Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
= 07-07-2015 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Ἀλλαγή γενιάς
στήν Νέα Δημοκρατία
Τ ήν 30ή °Ιανουαρίου 2015, πέντε ήμέρες μετά τήν ήττα
τής Νέας Δημοκρατίας στίς έκλογές καί τήν άνοδο τού
Σύριξα στήν ἐξουσία, ή <(Βστία» κυκλοφόρησε μέ κύριο
αρθρο ὐπό τόν τίτλο (Άλλαγή γενιάς στήν Νέα Δημοκρατία-*Ιστορική ὐποχρέωσις τού Ἀντώνη Σαμαρά».
Τό αρθρο προέτρεπε τόν πρόεδρο τής Νέας Δημοκρατίας να δρομολογήσει συντεταγμένα τήν διαδοχή του καί
να ανοίξει τόν δρόμο στήν νέα γενια."Οχι μόνον για λόγους
ανανεώσεως τού Κόμματος, μια καί για να προστατεύσει
ὁ ώιος τήν ὐστεροφη μία του. °Ιδού τί ακριβώς γράφαμε:
«Μετά τήν νίκη τού Σύριζα στίς έκλογές καί τήν ανάδειξη τού κ. Τσίπρα στό αξίωμα τού Πρωθυπουργού, θεωρούμε ὅτι ὁ κ. Σαμαράς πρέπει στήν παρούσα φάση νά
λειτουργήσει ώς έγγυητής τής ἑνότητος. Νά μήν αποχωρήσει άτακτα από τήν ήγεσία τής Νέας Δημοκρατίας,
αφού αὐτό θά μπορούσε να όδηγήσει ἀκόμη καί σέ διάσπαση τού Κόμματος. που νά προετοιμάσει τήν διαδοχή
του από τήν ἑπόμενη πολιτική γενιά καί να αποσυρθεί κατι τρόπο συντεταγμένο».
Καί τό αρθρο κατέληγε  ἑξής:
«Τό καλύτερο θα ήταν ὁ κ. Σαμαράς νά προαναγγείλει
από τώρα τήν αποχώρησή του καί νά δρομολογήσει τήν
σχετική διαδικασία μέ άνεση χρόνου, ώστε νά ανοίξει
τόν δρόμο για αλλαγή γενιάς καί στήν Νέα Δημοκρατία.
Αύτή είναι ή ίστορική ύποχρέωσις τού Ἀντώνη Σαμαρά
έναντι τής παρατάξεως πού τόν ανέδειξε καί τόν έτίμησε,
αλλά καί έναντι τής δικής του προσφοράς στόν τόπο καί
τής ύστεροφημίας του».
Δυστυχώς ή «Ἑστία» δέν είσακούσθηκε. Καί κατά τό
πεντάμηνο αὐτό, ή αξιωματική Ἀντιπολίτευσις δέν μπόρεσε να ανασυγκρότηθεί. Κάτι πού αποδείχθηκε καί στό
προχθεσινό δημοψήφισμα, ή έκβασις τού ὁποίου δείχνει
ότι ή Νέα Δημοκρατία δέν κατάφερε να έπηρεάσει τό
έκλογικό σώμα. 'Εξ οὐ καί ὁ κ. Σαμαράς έπραξε προχθές
αὐτό πού ή λογική καί ή δημοκρατική παράδοσις τού
κόμματός του έπέτασσαν να πράξει πρό πέντε μηνών.
Τώρα τό ζητούμενο ώς πρός τήν Νέα Δημοκρατία
είναι ή αλλαγή γενιάς. Ἑδώ ή καθυστέρησις δέν ήταν
πεντάμηνη, αλλά πενταετής. Ἡ ανανέωσις τού κόμματος
έπρεπε να είχε γίνει τό 2009, μέ τήν αποχώρηση από τήν
ήγεσία τού Κώστα Καραμανλή. :μια δέν έγινε. Αὐτὸς
είναι ὁ κύριος λόγος για τόνδποω μπόρεσε να αναδειχθεί"
τόσο γρήγορα Πρωθυπουργός ὁ αρχηγός ἑνὸς περιθώριακού κόμματος τής Ἀριστεράς, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας. Διότι
ήταν ὁ μόνος πολιτικός αρχηγός πού έκπροσωπεί τήν νέα
γενιά Ψηφοφόρων.
°Ιδού τί έχει γράψει καί έπ' αὐτοῦ πρό διετίας
(29.07.2013) ή <(Εστία»:
«Ό κ. Ἀλέξης Τσίπρας γεννήθηκε τήν 28η Ίουλίου
1974,· τέσσερεις ακριβώς ήμέρες μετά τήν Μεταπολίτευ( ση τής 24ης Ίουλίου. Τό γεγονός αὐτό έχει τόν συμβολισμό του, αλλά καί πολιτική σημασία. Διότι ὁ αρχηγός τού
Σύριζα είναι ό πρώτος -καί έπί τού παρόντος ὁ μόνος- πο
. λιτικός αρχηγός πού έχει γεννηθεί μετά τήν Μεταπολί
τευση. Καί ἑπομένως φυσικό είναι να έκφράζει περισσότερο από τούς άλλους τήν γενιά του».
Καί ή «Ἑοτία» συνέχιζε:
«τα κάθε ψυχρό αναλυτή, οί πιθανότητες να αναδειχθεί ὁ κ. Τσίπρας Πρωθυπουργός είναι μεγάλες. Διότι
στήν δική του γενιά, τήν γενιά τής Μεταπολιτεύσεως, δέν
έχει πολιτικό αντίπαλο. Ό κ. Τσίπρας έξελέγη πρόεδρος
τού Σύριζα τόν Φεβρουάριο τού 2008, ὅταν απεχώρησε
από τήν ήγεσία`του ὁ Ἀλ. Ἀλαβάνος, μέ σύνθημα: τόπο
στούς νέους. Κατά τήν ίδια περίοδο στα αλλά πολιτικά
κόμματα δέν έγινε αντίστοιχη ανανέωσις.
ΣτήνΝέαΔημοκρατία εήε έπιχειρηθείμεγάλη πολιτική
άνανέωσις τό 1992 ὅταν έξελέγη στήν ήγεσία της ό 41ετής
τότε, Κώστας Καραμανλής. Παρί ότι δέν κατόρθωσε να κερδίσει αμέσως τίς έκλογές τοῦ 2000, ἐν τούτοις ανέβασε σημαντικά τα ποσοστά τής Νέας Δημοκρατίας. Ἡ αίτία ήταν
προφανής: Ἡ Νέα Δημοκρατία αρχισε νά έχει απήχηση
στήν νέα γενιά, έναντι τού πολιτικά "γερασμένου"ΠΑΣΟΚ.
Έτσι έπεκράτησε ανετα στίς έκλογές τοῦ 2004 καί έπανεξελέγη, έπίσης σχετικά άνετα, στίς έκλογές τού 2002
Όμως τό 2009 ή Νέα Δημοκρατία δέν ανανεώθηκε. Ό κ.
Καραμανλής, μετά από 12,5 χρόνια στήν ήγεσία τής Νέας
Δημοκρατίας απεχώρησε άτακτα, χωρίς να προετοιμάσει
τήν διαδοχή του από τήν ἑπόμενη πολιτική'γενιά. Αύτό τό
πλήρωσε ακριβα 'ή Νέα Δημοκρατία. Στίς έκλογές τού
Μαίου τού 2012 τό ποσοστό της έπεσε στό 18,8% καί τόν
°Ιούνιο ανήλθε μόλις καί μετά βίας στό 29, 7%. Ό κύριος λόγος ήταν ότι τό κόμμα δέν κατόρθωσε νά αὐξήσει τήν απήχησή του στήν νέα γενιά. Έτσι τό πεδίο αφέθηκε έλεύθερο
στόν αρχηγό τού Σύριζα, αλλά καί σέ αλλά κόμματα πού,
έκφράζουν τήν αγανάκτηση κυρίως τών νέων».
Καί τό πρό διετίας αρθρο κατέληγε:
«Για νά αποφευχθεί τό ένδεχόμενο ανόδου στήν ἐξουσία τού Σύριζα, μέ ὅ,τι αὐτό θα σημάνει για τόν τόπο, πρέπει απαραιτήτως νά αναδειχθεί ένας νέος πολιτικός, ὁ
ὁποῖος θα αντιπαρατεθεί καί θά αντιμετωπίσει μέ έπιτυχία
τόν κ. Τσίπρα. Ένας πολιτικός ὁ ὁποῖος θα προέρχεται καί
θα έκφράζει τήν γενιά τής Μεταπολιτεύσεως. Ένας, άς
τόν χαρακτηρίσουμε, αντι-Τσίπρας».
Τίποτε από αὐτά δέν έγινε, αφού δέν ὐπήρχε βούλησις ανανεώσεως τής Νέας Δημοκρατίας. Καί έτσι,
όχι μόνον έγινε Πρωθυπουργός ὁ κ. Τσίπρας, αλλα
μέσα σέ πέντε μήνες κατόρθωσε να καταγάγει καί
συντριπτική νίκη στό δημοψήφισμα πού προκήρυξε.
Ἡ Νέα Δημοκρατία ήταν οὐσιαστικώς ανύπαρκτη.
"Ωρα, λοιπόν, να,αλλάξει καί αὐτή γενιά!
Να πουτανεύσει
οεαλισμός
    `
"Εδώ καί πέντε χρόνια, έπιχειρήθηκε στήν Ἑλλάδα
ένα πείραμα. Στίς αρχές τού 2010, έξ αφορμής τής δημοσιονομικής έκτροπής τού 2009, ή χώρα βρέθηκε σέ αδυναμία αναχρηματοδοτήσεως τού χρέους της, μέ τα έπιτόκια δανεισμού να έχουν έκτιναχθεί στα ύψη. Πρό τού
φάσματος τής πτωχεύσεως, ὁ τότε Πρωθυπουργός προσέφυγε για βοήθεια, αρχικώς στήν Εὐρωπαίκή "Ενωση
καί τελικώς καί στό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ἀμφιλεγόμενο «πείραμα»
"Η προσφυγή ἑνὸς κράτους-μέλους τής Εὐρωξώνης
στό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν κατ αρχήν απευκταία, αφού ή συνταγή έξυγιανσεως πού αὐτό ακολουθεί,
βασίζεται σέ ὐποτίμηση τού έθνικού νομίσματος, ή
ὁποία έδώ δέν ήταν ἑφικτή."Ομως ὁ τότε Πρωθυπουργός
Γ. Παπανδρέου χρησιμοποίησε τήν προσφυγή στό ΔΝΤ
ώς απειλή πρός τούς Εὐρωπαίους, προκειμένου να βοηθήσουν έκείνοι τήν 'Ελλάδα. Σημειωτέον ότι τότε δέν
ύπήρχε ακόμη_ὁ Εὐρωπαίκός Μηχανισμός Στη ρίξεως
(Εβα/Ι). Τελικώς έπεσε ὁ ίδιος ὁ Γ. Παπανδρέου στήν παγίδα, αφού ή Γερμανίδα Καγκελλάριος οὐσιαστικώς τόν
ὐπεχρέωσε να προσφύγει στό ΔΝΤ, μέ τό σκεπτικό ότι
έκείνο διέθετε πολύ καλύτερο μηχανισμό παρακολουθήσεως τού προγραμματος, από ότι οἱ ὐπηρεσίες τής Εὐρωπαίκής Ἑνώσεως καί τής Εὐρωξώνης.
"Ετσι αρχισε τό πείραμα. Τό ὁποῖο συνίστατο στήν
έξυγίανση τού έλληνικού δημοσίου καί τήν σταθεροποίηση τής ἑλληνικής οίκονομίας, δια τής «έσωτερικής»
ὐποτιμήσεως. Δηλαδή να ὐποτιμηθούν οἱ έσωτερικές
αξίες (πχ. ακίνητα), οἱ μισθοί καί τό ἑπίπεδο τιμών, ώστε
ή οίκονομία να καταστεί παλι ανταγωνιστική, χωρίς νομισματική ὐποτίμηση, αφού αὐτή δέν μπορούσε να γίνει
ένὸσω συμμετείχε ή Ἑλλάς στό κοινό νόμισμα. Τό πείραμα μέχρις ἑνὸς σημείου πέτυχε. Οί έσωτερικές αξίες
-μειώθηκαν (σέ καποιες περιπτώσεις·ραγδαία)εοίμισθσίε ··
έπίσης, οί δέ τιμές αρχισαν καί αὐτές μέ κάποια καθυστέρηση νά πέφτουν."Ομως οἱ μεταρρυθμίσεις δέν ήταν
βαθιές_καί δέν αγγιξαν όσο θα έπρεπε τόν δημόσιο τομέα, πού ήταν ή γενεσιουργός αἰτία τού κακού. Ἀντί τού
δραστικού περιορισμού τού δημοσίου, ή έξυγίανσις έπιχειρήθηκε περισσότερο δια τής αὐξήσεως τών φόρων,
οἱ ὁποίοι έπληξαν τὸν ίδιωτικό τομέα τής οίκονομίας καί
τόν ὁδήγησαν σέ τεράστια ύφεση.
Ἀνεξαρτήτως τού λάθους στό μείγμα τής οίκονομικής
πολιτικής, σημασία έχει πώς ὁ ἑλληνικός λαός έφθασε
στα όρια του. Γι° αὐτό εὐθύνονται όλες οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις τής τελευταίας πενταετίας, οί ὁποίες οὐδέποτε τόν ένημέρωσαν σωστα για τό τί έπιδιώκεται καί βεβαίως διότι οἱ ίδιες δέν είχαν τήν βούληση να έφαρμὸσουν τήν ένδεδειγμένη πολιτική, λόγω τού πολιτικού κό
' στους πού αὐτή συνεπήγετο."Ετσι, μέσα στήν πενταετία
αὐτή, ή κρίσις «έφαγε» τρείς Κυβερνήσεις (Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά) καί ἑπτα ὐπουργούς Οἰκονόμικών (βλέπε καί παραπλεύρως αρθρο). Σημασία έχει ότι
τόσο οἱ πολίτες, όσο καί τό πολιτικό σύστημα πού τούς
έκπροσώπεί, αρνήθηκαν τήν ὁλοκλήρωση τού προγραμματος έξυγιανσεως πού έπιχειρήθηκε μέ τήν μέθοδο τής
έσωτερικής ύποτιμήσεως. Καί τό πιστοποίησαν μέ τό
βροντερό «Όχι» στό προχθεσινό δημοψήφισμα.
Ἡ πολυπόθητη συμφωνία
Τό τί μέλλει γενέσθαι τώρα, είναι αγνωστο.°Οπως έχει
κατ ἑπαναληψιν έπισημανειή ι(Εστία», οί κίνδυνοι είναι
τεράστιοι.Ἀν τα πράγματα γυρίσουν πίσω, οἱ θυσίες τίς
ὁποίες ὐπέστησαν οί"Ελληνες πολίτες τα τελευταία πέντε
χρόνια θα πάνε χαμένες. Ούτως ή αλλως, ή ζημιά πού 
στη ή έλληνική οίκονομία, τόσο κατα τό πενταμηνο τής
αβεβαιότητος μετα τίς έκλογές τής 25ης °Ιανουαρίου, όσο
καί κατά τὸ τελευταίο δεκαήμερο μετά τήν αναγγελία τού
δημοψηφίσματος καί τού κλεισίματος τών τραπεζών,
είναι ανυπολόγιστη. Καί αν αὐτή συνεχισθεί, θα καταστεί
ανεπανόρθωτη."Ομως ή λύσις από τό αδιέξοδο έξαρτάται
από δύο παράγοντες. Ἀφ, ἑνὸς από τήν έλληνική Κυβέρνηση καί τήν δυνατότητα ἑλιγμών πού μπορεί να έχει μετα τὸ προχθεσινό δημοψήφισμα καί το· ἑτέρου από τούς
Εὐρωπαίους ἑταίρους_καί δή τήν Γερμανία, πού παίξει κυ
ρίαρχο ρόλο στήν ΕὐρωπαίκήἙνωση.
Τό χθεσινό Συμβούλιο τών Πολιτικών Ἀρχηγών ὑπό
τόν Πρὸεδρο τής Δημοκρατίας, ασφαλώς ήταν θετικό ώς
  τής'έθνικής ενότητα.  δέν μπορεί από μόνο του να δώσει τήν λύση. Ἀπλώς ένισχύει τήν
θέση τής Κυβερνήσεως, ή ὁποία μετά την ΜΜή ἑνὸς
κοινού ανακοινωθέντος για τούς στόχους τής διαπραγματεύσεως μέ τούς Εὐρωπαίους, διαθέτει πλέον τήν ὐποστήριξη τού συνόλου σχεδόν τού έλληνικού λαού στήν προσπαθεια αὐτή. Με αὐτό δέν φθάνει. οι πρέπει να έπιδείξουν ρεαλισμό όλες οἱ πλευρές. Τόσο ή Ἀθήνα, όσο
καί οί Βρυξέλλες καί τό Βερολίνο. Μόνον έτσι θα μπορέσει να έπιτευχθεί ή πολυπόθητη συμφωνία, ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα πού όλοι απευχόμεθα.
Νέος ύπουργός Οίκονομιπών
ὁ τι. μια. Τσακαλώτος
--ο ΚΟΣΜΟΣ
Χρειάσθηκε .να ἐργασθούν 20
Μ Με., τι τα τι.. τι.
τήν μεταφορά τού αλικοιλ Φυ
ΕίΔΗΣΟΥ^ΕΣ σικά τό τεθωρακισμένα όπως
καί τό πυροβόλα μεταφέρθηκαν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ · μέ σύγχρονο ἀρματ0Φ0ρέα
Ο Ό άνθρωπος στόν ὁποίο
χρωστάμε μερικούς από τούς
Ο 'Ενα τεθωρακισμένσ τού Β πιό γνωστούς ήρωες τής ΒίσΠαγκοσμίου Πολέμου καί αλλά. πως σέ ταινίες όπως Τα «ΙΟΙ
στη στρατιωτικού ἐξοπλισμσά σκυλιά τῆς Δαλματίας», «Βεατάνάμεσαστά ὁπσίαέναάνπαε- τι», «Μίκη στή Χώρα των
ροπορικό πυροβόλο καί μία
τ0ρπίλλη, ~ διατηρούσε από
απόγειο τού σπιτιού τσιπ στήν
πόλη ΧάικενΤ0ρΦι ένα 78χρονος Γερμανός συνταξιούχοα Καί
σε ὁ είσαγγελεύς τού Κιέλου
διερευνά έαν καί κατά πόσον ή
συλλογή είναι νόμιμη, ή άστυ
Θαυμάτων», «Πήτερ Παν» καί
«Ωραία Κοιμωμἐνηα έφυγε από
τήν ζωή σέ ήλικία 97 ἐτῶν.
Είναι ὁ ΒίείΠε (Βύσσα, “πού
άρχισε να ἐργάζεται στήν Πίειιογ τό Ι939. Φιλστέχνησε, δέ
τό διάσημο άγαλμα τού Μια
Βιτρώ/μέ τόν Μίκυ Μάους πού
Τήν θέση τού ύπουργού
Οίκονομικών σέ μία κρίσιμη
περίοδο γιά τήν χώρα ανέλαβε ὁ κ. Εύκλείδης Τσακαλώτος μετά τήν πάραίτηση τού κ. Γ. Βαρουφάκη. 'Ο
έως χθές όναπληρωτής
ύπουργός Διεθνών Οἰκονομικών Σχέσεων καί επί κεφαλής τών διαπραγματεύσεων τής Ἑλλάδος με τούς
δανειστές θά έχει ένα πολύ
δύσκολο έργο κατά τό σημερινό Ευιοςιομρ. Νά διαπραγματευθεῖ μία νέα συμφωνία καί νά αποκαταστήσει τήν έμπιοτοσύνη στούς
εταίρους. 'Ο κ. Τσσκαλώτος
χρόνια ακολουθήθηκε λάθος πολιτική. <<'Ο λαός σειζει κάτι καλύτερο, μιά καλύτερη λύση. Θέλουμε κάτι
καλύτερο γιά όσους απέφεραν>>, είπε χαρακτηριστικά.
Προσέθεσε, δέ, ότι έλπίζει
νά αποδειχθεί πώς έχει ταλέντο γιά τήν θέση.
'Ο κ. Τσακαλώτος γεννήθηκε στό Ρόττερνταμ, αλλά
κατάγεται από τήν Πρέβεζα. Φοίτησε στό 'Ητον καί
σπούδασε οίκονομικά καί
πολιτικές επιστήμες στό
Σάσεξ καί τήν ,Οξφόρδη. Δίδαξε στό πανεπιστήμιο τού
Κέντ καί στό Πανεπιστήμιο
Αύριο
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.10'-Δύσις 8.50'
Σελήνη Τελ. Τέταρτο
Προκοπίου μεγάλομάρτυρος. Θεοφίλου ὁσίου τού έκ Ζίχνης
Ό όγδοος
ὐπουογός Οἱκονομιπών
ἐντὸς πενταετίας!
Ό κ. Εὐκλείδης Τσακαλώτος, πού ὁρκίσθηκε χθές
ἐνώπιον τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, είναι ὁ
όγδοος ὐπουργός Οἱκονομικών μέσα σέ μία πενταετία.
Πρόκειται για ρεκόρ αλλαγών τής ήγεσίας τού πλέον κρισίμου °Υπουργείου τής χώρας, κάτι πού πιστοποιεί τήν
έπίσης πρωτοφανή οίκονομική αστάθεια.
Ἀπὸ τό 2010 έως τό 2015, ὐπουργοί Οίκονομικών έχουν
. διατελέσει κατά σειράν οἱ: ο
· Γ. Παπακωνσταντίνου, Εύ. Βενιζέλος, Φ. Σαχινίδης, Γ.
Ζανιάς, ῦΙ. Στουρνάρας, Γκ. Χαρδούβελης, Γ. Βαρουφακής καί τώρα Εὐ. Τσακαλώτος.
Στό ἴδιο αὐτό διάστημα, στήν Γερμανία ὐπουργός
Οἱκονομικών ήταν καί παραμένει ὁ Βόλφγκανγκ Σώύμπλε. Δείγμα τής οίκονομικής σταθερότητος πού έπικρατεί
ἐκεῖ. Οἱ Γερμανοί γνωρίζουν ότι~γιά να προοδεύει ή
Οἱκονομία πρέπει να ακολουθείται σταθερή οἱκονομική
πολιτική. Καί ἑπομένως να μήν αλλαξει ὁ ὐπουργός κάθε
ένα ή δύο χρόνια, όπως γίνεται στήνἙλλάδα.
'Η έξήγησις για τήν τόσο μεγάλη συχνότητα μέ τήν
ὁποία αντικαθίστανται οἱ ὐπουργοί Οίκονομικών στήν χώρα
μας, είδικώς κατά τήν τελευταία πενταετία εἶναι ή κρίσις.
Δέν είναι τυχαίο ότι στὸ διάστημα αὐτό άλλαξαν καί πέντε
κυβερνήσεις: Παπανδρέου, Παπαδή μου, Πικραμμένου (ὐπηρεσιακή), Σαμαρά, Τσίπρα."Ομως στό ὐπουργείο Οἰκονομικών, ή χώρα μας κατέχει διαχρονικά, αν όχι τό παγκόσμιο,
πάντως τὸ εὐρωπαϊκό ρεκόρ αλλαγών ὐπουργών.
Συγκεκριμένα, κατά τήν τελευταία 40ετία, μετά τήν
Μεταπολίτευση, οἱ ὐπουργοί Οἱκονομικών τής Ἑλλάδος
ὐπήρξαν αμέτρητοι. Μαλιστα αλλαξε κατ7 έπανάληψιν
καί τό χαρτοφυλάκιο. Ἀρχικώς ὐπή ρχε ξεχωριστή θέσις
ὐπουργού Οἱκονομικών καί ὐπουργού Συντονισμού. Στίς
αρχές τής δεκαετίας τού °80 τα δύο ὐπουργεία συγχωνεύθηκαν σέ Ἐθνικῆς Οίκονομίας καί Οἰκονομικών καί είχαμε ὐπερυπουργό, τόν λεγόμενο «τσάρο τής οἱκονομίας».
Ἀργότερα αὐτονομήθηκαν πάλι, ένώ κατά καιρούς συγχωνεύονταν καί μέ τὸ “Υπουργείο Ἀναπτύξεως.
Ἀπὸ τό Ι974 έως σή μερα, οἱ-διατελέσαντες ὐπουργοί Οἰκονομικών τής Ἑλλάδος ανέρχονται σέ 30 (1). Κατά σειράν:
Ο ῦΙ. Πεσμαζόγλου, Ν. Φωτιάς, Ἑ. Δεβλέτογλου, ῦΙ.
Μπούτος, Ἀθ. Κανελλόπουλος, Μ."Εβερτ, Μ. Δρεττάκης,
Δ. Κουλουριάνος, 'Ι. Ποττάκης, Γ. Ἀρσένης, Δ. Τσοβόλας, Ά. Σαμαράς, Γ. Ἀγαπητός (ὐπηρεσιακός), Γ. Σουφλιάς, Γ. Ἀγαπητός (ὐπηρεσιακός), Ί. Παλαιοκρασσάς,
Σ. Μάνος, Γ. Γεννηματάς, Ἀλ. Παπαδόπουλος, ῦ`Ι. Παπαντωνίου, Ν. Χριστοδουλάκης, Γ. Ἀλογοσκούφης, ῦΙ. Παπαθανασίου, Γ. Παπακωνσταντίνου, Εὐ. Βενιζέλος, Φ. Σαχινίδης, Γ. Ζανιάς (ὐπη ρεσιακός), Ί. Στουρνάρας, Γκ. Χαρδούβελης, Γ. Βαρουφάκης.
Ό κ. Εὐκλείδης Τσακαλώτος είναι ὁ Βίος ὐπουργός
Οἱκονομικών στα 41 χρόνια μετά τήν Μεταπολίτευση.
Δηλαδή μέση θητεία ὐπουργού λιγώτερη τού 1,5 έτους.
Καί αὐτό χωρίς να ὐπολογίσουμε τούς ὐπουργούς Συντονισμού καί μετέπειτα Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, καθώς καί
τούς αμέτρητους ὐφυπουργούς Οἱκονομίας καί Οἰκονομικών καί έσχάτως αναπληρωτές ὐπουργούς.
Για να έχει κανείς ένα μέτρο συγκρίσεώς, αρκεί νά ἐπισημανθεί ότι στήν Γερμανία, κατά τὸ ίδιο αὐτό διάστη μα
τών 41 ἐτῶν, οί ὐπουργοί Οἱκονομικών ήταν συνολικώς
έννέα. Δηλαδή ἐκεῖ έννέα καί έδώ τριάντα! Πώς να προκόψει ή δική μας οἱκονομία μέ τόσες πως ὐπουργών;
Μέχρι να αρχίσει νά αποδίδει έργο καποιος, αντικαθίστατο. Ἑξ οὐ καί τό Ταμείο τού Κράτους, γιά τό ὁποῖο εὐθύνεται ὁ ὐπουργός Οίκονομικών, τινάχθηκε στὸν αέρα.
Σέ καποια θέματαή στατιστική μιλαει από μόνη της.
Στήν πραγματικότητα βοά. Τὸ γεγονός ότι ή Ἑλλάς
ὁδηγήθηκε σέ πτώχευση, δέν είναι ασχετο μέ τήν συχνότητα τής αλλαγής ήγεσίας τού ύπουργείου Οἰκονόμικών. Καί ανεξαρτήτως τού αν ή αντικατάστασις τού κ.
νομία προέβη σέ κατάσχεση.
'Ετσι μού έρχεται νά πάρω τό μέρος
τού κ. Βαρσυφάκη. 'Επί πέντε μήνες τώρα έχει δώσει τά πάντα προκειμένου νά
ΜΜΜ πι χώρα στή σημερινή ἀπελπισία εκτελώντας τίς εντολές πού είχε
λάβει από τού Μαξίμου, τό ὁποῖο μέ τή
σειρά του -ή μάλλον πρίν από τή σειρά
του- Μούσε τίς στολές πού είχε λάβει από τόν λαό! Μόνο τίς συνεντεύξεις
πού έχει δώσει ὁ κ. Βαρουφάκης αν μετρήσει κανείς καί αν τίς αξιολογήσει
έστω σέ χαμηλή τιμή έκπτώσεων 20
εύρώ συμπεριλαμβανομένου καί τού
13% ΦΠΑ, φθάνει σέ ένα αστρονομικό
ποσόν, πού άν τό απολογίσουμε σὲ
χρόνο αθροιστικά δέν έχει έπιτύχει ούτε
γενικός γραμματεας τού Πολίτ Μπνρώ
τής Σοβιετικής 'Ενωσης με δωδεκάωρη
όμιλία του στήν °Ερυθρά Πλατεία τής
Μόσχας την Μέρα τα επετείου τῆς
'Οκτωβριανής 'Επανάστασης!
Μόνο τό πηγαινέλα στό 'Υπουργείο
του καί ατού Μαξίμου μέ τήν μοτοσυκλέπα μέσα στούς δρόμους τής Ἀθήνας
μέ τούς χίλιους κινδύνους τών συγκρού
δεσπόζει στήν Πίειιεγίεπα.
στίς πρώτες δηλώσεις του
ανέφερε ότι τά τελευταία
γητής από τό 2ΟίΟ.
Βαρουφαπης έν Αὐλίδι
σεων νά σκεφθεί κανείς, μόνο τίς δαπάνες
γιά τά έμπριμέ στό γκρί καί στό μπλέ
σάξ πουκάμισα, γιά τά σινιέ κασκώλ καί
τό σακάκι μέ τήν κόκκινη ρίγα, πού
προμηθεύτηκε γιά νά λανσάρει τή νέα
γραμμή τα μόδας γιά Μονοί/00€ τῶν
Οἱκονομικών πού συμμετέχουν σέ εύρουπατώ συνέδρια νά θυμηθώ κανείς, ἀντιλαμβάνεται πόσο στοίχισαν αὐτοί οί
πέντε μήνες τών δραστηριοτήτων στό
βολάντισ τού κ. Βαρουφάκη. Για νά μή
μετρήσουμε τά ξενύχτια μέ τόν αντιπαθέστατο Ντάίσελμπλουμ καί τά πρωίνά
μέ τόν ξεροκέφαλο Σώύμπλε.
Καμμία κόπωση δέν τόν τρόμαξε.
Καμμία έσπωση στή δουλειά του δέν
Μπόις Μς.'Ολατάέδωσεγιά
τόν σκοπό πού εξυπηρετούσε Μέχρι καί
τό ένα «νί» από τό όνομά του θυσίασε,
για νά ξεχωρίσει από τό ατελώς μπανάλ
«Γιάννης» πού μπορεί νά όνομάζεται ὁ
όποιοσδήπστε. Καί ἰδού σήμερα ποιά
είναιτιάιοιβήτωγιἀὁλσαώέπΜ
ρεσίες πού πρόσφερε έθελσντικά στήν πατρίδα: Τόν απολύουν. Τόν πετούν στούς
πέντε δρόμους σάν στημένη Μονόφωτα
Τό χειρότερο είναι πώς τόν άφηναν
νά πιστεύει ότι ήταν περίπου τό πολύτιμο πετράδι στήν κυβέρνηση. 'Ετσι
καί κυκλοφορούσε κάποια φημολογία
ότι δήθεν ὁ Πρωθυπουργός είναι δυσαρεστημένοι με τόν κ. Βαρονφάκη.
έβγαινε αμέσως ή διάψευση. Καί μάλιστα είς τήν άγγλικήν, γιά νά ακουστεί
καί μέχρι τό Σίτυ στό Λονδίνο καί τήν
Γουώλ Στρήτ στή Νέα 'Υόρκη. «Ό κύ
Ἀθηνών, όπου είναι καθη
ριος Βαρουφάκης αποτελεί πολύτιμο
" μέσα" για τήν κυβέρνηση» είχε δηλώσει μόλις πρίν λίγες ήμέρες ὁ Πρωθυπουργός. Καί καλά νά μήν έμπιστεύεται τά λόγια τού Πρωθυπουργού ή
αντιπολίτευση. Αλλά πώς νά αμφιβάλλει γι° αὐτά ὁ κυριώτερσς συνεργάτης
του; «Βρέ, πού πάμε;» θά έλεγε καί ὁ
Αύλωνίτης άν δέν πρὸφταινε νά φύγει
νωρίτερα καί νά μή λιάζεται στήν ούρά
τού ΑΤΜ κάθε πρωί.
Καί τό ακόμα χειρότερο είναι ότι ώς
νέα°|φιγένεια ο Αύλίδι θυσιάσιηκε ὁ κ
Βαρουφάκης έπειδή ζήτησαν νά μήν
τόν ξαναδούν οί έταῖροι! Καί ή έθνική
μας ΜπΦἀνεια τοῦ πῆγε; 'Η πισταπειά μας πού βρίσκεται όταν δεν κάνουμε κουμάντο στά έσωτερικά μας αλλά
εκτελούμε τίς επιθυμίες τών εταίρων;
Δηλαδή γιά νά γίνουμε αφεντικά στόν
τόπο μας πρέπει νά βγεί από τήν κάλπη ὑπὲρ τού κ. Τσίπρα ποσοστό ως
Τσαουσέσκου; Τού 99%;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Βαρουφάκη ήταν έκ τών πραγμάτων έπιβεβλημένη, γεγονός είναι ότιή παράδοσις συνεχίζεται...
Διετῆ συμφωνία
ζητεί ή 'Ελλάς
Διετή συμφωνία καί δάνειο από
τόν Ε$Μ ζητεί ή 'Ελλάς από
τήν ζώνη τού εύρὡ. Σε αντάλλαγμαή Κυβέρνησις θά υίοθετήσει δημοσιονομικό πακέτο.
Σελίς 2
'Η συμφωνία
τών «πέντε»
Σε κοινό άνοκοινωθέν κατέληξε τό μαραθώνιο Συμβούλιο
Πολιτικών Αρχηγών. Τό κείμενο τών τεσσάρων θέσεων σε
παρουσιάσει σήμερα ὁ Πρωθυπουργός στίς Βρυξέλλες.
Αύσιηρό μήνυμα
της Κομμισσιόν
Αύ0τηρό μήνυμα στήν Αθήνα
απηύθυνε ή Κομμισσιόν. «Τό
όχι διευρύνει τό χάσμα μεταξύ
τής 'Ελλάδος καί τών άλλων
χωρών», είπε ο ΝτομπρόφσκιἙ
ί ί! 111111
θ Πίίθθ ΜΜΜ