Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"'Ω" ΣΠΟΡ
Δ/ντι5ς: ο. Νικοῇο'ι46ιις
Διευθυντής ΣυντοΞως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ Η ιονΛιον 20” Ο ΑΩ. "5740
Ι = οτ·ιΜνοςΜοΜ
οτον Μοτοποιο ο· τουτο
ΜΜΜ Ντουκ ιιου του
οοοΙοοοο ένο μιοοο παοκ οιιο τον
οοιοττοο οοτοογοοο. το οποιο του
οοοοοοτο8 τους πονους οτιι οιοοοτιο
τυνποοιοοο ^..- μοτις '
.ΜΜΜ ο· οὐκ· το· γιο το ο·
οκτώ ·οοομοοος ο Χοντι τπν τον-ο
ομοια. οοοο ο· οίνοι οοοον οπο το
Ε·ονπμο οτπν πΜτΜΜ
του οουμοιοτου
Ο ΜΠΕ" ΗΜ' ΣΤΟΧΟ! οοΜ στον· νο
σοτιμοοτι τπν τυτπ του μοι οτο τι" με
τους Νιου Γιοοο Νιτς
¦|'||'ΕΝΕ' ΞΛΜΝ|Μ Ο ΟΛΜ'|ΜΚ°Σ
Μονο πωπω απο" ποιοιιουοο ο Όπως αινετος πουι γιο
ονον 'ώμο πιο ΜΡ”. νοοτὐντος
μιο Μοπ ονοιττο γιο νοποιο ο'νιιοπ
Μακ το ιιοοοτοϋι ο μέσο οτο Μ
'Ο' 'Ο'
Ε"|¦ΤΡΕΟ°Υ"
Η· "Ο" ιι"|||ιι
Τοίτιι ήνποο ετοιμος" π αν” γιο τον
του” μοοο του οουμιιιοτοο ο
ονυ·οἰννι οτο 7 το. τω τοι
ΜΜΜ' νο οποία· ονυΜ· οοιν οοο τπ
Μυάοο. οτον ο ΜιοΜ"ΒΜ 0ο
τοπους· γιο το
Μι ο ΗΜ οτον
. ονομονο τπς νΞνοοπς
Μο. κο·ώς ενοτ
τομονπ οοοποπ του
Μιοι·ογ·οιτς 0ο Νοε·
τον τοκοονο τοντγοΒ" οοζο οτον Ποιοοιο... μιον
ΜιοιοοττΒττ Μ°°ω¦¦"
Προτοοπ 5 οι. το” γιο τον ομοο απτο· νο
οιιοοοπκ ο οουμιιιοοος οπο τπν Μονοί".
ωΜ β τον ·Μ|0 °Ξ "ΗΜΜ
ΔΕΝ ΔΕΧ°ΝΤΑ|
οι Άγγοοι τον ιιιοονοτιιτο νο επιστρέψει
ο Μιοοοος οτον οουμπιοκο
οκτώ οιοΦορετικους... οροοριομοος
οἱνουν οι μπουιτ ως τις Ξ Σεπτεμβρίου
γιο τον Μονο επιθετικο. οοοο κοντἰς
εε ουτών σον οίνοι ο ποιοοιοςΙ
-  ° Ι 1 .Ι πομπτουγιιοοντοοινομοοο
οοΦει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΜΕΡΗΣ (°εΠΙ6° 'Ο
Με ΔΗΜ" ο ο οουμπ-τος
ΜΜΜ τον οποοτποπ του
πωπω και". που 'τον' το
πιο Μοο Μμο οτον το”
του φως
ουμ·οοοιο ο οι οΜιο του·
~ πος Μογ·νιΌοοι γιο μ- τω
των· οονοοο. το Μ ποοι·ι
νο το· Μου οιγοτοοο οπο τις
ποΩοις·. οοοοοο ο Μονοἰου.
του ο· Μι τπ Ποπ του
ο Ποοοοος υπονοοωι οτπν μπΜ£ο
ενος νοοοου σον τον ·οονοοοοωΜν·
ΠΜ! ΣΤΟΧΟ: Ο ΜΕ ΜΕΝ . _ “Ή
ο ιι ·'Μτο· ε·ιΜΩνοι '
οποουτο το Φο!- τοι τοιιοοΜ' τον Μοτογοοο οτοιιτο τος Ιονιτ οτον τω .
τος οίκος τον ηουοοο·
οτυοων- γιο τπν ομυνο:
.Μποοιοτπτο του σου·
μπιαου ΜΜΜ ο Λουίς
Βέτο μοι ο Μοτο :ίοΒο
ποοτιο·τοι νο Βοοιοτοἰ οτον
ουμποτοώτπ του γιο τπν
ομυνο ο Με" οτις επόμενος
μέοος οι ποωτωοπας Εοοοοος
0ο υποοοοουν τπν ποοτοοι' τους
οτον σκονιι Ποοτονοοο
ΜΗ τοπον· τ.οοο ο τοτοο Μοντιος οοο τους ο'οους του ΜΜΜ
του ο Μουτ των Μπιτ οτο κοκ'
οωιοι τοοτον τους... ντο τοτοτο
ΓράΦΕ' ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΞ||||Η¦ (σΞΠίὁ° '5)
Μο οομοοο μποινοι
το· τυοιιιο ο σου·
μοιονος σε Νομούς
ωοοοοιοινιις ιιοοττοιμοοίος οτο :οοωοντ ο
οιοοο ποοιιονιιοιι
ιποωἱ - οπογουμοι ιτεοιοομοονοι το οιιμτοινο ποογοομμο μοι σου
το οοοος τις ποιοτος
μοοτς 0ο ιι€οει οτπ
Μοτο νοτοοτοοπ
τοπ ”Ν¦' "Π”ΡΟ'¦ ο οπο το ΝΝ
οοομιο του Μοναου νοκυο·ιον οτο ετνοοοπιο γιο Ξενο0οοοο πογον οι Μίκτες. οι οποίοι
αν οοονον νοοοοου
ποοπονποπ τοτς Μονο
° Μ". "Ν 'Μ Η ΜΜΝ"'
'Η ΜΜΜ οτο ΜΜΟ. Μ'Μ
·Μ· πως οΜους του οουμΜΜ
ουτονΜ.ΜΜτοποΜοου ν'
του οΕοωοου τουιοοτικου τοΕιοιου με το ου
οοοοονο το· το πονομον
ΔΕΥΪΕΡ|·| "'|"|'| ΙΜ
του "|ΝΛθ|·|ΝΛ|Κ°
Μοτο τον
7 Μου τοκος οτο ο°
Μποις ιτπν πτοο- . ·
η” .ΜΒΜ πονοονο ο πονοοο
νΠκοτ. "ΜΜΜ"
οτο ο'. οοοο αρκετοι
ους που· ποοοο οου
Μ τ""σ|'°|· “00"
πες νοι οπο τον ΔΠΕ
με 2-0 ο "ο ΠΜ
οι Μἰοιτ ιο!) το· Μ“=%"%$;
το "ΚΜ (87 ι ι” ,ωΜΜΜ Μ"
Αγοιιπτο ·ΜΞ·.
Εἱμοι τ μονος
το· τίμοι
ΜΒΜ...
Ξιμοι το· οπο
τον οτιοοιο...
Μομο μ·
Μοτο"
·μοομοο·...
ΒιοΖομοι
νο οιιιιωοώ.
γιο νο που·
οτον Μο. νο
μοοιοω οτον 7.
νο ΜΜΜ
ουνοτο... τοκοι
οτο μυοοο...-.
ΜΝΗΜΗ:
οι γονεις μου
ο οι ΜΜΜ που νο ποοουν
οι Μτοι τον πυρος οπο το συμμετοΜ τους οτον προετοιμοοίο τος
πρώτος ομοοος. οι ΜΜΜ
τπς οποστοΜς. οι ΜΜΜ το·
οι τοοοΜ το· π ΜΜΜ του
ΜΜΟ" ΓΜΜου οτο Μοτο"
μοτο Μ ουν" Ιούνιο!
Κοοοοοιοοοι πωπω"
οι ντομποουτοι οτπν ουοτοἰο ο
οιονοοο το· Πομουοοο'ο ο'γο το”
οπο τους το πως
¦¦¦Ο¦|-ῖ
ο Μ°Π°Μ: '
ΑΛΕΞΗΣ
το· Μέντα. ο ΜΜτ
το: νοΜονα απο που» ΜΝ Η οπΜᾶ του Μ
Δ"° ?Ο οιο·οτκοοιο
Ο' Μιοονοτιοι
Στο Μο" ΜΜΜ το
φως το· 6ο" νοοουντοι
νο οιιοοοπουν οτον :Ποσο
οτι οξ'ζουν μιο “υπ οτο
Νοτ·ο ο οπο τπν τοιοπ του
Μοτογοοου ο· πτοοοουν
οοοι οι ·κοουοΜοι·
ιπΜΜτ. ΜΗΝΑΣ.
ΠΑΡΑΠΑΝΩ!. ΜΜΕ!).
οοοο κο· οι ΚΜοΝΕ ΠοτΜ που το" πιο'
Μο· οπο τον Μίκυ·
τι ουωοΜι μτ τον
ΠοῖοΜΜ·Ε το· γιοτι
ο τοουτς Μπα νο τον αι
οτον ουοτοίο ο ο Μοινονος πως" οτι μ· τον
Μ'τοοο οοοοοοο 8ο οποια
οτον οουμιιιοτο το·
πιοτουοι οτι ουτο τπ 0οοο
οο ποιοτι τον τιπο
ιι=ΕΛ|Μ
χΡΞΙΑ:£ τον 4
¦> ιιοΛν το£ΞιΜο
'οτι μονο οτο Μτοοι του Μωοντ. οοου
ο οΠυμιιιοκος εοιονιιοο τον ι·ιοοοτοιμοοἰο
του. οοοο μοι οτο μοτογοοοινο ποιοοι
ο οιοινποιι οοοοΜς τοι Εντι
Μοτο· οτι μονο α Μο ουν οο
Μι νο Εονογἰνουν το οτοοινο. που
ο Μος τος Μακ Φωτ· ΜΒΜ το άουτ
ουγουοτου ο το· οπος ΜΜΜ ο Εινοι Μοιπως” ιιοοο Μια οτπ Μοτο· τπς πιο·
το οτι π ομοσ· οογοοο νο Μοοιιοιιιοοι
ο· ομοιογν·μιο το ιιτοοομ·νο
ονογτοοτινο. οτ ουτο
τι· οογποι κοοοιτοι νο
μιιτι τοι ο ΜΜΜ
το" ο ο νεος ιιοοιιο·
νπτος τω υπονοτυμονος νο κοντ· ο"...
ΜΜΜ Μύκονον
αιοοογποπς ο μου·
οτ οι” οοοομοοος ου
πο€ποι νο ·οοτιμοοωι·
τοι το τοιτοοιο του. μτ
"υπ το τι επι οι τι
Νοε· νο οποττοο8ι γιο
τπ ουνοΠιο
ο "Β τον 'ΝΝ ΜΜΕ',
τος Μπογοον 0ο οοο·
οιιοοοοοι ιι 'ΜΜπΝΤ νο οντιοτοομίοοι
τπ οιοοοινομονπ οποοτιο του ουν Μου· ο
ο οοοονοος. οπως οι"
Μονο". ου ουνοιοοτι
οτπ Φονοο. οιιοῶνοντος ποιους οτι οτογτι “ΜΜΜ οπο το
·οοοτοο τον ΜΙΜ
8το οτοτοοτοο του
ουν του· ιτοι οι κοοονι Μις Ποοί τον
Βομον›. ιγκουο'ν
(της καποιο. Μπονστο ιτιις "Μι
ο ΞΞΩ ΦΡΕΝΩΝ
Ο ΤΕΡΜ" 'Ε ΝΝ
ΣπΡΛ|Ν|'Κ
ΕΒΕΝ' ΜΟΗ·
γιο το ουοοοοοκοιο
του ΜΜΜ. που προ· οποοποο οοντος νο
τον Μο" Μοτο οπο
τομογοοο οτπν ιιοοουοιοοιι του νοου
ιιοοΜνπτο τος οπου.
Μο Μπενίτεθ. οιιο
τον ποοοοοο οοοοοπιω Μοτο
ΕΠ" ΥΜΔ°ΧΗ "0 Μ°"ΛΧ° ο
ομογενείς οπο τον τοπική ·ουοο 7· γιο
οτομιι μ'ο Μο Μουν" οτο
ο·οοοοομιο τπς Μπουτικ ποτούουοος γιο νο οιιουοῶοουν τους ιιο'Μς
ο ουν οτομοτοοο νο υπονοοοοι
ουτογοοοο ο Μοοτο το”. ο οποιος
ιιοντως ουν του νο κονιοατοι μ·
τπν ιιοοουοΞο του νοομου
οσο φωτο ο· Μι επι
ουοτοιοτου “οσους ο 0ουμπιουος. κοντοο οτον τοονινπ
Ντουοοο "Μος (το/7· μοι οτπν
τοοοοιππ Ρϋοποο αν»
ϊεοιΔο το
_. οπος. οοΜοινο οτιγμιοτυοο
Δύο Μο τους οΜο·ο του
τ ΜοΚ. οι Χοοιοος κι Μικτο
° "ΑΟΚ 4-'
"'"" Ν"Η|'|Ρ°
ῖῖΝΝ ΠΡΟΒΑ πτιιτ·Μτ_ ΠΠ" Μο
Ν "ω ΤΟ' ΕΥΜ|Κ° ΝΠ
Με Τ" Λ°Κ0Ν°Τ|'Α
Μονος. Χοοιοος. ΜΜοοοιις τω
τοι τοστ· οι οικω τον σου”
ΒοοοοοονιΜ. που οτον ποιοι·
το· οοΜοι μτ τον ΤΜοοο ο οπο τον
ο '(οοινιτς Ματ το μονο- Μο
οπο γνοο τον ουτοονον υιον·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα