Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Με ιιιι° μια
ενιιωωιινωνιικ
Φ ο. Μ”¦¦ἑΐ"' κεΡΔιΣε τη:
. ·,`_. Ν - Η ··· ! Ν
 ·_ Με:τΑ:ΗτΠΜτΩΥι
ΧΑΡΑΚΤΗΡ|ΣΠΚΑ;¦
ο ιι:ηΑΝοΣ ΣτοηεΡ'
Πέμπτη Ο Μλιον 20Ί5| Φωτ, 920 (2Τ 29)/ Ο 3.80
 'Μινιιιιιινιιιιι«Βιιιῆιιμ»! μμε
ΚΛΗΡΩΝΕ| ΣΗΜΕΡΑ (Τ3:00) ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ·
Η ΑΕΚ ΑΠΟΦΕΥΓΕ' ΠΑΟΚ ΚΑ| ΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ -ΑΝ κΑι ε8τΜε τε ΔηΜοηΑ_ΔιΔυογΛεΜι ' ο ο ΝΕΑι>οΣ ΛΜεΡικΑΝοΣ Νικ ΠΑΥΛΟΣ ΒιΑΣτιικΕ ΝΑ Ν ΜΜΕ! ΠΕ“ΒωΟΜΩΝΜΜΜΝ ··ΣΕΒΟΜΕΝ“
' ητ κριτιΜεΣ ΣηιΜετ τη τη χαρα κ Αεκ Δεη ΜΗ
ΑΝΑΚΟ|ΝΩθΕ|. ΑΛΛΑ ΕΧΕ' ΗΔΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ| ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ ΜΜΜ ΑΜ Μ ΠΓΜ“,ωωΑ ΜΜΜθσ“
Με υηογεγραμμενα συμβόλαια, εφτασαν χθεε βραδυ στην Αθηνα, ο ηατἑραε
και ο μανατζερ του ΤΖ|ΟΒΑΝ|¦ Που αναμένεται στην ηρωτεὑουσα το Σαββατο
 ' Σ:σΜε@έψή
¦ Ι · Ι Ι "°·_“· _:.:·|'ο“'··;.”· ψ',·#Ά '·;τ_|"”- ···;_·¦
/ Για η;ιὅ λογο ηρθε κἑ1ι οζιἑατερα5 του Βραζιλιανου αρἑἶ;εἑου μπακ 92,: κ°ἰ"Ι“]“!""ρΒΒΒ
χαμοε στην ρα ια με την κατασταση στην α α ο ° “ Ε' ··“έ·. 'έ “
/ Το σημερινό του5 προγραμμα και η αμεση ενσωμάτωση .- Ἡ
του τωρα" στι8 ηραηονιὶσειε ΤΠ5 ομα6α5 
33; “;Μ.ῖ:: ._ ,έιτ“ιεεω Η
#8” ·“χ`_ ·¦_,Δ“` .γ |__ “π ,¦_.· ` Ο”..·· .·.Δ·; ' ·ῖ_··_
 ·Πιανῳῳ@ιωΩΣΦΦΜ:
_ .μ έ Υ,“ττ:1;.χ
"Μ"°'""""'· έ  ιη” Μ· "Μ ῖ9Μ9Ψ!"Β!=
·, _.' ·Μικωο· .. - Ι. .α  ο . .  
ἶ ω η 4 | · :θ- · ·   `ὴ| “
Η | ' ' τ -ΜεηικοηΜιΑκιι , ω 
._ Ι @ηΜ@ῳωηφ@ωΜι
“ τ  τ τα ¦
'__ , 
εῆαει.οῆος
__-τ->;$·π ε- `.<;7····“
.Ύ _ ..
ΜΜΜ ς· ¦¦ο“¦“ “Μ “.;.;.;“ ι ..Με _ 
|| '· ι Με" .. .τ Τα
ΜΜΜ "Ν- ~ ' ν· ' κοΜΡΑΣηικΜΑ