὡρες στίς οὐρές, ώς
έπαίτες τής ίδιας τους τής
περιουσίας. Κυρίως όμως τό
μέτρο θα δώσει τήν δυνατότητα κινήσεως τής αγορας,
πού τόσες ἡμέρες ευρίσκετο σέ πλήρη ασφυξία... (Λεπτομέρειες σελ. 2).
Σημερινό θέματα
'Ενέκρινε τό Εωσςτσιιρ
τό δόνειο«γέφυρα»
Στήριξη από Ε5Μ καί δανειο<<γέφυρα>> ένέκρινε τό Ευτσςτσυρ. Στα 89,5 δισ. εύρώ
αύξησε τόν ΕΙΑ ή Εύρωπαίκή
Κεντρική Τραπεζα.
Σελ82
Πρό τώνπυλών
ὁανασχηματισμός
,Συνεχώς οί συσκέψεις στό
Μέγαρο Μαξίμου για να αριστικσποιηθούν τα όνόματα
πού θα συμμετασχουν στό
νέο κυβερνητικό σχήμα. Οί
σχεδιασμοίτού κ. Τσίπρα.
Σελίςθ
Στόν ΟΗΕ τα σχέδιο
για τό 'ίρόν
Τό πρῶτο προσχέδιο ψηφίσματος, τα όποίο περιέχει τίς
προβλέψεις για όρση κυρώσεων είς βαρος τού '|ραν, ύποβλήθηκε στό Συμβούλιο
Ασφαλείας τού ΟΠΕ.
_ . Σελίς 4
Η! ί ί
Η ῖί'ί ί σε ίύίί5ί
Αὐτή ή περίοδος τών πέντε μηνών
πού απασχόλησε τήν Εύρωπαίκή
'Ενωση προκειμένου να ύπογραφεί μια
οίκονομικού περιεχομένου συμφωνία μεταξύ μελών της αποτελεῖμία απαράδεκτη φάση στήν ἱστορία τῆι πως
Οί διαβουλεύσεις για τήν απογραφή
τής Συνθήκης δωνης τών Βερσαλλιών
πού έθετε τέλος στόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν διαρκέσει από τίς 18'ίανουαρίου έως τίς 28 'ίουνίου τού 1919, δηλαδή μόλις δέκα ήμέρες περισσότερες
από αύτές πού χρειάστηκαν οί 19
έταῖροι στίς διαβουλεύσεις τών Βρυξελλών τού 2015! Τερατώδες, διότι
στήν περίπτωση τών Βρυξελλών ήταν
όλοι έταίροι, φίλοι καί σύμμαχοι, μέλη
στήν ίδια 'Ενωση, στήν όποία είχαν
προσέλθει μέ τήν δική τους θέληση!
Δέν αμφισβητείται ότι ὁ ένας από
τούς ΗΜ, Μίνωα ή 'Ελλάδα,
είχε δημιουργήσει πρόβλημα. Από λόθη, από κακή διακυβέρνηση, από αστοθα. από ανικανότητα, από διάφορους
Ματ Μινι· Αν Με δημιονργόθττε
Ο Οἱ! ίσοι καί οί πιό ίσοι
αύτή ή κακή κατασταση σέ μια χώραμέλος τής Εὐρωπαίκής 'Ενώσεως, δέν θα
έπρεπε να έρευνηθεῖ έαν λειτουργεί σωστό ή 'Ενώση καί έαν έχει λαβει τα μέτρα της ώστε να μήν κανει καθε χώρα
τού κεφαλιού της καί να αναστατώνει
τήν παγκόσμια Οίκονομία;
Τό όνειρο τών λαών τής Εὐρώπης
μετά, από τούς δύο πολύνεκρους παγκόσμιους πολόιους είναι ή δημιουργία μιας
αλυσίδας είρήνης, φιλίας, συνεργασίας,
προόδου, Φημερίας, ίσων εὐθυνών καί
ίσων δικαιωματων. Αύτή ή περίοδος
τών πέντε μηνών απέδειξε ότι ή Εὐρωπαϊκή 'Ενωση καθε αλλο παρα έξυπηρε
τεῖ τά ἰδανικἀ τῆς κάρτας τα Εὑρὡπτιε. <
Μέσα στούς πέντε αύτούς μήνες είδαμε
να δημιουργούνται μέτωπα από τίς
χώρα τα Μάτια Κυρίως όμως είδαμε
ότι στήν 'Ενώση ύπαρχσυν έκεῖνοι πού
είναι ίσοι καί έκεῖνοι πού είναι... πιό
ίσοι! Πιό ίση χώρα από όλες τίς ίσες
χώρες είναι ή Γερμανία, μέ δεύτερη πιό
ίση, αλλά λιγότερο πιό ίση από τήν
Γερμανία, τήν Γαλλία. Καί έπειδή είναι
πιό ίση από όλες τίς πιό ίσες χώρες ή
Γερμανία, έπηρεόζει μια ὁμαδα από
χώρες πού νοιώθουν μεγαλύτερη ωφελεισ κοντα στούς ίσχυρούς.
Δέν αποτελεί βέβαια μυστικό τό
ότι ή Γερμανία είχε τόν πρωταγωνιστικό ρόλο στίς διαβουλεύσεις τών
πέντε μηνών. Αναρωτήθηκε κανείς έαν
θα είχε τήν δυνατότητα ένας ύπουργός τών Οἰκονομικών τής Πορτογαλίας, για παραδειγμα, να παίξει τόν
ίδιο ρόλο με τόν έκεῖνον τού κ. Σώύμπλε; Ούτε τό όνομα του δέν γνωρίζουμε. Ούτε μία φορα δέν ακούσαμε
στίς είδήσεις ότι ὁ δικός μας ύπουργός
συναντήθηκε μέ τόν Πορτογόλο αμόλογό του καί ότι ζητήθηκε ή κατανόηση καί ή στήριξή του στα πρόβλημα
πού αντιμετωπίζει ή Ἑλλάδα! Κανονικό, βέβαια, θα έπρεπε καί ή γνώμη
τού Πορτογαλου να έχει τήν ίδια
ἀπήχηση μέ τή γνώμη τοῦ Γερμανού,
αφού όλοι είμαστε ίσότιμα μέλη. Μόνο
θεωρητικα ἰσότιμοι είμαστε.
'Οταν σκόνταψε ή Εὐρώπη στα χαλίκι πού κακώς έβαλε στα δρόμο της ή
'Ελλάδα, θα έπρεπε να αντιμετωπίσει
τίς αδυναμίες τής λειτουργίας της. Δέν
στέκεται καλα ένα οίκοδόμημα όταν
αφαιρεί κανείς μία από τίς κολώνες ἔστω
καί σέ ένα μόνο δωματιο. Ακόμη καί ένα
τούβλο να αφαιρεθεί, κινδυνεύει να καταρρεύσει τό κτίριο. Καί είναι κρίμα να
χασουν οί λαοί τής Εύρώπης τήν επαιρία να ζήσουν καλύτερα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
ι,ω αι
Αύριο
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ανατολή ἡλίου 6.17'-Δύσις 8.46'
Σελήνη 3 ήμερῶν
Αίμιλιανού, Παύλου, Θεής καί Ούαλεντίνης τῶν μαρτύρων
Μαι μείωσης;
τού Κώστα Χριστώη*
ί καταιγιστικές έξελίξεις τών τελευταίων ήμερῶν
δημιουργούν ένα έντελώς νέο πολιτικό καί οίκονομικό σκηνικό. Κατ' αρχας μέ τήν συμφωνία πού έπετεὐχθη μεταξύ τής έλληνικής κυβέρνησης καί τών δανειστῶν
τα ξημερώματα τής ί3ης 'ιουλίου 20ί5 φαίνεται ότι μειώνεται ὁ κίνδυνος μιας ατακτης χρεωκοπίας καί της έπιστροφής στήν δραχμή. Αὐτό, σέ πρώτη φαση, δημιουργεί
μία βαθεια ανακούφιση. Δημιουργεί, έπίσης, σε πολλούς
τήν αναγκη μιας έκ νέου νοερής εύχαριστίας πρός
αύτούς πού έβαλαν τήν χώρα, κατα Πρῶτον λόγο, στήν
Εύρωπαίκή"Ενωση καί, κατα δεύτερα λόγο, στήν Εὐρωζώνη.'Αν δεν ύπήρχε αύτό τό σωτήριο ανόχωμα από τό
ὁποία κρατηθήκαμε τήν τελευταία στιγμή, θα βρισκόμασταν ήδη στό βόθος τής ,αβύσσου.
Μέσα στίς τερόστιες εὐθὐνες πού βαρύνουν τόν Σύριζα καί προσωπικό τόν κ. Τσίπρα, τόσα για τήν έμπρηστική ρητορική όσα καί γιό τίς ανενδοίαστες ψευδολαγίες,
προεκλογικό καί μετεκλογικα, πρέπει να αποδοθεί καί
ένας έπαινος στόν πρωθυπουργό, ὁ ὁποίος, μετα από μία
μακρα περίοδο διβουλίας, προχώρησε τελικό στήν λιγότερο κακή έπιλογή, αὐτήν της συμφωνίας.
θετική είναι, έπίσης, ή συμπεριφορα τών τριών φιλοευρωπαίκών κομμότων τού Κοινοβουλίου (ΝΔ, Ποταμι, ΠΑΣΟΚ) πού στήριξαν μέ τήν ψήφο τους τήν συμφωνία, παρα
τα όσα τούς <<έσουρνε>> μέχρι χθές ή κυβερνητική πλευρα,
μέ χαρακτηρισμούς όπως: <<συνένοχοι τῶν μνημονίων>>,
<<ντουνταύκες τών δανειστῶν» κλπ. Φαίνεται ότι δημιουργείται έτσι μία έλαχιστη συναίνεση εὐρωπαίκαύ προσανατολισμού, ή ὁποία πλέον περιλαμβανει καί μεγαλα κομματι
τού Σύριζα. 'Εκτός ποραμέναυνή Χρυσή Αὐγή καί τό ΚΚΕ
(με τήν προσθήκη τού ί/3 περίπου τής κοινοβουλευτικής
ὁμόδας τού Σύριζα), έπιβεβαιώνοντας (καί) μέ τόν τρόπο
αύτό τήν ασ ίεοτο ύπαρξη τών δύο όκρων.
Για να είναι όμως διατηρήσιμη ή έλαχιστη αὐτή φιλοευρωπαίκή συναίνεση, πρέπει να στηρίζεται στήν αποδοχή
όρισμένων αρχών καί αξιών, στίς όποίες έχει θεμελιωθεί τό
εὐρωπα'ίκό οἱκοδόμη μα. Μεταξύ αύτών είναιἡ δη μοκρατική αρχή, τό κρότος δικαίου (θέσπιση καί τήρηση κανόνων),
τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή διαφόνεια. Στόν οίκονομικό
τομέα, όδιαπραγμότευτες αρχές είναιή ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, αγαθών καί κεφαλαίων καί ή τόνωση τού
ανταγωνισμού. Είναι λίαν αμφίβολο έαν ὁ Σύριζα, ακόμη
καί μετα τίς αποχωρήσεις τών νεοκομμουνιστών, αποδέχεται τίς θεμελιώδεις αύτός οίκονομικές αρχές.
Γενικότερα, ό συγκρουσιακός καί ανορθαλογικός τρόπος τού σκέπτεσθαι καί πραττειν τής Αριστερός είναι
σαφώς καταλληλότερος για αντιπολιτευτική παρα για κυβερνητική δρόση.'Ἡρκεσαν πέντε μήνες τού Σύριζα στήν
ἐξουσία για να ὁδήγηθούμε σέ τριτοκοσμικές καταστασεις, μέ κλειστές τραπεζες, περιορισμούς στήν κίνηση
κεφαλαίων καί δραματική έπιδείνωση όλων τών οἰκονομικών μεγεθών. *Ηταν όναμενόμενο ότι θα έπήρχετο τό
τέλος τών ψευδαισθήσεων καί ότιή <<γιό πρώτη φορα»
αριστερή κυβέρνηση, σύντομα θα βρισκόταν αντιμέτωπη
με τήν πραγματικότητα. Στήν κρίσιμη αὐτή στιγμή <<δραπέτευσαν>> όσοι προτίμησαν να παραμείνουν πιστοί στίς
ίδεαλητπικές ούτοπίες τους, επιβεβαιώνοντας τήν φρούδική αποψη ότι «οί περισσότεροι ανθρωποι δέν θέλουν
πραγματική έλευθερία, ἐπειδὴ ή έλευθερία προύποθέτει
τήν αναληψη εὐθύνης, καί οί περισσότεροι ανθρωποι
τρέμουν τήν αναληψη εύθύνης>>. 'Ο κ. Τσίπρας δήλωσε
ότι δεν θα δραπετεύσει από τίς εὐθὐνες του."|δωμεν.
Ατυχώς, όπως αποδείχθηκε καί από τό πρόσφατο δημοψήφισμα, τό μεγαλύτερο μέρος τού έλληνικού λαού
αντιδρα παρορμητικό στα γεγονότα καί καθίσταται εύκαλο θύμα λα'ίκιστών καί δημαγωγών, μέ καταστρεπτικό
αποτελέσματα. Ό Α'ίνσταίν έχει πεί ότι «ένα σωστα αρισμένο πρόβλημα είναι λυ μένο κατα τό ήμισυ». °Εν προκειμένω, είναι λαθος να ὁρίζουμε ώς κύριο οίκονομικό πρόβλημα τής χώρας τήν ύπαρξη μεγαλου δημόσιου χρέους.
Τό _ πραγματικό πρόβλημα είναι ή ύπαρξη δημοσίου
›έλλείμματος, τό ὁποία διατηρούμενα καί αύξανόμενα έπί
σειρα έτών ὁδήγησε στό ύπέρογκο δη μόσιο χρέος. Είναι
έπίσης αναγκη να προσδιορισθούν τα αίτια, οί στόχοι καί
`οί περιορισμοί τού προβλήματος: πού όφείλεται τό
έλλειμμα, τί χρονικούς στόχους μειώσεώς του πρέπει να
θέσουμε, τί περιορισμοί (παραγωγικής βασης, χρη ματοδότησης, ανθρωπίνων πόρων, κανόνων έσωτερικού καί
εὐρωπαίκαύ δικαίου κ.λπ.) υπαρχουν; Στήν συνέχεια, να
συγκεντρωθούν, αναπτυχθούν καί αξιολογηθούν αἱ δυνα- ο
τές εναλλακτικές λύσεις: π.χ. πῶς μπορούν να αύξηθούν
τα δημόσια έσοδα, πχ. μέ φόρους, μείωση φοροδιαφυγής,
αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, καί πώς μπορούν να μειωθούν οί δημόσιες δαπόνες, με μείωση τού αριθμού ή τών
αποδοχών τών δημοσίων ύπαλλήλων, κατόργηση πρόωρων συνταξεων, ίδιωτικοποιήσεις κ.α.κ.; Από πού μπορεί
να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση καί με ποιούς όρους,
από τίς διεθνείς αγορές, τήν Εὐρωπαίκή"Ενωση, Κίνα, Ρωσία, Βενεζουέλα; Μετα από μια τέτοια αναλυτική προεργασία μπορούμε να προχωρήσουμε στήν έπιλογή τής βέλτιστης λύσης ή συνδυασμού λύσεων.
Μια προσπαθεια όρθαλογικής έπίλυσης τών προβλη ματων, έπιχειραύμενη από καθε κόμμα, παρα τίς έπί μέρους
ίδεολογικές καί αλλες διαφορές τους, θα ὁδηγούσε ταχύτερα καί αποτελεσματικότερα στήν ανεύρεση κοινών τόπων καί συναινέσεων, πιό κοντό στήν αλήθεια καί πιό μακρια από τίς ψευδαισθήσεις. Αύτό ασφαλώς θα συνέβαλλε
στήν ώρίμανση τής κοινωνίας μας καί τήν σταδιακή μετατροπή τής 'Ελλαδας σε μία κανονική χώρα. Μπορούμε
αραγε να έλπίζου με ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα μας
ὁδηγήσουν σέ μία τέτοια ἐξέλιξη; Δύσκολο, όσο καί αν
προσπαθεί κανείς να έστιασει στα όποια θετικό σημεία.
*οικεία ΙωΜειίαίε@ΙιοίωείΙ.ωΜ