Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
16-07-2015
ΑΔΩΝ!Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΑΑΕΥΣ Α. κγΡοΥ
ς191ε1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κνΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κγΡσγ
(1974-1997)
Γιατί μας στηοίζουν
Γαλλία-ῦΙταλία
_ Γράφει όΕὐθ. Π Πέτρου `Μ ι::ιι.ατΞΜ.έιίτινέιαιι:απ
μπορούν να τίς μετατρέπουν σέ γεωπολιτικό πλεονεκτήματα. Μέ τόν κίνδυνο, σέ περίπτωση πού τα πλεονεκτήμα
τα αὐτό δέν αξιοποιηθούν καταλλήλως να γυρίσουν δίκην
<<μπσύμερανγκ>> ὁπότε οί ζημιές πού θα προκληθούν θα
είναι ανυπσλόγιστες. 'Υπαρχει δέ καίή παραμετρος ότι οἱ
χώρες αντιλαμβανονται, μέ διαφορετικό τρόπο ή καθε μία,
τα δεδομένα τής γεωπολιτικής.
Οί τελευταίες εξελίξεις όσον αφορα στίς σχέσεις τής
Ελλαδος μέ τα λοιπό κρότη τής εὐρωζώνης, ανέδειξαν τήν
παραδοχή αύτή, αν καί τούτο πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Τα δεδομένα τής οίκονομίας κατέκλυσαν τήν έπικαιρότητα, εκτοπίζοντας καθε αλλη θεώρηση τών καταστασεων
πού διαμορφώνονται τίς ήμέρες αὐτές.
'Η ἑλληνική πλευρα ὁμιλούσε πολύ συχνα, αν καί αορίστως, για τίς γεωπολιτικές παραμέτρους τής θέσεώς μας
στήν Εὐρώπη. Είναι βέβαιον όμως ότι ή Γερμανία -όπως
αλλωστε καίή Ρωσία- ὡς ήπειρωτική δύναμις, αδυνατεί να
κατανοήσει τήν στρατηγική αξία τού θαλασσίου δρόμου
τής Μεσογείου καί συνακσλούθως καί τού ελληνικού χώρου, ὁ ὁποῖος ελέγχει τό σταυροδρόμι της μέ τόν Εύξεινο
Πόντο καί τήν διώρυγα τού Σουέζ.
Δέν είναι καθόλου τυχαίο ότι στίς συνόδους κορυφής
τής ΕΕ τό Βερολίνο έτήρησε τήν ακαμπτη σταση του μέχρι
τέλους. Για τήν Γερμανία οί ὁρίζσντες τού εὐρωπα'ῖκσύ
ὁρόματσς περιορίζονται στίς έκτασεις τής κεντρικής
Ευρώπης μέ μια προοπτική έπεκτόσεως, ίσως, στα εύφορα
έδαφη τής Ουκρανίας.
Απεναντίας ή Γαλλία, ή ὁποία από αίώνων είχε διττό
προσανατολισμό καί προσπαθούσε να συγκερασει τα χαρα
,κτηριστικό χερσαίας δυναμεως μέ τήν κατανόηση τού ότι
τα έθνικό της συμφέροντα δέν ύπηρετσύνται χωρίς ταυτόχρονη δυνατότητα θαλασσίου έλέγχσυ, ύπήρξε πολύ πιό
εὐέλικτη. Αντιλαμβόνεται, ίσως, πολύ καλύτερα καί από
ήμας τούς ίδίσυς τήν σημασία τής γεωγραφικής μας θέσεως. Τήν σημασία τού να έχειή εὐρωπαϊκή όντότης ανοιγμα
πρός τίς ανατολικές διόδους τού διεθνούς εμπορίου.
Ακόμη περισσότερο ή '|ταλία, χώρα μέ σαφή προσανατολισμό πρός τήν θαλασσα, αντιμετωπίζει σήμερα προβλήματα, σέ μεγαλο βαθμό πανομοιότυπα μέ τα δικα μας (τού
μεταναστευτικού περιλαμβανομένου) ὁπότε θα αίσθανόταν
_ πολύ ανασφαλής αν μίαν ήμέρα εὐρίσκετο να είναι τό μονα
δικό εὐρωπαίκό προγεφύρωμα στήν Μεσόγειο. 'Ήδη έχει
διαπιστώσει πόσο δύσκολο είναι να καταστήσει κατανοητό
στούς εταίρους τής βορείου Εὐρώπης τα προβλήματα πού
- .έντοπίζογτσμσ"τήνπερτοχή μας. Πόσο μαλλον.έόν μια ένδε
χσμένη απομόνωσις τής 'Ελλαδος θα έθετε σέ αμφιβολία
τήν σταθερότητα τής ανατολικής Μεσογείου.
Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι ή στασις τών κρατών έναντι
τής 'Ελλαδος δέν διαμορφώνεται από συμπαθειες ή αντιπαθειες. Είναι κολοσσιαῖο σφαλμα να θεωρούμε φιλέλληνες
τούς μέν καί μισέλληνες τούς δέ. Είναι τα στρατηγικα συμφέροντα τσύ καθε κρατσυς πού διαμορφώνουν τήν πολιτική
του. )Εόν δέ είχαμε μια πιό σαφή αντίληψη αὐτῆς τής πραγματικότητος θα μπορούσαμε επανω σέ αὐτό να οίκοδομήσουμε συμμαχίες, ώστε να έξασφαλίσουμε ένα ίσσρροπη μένο αύριο καί για τήν χώρα μας καί για τήν Εὐρώπη.
Αναδεικνύεται από τήν κρίση, στό επίκεντρο τής ὁποίας
εὐρίσκεται ή 1Ελλας, ότι ή Εύρωπαίκή "Ενωσις απέχει πολύ
από τό να γίνει μια όντότης μέ έξωστρεφή αναπτυξιακό
προσανατολισμό. 'Η γερμανική Εὐρώπη είναι μια έσωστρεφής Εὐρώπη, ή ὁποία οὐδόλως ανταποκρίνεται στα ὁρόματα
τών περασμένων δεκαετιών. Τό γεγονός ότι δέν καναμε τήν
παραμικρή προσπαθεια να τό αναδείξουμε είναι ένα διαχρονικό σφαλμα τών ελληνικών κυβερνήσεων. Οί ὁποῖες <<βολεύονταν>> στα πρόσκαιρα οἱκονομικα όφέλη τών <<πακέτων>>
Ντελόρ καί Σαντέρ καί απέφευγαν επιμελώς να κανουν προτασεις πολιτικής. Ακόμη καί τήν ἐποχή πού είχαμε ἡγεσίες
οί ὁποίες έκόμπαζαν περί <<ίσχυρής Ελλαδος». ~
'Η αλήθεια είναι ότι ή 'Ελλας αίσθανόταν -καί δικαιούτα-ι ακόμη να αίσθανεται- ίσχυρή μετέχοντας στούς
δυτικούς συλλογικσύς ὁργανισμσύς ασφαλείας. Τῶν ὁποίων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο. Δέν είναι τυχαίο ότι τό ΝΑΤΟ, τα κριτήρια τού ὁπσίου είναι πρωταρχικώς στρατηγικα, εξέφρασε τήν συμπαρόστασή του πρός τήν 'Ελλαδα,
χωρίς όμως να απεισέρχεται στίς οίκονσμικές παραμέτρους οἱ ὁποῖες καί δέν τό αφορούν. Καί αύτήν όμως τήν
παρέμβαση ή ελληνική Κυβέρνησις τήν αγνόησε. Προφανώς για λόγους πολιτικής ίδεσληψίας. Πού είναι ό,τι
χειρότερο για τήν διαμόρφωση διεθνούς πολιτικής.
Σημερινό θέματα
Ἡ έλόφρυνσις
τού δημοσίου χρέους
Κοίτα, λοιπόν, τί μπορεί να μαθει κα
`°Υπερψηφίσθηκε στήν Βουλή
ή συμφωνία μέ τους ἑταίοους
'Υπερψηφίσθηκε τα ξημερώματα στήν Όλομέλεια
τής Βουλής, μέ 229 ψήφους ὐπέρ, έναντι 64 κατα καί
6 «παρών», τό νομοσχέδιο «°Επείγουσες ρυθμίσεις για
τή διαπραγματευση καί σύναψη συμφωνίας μέ τόν
Εὐρωπαίκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)» μέ μέτρα
καί μεταρρυθμίσεις πού θα ανοίξουν τόν δρόμο για
τήν συμφωνία τής Κυβερνήσεως μέ τόν ΕδΜ καί τήν
παροχή τής πολυπόθητης ρευστότητος μέσω τού νέου
δανείου. Οἱ απώλειες στόν Σύριξα ήταν μεγαλες,
αφού έφθασαν τίς 39 (32 όχι, 6 παρών καί 1 απουσία).
Αντιθέτως, τα μέτρα ύπερψήφισαν οἱ ΑΝΕΛ, ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ καί Ποταμι, ἐγώ «ήχη ρα» ήταν τι «όχι» τής
κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου καί τού κ. Γ. Βαρουφακη.
Ό Πρωθυπουργός στήν όμιλία του, λίγο πρίν τήν
Ποιός θα έφαρμόσει
τό τοίτο Μνημόνιο
Όταν όλοι οἱ κυβερνώντες τό αποκηρύσσουν ι
Τό μεγαλύτερο πρόβλημα πού έχει μπροστα|του ὁ τόπος
είναι τό πώς καί από, ποιούς θα έφαρμοσθεί τό τρίτο Μνημόνιο, αν καί όταν αὐτό ύπογραφεί. Διότι τα όσα εἶπε ὁ
Πρωθυπουργός κατα τήν προχθεσινή συνέντευξή του, δη- ~
μιουργούν τε ραστιες αμφιβολίες για τό κατα πόσον είναι
ί είς θέσιν ὁ ώιος, μέ όποιαδήποτε κυβερνητική σύνθεση, να
έφαρμόσει μία πολιτική τήν ὁποία θεωρεί έσφαλμένη. Δέν
είναι τυχαίο ότι πολλα διεθνή μέσα ένημερώσεως έπέλεξαν να προβαλουν ακριβώς αὐτό από τήν προχθεσινή συνέντευξη."Οτι δηλαδή ὁ κ. Τσίπρας δήλωσε απερίφραστα
ότι καλείται να έφαρμόσει ένα πρόγραμμα στό ὁποῖο ὁ
ώιος δέν πιστεύει! Καί διερωτώνται πώς είναι δυνατόν ὐπ°
αὐτέςτίς“συνθήκες να πετύχειή-έφαρμογή του.
Τα ίδια λαθη
Δυστυχώς ὁ κ. Τσίπρας δέν είναι ὁ μόνος Πρωθυπουρ
γός τής όπως ὁ όποίος έκλήθη να έφαρμόσει μία πο- ~
λιτική, στήν ὁποία έναντιώνεται. Στήν πραγματικότητα
είναι ὁ τρίτος κατα σειραν."Εχουν προηγηθεί ὁ Γ. Παπανδρέου καί ὁ Ά. Σαμαρας, πού αμφότεροι αντισταθηκαν
στα μέτρα τα ὁποία απαγόρευε καί έν πολλοίς απέβαλε ή
Τρόϊκα. Καί ήταν αύτός ὁ κυριώτερος λόγος πού τα προηγούμενα μνημόνια απέτυχαν στήν έφαρμογή τους. Δέν
έφταιγε τόσο ό «πολλαπλασιαστής» τής οἱκονομικής αναπτύξεως, αλλα ὁ «πολιτικός» πολλαπλασιαστής."Οτι δηλαδή οἱ κυβερνήσεις οἱ ὁποίες έκλήθησαν να έφαρμόσουν προγραμματα πού περιελαμβαναν ριζικές μεταρρυθμίσεις στήν οίκονομία καί στήν δημόσια διοίκηση, ήταν
δέσμιες τού πολιτικού κόστους καί τορπίλλιξαν οἱ ίδιες τα
μέτρα πού προσπαθούσαν δήθεν να έφαρμόσουν. “Εξ ού
καί ή οἱκονομία δέν έξήλθε από τήν κρίση.
Ἡ Κυβέρνησις Παπανδρέου, από τήν πρώτη ήμέρα
αντέδρασε δριμύτατα στήν πολιτική πού τής συνέστησαν
οἱ δανειστές. "Ολοι ένθυμούνται ότι ή Τρόϊκα
μιλούσε για δημοσιονομική έξυγίανση μέ περικοπή τών
δημοσίων δαπανών κατα τα 2|3 καί αύξηση τών δημοσίων
έσόδων κατα τό 1/3. Καί ότι ή Κυβέρνησις τού ΠΑΣΟΚ,
προκειμένου να μήν χασει τόν «σοσιαλιστικό χαρακτήρα
της», όπως έλέγετο τότε, αντέστρεψε τήν αναλογία. 'Η
δημοσιονομική έξυγίανσις έπεδιώχθη κατα τό 1/3 μέ περικοπές δαπανών (καί δή ὁριξόντιες, πού δέν ήταν ένδεδειγμένες) καί κατα τα 2|3 από τήν αύξηση τών έσόδων,
τουτέστιν φορολογική έπιδρομή."Ολα αύτα δέ, για να μήν
γίνει ούτε μία απόλυση στόν δημόσιο τομέα. τό αποτέλεσμα ήταν να πληγεί βαναυσα ὁ ἰδιωτικός τομέας, ή σίκο
_γ νει στα δεύτερο Μνημόνιο, έπενόησε τό κλείσιμο τής.ΕΡΓ, _
έναρξη τής ψηφοφορίας, έπανέλαβε ότι αναλαμβανει
τήν εὐθύνη για τα λαθη πού έγιναν κατα τό πενταμηνο
τών διαπραγματεύσεων καί κατέστησε σαφές ότι δέν
τίθεται θέμα παραιτήσεως τής Κυβερνήσεως.
Ἡ ψηφοφορία ὁλοκληρώθηκε μετα απο τεταμένη βραδυα μέ έκτεταμένα έπεισόδια στα κέντρο τών
Αθηνών από κουκουλοφόρους. Μέ αποτέλεσμα, για μία
ακόμη φοραή χώρα μας να προκαλέσει τό παγκόσμιο
ένδιαφέρον μέ ότι αὐτό συνεπαγεται για τήν οίκονομία
.καί τήν τύχη της. τό ένδιαφέρον τών δημοσιογραφων
έστιασθηκε στήν αντίφαση τών στελεχών πού διαφώνησαν, αλλα δέν παραιτήθηκαν, κυρίως όμως τούς απασχόλησε έαν στα μέλλον θα ύπαρξει ή απαιτούμενη
στήριξε τα τήν ἑΦαρμσΥή τῶν μέτρων.
νομία να περιέλθει σέ βαθια ύφεση καί ή ανεργία να έκτιναχθεί από τα ὲπίπεδα τού 10% στα 25%! 'Η Τρόίκα Με
δειξε μία συγκροτημένη πολιτική, αλλα ή Κυβέρνησις
Παπανδρέου αρνήθηκε να τήν έφαρμόσει καί έτσι ή
ἑλληνική οίκονομία τιναχθηκε στόν αέρα!
Ἡ Κυβέρνησις Σαμαρα, παρ° ότι κατόρθωσε να μηδενίσει τό έλλειμμα καί να δημιουργήσει πρωταγενές πλεόνασμα, ανθίστατο καί αὐτή στα πραγματικα μεταρρυθμιστικα
μέτρα.°Ως πρός τίς απολύσεις στόν δημόσιο τομέα, ήταν καί
αὐτή ακρως αρνητική. Καί όταν έπιέσθη να προβεί σέ καποιες απολύσεις, σύμφωνα μέ τα όσα εἶχε δεσμευθεί να κα
τήν ὁποία  συνέχεια ξανανοιξε ώς ΝΕΡ1Τ μέ σημαντικό αριθμό αταλλήλων!Άραγε αὐτή ήταν ή σπουδαία μεταρρύθμισις στόν δημόσιο τομέα, όταν έξακολουθούν καί σήμερα να λειτουργούν χιλιαδες αχρηστες ὐπηρεσίες, πού όχι
μόνον έπιβαρύνουν τούς φορολογουμένους, αλλα δυσχεραίνουν καί τήν Βια τήν λειτουργία τής δημοσίας διοικήσεως;
Καί τό χειρότερο. Μόλις έπετεύχθη το πρωτογενές πλεόνασμα, πού πραγματι ήταν ένας αθλος, ή Κυβέρνησις αρχισε να σκορπαει' χρήματα μέ τόν Πρωθυπουργό να δηλώνει
ότι «σκίξει τα μνημόνια». Καί παλι, δηλαδή, ή Τρόίκα όπεδείκνυε, αλλα ή ἑλληνική Κυβέρνησις ανθίστατο!
Ξεκινούν στραβα
Τώρα λοιπόν, μέ τήν Κυβέρνηση Τσίπρα καί τό έπί θύραις τρίτο Μνημόνιο, τα πραγματα ξεκινούν στραβα από
τήν αρχή. Ό Πρωθυπουργός δηλώνει εὐθέως καί μέ τόν
πλέον απερίφραστα τρόπο ότι δέν πιστεύει στήν πολιτική
τήν ὁποία καλείται να έφαρμόσει."Οπως δέν πιστεύουν καί
τα περισσότερα, αν όχι όλα, μέλη τής μέχρι σήμερα Κυβερνήσεώς του. Καί τό έρώτημα είναι μέ ποιούς θα τήν
έφαρμόσει; Είναι βέβαιο ότι μετα τήν νυκτερινή ψηφοφορία τής Βουλής θα προχωρήσει σέ κυβερνητικό ανασχη ματισμό. Άλλα ποιούς θα διορίσει στα νευραλγικα ύπουργεῖα
να έφαρμόσουν όλα αὐτό τα μέτρα, όταν οἱ ίδιοι έχουν δηλώσει ότι είναι βαναυσα αντικοινωνικό, αντιαναπτυξιακα
καί ότι θα όδηγήσουν τήν οίκονομία·σέ νέα ύφεση;
Άραγε ποιοί θα έφαρμόσουν τό τρίτο Μνημόνιο; Οί
ανθρωποι πού θεωρούν ότι ίσοδυναμεί μέ τήν καταστροφή τού τόπου; Αὐτό είναι τό μεγαλο πρόβλημα
πού θα βρούμε μπροστα μας. Τό ὁποῖο αποτελεί έπαναληψη τών όσων συνέβησαν τήν τελευταία πενταετία,
μέ αποτέλεσμα να αποτύχουν τα δύο πρώτα μνημόνια
καί να φθασουμε στό παρόν αδιέξοδο.
για να διαπραγματειιθεῖ τό μέλλον τής
Αναγνωρίζσυν τήν αναγκη
έλαφρύνσεως τού χρέους ΕΕ,
ΕΚΤ καί Γερμανία. Πρόβλεψη
για ύφεση στήν 'Ελλαδα έως
4% τό 2015.
Σελίς 2
τό σχέδιο Λαφαζανη
για είσβολή στήν ΤτΕ
Κρυφό σχέδιο για είσβολή
στήν ΤτΕ, σύλληψη τού διοικητού της καί καταληψη τού Νομισματοκσπείου φαίνεται ότι
είχε ὁ κ. Π. Λαφαζανης σέ περίπτωση πού δέν ύπήρχε συ μφωνία μέ τούς εταίρους.
ς__ Σελίς 8
Συμφωνία για εκλογές
στήν ΠΓΔΜ
Σε συμφωνία για τήν αρση τής
πολιτικής κρίσεως κατέληξαν
στα Σκόπια. Αύτή προβλέπει
τόν σχηματισμό νέας κυβερνήσεως καί τήν διεξαγωγή πρόωρων έκλσγών.
,-.___ἐεΜ
1,111! Η!!
ΗΜ ΜΜΜ
νείς! «Γηρασκω ότι διδαοκόμενος» έλεγε
έαῖνος ὁ σοφός πρόγονός μας - λίγο δύσκολο μού φαίνεται να έχει μείνει τίποτα
από τό ΠΝΑ του στα μυαλό τής
γνωστής κυρίας καί να μέ συγχωρεί Το
πνεύμα του απουδήπστε καί αν βρίσκεται για τήν βλασφημία πού διαπραττω
αποκαλώντας τον πρόγονό μας. Στίς
ήμέρες μας, ώστόσο, δέν μένουν πολλα
πραγματα να μαθει κανείς στα γεραματα, έπειδή ἐν τώ μεταξύ έχουν δεῖ τα ματια μας καί έχουν ακούσει τα από μας τα
πιό απίσταπα πραγματα από τόν κόσμο τούτο. Καί είναι διαστημικό, χαοτικα, εἰς τόαπειρον απίστευτο τό ότι ό κ.
Βαρουφακης καί ὁ κ. Σώύμπλε αγωνίστηκαν μαζί θα πέντε ὁλόκληρωι μας
σαν να ήταν οί καλύτεροι φίλοι, προκειμένου να φθασουμε στό Γκρέξιτ!
Φιλία ανευ προηγουμένου! Συγκινητική από ένα μέρος, έπειδή στα φανερό
έπρεπε να δίνουν τήν ΜΜΜ ότι
ανήκουν σέ αντίθετες παραταξεις. Δηλαδή, ὁ κ. Σώύμπλε δεν χρειαζόταν να
Σαν δύο καλοί φίλοι!
ύποκρίνεται.'ΕλΜ καθαρα τήν γνώμη του: σκοπός τής ζωής του ,ήταν να
διώξει τήν 'Ελλάδα από τήν Εὐρωπαίκή
'Ενωση. Δέν μπορούσε. να είναι πιό
αὐθεντικός από τόν ἑαυτόν του ὁ Γερμανός ύπουργός. 'Εν απολύτω αρμονία με
τα τής φυσιογνωμίας του κάθε φορα πού
ακουγότανή λέξη (έτίεοίιειιΙππα. Είναι
αλλεργικός στίς αληνικές μαγειρικές καί
δέν τό κρύβει. Τί να κανουμε; Ό κ. Βαρουφακης όμως είχε δυσκολότερο ρόλο
να διαδραματίσει- τό δράμα δικό μας,
τό θέατρο για τό παγώνι.
'ίδέαν δέν είχαμε ἑμεῖς ὁ Λαός τί θέατρο παιζόταν κατα τίς συναντήσεις τού
κ. Σώύμπλε μέ τόν κ. ΜΜΜ. Τό κακό είναι ότι δέν είχε ίδέαν καί ὁ πρωθυ
πουργός τής χώρας, αγνοια πού είναι
περισσότερο έπικίνδυνη από τήν δική
μας. Τώρα, λοιπόν, μάθαμε ότι ὁ κ. Βαρουφακης ἐπί πέντε ὁλόκληρους μήνες
δέν έκανε τίποτε αλλο παρα να βρίσκει
τρόπους για να προκαλεί τόν θυμό τού
Γερμανού ὁμολόγου του, ώστε να έπιτύχουν καί οί δύο μαζί Τό Γκρἑξιτ! Δέν
χρειαζόταν να έχουν συνεννοηθεί έκ τών
προτέρων για τήν παράσταση πού θα
έδιναν.Ἡταν αρκετό να καταλαβει ὁ ένας
τόν αλλον μέ μία καί μόνη ματια! Τύποι
αποκτούσα καί οἱ δύο.
Πού να βρούμε τήν Κοινότητα τής διεισδύσεως σέ ξένα μυαλό έμεῖς οί κοινοί
θνητοί; Ούτεθα πήγαινε ποτέ ὁ νούς μας
ότι ὁ δικός μας ανθρωπος, πού έσταλη
χώρας μας στις Βρνξέλλεε, ἀγωνιζόταν
για να μας πετάξουν έξω από τήν Εὐρώπη! κατσίκα μοθαίνῳεποτέ, έανδέν
κρατιόταν ό ίδιος ὁ κ. Βαρουφακης να
καυχηθεῖ για τό σχέδιό του καί να μας
αποκαλύψει απαντίναδίνει μαχηγιατό
 σχεδίαζε τήν ζωή μας μέ από
ύγείας μέχρι να τυπώσει δραχμές! Τρελλαίνεται κανείς δηλαδή όταν σκέπτεται σέ
ποιόν έχομε έμπιστευθεῖ τό μέλλον τών
παιδιών μας! Σαν να λέμε ότι ὁ Κολοκοτρώνης είχε έμπιστωθεῖ να ὁργανώσει
τήν έπανασταση ὁ Όμέρ Βρυώνης!
Παλαιότερα όλο καί βρισκόταν καποιος'Βληνας για να ανοίγει τίς Με
πορτες. Είχαμε ίσως τήν έσφαλμένη ἐντύπωση ότι αὐτό τό «χόμπυ» δέν ήταν
πλέον τού συρμού τόν 210 αἰώνα μετά
από τα δεινά πού είχαμε αποστεῖ στό
παρελθόν. °ίδού όμως πού μας προέκυψε
νέα όπως Μπιτ τα παραδόσεις
καί πού καμαρώνει για τό έργο του!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
ότι. ι. τι
_- Ο Κ Ο Σ Μ Ο
. Αύριο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ἀνατυλή ἡλίου 6.16'-Δύσις 8.46'
Σελήνη 2 ήμερῶν
Μαρίνης μεγαλομαρτυρος.
"Ενα φαντασμα πλαναται
τού Α. Π Δημόπουλου
,Η ταν αρχηγός κρατους καί έτσι τόν ύποδέχθη καν στα Βερολίνο μέ όλες τίς τιμές. 'Εν συνεχεία τόν ὁδήγησαν
στήν καγκελλαρία. 'Εκεί ὁ Πρόεδρος τής τότε Τσεχοσλοβακίας
στα Ηέσίιε ύποχρεώθηκε να περιμένει, επίτηδες, τόν Ηίι1ετ έπί
ώρες, καθώςίὁ τελευταίος παρακολουθούσε ψυχαγωγικές ταινίες. Τελικα αρκετα μετα τα μεσανυχτα τής ί5ης Μαρτίου ί989,
ὁ Ητ1οτ,περιστοιχιζόμενος από τόν Ούτως καί τόν Μυ1ιεπιτορρ,
τού έθεσε ένα τελεσίγραφο.Ή θα αποδεχόταν τήν Γερμανική
<< ύψηλή εποπτεία» στήν χώρα ή ή χώρα θα καταστρεφόταν
έντός ώρών. 'Ο Ηττα δέν αντεξε καί πραγμα μοναδικό στήν διπλωματική ἱστορία, ύπέστη, ἐντὸς διαπραγματεύσεων, καρδιακή προσβολή. Ἡμιθανής, λίγο πρίν τό χαραμα, ύπέκυψε. 'Ο τότε
πρεσβευτής τής Γαλλίας στήν Πρόγα Κοίτα Οου!οι1ατε έγραψε
στόν 'Υπουργό 'Εξωτερικών Οοοτςε Βρακα: <<Οί Γερμανοί
ύπήρξαν ανελέητοι. Κυριολεκτικό κυνήγησαν τόν Ηέε11ε γύρω
από τό τραπέζι πανω στό ὁποῖο βρίσκονταν τα μνη μανια, βόζοντας τα συνεχώς μπροστα του, σπρώχνοντας πέννες στα χέρι
του, ασταματητα, έπαναλαμβόνοντας ότι έαν συνέχιζε στήν
αρνησή του,ή μισή Πρόγα θα κείτο σέ ερείπια ἐντὸς δύο ώρών
καί αὐτό θα ήταν μόνο ή αρχή... 'Ο Ηέοίιε βρισκόταν σέ τέτοια
κατασταση εξαντλησης, πού χρειόστηκε έκ νέου ίατρική ύποστήριξη... Στίς 4.30 τό πρωί, ... διατηρούμενος ... μόνο μέ ένέσεις, ὐπέκυψε  καί έδωσε τήν απογραφή του».
"Εκτοτε καί για πολλές δεκαετίες <<ένα φαντασμα πλαναται
πανω από τήν Εὐρώ >> (Εφ Οεερειιει και μια ίπ Ευτσρε) -ἡ περίφη μη φραση, μέ τήν ὁποία ὁ ΜετΧ ξεκιναει τό << Κομμουνιστικό
Μανιφέστο», παντα μας τό ύπενθυμίζει."Οχι, δέν είναι ὁ κομμουνισμός. Είναι ὁ γερμανικός εθνικισμός. Είναιἡ νοοτροπία
τής ώμής δύναμης τού ίσχυρού, πού έπιβόλλει όσα θέλει. Στήν
Γερμανία, όλοι γνωρίζουν τήν απίθανη ἱστορία μέ τόν Ηέοίιε,
ακριβώς γιατί αὐτή συνοψίζει όσα ή χώρα πασχισε να αποφύγει
για δεκαετίες καί, ναί, αύτές τίς μέρες, στήν Γερμανία, τό φαντασμα τού Ηέείιε επέστρεψε. Βλέπετε, ή Γερμανία έχει τήν ἱκανότητα να διερωταται για τόν εαυτό της καί όσα πραττουν οί
ήγέτες της - μόνο εδώ καποιοι δέν θέλουν να μιλαμε. Καί αὐτή
τήν εβδομαδα, μέ αφορμή όσα έγιναν, πολλές φωνές ὐψώθηκαν στήν Γερμανία καί από αριστερα καί από δεξια. 'Ο Τσίπρας
μπορεί να μήν αρέσει καί δικαίως. Αλλα όσα έγιναν μέ τήν
Ελλαδα επίσης δέν αρεσαν.
Παρτε μία γεύση. <<Ἡ Γερμανική κυβέρνηση κατέστρεψε
επτα δεκαετίες μεταπολεμικής διπλωματίας μέσα σέ ένα σαββατοκύριακο» έγραψε τό 8ρίεςε1, πού δέν παρέλειψε να χαρακτηρίσει τό νέο μνημόνιο <<καταλογο φρικαλεοτήτων>>. <<Ἡ
ΜετΙςε1 καταφερε να αναβιώσει τήν εἰκόνα τών απεχθών, σκληρόκαρδών καί φιλόργυρων Γερμανών, πού είχε αρχίσει να ξεθωριαζει>> έγραψε ή 8ιιεααευτεοβε Ζε1ιιιΙις. << Καθε εὐρώ βοήθειας, πσύ οί Γερμανοί προσπαθησαν να εξοικονομήσουν, θα
πρέπει να ξοδευτεί δύο καί τρείς φορές τα επόμενα χρόνια,
για να αποκατασταθεῖἡ είκόνα αὐτή». <<'Υπαρχει σαφής διακριση μεταξύ σωτηρίας καί τιμωρίας τής 'Ελλαδας. Αὐτή τή νύχτα, αὐτή η διακριση απωλέσθη>> ήταν τό σχόλιο γνωστού
αρθρογραφου τής συντηρητικής Γτετ11αυττετ Α118επιείιιε Ζείτους. Ναί, τό φαντασμα αρχισε παλι να πλαναται καί οἱ συνέπειες για τήν Εὐρώπη θα είναι βαθιές. Κατι αλλαξε. Κότι έσπασε.
_ Ἡ τρομο-διπλωματία τύπου ΗέοΙιε προοιωνίζει μόνο δείνα.
Τό έθεσε εύστοχα ὁ νομπελίστας ΡΜ Κτυςιτιειι στό σχόλιό
του <<Δολοφονώντας τό εὐρωπαϊκό έγχείρημα»: <ἐΑς ύποθέσουμε, ότι ὁ Τσίπρας είναι ένα ανίκανο μηδενικό.°Ας ύποθέσσυμε,
ότι θέλεις πολύ να δείς τόν ΣΥΡίΖΑ εκτός εξουσίας.. . Ακόμα καί
έαν αὐτό είναι έτσι, ὁ καταλογος τών απαιτήσεων τού Βαρετός)
αποτελεῖπαραφρσσύνη. . . Αὐτό πηγαίνει... σέ καθαρή έκδικητικότητα, πλήρη διαλυοη τής έθνικής κυριαρχίας καί καμμία ελπίδα ανακούφισης... Είναι ένα φρικαλέσ ξεπούλημα όλων όσων
ύποτίθεται ότι αφορούσε τό εὐρωπα'ῖκό έγχείρημα. . .`Ας είμαστε
ξεκαθαροι: αὐτό πού μαθαμε τίς τελευταίες εβδομαδες είναι ότι '
τό να συμμετέχεις στήν εὐρωζώνη σημαίνει ότι οἱ δανειστές
μπορούν να καταστρέψουν τήν οίκονομία σου, έαν παραφερθείς. . . Τό εὐρωπαϊκό έγχείρη μα, ένα έγχείρη μα τό ὁποῖο παντοτε έπαινούσα καί ύποστήριζα, ὐπέστη ένα τρομακτικό, ίσως θανόσιμο, πλήγμα. Καί ὁτιδήποτε καί να νομίζει κανείς για τόν ΣΥΡ|ΖΑ ή τήν 'Ελλαδα, δέν ήταν οί"Ελληνες πού τό προκαλεσαν>>.
Καί καταλήγει ὁ Κωμωδ: <<Ποιός θα έμπιστε υτεῖ ποτέ ,ξανα τίς
καλές προθέσεις τής Γερμανίας μετα από αὐτό».
ή Με ίσως ακόμα καλύτερα το έθεσε ὁ ΒετεΙΙ ΒεΙεωείαε
στήν ΙΒΑ ΤΟΒΑΥ: <<Είναι λοιπόν ή Μετ!<ε1 ὁ νικητής καί ὁ
Τσίπρας ὁ ήττημένος; 'Εξαρταται από τί χρονική απόσταση τό
έξετόζεις. Πολύ βραχυπρόθεσμα, ή Μετ1ςεΙ κέρδισε τήν μαχη. Αλλα μακροπρόθεσμα... αύτή ή “νίκη" μπορεί να προκαλέσει πολιτική αντιστροφή σέ όλη τήν Εὐρώπη, μέ μοιραίες συνέπειες για το μέλλον τής "όλα καί στενότερης ένωσης" στήν εὐρωζώνη καί στήν-Εὐρωπαϊκή "Ενωση... Ἡ Γερμανία κατέστησε σαφές ότιή Εύρώπη θα λειτουργεί αὐστηρα, μέ όρους πού θα τίθενται στό Βερολίνο καί τήν Φρανκφούρτη. Οἱ εκλογείς σέ Γαλλία, °|σπανία, '|ταλία καί αλλες
χώρες τής εύρωζώνης πρέπει να αποφασίσουν έαν αὐτό
είναι τό μέλλον πού έπιθυμσύν για τίς χώρες τους. Ακόμα καί
στήν Γερμανία, πολλοί αίσθανθηκαν αβολα, μέ τήν έπίδειξη
ώμής δύναμης από τήν πλευρα τής Μετ1ςε1...>>.
Ακριβώς. Ξεχαστε τόν Τσίπρα.. Δύσκολα θα μπορούσε ή
'Ελλαδα να διαθέτει, τήν κρίσιμη αὐτή στιγμή, χειρότερο Πρωθυπουργό. "Ομωςἡ 'Ελλαδα δέν είναι ὁ Τσίπρας. Ἡ 'Ελλαδα
είμαστε εμείς. Καί έμείς όφείλουμε, έπιτέλους, να διερωτηθούμε: Τί είδους Εύρώπη είναι αὐτή; Θέλουμε μια τέτοια
Εὐρώπη; Καί ίσως, έαν θέσουμε τα έρωτή ματα αύτό, να καταστούμε, ως χώρα, μέτοχοι τής μεγαλης συζήτησης πού διεξαγεται αὐτή τήν εποχή στήν ήπειρό μας καί από τήν ὁποία τα
έλληνικό πολιτικό σχήματα τής Μεταπολίτευσης μας θέλουν,
πεισματικό, αποκομμένους. Θέλουμε αὐτή ή μίαν αλλη Εύρώπη; Τελικα, αὐτό πού έγιναν μέ τήν (Ελλαδα εξηγούν κατ' έλαχιστσ αὐτό πού αποτελεί πολιτικό καί δημοσκοπικό εύρημα
σχεδόν παντού. Ἡ Εύρώπη δέν μπορεί να εξελιχθεί σέ 'Ηνωμένες Πολιτείες. Τό έθνικό <<έγώ>> παντα θα μας καθορίζει, δέν
έχουμε πολιτικο-ἱστόρικα τήν βαση για γνήσια αλληλεγγύη.
Πολιτική ενοποίηση τής Εὐρώπης θα σημα-νει θεσμική κυριαρχία τού ίσχυρότερσυ, θα σημανει μια τα μας <<γερμανική>>
Εὐρώπη - αύτα πού βλέπουμε σήμερα αποτελούν πρόγευση.
Ἡ Εύρώπη, μέ αλλα λόγια, όφείλει να έπιατρέψει σέ έκείνη τήν
ἐποχή πού δέν ύπήρχαν νικητές· καί ήττη μένοι καί όχι στήν σημερινή αναβίωση τής λογικήςτού έθνικισμού μέσα από τό
φληναφημα τής <<ένότητας>>. Καί ίσως, μέ τήν έννοια αὐτή, τό
φαντασμα πού πλαναται να είναι, τελικα, αγαθό. Να είναι τό
φαντασμα τής κοινής λογικής, πού τόσο έλλειψε από όσους
νόμισαν ότιή εὐρωπαϊκή ενότητα μπορεῖνα ύποκρύτπει έσαεί,
ως κενή ρητσρεία, τήν ὡμή έπιβολή τού ίσχυρστέρου.