Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Η πιο μεγάλη ώρα. Σήμερα στο Eurogroup η τελική απόφασηRecognized text:
«'(ΑΥΤΟΙ» ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙ|(Ο ΜΕΓΑΡΟ
Τα μυστικα `
πρακτικα
της σύσκεψης
των αρχηγώ
Οι συγκρούσεις μεταξύ
του Αλ Τσίπρα και του
Ευαγγ. Μ€ι'μαρακη για
το ρ|ειι Β και οι βαριές
κουβέντες που ακού
στηκαν Σεπ. 15
Μια αποκαλυπτική σειρα βιβλίων για την οικονομία
ΣΑΒΒΑΪ0- ΚΥΡΙΑΚΗ 11-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 - ΤΙΜΗ 36€
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι "Μ.Μθῇῇᾶσ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20067 - ΕΤΟΣ 680
ΣΤΟ «ΜΙ|(Ρ0Σ|(0|'|ΙΟ» ΙΩΝ θΕΣΜΩΝ |·| ΕΛΛΗΝΙΚΗ "ΡΟ'|ἈΣ|·|
Η Πιο μεγαλα ώρα
Σπμερο στο Ευτοἔτοτ1Ρ η τελικό αποφαση
 Ο λογαριασμός Μωρέ
 Ε Σ Ι Α
Το καλό σενα ιο: Αποδοχ '
νά ρ η |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
των μέτρων του τρίτου Μνη
μονίου και επικύρωση της συμ- Η εποΜΕιιΗ ΗΜΕΡΑ
Φωνίας από τους δανειστές ωωλ°γ|κών ,
Μ Το κακό σενάριο: Οι εταίροι μέτρων !““636%ἶΝῖἔ για
· να ζητήσουν νέες Περικοπές για τη διετία ω , ΪΠν τυΧΠ των
και να τεθεί ξανα στην Αθήνα 2015-2016  ζ ν τΡ0ΠεΖὡν και
το δίλημμα «λύση ή θιεχίτ»  ~< Α: Μ 
·ΣωΜωω · ν
Μ ο «λογαριασμος»: Πανω από ω ΜΜΜΜἙΜ“Μ τις ΚΟΪαθεσεις
13 δισ. ευρώ το «αντίτιμο» για Ξ
να «κλειδώσει» η συμΦωνία ί Με Μ πωΜῦΜΜἔΜΜ
, , Μ' ωιχγΜ· ¦¦ · ΜΜΜΨΜΜ
α Οι επιδιωξεις: Αμεση αποδε- Κως” ΜΜ Μ ἔἴΜΜΜΜΜΜοΜ
ρ ρ °ω'|ΜΜιω¦
σμευση 7 δισ. ευρω και αυξηση Ι 'έ'ῳ"ΜΚΜ ° ώ . . . ¦ ¦
της ρευστοτητας μεσω ΕΙΑ, 2” Μ “η Μ· “Ν
επιδιώκειηκυβέρνηση πιω-5 ...................................................................................................................... .:
ΜΜΜ" ΣΥΝΕΔΡΜΗ ΣΚΙΑ ΣΤΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ 'ΓΑ ΟΑΡΙ'|'Α|. ΟΟΝ'|'ΒΟ|.5
ΔΡ ›Ποτε θα λειτουργήσουν κα
ώρες στα ΧΟΘ η |(Ολ/ 3¦έ) ὁ | Ο. ε Ο ρω ἔΞἔἶἔνῦἑ.ἶἔἔἶἶἔί3 ἔἔεαἶἔΒ°“Μ Μ | 15 | Φα:εεΣα::°::τ:ο:ΞΞ
τα συμφωνία μεσο σε ημερες εΤ:.::ΐ::α::ι::::::::
ποίηση Μ. Μ- 25
›Φορτισμενο το κλίμα σε ΣΥΡΙ- . . . Μ ί `
Μ Κω ΑΜΑ ›Εμμεση ψἡΦο Η ζημια των τελευταιων ημερών ι
εμπιστοσύνης ζητησε ο Αλ. Τσί- ·' οι ¦ ' ”' Μ 'Μ"'"Μ ΑΓΓΛΟΣΑΞοΝΕΞ
προς ›Ηχηρες διαφοροποιήσεις Η 'Η Ω θα· αΜ Τ ν
βουλευτών στην ΚΟ. Μ 19 ωβ°ὴὴ ΜΒηὲ"“ η” Μό· σε κίνδυνοκή (Ι υΠ0Πτα
Με” Μ Μ . η εδω' τ
...Μ ΜΜΜ. ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ Μ ΠαιΧνιδια των
πειτε 9 Μετρώ ΜπινΜ οιαικίιλειες Μπα ξένων 
«ΑΥΥ00""ω» ΜΜΜ Μ- ΜΜ με το ΟτοΧιτ
Ζ 5 εκατ _τΕα·Μκα ανΜςΜς ΜΜΜ αιρΜμαωΜ
9 ' Ο ¦ "Ξ "ΜΜμ"ΜΜ° · ΜωΜ να πως ΝΝ ›0 ρόλος ΗΠΑ και Βρετανίας και
ανασφαλΙσ[0ι τα γεωπολιτικό σχεδια για έξοδο
. . Ι Ω · Ι της Ελλαδας απο την Ευρωζώνη
›Η κρίση οδηγεί στο περιθώριο Τεἔ°σἩα ζημ|° σε ,βασ!κους Κλα Σ υΠολ0γ|ζοντω σἶ 9 δω' ευρω· , ›Πώς ο διεθνής Τύπος «τορπιλίανέργους κα' (Ώως ›Πῳ°με_ ους της οικονομιας έχει προκα- οκ στις εξαγωγες και την αγορα, ζω ως 8|αΠραγματεωε|ς Μπα"
λούν ακομη και την υγεία τους. δεν λεσε' το «λουκεΪΟ» στις τραπεζες 'σχυρο Πληνμα στους κλαδους ο Ντ. καμερον θέλει αναταραχή με
προμηθεύονται Φαρμακα επ. 49 Μόνο στον τουρισμό οι απώλειες Υγείας και Παιδείας Μι- ιε φωτο την ελληνικη κρίση επ. ω