Πρωτοσέλιδο Έθνος: Με σφραγίδα συναίνεσης η εντολή για συμφωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΕΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΕΠΕ|Σ0Δ|Α
_ , .' Σή=ιεΒον0 ΜΟΝΤΕΛΑ
|'#7; . _ ` η 3 έ · ί > τ . ·_ ' ο 1 έ _ _ _=¦ὐε-7καιπετάωτετοιο ›- αν γ_ -!_ __ __ · .. :2;2ΤΜ 
 .....  ..................................................... ..; ......... .; ................................................ _' ι
:ϊ κ ί' ι Ρ ,'77 σ· · 
Ψ€ω πωσ ἱ
ι! Μάσι" γ
Η |0ΥΛ|0Υ Με ιι -· Ι “ Θ!
Αν. ΜΜΜ: ιοι2ο ι . ' η
ΜεσνσκΑιιιεασΔικα3¦50€ ¦ ι χ
εἴη ΕΡ Τ ' 
'δὲ' ιἑ`ι Ε' Ο  Πι ?ὴὴ'ῦ_” 'εξ-ά" Ι - 7 ζ
 [;ο. κι ' ι
.- Δ έ<' μ ζ 72 ν χ. .η ε
|||||||||||||||||||||||||||||'||||||||'|||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||'||||||||||||||'|||||||||||||'||||||||||||||||||||||'|||||||||||'|||||||'||||||||'||'||'|||||||'||||||||||||||'|||||||'Η"||||||||!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'|||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||'||||||||||||'||Ι|||"||||Ι|||Μ_ .ι..ἔί..¦.¦““““
ΣΤΟ ΕϋΗΟθΗΟϋΡ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤ|ΚΗ ΑΝΤ|ΠΡΟΣΩΠΕ|Α ΜΕ ΕΞΟΥΣ|ΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑί ΑΠΟ ΝΔ, ΠΟΤΑΜ| ΚΔ' ΠΑΣΟΚ
ΜΕ ΣΦΜ|'|Μ
συναίνεσηε η εντολή για συμφωνία
' ΟλΟνύΚἩ0 θρίλερ ΟΠ! Βουλή Νομισμα: υ ΜΜΜυωιΜ αίτια· * _ Γ . ι
με την ψηφοφορια ι
ιιιιιιιιΠι"||||Π|'|||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||
' Καζάνι Που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 8"^ Φ"ΡΕ@Β"^
ι | στα Προιοντα · υ άνετοι
Ποιοι μενουν και ΠΟΙΟΙ φευγουν και οι υιιηρεσίε5 η έκτακτη εισφορά
- Θετικό Τα Πρώτα μΠνύματα σου ακριβσίνουν · Ερχονται ετιιβορυν, , ¦ οει5 για αγροτε5.
απο Ολοι/τ και ΝταισελμΠλουμ ΣΕ πω ΝιιειΑ . εΠιχειρήοει5
. · Παραμένει
ΝΤΟΛΗ για συμφωνία με σφραγίδα συναίνε- Ο ΕΝΦ'^
ση8 δόθηκε στην κυβέρνηση, με τη ΝΔ, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ να διαμηνύουν ότι και με την
ψηφο του8 εξουσιοδοτούν την κυβερνητική αντιι·ιροσωηεία να δώσει την τελικη μάχη τη8 διαιιραγμάτευση8 στι8 Βρυξέλλε8. Η νέα συμφωνία
Προκαλεί θύελλα στον ΣΥΡΙΖΑ με ενστάσει8 και
διαφωνία. Πέραν των βουλευτών τη8 Αριστερή8
Πλατφόρμα8 και συνάδελφοί τουε άλλων τάσεων εξέφρασαν ετιιφυλάξει8. :=Ξ~3-Μ. ί9. 20
ΜΝΗΜΗ: 8 ΖΩΗ τοπ ΤΡΕΜΝΑΝ όλον:
Διακοιτέ8 στην Αίγινα
και Παιχνίδια με τον
Κανονισμό τησ Βουλη8
· Μονιμοηοιείται Η ·;Αυξήσει8 εισφορών Σάλο Προκάλεσε η Πρωτοφαη κινητικότητ .σε Κύριεἐδ εΠικουρικέ5 Με ενέργεια του Γ. Βαρουφό
 Π  · Καθιέρωση*έό Πα Ποιουε σφραγίζουν ΚΠ να εγκαταλειψειτπ Μαη 5 Ο
ενιΟίΟω μισθολὅγίω αδ* οι ΠόρΤε5 εξόδου στη Βουλη κοινα «αποδράσει»
, _ ν _ ¦ στην Αίγινα. Παιχνίδι αιιό
και δραστικη Περαν; · Εισφορε5 φωτια Τ" Ζωή κωνωσ"0Πω_
στολή δαιιανών για του5 αγρόιε5 Μο με Τα Κανονισμό
Με Βουλή8.
ΜΕΓΑΛΟ· Ταξιδιωτικοί
ι ·ί  Σνι·τι>ΑοειΣ ι ΟδΠ οί
Δ η ω'ῳζ ΚΑΘΕ εΒΔοΜΑΔΑ ' ' Α
ί“>··““ εΝΑ
Μ ΜγοιΣτοΡΗΜΑ Η* ἡ*
||'||| ||||'|||||||||'|||'|"|"|'||'||'|||'ί "ί" "'|ί||"|||||||||||ί|||||||||||||||||||'||ί||||||||||||||||||||||'| || ||'|||||||||||'|"ί||ί||'||'||'||'||'||'|||||||'||' Π