Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Τελευταία ευκαιρίαRecognized text:
ΠιΕι=ιλ η -| κιλκιΣ  με: ¦
Εξοχρονο Ν -_. . “ς Αφγονοί :ζ τ β Στεοείιοιιν
α -_χῖὶ_
| Η . . Π . ο '- | · 7 Φ Ι
ΜΜΜ · . ¦· Ε ληστεψΟν  στοὁιοκο
Πνίγηκε σε Πισίνο Ύ; ομοεθνητοοε
ξενοδοχείου _ ··   στην Ειὁομενη
σελ.Ι0 ί - . “ .Δ σελ.23
νννννν.εςο|ἰοίωοεΩτ^
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 |ΟΥΛ|ΟΥ ΖΟί5 ί ΕΥΡΩ
 “1: τ.ιἴ_Ξ¦ίμ έ] Δε! ς σε “Ω
Τ λεΠί εκο
ί Κ |
ι Ο `
:ω ,ε_¦Ξ_#“ μ
ώ | τ.
,.- κι;
Την ελληνικη Προτοση στη Σύνοδο Κορυφηε τηε εορωζὡνηε
Παρουσίοσεο ΠρωθΠΠοΠργόε Προσωρινή στήριξη Η Πρόσφοτη ψηφοε στο
Αλέεηε ΤσίΠροε. με στόχο την ' Ι Ι Ι
εξοσφολιση τηε ρευστότητοε κοι Μ" μετα Ρρ|στ|κ" ὁΠμΟΨΠφ|σμ9 δε συν|στΟ
Πιο βιώσιμη σομφωνίο. ενώ ο συμφωνω εντολη ΟΠΟΧωρΠΟΠ5
οΠοοργοε Οικονομικών. Εοκλεί- (Μό την ευρωζώνη
ὁηε Τσοκολὡτοε. δήλωσε Πωε - · ·
«οΠορχει Πολιτικη βούληση γιο
ένο νέο ξεκίνημο».
Διχοσμένοι Ποροοσιοστηκον ορχι
κο οι ηγέτεἱ›τηε εορωζὡνηε οΠέ- Εντονη εΠ|θυμίο
νον ι ιε ε ηνικεε Π ο ο ειε ¦ Ι ¦
Η βἔσῖιτγιο την Πολιτικ[η σοῖιφω- των νο υΠΟρξε| Εθνικη «κοκκινη
νίο ονομένετοι νο εΠικορωθεί την ί ί Ι Ι
κυριακή στη Σύνοδο κορυφῇ5' ευτυχηε κοτοληξη των γρομμη» Π Πορομονη
Π σελ. 3.5. τ. 26 διοΠρογμοτεοσεων στην ευρωζωνη