Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Συμφωνία ή Grexit. Τελεσίγραφο των Ευρωπαίων στην κυβέρνησηRecognized text:
 ."Λ|'|ΑΣ Σ0Φ|ΑΣ -  _Μ Ι ΟΑΣΘ ' "ΑΝΕΜ"Ν|ΕΣ
"Προδόθ|'κ8 5; .η · “Ἡ “Έ «Λίφτ|νγκ» ""ό ο 7 ° ΜΟΝΗ" Π"0 ϊ"
.#7 ·
ι ι #' Ε
' ετ · κ 'ο ο ·
“Μεσαία .· @Η ΕΑΜ σταγερικα “Μ Μ ε με"
κ; τα θέματα Με
' _ έ  ατουε ιταλίτεε ·  λεωφορεία Φυσική8
Ξ.ωΠ σελ.23 · Π σελ. 10 Ϊ; Π σελ.24
νννννν.εαε|ἰοίοτοεΩι
ΦεΛννεθιαΦόΜε “
ΠΕΜΠΤΗ 9 |ΟΥΛ|ΟΥ ΖΟί5 Ι ΕΥΡΩ
μυ; ὶιμ_ξι;“ιυ;ι `; νο υιιογροψει τον ελληνική Τρ|ετέ8 Πρόγραμμα
Πρόταση, ιιου θα βασίζεται σε μετορρυθμίσει5 . «ο Τοπ' σε
ένοντι χρομοτοδότιισιι5 κοι οιιομείωσιι5 του με μετρα δω. και ρ ¦λ
χρεου5, ώστε να κατατεθεί σήμερα στου5 Ευρω· δόνε|0 δω ευρώ ΥΕ' Πε' το Νεκ] Ο
ιιοίου5 ετοίρου5, εμφανίστηκε χτε5 το βραδυ ο Ο ΝΟ' στον
ιιρωθυιιουργόε Ακου Τσίιιρο5, ιιροσερχόμενοε ΕυρὡΠΠ κο'
στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ είδε στο Μέγαρο ¦ τ 12;
Μαξίμου τον ειιικεφολίι5 Του Ποτομιου, Σταύρο Ενημερώθηκε «Στο όρ|ο η Ονοχή στο ευρω»,  .. - γ
θεοδωροκιι. ί .
οιιότονιι ωθυιιου ό μου όείχνου ε» ον9φερε|Π Ι «Ωρα 'ΜΜΜ
ρ ργ μ · Φωφιι Γεννιιμοτο
ι:ι πω. 5. Με" γιο τι5 εξελίξει5 λέει ο Ευ. Μει'μοροκιι5 για τ|$ τράπεζα