Πρωτοσέλιδο Αυγή: Θέμα 1ο: Θωράκιση της χώρας. Θέμα 2ο: Επίλυση πολιτικού προβλήματος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ιι Μο”
κατοικια: .
και η πρωτου·
η· Με”.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12342 · ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 · ΤΙΜΗ: 3 ε
ύ ί θα δικαιώσουν ΠροΒῆημοτιομὸε . .
^ν°"“°κΡ6'°ῦ“°μ“ τα θυματα Ξ για την εξὲῆιξπ ῦ ·' '
*- ω τηεαγοραε κατοικΠοε , , 
. “ΜΝ “εω“6ῇεμ“ τηε Χρυσηε τ τηε ποῆυκροτπε γ ν ¦_'
¦ μεχριταΜνπμδνια  .19 
 θωρακιση ΕπιΠυση
 τηε χώραε ποηιτικου
προΒηηματοε
ο πρωθυπουργδε και ο υπουργοε οικονομικών
στιε Βρυεεππεε, με ισχυρη εντοῇη τηε ΜΜΜ
για την επιτευξη Βιώσιμπε συμφωνιαε με
χρηματοδοτηση, αναπτυξιακο πακετο
τι· ΚΝ ΤΟΤΕ και αντιμετώπιση του Ζητήματοε του
Η Τι ΓΟΝΗ Χρὲσυε
 - 0ῆοκῆηρωσπ των αμεσων και
Βασικών ενεργειών για
ομαδοποιπση τηε καταστασηε τηε
οικονομιαε και επαναφορα τηε
ρευστότηταε στο τραπε1ικο συστημα
Νεα ΣΤΟΝ ΚΡΕοΝΤΑ!
“Εναρξη διαδικασιών για την εηιηυση
του μεσονοε ηοῆιτικου προΒῆηματοε που
προέκυψε απο το ρηγμα στην κ.σ. του
ΣΥΜΗ και τη σταση υπουργών και τηε
προέδρου τηε ΜΜΜ στην ψηφοφορια.
“Εγώ Παπαδημοε δεν γινομσι·›
επανἑῆαΒε και χθεε ο Μεση Τσιπραε
ΜωΜαηο Ε “θ __ .Π | .. 
ΜΧΜΜ6 | να χι αρρ έα 4 τ Η;
καπιταΠσμδ ανΠηρωϊκό _ Η εῆῆηγικη
· τι Ναι επιτρέπει; τρΟΥωὁ'03
τονΜΑιαικσνΜ Ο' τρΟΠεΖ|Ἑε5,
«ΑλίμονοσπτΧώραπου Μια- _ η Η  Π γ γ γ Μ `
_ ναγκπαττόίιρωεοαπαντδειοΓολι- Ι ο  ¦
..  ι .. . λα(ος ατσνΑντρέαΣαρτι.Παυοδύ· Η ευθυγρομμ¦οη κο' το Η νέα
""'"ω"”Μ" ΜΜωΜΜ ' “Μα τηε Ρωσἱαε ετπν Ευ ώπη τ ·
ΜωωΜρωΜ μαε ΜΜΜ· , μ ρ _ ωΠερκερ6Π συμφωνια
 _ ΜωΜΜ“ _ τ Η Φωτ στο Χρηματιστηριο .9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα