Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Εθνική μάχη επιβίωσηςRecognized text:
ΥΓΕ|Α "
Συνσγερμό5 πῆγιη εηόρκειο Μ ο”
· τησ
φορεΡΕων Μήν τ
τη “τι _ΞιῇΕιΞῖΞΗΞΗΞῖ9 .τη
κοι ψώνιο με λἑβο
Π σελ. Μ. '9
Εφιόλτη5 το «κουρεμο»
των κοτοθέοεων γιο μικροόε
κοι μεγόλου5
Π σελ. '3
,_',. ...Γην ·-|ι· - -~|···“ν
.|·. ι ·ι Ι
ί_ λ: Δ Δ
Ξεμένει οηό την «Αοηί6ο»
του ο νομό5 Εβρου
Π σελ. 23
42 “.`Νἶ( Ί' Ϊ '
τη  Η·  .η [η η· ή
ΕΜΔ .ιι μμ ι'“ Ε:Ε_; [μ “
Ενι>ηηΑΨοΝΔνκι ` '
Εηί ευρω οκμιί5 το έργο που
εκτελούντοι με ηόρου5 τη5 ΕΕ
..47 ¦`7/-Ν Ἡ" η .. Μ .. Γ·7χ
ζ;;“ί€ι€Ξε: ]_|ζί¦ἐ 
" ι' ` |
τ Μ.” 'ι. ,τι -·Ρι' χ
Δ·¦ξιι:ιτ:1 ..<_μ 1'ἶ¦μ“;Εί
κή μάχη
Στον ιιηγοιμό γιο τη...
Χολκιόικη με Πόρους
του ΕΣΠΑ
σελ. Π·|Ζ.Ζ|·ΖΖ
5 ΜΜΕ :ΞΕΡΑ ΙΜ Η!. ΜΧ ί δίνει πλέον η κυβέρνηση. γκι νο εηιηίχει τη συμωίσ με του5 Μειστα. η οηοίο βέβοισ συμιεριλσμβόνει σκληρό μέτρο. ολλό είνσι μονόδρομοε. 6ηω8 λένε κσι ηγετικό
` στελέχη κομμότων τη5 οντιηολίτευσηε Είνοι χορσιτηριστικό ηωε γιο ηρὡτη σορό στη μεγάλη Με
ηλειονότητσ κυβερνητικό στελέχη κσι βουλωτε5 του ΣΥΡίΖΑ κοι των ΑΝΕΛ υηοστηρΖουν ηω5 η ηχο
Σ δη ηρέηει νο μείνει εντόε του ευρώ. γκιτί όισφορετικό η χώρο ρω θο βρεθεί χωρί5 μσξιλόρι οσφσλείσε στο οικονομικό ηώίο. Την κυβέρνηση στο θέμσ τη5 6ισηρογμότευσηε με του5 θεσμοόε στηρίζουν
οηό την οντιηολίτευση η ΝΔ. Το Ποτόμι κι· το ησοκ Π σελ. 3. 5. ηηρ" σελ. 4
Δεν υ4ηόρκουν 
γιο λεοντοριομουε
Π σελ. Τ
τΡΑσονΝ
ο 9·ιΔΜΜκιοΜ
πείτε: ΦΜΑΠ:
Α""| ΗΜΜΥ
χρησιμοποιω!
7 ΜΙΝΟΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΜΜΜ: ΜΜΜ
ΜΝ! ΗΡΩΝ!"