Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η συναίνεση άργησε μια μέρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ααΕτεαιΡοΠκί€τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτα 7 Ιουλίου 2015 | τιμά: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.817
Φρανσοαα Με"
πρόεδρος της Γαλλίας
όὶ ΔηχιΣΕ
 ,γγ Η|(0ΥΡΣΛ
Αγκελα Μέρκελ
Γερμανίδα καγκελόριος
ΤΗΣ Δ|Μ0Χ|·|Σ
Στις Βρυξέλλες, με στόχο μια κοινωνικά δίκαια και σαςονομικά βιώσιμα συμφωνία, ο ΠρωθυΠσυ ργός Αλέξας ΤσίΠ ρας
Η συναίνεσα άργασε μια μέ ρα
Στο «και Πέντε» για ταν οικονομία συμφωνία μεταξύ των Πολιτικών αρχαγών Πλαν ΚΚΕ
σήμερα στη Ν
Σχέδια εκτόκτου αναγκης
εκπονοόν οι ξενοδόχοι
Επιχείρηση «επιβίωσης», Που Περιλαμβάνει ακόμα και
μεταφορα τουριστών αΠό ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο,
έχει στήσει ο ελληνικός τουρισμός σε όλα τα μήκη
και τα Πλάτη της χώρας, Προκειμένου να διατηρηθεί
σε υψηλό εΠίΠεδα η Ποιότητα υΠηρεσιών. >9
Αλμα στις συναλλαγές
με «πλαστικό» χρήμα
Κατακόρυφη αύξηση σημείωσαν οι συναλλαγές με
«Πλαστικό» χρήμα την τελευταία εβδομαδα και
όπως φαίνεται τα σαρκα' εοητι·ο|5 καταφεραν να
διαμορφώσουν στην αγορα μια νέα ταση -τις Πληρωμές με καρτες Παντου, αΠό τα σουπερ μάρκετ
μέχρι τα Περίπτερα- Που εΠί σειρα ετών ΠρσσΠαθουσαν να φέρουν με καλσσχεδιασμένα Προγράμματα
ολες οι τραΠεζες, ελληνικές και ξένες. >ί ί
Κινητικότητα στην αγορα
των αμοιβαίων κεφαλαίων
Εντονη δραστηριότητα Παρουσιάστηκε το Προηγούμενο εξαμΠνο στην αγορά των αμοιβαίων
κεφαλαίων ΠυροδοτσύμενΠ αΠό την ανασφαλεια
των Ελλήνων να διατηρήσουν τις καταθέσεις
τους στο ελληνικό τραΠεακό συστημα, ανασφάλεια Που Παρέμεινε αμείωτη από την Προκήρυξη
των τελευταίων εκλογών μέχρι και την αργία των
τραΠεζών. >7
Αυτό είναι το νέο Πλαίσιο
ενδοομιλικών συναλλαγών
Η φορολογική αντιμετώΠιση των ενδοομιλικών
συναλλαγών αΠσσαφΠνΚεται με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ αλλων
διευκρινίζεται Πώς ΠροκύΠτουν οι έμμεσες συμμετοχές, η σχέση του αποκλειστικσύ ή κυριου
Προμηθευτή εμΠορευμότων ή Παροχής υΠηρεσιών,
και η ενδοομιλική τιμολόγηση. >ί 2-ί 3
Εχοντας εξασφαλίσει ταν υΠοσταριξα τας μεγάλας Πλειοψαφίας του λαού για ταν ααόρριψα των
Πολιτικών λιτότΠτας -όΠως ζατασε- καθώς και τα
οτάριξα των Πολιτικών κομμάτων -Πλαν ΚΚΕ- για
να διαΠραγματευθεί μια συμφωνία «κοινωνικά δίκαια και οικονομικά βιώσιμα», ο ΠρωθυΠου ργός Αλέξας ΤσίΠρας βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τον έκτα
κτα Σύνοδο των αγετών των κρατών-μελών τας Ευρωζώνας. Η αΠοοτολα δεν είναι διόλου εύκολα, Πολύ Περισσότερο Που α τόσο αναγκαία Πολιτικά συναίνεσα φαίνεται να εΠιτυγχάνεται στο «και Πέντε», με ταν οικονομία σε κώμα, τις τράΠεζες κλειοτές, τις εΠιχειρασεις σε χραματοδοτικα ασφυξία
να αντιμετωΠίζουν ΠολλαΠλούς κινδύνους και τους
Πολίτες να αγωνιούν στις ου ρές των ΑΤΜ. Το «Οχι»
στο δαμοψαφισμα μεγάλωσε ταν αΠόστασα με
τους εταίρους και θα χρειαστούν Πλέον τεράστιες
ΠροσΠάθειες, καλα θέλασα αΠ, όλους και κυρίως
αΠό τον ελλανικα κυβέρνασα, ενώ μια κατ, αρχήν
συμφωνία σήμερα σε εΠίΠεδο αγετών είναι εφικτή
αλλά όχι δεδομένα. >3
[απόφαση] Αύξασε το ααἰτςιιτ στα ελλανικά ενέχυ ρα, ενώ διαταρασε «Παγωμένο» το όριο του ΕΙΑ
Εντείνει τις Πιέσεις σταν κα βέ ρνασα α ΕΚΤ
Ενίοχυσε τις Πιέσεις Προς ταν κυβέρνασα για συμφωνία α ΕΚΤ αΠοφασίζοντας Χθες Πιν αύξασα του Με
αυτ στα ελλανικά ενέχυ ρα, ενώ Παράλλαλα, διαΠιρώντας «Παγωμένο» το
όριο του ΕΙΑ, ενέτεινε ταν ασφυξία
στον οικονομία. Το ύψος του «κου ρέματος» διαταραθακε μυστικό, με τις
Πλαροφορίες να κάνουν λόγο ότι είναι
μικρότερο του 10%, ενώ άλλες Παγές
υΠοοταριζαν Πως είναι μεγαλύτερο.
Σε χθεσινά σύσκεψα αΠοφασίσΠικε
α Παράτασα τας ειδικός τραΠεζικας
αργίας έως και αύ ριο, ΤετάρΠι, οΠότε
θα εΠανεξεταστεί α κατάστασα, ενώ
διαταραθακε το αμερασιο όριο αναλαψεων στα 60 ευρώ. >5
Στα βαθια από σήμερα ο Εοκλείδης Τσακαλωτος
Ερευνα]
Πλαρας
ακινασία
στα ακίνατα
Το αΠόλυτο «Πάγωμα» έχει εΠικρατήσει σταν αγορά των ακινατων μετά το κλείσιμο των τραΠεζών και τον αΠουσία συμφωνίας με τους Πιοτωτές Πις χώρας,
ενώ εκφράζονται φόβοι για νέα μεγάλα Πτώσα των τιμών. >1 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα