Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15-07-2015
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
“ ΑΔΩΝΙΣ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Προπατοριπό μας σφάλμα
_ Γράφει ὁ Ε Κ. Στεφανάκης* _τ
Ι.'Ι·Ι οίκονομική κατάσταση είναι πολύπλευρο αδιέξοδη: α) Συνταξιούχοι καί μισθοδστούμενοι τού δημοσίοι, αίσως, υπερβαίνουν τά 8,5 έκατομμύρια. Οί άνεργοι
ανέρχονται σέ 1,5 έκατομμύριο. Τά 2,5 εκατομμύρια
τῶν ίδιωτι'κῶς απασχολουμένων δεν αρκούν για τήν
συντήρηση τῶν προηγουμένων (Ι). β) Τό ακαθάριστο
προίόν μας (ΑΕΠ) αναλύεται: κατά 80% σ' υπηρεσίες
εσωτερικου. Τό 15% προέρχεται από κατασκευές-μετατοίηση. Τό υπόλοιπο 4% αντιστοιχεί σέ γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία. γ) Καλύπτουμε δι' είσαγωγῶν τό 70%
τῶν αναγκών μας. Στερούμεθα (καί) έπισιτιστικής έπαρκειας. Δέν παράγουμε τά αναγκαία κρεμμύδια. Είσαγοιμε πατάτες (Ι). Παράλληλα: απασχολούμε τόν-πληθυσμό σέ υπηρεσίες που αδυνατούμε νά πληρώσουμε
(ΙΙΙ) Άποδεικτικῶν υπηρεσιών είναι τό κράτος. 'Ι-Ι διατήρηση τής ανακολουθίας επιβαρύνει τό χρέος.
Εκεί έστιάζεται ή διαφωνία πρός τους έταίρους.
Άρτούνται νά καλύπτουν έλλείμματα.
η 1. Τό αδιέξοδο έχει από δεκαετιών αναγνωρισθεί. <Ο Ά.
Παπανδρέου, στό <<Βήμα>> τής 25.10.87,,τόνιζε ότι τό κράτος απασχολεί αριθμό μισθοδοτουμένών διπλάσιο τού
αναγκαίου. "Οτι άγόμεθα σέ ασφυξία. "Οτι αποτελεί
καθήκον του ή εξυγίανση, έντός δέκα ή (τό πολύ) δεκαπέντε ἐτῶν. 'Ι-Ι ανισορροπία έπρεπε νά έχει αρθεί -πάντος- τό 2002. Ουδέν έγινε (Ι). 'Ο διάδοχος του, κ. Κ. Σημίτης, προσπάθησε ν' αντιμετωπίσει τόν έτερο πυλώνα τής
υττερχρέωσης: Τό κοινωνικοασφαλιστικό. ,Επιστρατεύθηκε καθηγητής Σπράος. Ξεσηκώθηκε τό συνδικαλιστικό
κατεστημένο. 'Ι-Ι προσπάθεια έγκατελείφθη (Ι).
ΙΙΙ. 'Ορόσημο υπήρξε ό ,Οκτώβριος τού '81.'Άρχισε
μαζικά ή άλωση του κράτους από τό κόμμα. Άνατροπή
στό έξαρθρωτικό Φαινόμενο δέν έπέφεραν τα διάδοχα
(του Πασόκ) σχήματα. 'Η πτώχευση τού 2010 έδειξε έπιτσκτική τήν ανάγκη μείωσης τού κράτους. των αργά
(Ι). 'Υπήρχε, ήδη, ὁ κ. Τσίπρας άνδρωμένος πολιτικά.
'Εκμεταλλεύθηκε τό προπατορικό αμάρτημα. 'Υποσχέθηκε περισσότερο κράτος. Οίκειοποιήθηκε όποθενδήποτε διορισμένους. Νίκησε, έτσι, τήν 25.1. τ.έ.
Ν. Οί έκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν δυνάμεων συνεχῶς
αίφνιδιάζονται από τόν πρωθυπουργό. 'Εν τούτοις, ό κ.
Τσίπρας είναι προβλέψιμος, τό δόγμα του ανατρεπτικό:
<<μ|εγάλη αναστάτωση - υπέροχη κατάστασ >>. 'Ο πρωθυπουργός διαρκῶς αλλάζει. Διαρκῶς κινείται. 'Υπέρ
καί κατά τῶν Ευρωπαίων. 'Υπέρ καί κατά τῶν ΗΠΑ, αλλά
καί τής Ρωσίας καί τής Κίνας καί τού 'Ιράν.
ι ' "“Ϊΐ“Μ@ἄΜΝΜεΜω;
“ὴΕσωτέρίκώς συγκαλεί συχνά τήν 'Ολομέλεια τής
Βουλής. Καλεί τόν λαό σέ δημοψήφισμα. Συγκαλεί συμβούλια πολιτικῶν αρχηγών."Ολα αύτά χωρίς νά έπιβάλλονται έκ τού πολιτεύματος (ΙΙΙ).
 οί μή αναγκαίες θεσμικά κινήσεις τόν έχουν
ωφελήσει, πολιτικά. 'Ο κ. Τσίπρας διατηρεί τακτικό προβάδισμα έναντι τῶν αντιπάλων του.
ν. Οἱ παραδοσιακές δυνάμεις πέτυχαν τό ακατόρθωτο:
Νάήττηθούν σέ μάχη πού διεξήχθη έρήμην τους (ΙΙΙ).
Ο κ. Τσίπρας στήν λήξη του προγράμματος (80.815)
είχε ανάγκη χρόνου. 'Εφηύρε <<δημοψήφισμα>> έντός
πέντε ήμερῶν (ΙΙΙ). 'Ι-Ι αντιπολίτευση ήταν ανυποψίαστη. *Ι·Ιταν καί άνέτοιμη.'Άρα ουδένα είχε λόγο ανάμειξης. "Επρεπε νά σταθεί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του εγχειρήματος. Σ' ό,τι, έπί τέλους, κατάγγειλε τό
Συμβούλιο τής Ευρώπης."Οτι, δηλαδή, έπρόκειτο για
αίςνιδιασμό αντίθετο πρός τήν ευρωπαϊκή δημοκρατία Είδαμε καί χειρότερα. Καθιερωμένες προσωπικότη:ες έπέρριπταν ευθύνη (καί) στούς Ευρωπαίους.
”Οιως, τότε, τόν άντιευρωπαϊσμό -κυριαρχικά- παριοτούσε ό Τσίπρας. Καί, έτσι, έπριμοδοτείτο από άφελΞίς αντιπολιτευόμενσυς (ΙΙΙ). Άλλάή σύγχυση τῶν παρ1δοσιακῶν δυνάμεων έχει καί συνέχεια.
'Ι-Ι διάσταση πρός τόν κ. Τσίπρα δέν είναι, ασφαλώς,
τροσωπική. Άναγεται σε διαφορετική αντίληψη τού
έθνικού συμφέροντος. Αυτή ή διαφορά δέν έπιτρέπει
αούς άλλως φρονσύντες ν' αναθέτουν στόν -κ. Τσίπρα
-)ὶαδήποτε- έκπροσώπησή τους (ΙΙΙ). Ἡ έξουσιοδότηση
τον πολιτικῶν άρχηγῶν όπως καί τά ψηφίσματα (τής
Εουλής) περισσεύουν. 'Ο κ. Τσίπρας είναι νόμιμος πρωθιπουργός."Εχει έκ τού πολιτεύματος πλήρη έξουσία
έιπροσώπησης τού κράτους.
Δικαιούται, ασφαλώς, νά ρωτά όποιον θέλει, ό κ. Τσίπρις, δηλαδή καί αρχηγούς καί βουλευτές. Άλλα μέχρι; εκεί. Πρωθυπουργός είναι μόνον ὁ 'ίδιος. Ούτε
γριπτές έξουσιοδοτήσεις νοούνται, ούτε ψηφίσματα
τής Βουλής χρειάζονται. "Οφειλαν, λοιπόν, οί παλαιές
δυιάμεις ν' απόσχουν από τέτοιες εκδηλώσεις.
Άρτούσε, απλώς, λακωνική καί σαφής άνακοίνωση."Οτι,
δηλαδή, οί δυνάμεις αυτές ήσαν καί παραμένουν σταθετά προσηλωμένες στήν ευρωζωνική ίδέα. ,Επίσης
διαύπωση ευχής όπως (καί) ό κ. Τσίπρας αντιληφθεί
πώτ τό συμφέρον μας είναι εκεί. Τίποτε άλλο (ΙΙΙ).
ΜΙ. Συμπέρασματικά: Κυρίως από 'Οκτωβρίου 1981
συτρικνούται ή παραγωγική βάση. Διευρύνεται ή κατατάλωση. Συναφές τό ζήτημα τῶν αδιορίστων πτυχιούχων. Διαθέτουμε περισσότερα πανεπιστήμια από
τήι Άγγλία. °Ι-Ι απορροφητικότης πτυχιούχων έχει
(άτό ἐτῶν) μηδενισθεί. Πολλοί έξ αυτών συντηρσίνται από οίκογενειακές συντάξεις."Ετσι αυξάνεται
ήπεση πρός τό δημόσιο (Ι).
Υπό Συριζα, ή παραδοσιακές δυνάμεις, εντός ή
έι:τός Ευρώπης, χωρίς παραγωγή, σκοτεινή είναι ή
προοπτική. '
ντι. Μένει ανοικτή ή κοσμοπολίτικη καθιέρωση τής
χορας ως αφορολόγητης ζώνης. Αυτό πρός παροχή
διΞθνῶν υπηρεσιών. Νά καταστσύμε, άρα, 1)ιιθεί ή Αουξειβσύργο ή Μοιιεοο τού Αίγαίου.
*τιννν.ςΙτειοί'ΜεΜα8τ
Ό Συριζα διασπαται
σέ Ευρώ καί. Δραχμή [
Παρά τήν προσπάθεια πού κατέβαλε ό Πρωθυπουργός κατά τήν χθεσινοβραδυνή συνέντευξή του
στήν ΕΡΤ νά τούς μεταπείσει, θεωρείται ότι περίπου
30 βουλευτές τού Σύριζα σε καταψηφίσουν σήμερα τό
σχέδιο νόμου μέ τα πρώτα προαπαιτούμενα γιά τήν
σύναψη τού νέου δανείου μέ τόν Ευρωπαίκό Μηχανισμό Στηρίξεως (Ε8Μ)."Οπερ σημαίνει ότι οἱ έν λόγω
βουλευτές τάσσονται ευθέως ύπέ ρ τής έξόδου τής χώρας από τήν Ευρωζώνη καί τής έπαναφορας τής
Δραχμής.°Άλλωστε ὁ αρχηγός τής λεγομένης «Ἀριστερής Πλατφόρμας» τού Συριζα, κ. Π. Λαφαζάνης,
τό έδήλωσε ευθέως: «Ἡ Ἑλλάδαεᾶε καί έχει έναλλακτική λύση απέναντι στή συμφωνία».
Ἡ σημερινή ψηφοφορία
Ἀνεξαρτήτως τού αν οἱ βουλευτές τού Συριζα πού θά
καταψηφίσουν τήν κυβερνητική πρόταση θά είναι περισσότεροι ή λιγώτερσι τῶν 30, γεγονός είναι ότι ὁ Σόριζα διασπαται σέ δύο τάσεις: Τούς έπιθυμούντες τήν παραμονή τής χώρας στό Εύρώ καί τούς θιασώτες τής έπανόδου στήν Δραχμή. Καί πέραν τῶν όσων λέγονται περί
απωλείας τής «δεδηλωμένης», σημασία έν προκειμένω
έχει ότι τό κυβερνών κόμμα είναι βαθύτατα διχασμένσ σέ
ένα κορυφαίο ζήτημα, από τό ὁποῖο έξαρταται τό μέλλον
τής χώρας. Ό κ Τσίπρας, έστω καί αργά, φαίνεται ότι συνειδητοποίησε τούς κινδύνους στούς ὁποίους όδηγούσε
ή πορεία πού ακολούθησε τό. τελευταίο πεντάμήνο.
"Ομως άλλα στελέχη τού Συριζα έπιμένουν στήν ὁδό τής
καταστροφής. Νά προβούμε σέ ρήξη μέ τήν Ευρώπη, να
πτωχεύσουμε καί... όποιον πάρει ό ΧάροςΙ
Κάποιοι θεωρούν ότι ή έπόμενη κίνησις τού κ. Τσίπρα θά είναι νά προσφύγει σέ έκλογές, ώστε νά ξεκαθαρίσει τό τοπίο μέσα στό κόμμα του, κάτι που δέν
απέκλεισε κατά τήν χθεσινή συνέντευξή του. Καί δεδομένου ότι ὁ έκλογικός νόμος ὁρίζει ότι άν οἱ έκλογές διενεργηθούν ἐντὸς 18 μηνών από τίς προηγούμενες, δέν ἰσχύει σταυρός προτιμήσεως για τήν έκλογή
τών βουλευτών, στα «λίστα», θεωρείται ότι ό κ. Τσίπρας έχει τήν δυνατότητα νά αποκλείσει από τά ψηφοδέλτια τού Σύριζα τούς βουλευτές έκείνους πού θα
έχουν ένανττωθεί στήν κομματική γραμμή, καταψηφί
ζοντας τούς έφαρμοστικούς νόμους που προϋποθέτει ή .
συμφωνία μέ τούς δανειστές."Ομως αυτό δέν έπιλύει
τό πρόβλημα τού Συριζα, πού ήταν καί παραμένει ένα
«ριζοσπαστικό» κόμμα τής Ἀριστεράς, μέ τά πε ρισσότερα στελέχη του να έκφέρουν αντιευρωπαίκές θέσεις. Ούτε βεβαίως έπιλύει τό πρόβλημα τής διακυβερνήσεως, από ένα βαθύτατα διχασμένο κόμμα.
     τ _
Στήν ίδια δήλωσή του, ό κ. Λαφαζάνης εἶπε:
«Αυτή ή συμφωνία μπορεί νά περάσει από τή
Βουλή μέ τή συνδρομή τών Ψήφων τῆς ΝΔ, τού ΠΑΣΟΚ καί τού Ποταμιοῦ. Δέν θά περάσει, ὅμως, στό
λαό, ό ὁποῖος θάτήν ακυρώσει στήν πράξη μέ τήν
ένότητα καί τούς αγώνες του».
Δηλαδή ό αρχηγός τής «Αριστερής Πλατφόρμας»
απειλεί νά κινητοποιήσει τα στελέχη καί τούς όποδούς
τού Σύριζα έναντίον τής Κυβερνήσεως τού Συριζα!
Κάτι ανάλογο έχει συμβεί στό παρελθόν, έπί Κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, όταν μεγάλη μερίδα τού κόμματος, όποκινούμενη από τόν τότε ύπουργό ΠΕΧΩΔΕ καί μετέπειτα γραμματέα τού Κόμματος κ. Λαλιώτη, άντετάχθη δριμύτατα στόν Πρωθυπουργό κ.
Σημίτη όταν απεφάσισε νά προβεί στήν μεταρρύθμιση τού Ἀσφαλιστικού. Τότε ὁ κ. Σημίτης ένέδωσε
στίς κομματικές πιέσεις καί θυσίασε τήν ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Σήμερα όμως, τά πράγματα είναι
διαφορετικά. 'Αν ὁ κ. Τσίπρας ένδώσει στίς κομματικές πιέσεις καί προσπαθήσει νά συμβιβασθεί μέ
τίς.ακραίες φωνές τού Συριζα, θά διακινδυνεύσει
τήν παραμονή τήςἙλλάδος στήν Ευρωζώνη, θά βρεθεί αντιμέτωπος μέ τήν πτώχευση καί θά θυσιάσει
ὁλόκληρη τήν έλληνική οἱκονομία.
Ευρωπαϊκές βλέψεις
'Επομένως μία πιθανή λύστς πού απομένει στόν κ. Τσίπρα, ένόσω ὁ ίδιος διατη ρεί τό προσωπικό του πολιτικό κεφάλαιο, είναι νά θυσιάσει τόν Συριζα. Παρ' ότι κατά τήν
χθεσινή συνέντευξη εἶπε πώς θά κάνει ό,τι μπορεί για νά
κρατήσει ένιαίο τόν Συριζα, δέν απέκρυψε τις βλέψεις του
για τήν Εύρωπάίκή Ἀριστερά. "Η Μία όμως δέν συμβιβάζεται μέ τίς ακραίες αντιευρώπαίκές φωνές τού Συριζα
Θεωρούμε λοιπόν ότι ὁ κ. Τσίπρας, αντί νά προσπαθήσει νά χειραγωγήσει τό κόμμα του, τελικώς
ίσως προτιμήσει νά απεμπλακεί από αυτό. 'Καί. νά δημιουργήσει ένα ευρύτερο σχήμα τής «Ευρωπαϊκής
Ἀριστερας», μέ σκοπό να, διεισδύσει καί στόν χώρο
τής Κεντροαριστερας. Αυτό ένδέχεται νά τού έπιλύσει καί τό πρόβλημα τής διακυβερνήσεως, αν μπορέσει νά συνεργασθεί μέ τό ΠΑΣΟΚ καί τό Ποτάμι,
αλλά καί τό πρόβλημα τού Συριζα.
Ό ευρωπαίκός συνασπισμός είναι κάτι πού θά όφειλε
νά έχει συμπήξει πρώτη ή Κεντροδεξιά παράτσξτς.°0μως
ή ήτεσἰα τής Νέα Δημοκρατίας δέν τό ἀπετόλμησε¦ 
νοντας -καί έδώ- τό πεδίο έλεύθερο στόν κ. Τσίπρα..
Σφοδρή έπίθεσις Τσίπρα
στους έταίρους
μία καί τήν Μπαμ σώα
ΠΜ- ... .μας κ., ,,,,,,,, ή,
τυχερή γατούλα Μάρς!
Ε7ΔΗΣΟΥΛΕΣ ,
Ο Εκπληκτοι έμειναν οί
ΠΕρ|ΕρΓΑ ῖδΙ0Μύτα ένα σπιτιού στό Λι0ὑΙ€ Τῆς Βρεταννία όταν πλη
Π Οι' γάτες είναι Μα'
αλλά αὐτή στήν ὁποία σε αναφερθοι7με είναι καί τυχερή! Ἡ
γατούλα τρωνε στήν μηχα' τή ενότφορτηΥΟϋ στήν Πενσυλβάνια ὁ ὁδΠΥόΞ δέν τήνείδεκαί
ξεκίνησε τό ταξίδι του μέ προορισμό τό έργοοτάσιο τής σοκολατοβιομηχανίας Μάρς στό
Νιού πέσω 'Οπου καί έφθασε
αφού διένυσε ”28 μύθοι Τότε μόνον ακουστε Τά νιαουρίσματα τής
γατούλες φώναξε τήν αστυνο
ροφορήθηκαν ότι τό ακίνητό
τους, αξίας περίπου 150.000
λιρώιε πωλείται στό διαδίκτυο
έναντι 14 έκατομμυρίων λιρών!
Ἡ Άνναμπελ καί ὁ Νταν ΜάκΝτόναλντ δέν πίστευαν στα
μάτια τους όταν μάλιστα είδαν
ότι τό σπίτι τους πωλείται
«πακέτο» μέ ένα σκάφος μέ δέκα
κρῷάτια! Βέβαια τό λάθος αμείλεται στήν ἰστοσελίδα αλλά
τούς έβαλε ιδέες. 'Ο Νταν είπε
ότι σε τό πουλούσε έαν κάποιος τού έδινε τόσα. Ἐννοείται!
'Ολοι τό ίδιο θα καναμε
Σφοδρή έπίθεση έναντίον τῶν έταίρων έξαπέλυσε
χθές τό βράδυ ό Πρωθυπουργός, κατηγορώντας
τους γιά τήν ασφυκτική
χρηματοπιστωτική πίεση
που ήσκησαν στήν χώρα καί
για τήν σύγκρουση που
υπήρξε. Στήν συνέντευξη
, που παρεχώρησε στήν κρα
τική τηλεόραση, ό κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στήν
μαραθώνιο Σύνοδο Κορυφής, έκανε λόγο για μία
` κακή νύκτα για τήν Ευρώπη,
κατά τήν ὁποία οἱ επιλογές
του ήταν δύο, ή ή συμφωνία
ή ή άτακτη χρεωκοπία.
` "Οπως, δέ, χαρακτηριστικά
εἶπε, υπήρχε στό τραπέζι
καίή έκδοχή Σώύμπλε, περί
έξόδου τής χώρας από τήν
Ευρωζώνη. ίΆλλωστε κάποιοι, εῖπε, θά χαιρόντουσαν
νά πέσειή Κυβέρνησις.
'Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι προσπάθησε νά διεκδικήσει όσα περισσότερα
μπορούσε καί έδωσε μάχη
για νά μήν περικοπούν μισθοί καί συντάξεις. Παρεδέχθη ότι ή συμφωνία έχει
σκληρές μεταρρυθμίσεις,
αλλά υπάρχει τώρα πρσοτπική πού δέν υπήρχε στό τελεσίγραφο τής 25ης 'Ιουνίου
καί έπί πλέον έτσι ξεφεύγουμε από τό Οκκά, άν καί έχουμε δέσμευση για αναδιάρθρωση του χρέους.
_ Ο ΚΟΣΜΟΣ
Αύριο
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.15'-Δύσις 8.47'
Νέα Σελήνη
'Ἀθηνογένους ίερομάρτυρος.
Δαρβίνου σε ματα
τού Χριστόφορου Χ Ματιάτου
δ Κάρολος ὁ Δαρβίνος θά αἰσθανόταν κάποια έκπληξη,
σαφώς ευχάριστη, άν διαπίστωνε πώς ορισμένες θεωρίες του βρίσκουν στίς μέρες μας, στόν τόπο μας, μιά καινούργια φρεσκάδα καί γίνονται πάλι επίκαιρες. Άπό τίς θεωρίες αυτές, έχουμε κυρίως σχολικές αναμνήσεις, όπου
επικρατείή ἰδέα ότι κάποια στιγμή, σέ κάποιο σημείο, θά
συναντήσουμε στό γενεαλογικό μας δέντρο μια συ μπαθέστατη μαϊμού, μέ ή χωρίς οίκόσημο. Βεβαίως, ὁ μεγάλος
άγγλος φυσιοδίφης τού προπερασμένου αἰώνα είχε κάπως
πλουσιότερο καί πιό σύνθετο έργο. Άσχολήθηκε μέ τήν
ἐξέλιξη τῶν εἱδῶν, τήν έπιλσγή μεταξύ αυτών, αλλά ανάμεσα καί στα άτομα που το αποτελούν, τόν συνεχή αγώνα
για τή διατήρηση τού καθενός στή ζωή καί τήν έπικράτησή
του ο αυτή. "Ολα αυτό συνέθεσαν τόν δαρβινισμό. Πού
έχει, κάποιες στιγμές, σκοτεινές πλευρές: ή τύχη τῶν εσυνάτων δέ φαίνεται πάντοτε ίδιαίτερα ευχάριστη, όσοι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σ έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχῶς, τείνουν νά έξαφανιστσύν.
'Εκ πρώτης όψεως, ή σχέση όλων αυτών μέ τή σημερινή
έλληνική πραγματικότητα δέν είναι προφανής. Καί όμως.
Στόν Δαρβίνο καί στίς απόψεις του φαίνονται νά στηρίζονται.κάποιες ενέργειες που ήρθαν νά διανθίσσυν τίς πολύ
δύσκολες καί αβέβαιες μέρες που περνάμε. 'Ως γνωστόν,
χειρισμοί που δέ θα μπορούσαν να θεωρηθούν ίδιαίτερα
έπιδέξιοι, ὁδήγησαν μεταξύ άλλων σέ μια ίδιότυπη τραπεζανάπαυση (κατά τό <<αγρανάπαυση.>>). Οί καταθέσεις έγιναν δυσπρόσιτες γιά τους καταθέτες. Οἱ ευτυχείς κάτοχοι
τραπεζικών καρτών μπορούν πάντως να έχουν τή φιλοδοξία να αποσύρουν μέχρι 50 ὁλόκληρα ευρώ, μέσα σ ένα
μόνο ήμερονύκτιο. Μέ προφανή κίνδυνο να ένθαρρυνθούν να ένδώσουν σέ ποικίλους καί πάσης φύσεως ψυχοφθόρους πειρασμούς. Άρκεί φυσικά νά παρακαλέσουν τή
θεότητα τής έποχής, τή συσκευή που ακούει στό εύηχο
όνομα ΑΤΜ. Μακάριοι οί καρτούχοι, ότι αυτών έστί τό
έσχατο κατακάθι τού τραπεζικού μας συστήματος.
'Ενώ όμως οί καρτοφόροι ευημερούν, οἱ άκαρτοι, συνήθως συνταξιούχοι, είναι καταδικασμένοι νά είσπράττουν
κλάσμα μόνο τῶν όσων δύνανται νά ελπίζουν οί πρώτοι. 'Ι-Ι
γενναιοδωρία τής Σεβαστής Διοίκησης δέν επιτρέπει
στους μή καρτούχους νά λάβουν άνω τῶν 120 ευρώ τήν
εβδομάδα από τά λεφτά τους. 'Ι-Ι αδικία είναι προφανής.
Άπό πουθενά δέν προκύτττει ότι οί μή καρτέχσντες είναι τέκνα ένός κατώτερου θεού. Ουσιαστικά, προκαλούνται
πραγματικά υπαρξιακά προβλήματα, προβλήματα έπιβιώσεως γιά τους μή καρτοφόρους πού κυριολεκτικά απειλούνται ώς είδος. 'Ηθική βάση για μιά τέτοια καταδίκη δέ
φαίνεται να υπάρχει. Τεχνικοί λόγοι που νά εξηγούν τό παράδοξο αυτό γεγονός δέν προβλήθηκαν. Είναι πασιφανές
ότι τα ταμεία τῶν τραπεζών θα μπορούσαν θαυμάσια να μετρήσουν στους άκαρτους δικαιούχους τό ἴδιο ποσό μέ
έκείνο πού απστπύσυν οἱ συσκευές ΑΤΜ στίς ουρές τῶν
πιστών που συνωθσύνται μπροστά τους.
"Ομως υπήρξε ένας υπαινιγμός, μια κατηγορία, ένας
ψόγος .που εκτοξεύτηκε κατά τῶν χωρίς κάρτα συνταξιούχων. Φταίνε που δέν έχουν κάρτα. Κακώς δέν έχουν κάρτα. Γιατί νά μήν έχουν κάρτα; Καί έδῶ έπιστρατεύεται ὁ
δαρβινισμός, τόν ὁποῖο φαίνεται νά καλλιεργείή κρατική
έξουσία που τόσα δείγματα αρετών μας έδωσε καί μας δίδει: άρνούμενοι νά απαιτήσουν καί να χρησιμοποιήσουν
κάρτες οἱ συνταξιούχοι αποδεικνύονται απροσάρμοστοι καί
άξιοι όλων τῶν συνεπειών που έπεφύλαξε ό Δαρβίνος στα
είδη πού εμφανίζουν τό' μοιραίο αυτό μειονέκτημα. Φυσικά, τό τίμημα τής έλλείψεως προσαρμογής είναι ή έξαφάνιση. Οί άνθρωποι τής έξουσίας, μέ τήν μεταχείριση πού
έπιφυλάσσουν στους άκαρτους, υποβοηθούν σημαντικά
τήν υλοποίηση τῶν θεωριών τού άγγλου επιστήμονα. Χάρη
στίς έπιλεγείσες ρυθμίσεις, τό μέλλον τῶν ανθρώπων χωρίς κάρτες δέ διαγράφεται ούτε λαμπρό, ούτε μακρά.
'Εντυπωσιάζει, πάντως, τό μέγεθος τῶν παραλογισμῶν πού μπορεί νά διαπράξει τό συμπαθές μας κράτος, άντιστάσεως μή σύσης καί ατιμωρητί. Οἱπαραλογισμσί αυτοί φθάνουν κάποτε στήν προφανή, προκλητική, απόλυτη, έσχατη αδικία, όπως στήν παρούσα περίπτωση. Καί αυτό γίνεται δεκτό μέ ίώβεια υπομονή, στωική φιλοσοφία, υποδειγματική καρτερία από τά θύματα.
'Η συνέχεια σπίν τελευταία σελίδα
Πολλά είδαμε, ακούσαμε καί πάθαμε
κατά τό πεντάμηνσ πού πέρασε καί
πού νά μήν ξανάρθει. Καί μέσα σέ όλα
αύτά προσβληθήκαμε από μιά νέα
ασθένεια, πού ξεκίνησε σέ ήπια μορφή
στήν αρχή, αλλά μέ τήν πάροδο τών
ήμερῶν, τών έβδσμάδων καί τών μηνών
ή έξέλιξή της ήταν αλματώδης καί ό
αριθμός τών θυμάτων της υπολογίζεται
τουλάχιστον στό 50% τού πληθυσμού
τής χώρας! Κυρίως ή έν λόγω ασθενεια
έχει πλήξει τίς μεσαίες καί μεγαλύτερες
ήλικίες, πλήν ἐκείνων, φυσικά, πού πάσχουν από γεροντική άνοια. 'Ο ἰατρικός
όρος αυτής τής νόσου είναι Τε1ενίεἰοπορ1ιοί›ίε πιοτ1τοΙεΒετάἱο.
Τά πρώτα συμπτώματα τής νόσου
ἑμφανίστηκαν όταν όπροσβληθείς από
αυτήν άρχισε νά νοιώθει δυσάρεστα
κατά τό βραδυνό τηλεοπτικό δελτίο
τών εἰδήσεων. Μέ τήν πρόοδο τού δελτίσυ αύξανόταν ὁ αριθμός τών
σφυγμών τον καί ξεραινόταν ὁ λαιμός
του. 'Οποιος είχε πιεσόμετρο στό σπίτι
καί έπαιρνε τήν πίεσή του, διαπίστωνε
Μέ τήν ἰατρική συναίνεση
ότι πλησίαζε τό 18. 'Επειδή ή νόσος
είναι ύπουλη, ὁ προσβληθεΙς από
αυτήν απέδιδε τήν αδιαθεσία του στή
θερινή ζέστη ή στήν Μάνια κόπωση·
Τήν έπομένη ήμέρα φρόντιζε να αει δίπλα του ένα ποτήρι νερό κατά τό δελτίο τών εῖδήσεων καί νά ανοίγει τά παράθυρα για νά γίνεται ρεύμα καί νά
υπάρχει δροσιά μέσα στό σπίτι.
Δνοτνχῶε Με ήμἐρα μέ την ήταν
τα συμτττώματα τής νόσου πλήθαιναν
καίτάτεκαιάλαβεὁασΜςόπτάπροκαλούσαν οί κακές εἰδήσεις τού δελτίου.
Έλαβε τότε τήν απόφαση να Με μόνο τήν άρχή τού δελτίου καί στή συνέχεια να κάνει ζάπιτινγκ για να δεῖ ένα
όποιοδήποτε αλλο θέαμα δέν είχε σχέση
μέ τήν οἱκονομία, τίς διαπραγματεύσεις,
τίς Βρυξέλλες, τόν Βαρουφάκη, Ι τόν
Σώύμπλε καί τό Ι'κρέξιτ.'Ετσι πίστας ὁ
νοσών ότι θα απέφευγε τίς αναταράξεις
τίς ὁποῖος προκαλούσαν στήν υγεία του
τά κακά μαντάτα.
'Εκεί όμως πού ττίσταιε ὁ ταλαίπωτα ότι.εῖχε βρεί τή λύση. όρισε νά δέ
χεται αίφνίδια πλήγματα τό ένα μετά τό
άλλο! °Ενώ πάρω<ολ0υθούσε για πυράδειγμα τους άθλους τού Τζαίημς Μπόντ
-μέ ένα νί- κοβόταν απότομα ή είκόνα,
ακουγόταν μιά μουσική προαναγγελία
κηρύξεως πολέμου καί ή ὁθόνη γέμιζε
από μεγάλα γράμματα πού ανήγγειλαν
ότι σε μεταδοθεί ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ!
Κοβόταν ή χσλή τού άρρωστοι· τηλεθεαΤῆ ναρ1νἀΜσΜύνἑπΜΜ
είδηση. Πρίν ακόμη φθάσει στό τώοςή
>- . Σημερα θέματα τ
Βάρη 4 δίς ευρώ
”Γωνία είχαν μεσολαβἡσε! πρ! Τά δεκα· από τά νέα μέτρα
τέσσερα ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ, τό ένα χει- Δημοσιονομικ9 μέτρα που ξε· · περνούν τό 2% τού ΑΕΠ ή τά
ρωῳο Μο Τό αλλα 4 δίς ευρώ προβλέπει τό νο
Αόγωτούαύξανόμενω αρρώστου ίἔἔἔέἩ εἙἶήή.“ωΜη@
διω<ών καί Μαλτκών περιπτώσεων, Σελίς 2
ακουσα ότι αει ζητηθεῖ να προστεθέί ασ Ἀναωραχή
μη ένα σήμα στα χωρίζονται τό είδος Μό)! ΣΥΡΙΖΑ
τών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Προτείνεται να είναι μαύρο καί να γράφει
«Μήλο για τούς ενήλικες, απαραίτητη ή ἰατρική συναίνεση». 'Εν τώ μεταξύ
Διευρύνεται τό κύμα τῶν αντιδράσεων στόν ΣΥΡΙΖΑ λίγες
ώρες πρίν τήν ψήφιση τῶν
πρώτων μέτρων. Δεκάδες
βουλευτές αναμένεται νά τά
καταψηφίσουν.
ή κατάσταση τών προσβληθέτπων από Σελίς 8
τήν ΤοΙενίείοπορ1ιοόίε πιει1τεΙοΒετώπ '-¦ωορ,κή συμφωνία
έχει απώτερο. Οίπεριωόπροιάπότώς γιά το πυρηνικό
Με δέν Μουν πλέον να βλεπουν' σν- ἑστορική συμφωνία έπετεύχ- η για το πυρηνικο προγραμ
Μ η5ΤηΜ ω ΜΜρΜ Γιὰ μα τής Τεχεράνης μεταξύ
νά είναι σίγουροι ότι δέν πρόκειται τα γί- ἶής 'ΟμἑδοἙτῶν“Εξι 'έα του
εκποιαπφωαοηωωπωω ,μη-Μη τη Με Με
ωστόσο άαΦανἰσΜἀτηλαωΜ και
μια! Στίς πιό βαριές περιπτωσει| ς οί τηλε
στιττιέςσυστ@έςὰων μπείσέ μπαούλα η Ο
έπειδή καί βουβές όταν μενουν' , προκαλούν ί
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣτεΦΑΝοπογΑογ Θ ”ί 1 '38 π" 1 Η