Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΔιΜπό κωΠόνι με ΒΔ Ποιχνί6ιο κοι 3 μονό οΠοδεκτό 
 ΜΑΜ Με ΜΜΜ
- /,:ΐ Ϊ ¦ Η' 
## 4 Σ· 2 όσο
α ωκα 1608ΙσωνωΜ τρύπα 2 ΠΜΜΜΑρΜἡ
.· Ϊ 7 κα το Λιμπρωωας. 2 Οκτ ωὁ την κίνα κα το Τσὸμπιονς Λιγκ
η ι _ π ;
< ΣύστΠμο με 2 αόσους». 2 αΧ» κοι 2 «6ιΠῆό» α. " ξ' Πω ·" ΔΗΜ σιωςῳιῆωςμεω ηακνιὁω ΜΜΓωω¦Μ κα ΜεξικὰΤμνΜΜ
ὶ Που ηῆηρὡνουν σΠό 1.90 έως 3.15. ΜΙ!. ···“ω Δύο φΜςγωωκὁρπρ κοιτοῳαρονο μεωηερωΜ καὶ.
Ρ ΠΜώόΜυλος
| _ Δ
γα Ι α β£ζό το «όχι»
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΙχΗΜΑΗκΜ  
 ._ Τ 15 ε ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΜ ΡΦ·+ΜεΡ·ΔΑ Στο ωχοίριο κωοϊτἄ6ης- τωχώ
 ¦ς¦ῇ πωπω ιογωογ 2015 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2477 - ΜΑΗ 1.3ο€ Β£Μτἱδ Έ | ω κα · _ _
. `_ - Δρ ης . ἡ·2Μββυζ0ς ¦
. ά7%χ/ .έ < .
2 '18
ΕΠ Ε ο) ρω
'του ΜωΜΠς!
ΠΜωωκΜΜΜΜ·ώΜΜω ΜπΜϊΜῳἐω
ωΜωο ΒωςΜμΜῆ Μ «Μ» οΜ
  ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΠΑ ΤΖ'ΠΒΑΝ| 
"ὡς Μωρίς" Χ .
ο ΠρνσΒπγπϊκόςξ ' ΜΜΕ" "Ε
απο το χρεπ... 2 _> Φ|""""ωΜ
. τ |
Η... φιΜορο του ΣΜσεθ -. ή, γ; Η ' Ειπε ω «να» 
Που φωοίνει ων ομὁὁο »υ , 7
Το ιΩὴἑντο Για· φέρνει 7 Λ' 'β ° "ς Μ η : Χε |
ο ΡΟωω γω ωκῳιἩ 7 ' _7___ |
ἔἙ“ὡἘ %Μὑζα - 7 ·· . · σουπερ ρεωγρσφη ς
-.π Πῳς...εκβιΟζεΜην · '
. ° ΗωλΠοη Ιου ο Λουκος
.·- ὅι`ΧΛ ἡ