Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Διά πυρός και σιδήρουRecognized text:
ο· ΜΗΧΑΝοτΡΑο|κο ·Δ . ΒΑΛΚΑΝ|Α
«Ππφίζουν» σχολἑ5 'κ ρ Πιθανή αναγνώρ|σπ
· στον τόπο του5.  " δὲ* Κ του Κοσόβου
Που πανε ο· βασε·ε _ - από τπν του"
Π σελ. 8. 25 . Ι Ο σελ. Τ
νννννν.εσε|ἰοἱοτοεῳ 48
Φ “ΑννεΠ·οφοροα ἐ-  
|'|ΕΜ|'|Τ|·| 16 ΙΟΥ/ΠΟΥ 2015 Ι ΕΥΡΩ
  :Π γ . . Ξ| ο " "  Παρίστανε τον
ε|σαγγελέα και
εξαπατπσε πολι
τ|κό μπχαν|κό
Π σελ. 26
ΝΑ0ΥΣΑ
Π . ο. η _ ή  ΜΕΓΑ
Συνελήφθησαν
χρυοοθήρε5
πμ #1» Η Με· ἶ'?]ἶ^“ἶ<]“ζ <Ξῦ€ἔ5-  ἶ']_ '
Δε θα 683» ο;  ν οι “ω
« «θερμό» 229 ΝΑ 32 οχι
γίνουν τα
. | 64 ΟΝ' 6 ΠΑΡΩΝ
ΜΒ" το" επεισοὁτο
. με τον 6 ΠΑΡΩΝ
""Ρελθ°"°8» Ε Δρογοσοκπ 1ΑποΝ
Ρίχνετα| στο μαχη
του Πουρόπα Λ|γκ
οι βουλευτές Μην παίζετε στον Κροατία
της ΝΔ λένε «Ναι» ϊην Ελλάδα Π σελ. 27
στην ευρωπαίκή στα ζωα
πορεία της χώρας Π ω. 5
Π σελ. 5
Γνωρίζουμε κα' Μέ ο ποθοε στον
του ελλπν|κ0ύ τ°Χ°Ρ'°ΤεΡ° «πἔὡτπ» υπέγραψε
Ι · λαικισμο Ι °
χρεου5 παρτ το 2095! κα' ο Βελλ|ο5
Π σελ- ? Π σελ. 5 Π σελ."