Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΡ. ΦγΛ. 5] 93 ΠΕΜΠΤΗ 9 'ΟΥΛ|ΟΥ 2015 Τιμή φύλλου Ι,3Ο Θ
 · ·° 4 ΠΡΩΤΟ "ΜΝ"
απασχολεί ξανα 3 . Ξ'
τον ολυμπιακό για · θ
μ ` - ι
αι 8έαα του _
κωρικαα αμιΜικαυ
.ΜΜΜ·ι¦@ ^¦π¦Δω.ι. . -· ΐἐ ι ¦
Ρ καιω π - “3
.ι η ' ._ 'Ι
'ε' ' Ϊ - · ν· :  Ξ:
Μ μι ΜΒ ._ ¦¦ ¦  η 
_' -ῖ|-_ - σ
τι Μια ιι ι . Ι· 
°* “ ' “ μ ;ῖ :'Ϊ ζ : - ῦ7 , ιζ, ί “ ι
α τι . ”Ψ"
 _  Ξ έα] '
έ· . να;;
.6 ΦΥΜ# “Μι με Κ· ς
Ν· ν· ι_` · _ Άν. 'Οι ρα
87':; ` 7 ' . ι
 ' ὰ( μια °:“ . Ν
'·· _ό~ η . Δ Ο· 4
Πι έν '7 η 0ΜΜΜΜΜμ
-`¦ ἱ=Μωω=“ω ·ἐτον θσὐμσσμό!!! _ Κ 
 .    
'Ι κ ¦, Μωκ έ~Διθμρσμβικὐ ἔχολωἑ 'ἴΑυτη εἶναι
σ'υμήεριφορό!μεγόληςομ'όδσς..“.=” ¦
 ¦ ΜΑΡΙΩ ΣΙΑΜ
· ΗΜνἄ Μ ' ισχυρές
_ φώκιας Ε==ὡσαςτσ ἄ=%α γιστσ
σχέδια δημιουργίας ως νέας Ξσρωλ'γκσς
Θ | · Επικεφσλ=2σισΜπ σ ολυμπισκὁς
'ωρ|'
στη σημεια κλήρωση της Ευρωλίγκας
' · λαόφασιζ;ι και για

Τελευταία νέα από την εφημερίδα