Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
08-07-2015 Ο
ΑΔΩΝιΣ κΥι>ογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑχιλλεγΣ Α. κγι>ογ
(1918-1950)
κγι>οΣ Α. κγΡογ”
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κγι>ογ
ςι974-1997)
Δημοψήφισμα «γιουοούσι»
_ ΓράφειὁΓ . Κ. Στεφανάκης* _
|. "Εληξε τό πρόγραμμα διάσωσης (μνη μόνιο) -80.θ.-.
"Ελαμψε τό αυτονόητο. Χωρίς διάσωση διαρκή ή Ελλάς (σήμερα) δέν ζεί. Έκλεισαν οἱ Τράπεζες. Βγήκαν στούς δρόμους
οἱ συνταξιούχοι- ἱκέτες, ποσοστού τού λαβεῖν τους. 'Ηλικιωμένοι καί αρρωστοι ταλαιπωρούνται νά είσπράξουν ψίχουλα,
σέ ευρώ. Αυτα σπανίζουν."Ετσι ουτε τα έλαχιστο έγκεκριμένα πληρώνονται - παντα. "Ολοι υποφέρουν.
ῦ|δούή κοινωνική πολιτική τού κ. Τσίπρα. ”Εβγαλε στήν
ζητιανιά τήν τρίτη ήλικία.
!|. 'Η πρωθυπουργική έπικινδυνότης, κορυφσύται."Επαιξε
τήν μοίρα τού Τόπου, κυριολεκτικώς, στα ζάρια. 'Υπό έπίνευση
τού κυβερνητικού του συνεταίρου, θεώρησε πώς ή Ευρώπη
δέν θ' αντέξειτήν <<έλληνική κρίση». 'Ο κ. Καμμένος υπήρξε σαφής. Απείλησε πώς αν οἱ ξένοι έπιμείνουν, θα γίνει <<Κσύγκι>>.
Τού άρεσε αυτό πού είπε. Τό έπαναλαμβανε υπερηφάνως (!).
'Υπό τό πρίσμα τής κυβερνητικής ασυνάρτησίας:
Φταῖνε οἱ Ευρωπαίοι. Αυτοί δέν φοβήθηκαν. Φταίνε οἱ αγορές. Τόλμησαν να μήν καταρρεύσουν (!!!).
Θλιβερή ή πραγματικότης. Τήν έλληνική κρίση, όλοι
(πλήν Ἑλλήνων) βιώνουν ασφαλώς. 'Εμείς βουλιάζουμε.
τα έλαχιστο που είσπράττουν οἱ συνταξιούχοι δέν είναι
από τόν κ. Τσίπρα. Είναι τής κ. ΜετΙςε1.'Αν είχε έναντιωθεί,
ή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είχε διακόψει κάθε διοχέτευση ευρώ εδώ (!!!).
!!!. Πρόβλημα τού κ. Τσίπρα είναι πώς δεν μαθαίνει.
'Εκτοξεύει λαθη σέ ρυθμό ταχυβόλσυ.
Χαρακτηρίζειτούς Ευρωπαίους έκβιαστές."Ομως, ταυτόχρονα πρός τήν λήξη τού μνημονίου ζητά νέα βοήθεια 29,2 δίς.
Ακραίαή έπιπολαιότης. Αύτονσήτως: έαν μας έπέβαλαν ὁ,τιδήποτε δι' έκβιασμού, δικαιούμεθα αποζημίωση."Οχι βοήθεια. Καί
έαν για βοήθεια μόνο πρόκειται, δέν πρέπει να βρίζουμε. Οἱ
υβριζόμενοι (μαλιστα αδίκως) δέν βοηθούν (!!!).
Ιν. Είναι ανεπίτρετπο νά μή γνωρίζει ὁ πρωθυπουργός ποιό
είναιή νομική θέση τής 'Ελλάδας έναντι τής Ευρωζώνης. Ακόμη
χειρότερο είναι νά προσποιείται πώς τήν αγνοεί.
Οἱ σχέσεις Ευρωζώνης-'Ελλάδας είναι δεδομένες. Δημοκρατικές κυβερνήσεις καί Ευρωζώνη έχουν συμφωνήσει.
'Ο κ. Τσίπρας ζήτησε βελτιώσεις. Ουδείς υποχρεούται
νά δεχθεί τίς απόψεις του. Άν δέν συμφωνήσουμε σέ κατι
νέο, ίσχύουν τα υφιστάμενα. Δέν άναιρούνται αυτα διότι
διαφωνεί ό κ. Τσίπρας.
ν. 'Υπό τήν πίεση καταλήξαμε στό <<γιουρούσι>> τής 5ης
τρέχοντος. Διαθέτουμε τεράστιο δημόσιο τομέα (μισθοδοτουμένων-συνταξισύχων). Ρωτήθηκαν λοιπόν αυτοί, κυρίως,
εάν επιθυμούν συμμετοχή στα βάρη οίκονσμικού εκσυγχρονισμού. Καί απάντησαν όχι. ”Οχι θ° άπαντούσαν, βροντερότερο, οἱ πάντες, έαν υπήρχε έρώτη μα έναντίωσης στήν πληρωμή φόρων (! ! !). Ατυχώς αυτα τα καίρια παρέβλεψε τό ΣτΕ. ,Επίσης ότιή 'Ελλάς δέν γνωρίζει δημοψηφίσματα συμβουλευτικό
(οσΠειιίτεαί). Διαδικασίαάνάλσγηδέν έχει υπάρξειστά 185χρό- .  
"νια έλεύθερου έθνικού βίου. Ανέκαθεν τα έρωτήματα ήσαν
αποφασιστικά-κυρωτικά καί δή: Δημοκρατία-Βασιλεία (! ! !).
Αντίθετα πρός τό ΣτΕ, τό Συμβούλιο τής Ευρώπης έπραξε
ό,τι καί έπί <<έτπαετίας>>. Καταδίκασε καί τήν σημερινή πρακτική ώς αντίθετη πρός τα ευρωπαϊκά ίδεώδη.-"Εδωσε μία ακόμα
ώθηση στήν, ἐκεῖθεν, έξοδό μας.
Είναι παραπλανητικό τό έπικαλουμενο 88,8ί % υπέρ τού
Ολ!. Ἡ συμμετοχή υπήρξε 58,87%. Σημειώθηκαν άκυρα θα 5%.
'Ομοίως καί λευκα Ο,47%. Συνεπώς, πράγματι, τό υπέρ τού ΟΧΙ
ποσοστό κινήθηκε γυρω στά 80% τού συνόλου (!!!).
'Ομοίως παραπλανητική υπήρξε ή έπίκληση τού δημοψηφίσματος στήν Γαλλία πρός κύρωση τού ευρωπαϊκού συντάγματος. 'Επίσης καί ή όμοια διαδικασία στήν Ίρλανδία,
πρός κύρωση τών Συνθηκών τής Λισσαβώνας.
Σ' αμφότερες τίς περιπτώσεις υπήρχε ότι έλειπε εδώ
(!!!). Δηλαδή άντικείμενσ πρός κύρωση.
Πείτε Ζε επιασε ρεεεατ0 Ζε έθετε: 'Ο μετριοπαθής Γάλλος
υπουργός Οίκονομικών Μίσίιε18ερίτι συνόψισε. "Οτι, δηλαδή, κατ' ουδέν μεταβλήθηκε ή ἑλληνικὴ είκόνα. 'Αλλοι
έμφανίζονται έχθρικοί, κυρίως οἱ Τσέχοι καί οἱ τής Βαλτικής. Οἱ φτωχοί καθ' ἡμῶν (!).
νι. 'Ο κ. Τσίπρας ξαναΠτωχεύει τήν Ελλαδα εντός ευρώ.
Ουδείς έπείγεται να μας διώξει από τήν Ευρωζώνη. Αλλά (καί)
ουδείς υποχρεούται να συντηρεί τα ελλείμματα μας.
να. Μοιραία υπήρξε (καθ ή <<διεθνσπσίηση>> του ελληνικου
ζητήματος. Οἱ απανταχού τής Οίκουμένης αριστεροί οίκσνομολόγοι, μέ εφαλτήριο τήν 'Ελλάδα, στρέφονται κατα τής συγκροτημένης Ευρώπης. 'Ομοίως πράττουν καί διάχυτοι διαδηλωτές. Ύποχώρηση όμως από τήν θεσμοθετημένη γραμμή σημαίνει άντανακλαστική ενίσχυση τού Ροαοτιισε.Ἀρα καί ναρκοθέτηση τού Εε1ογ. Οἱ εκλογές καί στήν '!σπανία πλησιάζουν.
Κοντολσγίς: ή Ἑλλάς μεταβάλλεται (από τσίπρια ακρισία) σέ
'!φιγένεια έν Αύλίδι. Χωρίς, δηλαδή, τήν έν Ταύροις διαφυγή.
*Μπ.ἔΙωτοΓεαπΙαε.8τ
Σημερινα θέματα ί
Νέο πρόγραμμα
μέ νέα μέτρα
Σή μέσα αίτημα τής Ἑλλάδος
να και ματ0δότιι ση
Αίτημα για νέα, διπλή χρηματοδότηση αναμένεται να
καταθέσει σήμερα ή έλληνική κυβέρνηση. Μετα τίς
χθεσινές πολύωρες, αλλα χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα,
συνεδριάσεις του Επτοςτοιιρ καί τής Συνόδου Κορυφής
τής Ευρωζώνης στίς Βρυξέλλες, ή°Ελλαδα καλείται σήμερα να παρουσιασει ἑπίοη μα τίς τελικές της προτασεις
καί μαζί τό αίτημα για χρηματοδότηση. Τό αίτημα θα
απευθύνεται στόν Ευρωπαίκό Μηχανισμό Σταθερότητος (Ε8Μ) καί θα αφορα, σύμφωνα μέ πληροφορίες, ένα
δανειο-γέφυρα μικρής χρονικής διαρκειας καί ένα μεγαλο δανειο, διαρκειας τουλαχιστον δύο έτών. Τό πρώτο
θα αποσκοπεί στήν πληρωμή τών αμεσων υποχρεώσεων
τής χώρας πρός τό ΔΝΤ (που έχει ήδη καταστεί ληξι
πρόθεσμη) καί τήν ΕΚΤ, ένώ τό δεύτερο θα καλύπτει τίς
χ ρη ματσδοτικές αναγκες μέχρι τό 2017.
Βάσει τής ἱδρυτικής συνθήκης του Ε8Μ, τό διοικητικό συμβούλιο του Μηχανισμού υποχρεούται στήν συνέχεια να μεταβιβασει τό αίτημα στήν Κομμισσιόν,
στήν ΕΚΤ καί στό ΔΝΤ, ώστε να έξετασθεί κατα πόσον
συντρέχουν οἱ προϋποθέσεις για μία τέτοια χρηματοδοτική στή ριξη. Καθώς ὁ χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικα
τήν 'Ελλάδα, οί όριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σέ
έπίπεδσ Ειποςτοιιρ καί Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα
ὁποία ένδέχεται να κληθούν σέ έκτακτη συνεδρίαση
αυτό τό Σαββατο καί τήν Κυριακή, αντίστοιχα.
οΌταν το «όχι»
σημαίνει «ναί»
Πρώτος διδάξας ό Ἀνδρέας Παπανδρέου
Τό 1983, ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου έπενόησε καί
χρησιμοποίησε μία «μαγική» λέξη: Τό περίφημο
«ιεΠπίΙιευ!ε». (Σημειωτέον ότι, όχι τυχαία, ὁ τότε αρχηγός τής αξιωματικής Ἀντίπολιτεύσεως Ευάγγελος Ἀβέρωφ τόν αποκαλούσε «λεξιμαγο»). Ό όρος αυτός είχε
περιληφθεί στήν υπογραφείσα Συμφωνία μέ τίς ΗΠΑ
για τίς Βασεις στήν“Ελλαδα. Καί του έδόθη διπλή έρμηνεία. Στα αγγλικα έρμηνεύετσ -καί όρθώς- ότι ή συμφωνία ήταν «δυνητικώς» καταληκτική, δηλαδή «μπορουσε
να τερματισθεί». Τό ὁποῖο έσήμαινε ότι ή παραμονή τών
Βασεων μπορούσε καί να παραταθεί. Στα ἑλληνικα, ή
προπαγάνδα του ΠΑΣΟΚ μιλσήαε` για «δεσμευτικώς»
καταληκτική συμφωνία καί θρίαμβόλογούσε διότι έφευ- __
γαν ὁριστικώς οἱ «Βασεις του θανατου»!
 «Εξω ἀπόΈἡΜ ΕΟΚ» .
Στό προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ (τό περιβόητο «Συμβόλαιο μέ τό Λαό»), μέ τό ὁποῖο τό κόμμα
αυτό ανήλθε στήν ἐξουσία πε ριείχετο καί κατι ακόμη:
'Η αποχώρησις από τό ΝΑΤΟ καί ή διενέργεια δημοψηφίσματος για τήν έξοδο τής χώρας από τήν «ΕΟΚ
τών μονσπωλίων», υπέρ τής ὁποίας -τής έξόδου- είχε
ταχθεί τό ΠΑΣΟΚ. Τό δημοψήφισμα αυτό ουδέποτε
` έγινε. Καί ευτυχώς. Άν όμως είχε διενεργηθεί καί ό
ἑλληνικός λαός είχε παρασυρθεί από τό ΠΑΣΟΚ να
ψηφίσει α'Οχι στήν ΕΟΚ», είναι βέ βαισ ότι ὁ Ἀνδρέας
Παπανδρέου θα τό είχε έρμηνεύσει ώς «Ναί στήν
ΕΟΚ» υπό όρους. Καί θα απειλούσε τούς Ευρωπαίους
να ένδώσουν στους σίκσνομικούς όρους που θα απαιτούσε ή °Ελλας για να μήν αρχίσει να ξηλώνεται ή
ΕΟΚ έν τή γενέσει της. Τελικώς ὁ Α. Παπανδρέου πέτυχε τους οἰκσνομικούς όρους που ήθελε, υπό τήν μορφή τών Μεσογειακών 'Ολοκληρωμένων Προγραμματων (ΜΟΠ) καί έτσι δέν προχώρησε στό δημοψήφισμα που έπρόκειτο να διενεργήσει.
Σήμερα, 32 χρόνια μετα, είναι προφανές ότι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας έχει μελετήσει ένδελεχώς τίς πολιτικές
κινήσεις του Ἀνδρέα Παπανδρέου. Δέν είναι τυχαίο
αλλωστε, ότι μιμείται ακόμη καί τόν τόνο τής όμιλίας
του. Βέβαια αυτός δέν απείλησε μέ δημοψήφισμα,
αλλα τό προκήρυξε! Καί έζήτησε από τόν έλληνικό
λαό να έγκρίνει τό σχέδιο μιας συμφωνίας, που υποτίθεται ότι είχαν θέσει υπό μορφήν τελεσιγραφου οἱ
Ευρωπαίοι (οί Θεσμοί), τό ὁποῖο όμως είχε έν τώ μεταξύ αποσυρθεί. Σύμφωνα μέ δήλωση του προέδρου
τής Ευρωπαϊκής °Επιτρσπής κ. Γιουνκε ρ, τό έπίμαχο
κείμενο δέν ήταν τελικό. Καί σέ καθε περίπτωση, τήν
ήμέρα του δημοψηφίσματος δέν ήταν πλέον στό τραπέζι. Παρ° όλα αυτα, τό δημοψήφισμα έγινε. Καί ὁ
έλληνικός λαός απεφανθη μέ ένα συντριπτικά (έΟχι»
στήν υποτιθέμενη συμφωνία. Με ή Βια ή Κυβέρνη- `
σις έσπευσε να τό έ ρμηνεύσει ώς «Ναί» στήν παραμονή τής χώρας στήν Ευρωζώνη καί τήν ευρύτερη ευρωπαίκή οίκογένεια!
Οί Ευρωπαίοι έχουν ζαλισθεί μαζί μας. Ἀδυνατουν να
καταλάβουν τί ακριβώς συμβαίνει. ¦Ενώ τό τυχόν ἄΟχι»
στό δημοψήφισμα εἶχε ταυτισθεί μέ τήν μή παραμονή
τής χώρας μας στήν Ευρωζώνη, τώρα βλέπουν ότι προσπαθοῦμε να τους πείσουμε για τό αντίθετο. Καί μαλιστα μέ τόν πλέον έπίσημο τρόπο στό ανώτατο πολιτειακό έπίπεδο. Δια στόματος του Προέδρου τής Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού καί τών πολιτικών αρχηγών. Οἱ
πολιτικοί πιατα,  κοινή ανακοίνωσή τους Με
ρουν ότι «ή έτυμηγορία του έλληνικού λαου δέν συνιστά
έντολή ρήξης, αλλα έντολή συνέχισης καί ένίσχυσης
τής προσπάθειας για τήν έπίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης καί σίκονομικώς βιώσιμης συμφωνίας». Δηλαδή
λέμε στους Ευρωπαίους ότι αυτό που ψήφισε ὁ ἑλληνικός λαός στό δημοψήφισμα δέν ήταν πραγματικό έΟχι»,
αλλα έσήμαινε «Ναί»! ”Ήταν από ρριψις του ανυπαρκτου
κειμένου, καί κατα βαθος υποδήλωνε τήν βούληση του
συνόλου του έλληνικου λαού -καί τών «Ναί» καί τών
αΟχι»- να συνεχισθούν οί διαπραγματεύσεις για να παραμείνει ή Ἑλλάς στήν Ευρωζώνη.
Ζητείται ψυχίατρος
Αυτα μόνο στήν Έλλαδα μπορουν να συμβούν. Πρόκειται για πλήρη παραλογισμό. Ἀναστατώσαμε ὁλόκληρη τήν Ευρώπη για να διενεργήσσυμε ένα δημοψήφισμα που είχε έκληφθεί από όλους ώς έκδήλωσις
τής βουλήσεώς μας να παραμείνουμε ή όχι στήν
Ευρωζώνη. Τό προκηρύξαμε τήν στιγμή που τερματίζετσ τό πρόγραμμα δανειοδοτήσεως τής χώρας μας,
ὁπότε ήταν έκ τών προτέρων βέβαιο ότι θα διεκόπτετο ή παροχή ρευστότητσς στίς ἑλληνικές τράπεζες από
τήν Ευρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα. 'Η κίνησις αυτή
μοιραίως ὁδήγησε στα κλείσιμο τών ἑλληνικών τραπεζών καί ήδη έχει προκαλέσει τεραστια ζημια στήν
έλληνική οίκσνομία, ή ὁποία έχει ουσιαστικώς παύσει να λειτουργεί. °Επί πλέον, μέ τό δημοψήφισμα καί
τό κλείσιμο τών τραπεζών προκαλέσαμε ανεπανό ρθωτη ζημια στόν τουρισμό. Καί τελικα ψηφίσαμε ἄΟχι»,
αλλα έννσούσαμε «Ναί». τα όλη αυτή τήν συμπεριφορα ζητείται πλέον έθνικός ψυχίατρος...
Δηλαδή μετά τό Δημοψήφισμα του
κτήσσυν τήν μερίδα τους από τήν
Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα
μέ σκληρά μέτρα έξετάζει ή
ευρωζώνη. Σε δεύτερο στάδιο
τό δάνειο του Ε8Μ καί ή έλαφρυνσις τού χρέους.
Σελίς 2
ή «Όδικός χάρτης»
. για συμφωνία
Σέ έτοιμότηταή έλληνική αντι
προσωπεία για να παρσυσιάσει
σήμερα τίς προτασεις της γιά
μία συμφωνία. 'Επικοινωνία
Ομπάμα μέ Τσίπρα καί Μέρκελ.
Σελίς 8
Σκληρή .γλώσσα
από τόν Γιούνκερ
'Υπέρ τις παροιιονῆε ως Ἑλλὰδας στήν Ευρωζώνη ταχθηκε ὁ
πρόεδρος τής Κομμισσιόν, ΖανΚλωντ Γιούνκερ. Ξεκαθάρισε
παντως ότι τό <<όχι>> τών 'Ελλήνων ήταν για μια πρόταση που
δέν βρισκόταν στό τραπέζι.
Σελίς 4
Η! ί! ί!
β Πίίθθ ίθἱί3ί
'ίουλίου έμάθαμε ότι έκείνη ή «δημιουργική ασάφεια», που μπήκε στή ζωή
μας μετά τίς έκλσγές του 'Ιανουαρίου,
έσήμαινε «ανθρωπιστική βοήθεια»!
Αυτήν υπόσχονται νά μας δώσουν οἱ
έταῖροι μας! «Ἀνθρωπίστική βοήθεια»,
μέχρι πρίν μιά έβδομάδα θεωρούσαμε
ότι είναι τά μακαρόνια, τό ρύζι καί οἱ
φακές που ρίχναμε στό καλάθι τών
σουπερμάρκετ γιά νά συμβάλουμε
στήν προσπάθεια τής 'Εκκλησίας να
προσφέρει φαγητό στους μή έχοντες
γιά νά μήν πεθάνουν από τήν πείνα.
Μέ τα νέα δεδομένα καί μέ τήν υπερήφανη στάση που έκδηλώσαμε μέ τήν
νότο Με στό Δημανήφισμα. κάθε φορά
που γίνεται λόγος για «ανθρωπιστική
βοήθεια» έκ μέρους τών λαών τής Ευρώπης -ό Θεός να τους δίνει ευρώ για να
μας στέλνουν ρυζιςκαί μακαρόνιά- μου
ώχσνται στό νού είκόνα από τήν Σομαλία, τήν Ερυθραία, τήν Ζάμττια, τό Σουδάν, τό κατεστραμμένο από τους σεισμούς Νεπάλ, Τα πλημμυρισμένα χωριά
Ανθρωπιστική βοήθεια
από τους ποταμούς που ξεχείλισαν στό
Μπαγκλαντές καί τίς ίσαπεδωμένες από
τόν τυφώνα Φιλιππίνες. Είναι εἰκόνες
από στρατιωτικά αεροπλάνα που μεταφέρουν μπουκάλια μέ νερό καί κιβώτια μέ
«ανθρωπιστική βοήθεια» καί τά διανέμουν στους πεινασμένους λαούς που
στριμώχνονται απλώνοντας τά χέρια
γιά νά έξασφαλίσουν ένα πακέτο ξηράς
τροφής Μω καί για σκύλους προκειμέ
νου νά έτπβιώσουν.
'Οταν ακούω να γίνεται λόγος για
«ανθρωπιστική βοήθεια» μου έρχονται
στό νου είκόνες από τά ντοκυμανταίρ
τής γερμανικής Κατοχής, τότε που περίμενε ὁ λαός να φθάσει κανένα πλοίο μέ
τρόφιμα από τόν Διεθνή 'Ερυθρό Σταυρό. Φαίνεται ότι αρκετές φορές Μίνα τά
τρόφιμα τά διαχειριζόταν ή τάξη τών
μαυραγοριτών. Πήγαινε ὁ πολίτης στόν
μαυραΥορίτη καί πλήρωνε μέ τις βέρες
του ένα μπουκάλι λάδι! Καί καλά, έκανο
τόν καιρό γινόταν πόλεμος. Εκείνο τόν
καιρό τή δυστυχία καί τήν φτώχεια μας
τίς είχε δημιουργήσει ὁ ξένος κατακτητής. Δέν ήταν αποτέλεσμα δικής μας
«δημιουργικής ασάφειας».
Φανταζομαι τόν έλαιηνικό λαό νά
ΜαντρώΜαι στίς πλατείες καί να περιμένει τα κωιιόνι μέ τήν «ανθρωπιστική
βοήθεια» που σε διανέμει ρύζι καί μακαρόνια στα απλωμένα χέρια του πλήθους. Φαντάζομαι τίς γροθιές καί τά
σπρωξίματα τών γεροδεμένων καί τά
δάκρυα τών αδυνάτων καί τών ήλικιωμένων που δέν θά καταφέρνουν νά απο
«άνθρωπιστική βοήθεια» Καταδικασμέ
νοι είς άργόν θάνατον από αναγκαστική
πείνα! 'Εχουμε όλοι δεῖ είκόνα από ντοκνμαιπα!ρ Τα γερμανικής Κατοχής μέ
νεκρούς πολίτες από τήν πείνα στά 'πτζσδρόμια. Εἰκόνες φρίκης που δέν θα
φανταζόταν κανείς ότι μπορεί να ξαναδούμε στήν 'Πλάδα, χώρα τής Ευρώπης, μέλος τα Ευρωζώνης καί τα
Ευρωπαϊκής Ενώσεως έν έτει 2015. Δέν
θέλω νά σκέπτομαι. Προσπαθώ νά παρηγορηθώ μέ τά συγχαρητήρια που
έστειλε στήν κνβέρνησή μας ὁ πρόεδρος
τής Βενεζουέλας Μαδουρο, που στήν
πατρίδα τον ὁ λαός λήστεψε τα σουπερμάρκετ γιά νά έτπβιώσει. Καί μέ τα
αλλά συγχαρητήρια που έστειλε ὁ Φιντέλ Κάστρο που, αφου στέρησε Τα
ανθρώπινα δικαιώματα από τόν λαό
έπί δεκαετίες, άφησε τόν ἀδελφό του νά
προσπαθεί να φέρει στήν Κούβα τήν δημοκρατία Ουτε καί αυτά τα συγχαρητήρια όπως μέ Μεσαιων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
__( Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αυριο .
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.10'-Δύσις 8.50'
Σελήνη 23 ήμερῶν
Παγκρατίου ἱερσμαρτυρσς ἐπισκ. Ταυρομενίας. Διονυσίου
του ρήτορας καί Μητροφανους ὁσίων τῶν ένἈθω.
Ρωμαϊκή ίστοο ία
του Χριστόφορου Χ Ματιάτσυ
Ε ίναι μαλλον προφανές ότι δυσκολευτήκαμε, δυσκολευόμαστε καί θά δυσκολευόμαστε όλοένα περισσότερο να πείσουμε στό μέλλον συνευρωπαίσυς συνεταίρους, αλλά καί όποισυσδήποτε έμπλεκόμενσυς,
πιθανολογούμενους, υποτιθέμενους άλλους συ μπαράστάτες σε αλλού να μας βοηθήσουν, νά μας ένισχύσσυν, να μας συνδράμουν μέ τόν ένθουσιασμό πού θεωρούμε πώς μας αξίζει, περιμένουμε καί απαιτούμε. Με
δυσάρεστη έκπληξη διαπιστώνουμε τό φαινόμενο, που
μας ανησυχεί, μας απογοητεύει, μας αποσυντονίζει.
Αναφορές σέ απώτερο καί πιό πρόσφατο ένδοξο παρελθόν δέν ωφελούν πλέον. Δέν πείθουν. ,Ενδεχομένως, άντίθετα, αποθαρρύνουν. Συγκρίσεις μέ τό παρόν
προκαλούν, κάποτε, ανάμεικτα αίσθήματα. "Οσον
αφορά τό παρελθόν άλλωστε, αυτό τείνει να ξεχαστεί,
μέ δική μας υπαιτιότητα πρώτα σε όλα. Καί σήμερα, δέν
παράγουμε, δέν έμπνέσυμε, δέν δημιουργούμε πολ- η
λούς φιλέλληνες. Ακόμα καί οἱ πάντα χαρισματικοί ἡγετες μας έχουν δυσκολίες νά έπιτύχουν να τους δοθούν
τά αίτούμενα, για να τα προσκομίσουν τρσπαιούχσι σέ
άναμένοντες ενθουσιώδεις όπαδσύς.
Τα πράγματα περιπλέκσνται καί χειροτερεύουν από τό
γεγονός ότι αυτοί των ὁπσίων αίτούμε τήν αρωγή, έχουν
τήν αξίωση να μας τήν παρέχουν όχι αυθορμήτως, όχι χωρίς όρους, όχι σέ πρώτη ζήτηση, αλλά μέ μία όχληρή, κουραστική μικρσλογία καί λεπτολογία που μας είναι έκνευριστική καί δυσάρεστη. Ασφαλώς, ή δική μας στάση θα
ήταν τελείως διαφορετική στή θέση τους, καί θά σπεύδομε να προσφέρουμε πάντοτε τά πάντα στους πάντες. Καταναλώθηκε, λοιπόν, ἱκανή φαιά ουσία τών κυβερνώντων
μας γιά να βρεθούν έπιχειρήματα κατάλληλα νά πείσουν
τούς δυστροπούντες υποψηφίους χορηγούς μας νά
αλλάξουν φιλοσοφία, πολιτική καί πρακτική. Τά έπιχειρήματα αυτά δέ φαίνεται να κατάφεραν νά περιλάβουν
έκείνα που θά μπορούσαν νά μεταβάλουν τήν είκόνα καί
να πείσουν ότι ή χώρα μας είναι αξια βοηθείας, πράγμα για
τό ὁποῖο οἱ αμφιβολίες, δυστυχώς, αυξάνουν. Διαχέεται ή
έντυπωση πώς πρόκειται για πίθσ Δαναίδων, ή πλήρωση
τού όποίσυ είναι άσκοπη καί μάταια.
”ίσως, όμως, μια παλαιά ἱστορία μεταξύ σοβαρού καί
αστείου (τό δεύτερο έχειιτάντοτε τή θέση του ακόμα καί
στίς κρισιμότερες των περιστάσεων, στήν αντιμετώπιση
τών όποίων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά), νά είναι σέ θέση νά προσφέρει ένα χρήσιμσ επιχείρημα σ αυτούς πού
προσπαθούν να πείσουν ότι παρά τα φαινόμενα (που ως
γνωστόν συμβαίνει ν απατούν), ή παρουσία τής 'Ελλάδας
στήν Ευρωπαϊκή "Ενωση δέν είναι άχθος άρουρης καί μόνο. Ἡ παλαιά ἱστορία είναι ρωμα'ίκή. Διαδραματίζεται στα
494 πΧ. Πατρίκιοι καί πληβείοι είναι στα μαχαίρια. 'Η διένεξη μεταξύ τους διαρκεί ήδη κάποιο διάστημα καί θα έξακολουθήσει γιά αρκετό χρόνο ακόμη. Οἱ πρώτοι, ή μειοψηφία, καταπιέζουν τους δευτέρους, τήν πλειοψηφία, πού
φέρει τά βάρη του κράτους αλλά στερείται δικαιωμάτων
καί ἐξουσιών. Τό έτος έκεῖνο, τά πράγματα όξύνθηκαν. Οἱ
πληβείοι, όργισμένοι κατά τών πατρικίων, τους όποίσυς
θεωρούσαν άνεπρόκσπους καί άκαματηδες, αφήνουν τή
Ρώμη καί εκείνους σύξυλους καί μετακομίζουν σ ένα γειτονικό λόφο, αρνουμενοι να έπανακάμψσυν.
'Η 'Ρώμη κινδύνευε να διαλυθεί πρίν άξιωθεί να γίνει
αυτοκρατορία. Οἱ πατρίκιοι άδυνατούσαν νά έπιβιώσσυν χωρίς τους πληβείσυς να τους συμπαρίστανται.
Μάταια έστελναν διαλλακτικά μηνύματα. Αγνοήθηκαν.
Ἡ αμοιβαία έμπιστοσ'ύνη είχε χαθεί. Προφανώς δέ,
υπήρχαν καί από τίς δύο πλευρές κόκκινες γραμμές καί
καθόλου δαλτονισμός νά αλλάζει λίγο τα χρώματα. Καί
οἱ δύο πλευρές όδευαν πρός τήν καταστροφή, ἐγώ δέν
αποκλείεται νά νοσταλγούσαν οἱ μέν τους δέ (πράγματι.
συμβαίνει κάποτε νά μας λείπουν οἱ έχθροί μας, όταν
τους έχουμε συνηθίσει). 'Ενώ, όμως, τά πράγματα είχαν
φθάσει σέ απόλυτο αδιέξοδο καί έπικρατούσε μαύρη
άπαισιοδοξία, αποφασίστηκε από τους πατρικίους να
χρησιμοποιηθούν οἱ καλές υπηρεσίες τού Μενηνίσυ
Αγρίππα, που είχε φήμη, κύρος καί ρητορικές ἱκανότητες, εῖχε δέ χρηματίσει καί ύπατος (έλπίζεται χωρίς νά
χρηματισθεί). 'Ο Μενήνισς αποδέχτηκε τήν αποστολή
καί ξεκίνησε νά πεί δυό λόγια στους πληβείους.
Τούς αφηγήθηκε τήν ακόλουθη ἱστορία, που άρχιζε
βέβαια μ) ένα κλασσικό <<Μιά φορά κι έναν καιρό...>>. Τότε
λοιπόν, τα μέλη τού σώματος αποφάσισαν νά στραφούν
κατά της κοιλιάς, γιατί τή θεωρούσαν αχρηστη καί είχαν
βαρεθεί νά φροντίζουν νά τήν έφσδιάζουν μέ τά πάντα.
Τά πόδια δεν ήθελαν νά τρέχουν πέρα δώθε για τό χατήρι
της. Ούτε τά χέρια ήθελαν νά δουλεύουν γι) αυτήν. Τά
δόντια άρνήθηκαν να μασούν τό φαγητό της.*Ἀλλα μέλη
έλαβαν ανάλογα μέτρα. Ἡ κοιλιά υπέστη τίς συνέπειες.
Οἱ διαμαρτυρίες της δεν είσακσύστηκαν. Μάταιες αποδείχτηκαν οἱ έκκλήσεις της. Τήν άκουγαν μέ αδιαφορία. '
Τήν έβλεπαν μέ χαιρεκακία να βασανίζεται καί να σβήνει.
Κάποια στιγμή όμως, διαπίστωσαν τα αλλά μέλη μέ φρίκη,
πώς επρόκειτο νά συμμεριστούν τήν ίδια τύχη. Πολύ
άργά ανάκαλυψαν πώς καίή κοιλιά ακόμη είχε κάποια βασική χρησιμότητα για τό σύνολο. °Ο Μενήνισς Αγρίππας
έδωσε καί μερικές πρόσθετες έξηγήσεις: τό σώμα ήταν
βέβαια τό κράτος (θα μπορούσε νά είναι καί μιά ένωση
κρατών.), ή κοιλιά οἱ πατρίκιοι, τά αλλά μέλη οἱ πληβείοι.
. Αυτοί κατάλαβαν, πείστηκαν, έπέστρεψαν στή Ρώμη, συ
νέδραμαν τούς πατρικίους πού τα είχαν χαμένα, εξασφάλισαν, όμως, αξιώματα καί έξουσίες ώστε να ασκούν κάποιο έλεγχο στίς υπερβάσεις τών τελευταίων. 'Ο δρόμος
πρός τήν-αυτοκρατορία συνεχίστηκε.
Βεβαίως, ἱστορίες μέ κοιλιές δεν είναι συ μπαθείς, δη μοφιλείς ή ποιητικές· αν μή τί άλλο, όμως, υπενθυμίζουν τήν
ανάγκη να τους έξασφαλίζεται καποια βασική πληρότητα,
χωρίς τήν όπσία όλα τά αλλά γίνονται δευτερεύοντα.