Πρωτοσέλιδο Έθνος: Σε ναρκοπέδιο κυβέρνηση και Σύριζα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|ΤΗ
Μ ιονΛιον εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι0|22
ι.3ο€
ΜνΝ.εὡηοε. οι·
ΠΑτιΑΘΗΜΤκοἑ
Οι τισίχτε5 μου
έχουν κερδίσει
τι5 εντυττὡσει5
ΧΡΗΜΑΣΠΟΡ
ΕκΜΗΞΕιΣ ΣΕ ἔκ.
τττΜιιιιιΝΣ τ 2
τιιιγΡιιιιι Λιτκ
))Ι5·]7
Με ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΝΔ5Δ
Τα αττοκαλυτιτήρια
του Πλουτωνα
χοΑιτονΝτ ' '
Πέντε νέα κόμικ5
Πανε σινεμα
ιι":' Η ίεἱ·Ψι““ κι ;. ~
Ἡ ' : ι: ι; 'Ϊ Μ ΜΜΜ Η Η ΜΜΜ! Η '9 5 ~Ι|ἱἱΞίίΗι|ι Η ί! ίιιὲίίἱῖΡ¦· Η Η τι Ε ΠΜ τι Η Ξ.Ξ«.ιί|¦ιΞίίἱί ¦: Ι· ΜΝΉΜΗ Η Η ΜΠΛΟΚ Η 4¦ ?Μ · ἰ.
ΕΡ"ΛΣ|Λ
2.417 νέε5 ιτροσλήψειε
για Πέντε μήνε5 σε
Πολιτισμό - Τουρισμό
»28-29
_τ .πμ .'.¦ι¦τ Ἡ
“ἑ|¦ὶ¦ἔ¦ειἩω '_ ι ΜΜΜ* ι ων.
ΑΠΩΛΕ|ΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΔ' ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΜΑΞ'ΜΟΥ
ΣΕ "ΔΗΜΩΝ
κυβένησπ και
ἙλΨΜ·Μ'Π“ κ' ο ι· η
 Η ΕΠ|ΣῖΡΒΦ"
Ο ηρωθυΠουργό5.
κατόκοτιοε μετα
τον μαραθώνιο
των Βρυξελλών.
ανεβαίνει το σκαΣιισ του Μ::Ξίμου
ΣΥΡΜΑ
Ανασχηματισμό8 και
στο βόθοε κυβερνητικό
σχήμα ειδικού σκοΠοι3
Ε ΝΑΡΚ0ΠΕΔ|0 κινούνται Μαρ”
ση και ΣΥΡΙΖΑ Παρότι ο Πρωθυπουργόσ Αλέξτι8 Τσίπρα8 φαίνεται ότι έχει λόβει με αποφάσει8 του για το εσωτερικό
μέτωπο μετά το κορυφαίο βήμα υπέρ ττι8
συμφωνία8 με ῖ0υ$ εταίρου8. »3·7
ΖΩΗ · ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
ΣΕ ΜΜΜ ΕΞΟΔΟ'
Εντονη τι αντίδραση ττι5 Αριστερή5 Πλατφόρμσε του Π. Λαφαζόνα για τη συμφωνία.
Προ8 την έξοδο και τι πρόεδροε ττι5 Βουλό5.
ΜΜΜ! Η ι( ιιΞιιιιιιιιι Γ Ί" ·-·Ζ"!ἱ”ί ' ι 'Ε'   ι '<· Ε ι 3 > ι· Η ';ι!
Π. κΑΜΜ£ΝοΣ
Εντοε, εκτοε
και εΠί τα αυτό...