Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: "Κλείδωσε" το 3ο μνημόνιοRecognized text:
· _ τονΡιΣΜοΣ
¦  Ντόμινο προβλημάτων
στιε επιχειρήσει8 σε , λ .τ  " μμ σοπτιο|ε οι ιισλοιισιρινεε
όλπ τπ χώρο  “υ  ειτπτώσει5
σελ. 7 Ρ Ι! |   λ. σελ. 9
ἔἔἙΔννεπιοιρσρσσ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΟ |ΟΥΛ|ΟΥ ΖΟΙ5 Ι ΕΥΡΩ
ψ _¦_ΓΙ]γ η
, ή η ' ζγλἶ 
ῷ]Ιῳ _ μέ Ξῷ_] Δεκ! Δ# λ  ἐῇ_μ Δ ὶ11
(   ω σ 9» Μεσοι:
το,30 μνΠμ0νι0 
κοι εικονικών
4 “μυτ Μ] _;υ:τῖε“;¦ιι που θυ λόβουν σή- το: Σήμερσ¦στις2το μεσημέρι¦συγκσλείτσιη0λο- °2ῇ νερο 0| τοΡ|5 θεσμοί; στο Χέρ|0 Ἑων μέλειστηςΒουλήςγιαναεξουσιοδοτἡσειΤσίπρσ¦ __ _
” ῦ"ἶἑων βΡ'σκἔω' ΠΜ Χῖε$ Το ΡΩΜΗ Δραγασάκη¦Τσσκσλὡτονσδισπρσγμοτειιτοὐνκαι ,. -_ Ισ 
¦`ν ΞυΞυΞἔὲἴ"σ"εῦῦἑΞἔο"ρἔΒἙδἑΨἔιΞ% ν““π“νΡἀψ°“"ηωμφωνί“μ“°“<““ίΡ°“ς 1 ¦ ` Ϊ”
 Χρπμοτοοότπσπ5|κοι ρυθμισπ5 |γιο το Γροφειοτοξ¦δ¦ων
 χρ|805· κρ'νἔω' ε" 90 σ“ν8χ'στε' "__"Ρ' <=ἐ9Τοπσκέτοπεριλσμβἀνεισκληρἀμέτρσγιστηφο- εξοπότπσε9 σχολείο
- ρε? τ"5 χω" Μ” ”Ψ Ευρω"¦ο'κ"5 ρολονίσκσιτοσσφσλιστικο¦τούψοςτωνοποἰων Μαιο
νωσπ5 κοι τπ5 ευρωζωνπ5. Σπμερσ . . . . .
συγκολεΜ| Π κωνοβωλΜΜ ΜΜΟ κυμαινετσιμετσξυ10κσι12δισ.ευρω¦ενωτουψος
του ΣΥΡΜΑ υπό κοινού με την Πολιτι- τουδανείουπ0υζητείηΕλλάδαθαυπερβείϊα50
κή Γρσμμστείσ. δισ. ευρώ για την προσεχή τριετία
Πο Συνοπόντπμο
Νεολοίοε Ποντιοκὡν
Δ ἡ ! · “ Σωμοτείων
.. ”ς" ς Η σελ. 23
ΠΑΝΟΣ κλππΕΝοΣ¦ ΒΑΕ ΜΕ|ΜΑΡΑΚ|·|Σ= ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ=
Προχωρούν Η Ελλάδο νο ερθει «Νοι» στπ συμφωνίο, Στον εισογγελέο |
οι δισπρσγμοτεύσει5 σε δικοιπ συμφωνίο «νσι» στον Ευρὡππ γ'Ο "Ψ τρΟΦ9δοσ'“"5
ογοροε με φορμοκο
Π σελ. 3. 5. 25 Π σελ. 8