Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
`  ο ΛΟΓΟΣ
|οεοεπεν@οωΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'κΗ ΚΔ' οικΟΝοΜικΗ ΕΦΗΜΕΡ'Δ^
 ΜΕΛΙ :“.- ν
ΜΕ Κ©[|© ΜΜ©Π@© Βια ΜΚ) 7 ααα Δ|ΔΒ©ΥΛΒΥ·ΣΕΩΝ ΜΝ (ΜΜΜ ΜΜΜ" ΠΜ [ΜΒ
Ο ¦ ζ “τα
`γ ' _- Ό  :Γ γ εζξ¦
ι ι ' Ι Χ
δ· · _ ὅ · "ι
ὁ - α . ι
. 4 μ ς _ .
'7 Η ο
. .ν Η Ϊ Ἡ
υ η 'Ξ Ή .
4 ¦ · “Ϊ Χ .
α α; κ
¦ α Μ· κ 7 χ
ῦ α ω ἡ .Μα Ι ΒΑ
| Σ Β |
ρ σεβ . ε
ι 'Ο · Βιτ-' ι =τ
 σε· ..: ῖ ι ι
ι _ Η ' _ ^ μ |`_2 Β Ι, η Ε Δε· 7 .
·-- .ἐκ -· γ ,ο  Ι Π
ι - α ε ει
ὅ ρ” 4
4 έ έ . Ε _
Η" .ο Ι Δ μ γ .τῇ Μ Μ
ΕΚΚΛΗΣΗ ΚΟΕΜΕΠ
- _- ΕωιΨ0“Ρ
ΕΠ|)(Ε|ΡΗΜΛΤ|ΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
 Συνεργασία για συμφωνία
ο ειπαν χθες οι έξι στους δέ
Ειιπ·9ιοσρε τί
Να παραιτηθεί ο
ΝταισΜμπΜμ
τι· να πωπω
κα πολίτες που συμμετείχαν στο
8πμοψιἱφισμα. 'Ενα σαφές
"όχι" που δίνει τα δυνατότπτα
στον έλλπνα πρωθυπουργό να
ενισχύσει τπ θέσπ του στο εσωτερικό. Η αδιαμφισθιίτπτπ νίκπ
του με ένα τέτοιο συντριπτικό
ποσοστό απομακρύνει όλα τα
«εδώ και τώρα»
:Ξ'ἐῖ5$Ξ$Ἡ:ἔΞἔΞΞἩἔ Μ ΕΜ ΤΗ Ν Π^Ρ^'ΤΗ Σ Η Β^ Ρ ΟγΦ^ Κ Η οι διαπραγματεύσεις
και τον καθιστά αποκλειστικό _ _
υπεύθυνο για τπν πορεία τπς κώ· ι . ε " .
ρας από εδώ και στο εξής είτε ζ , ι > κ. Λογρ^ΝΤοΣ
με τπν αρωγό των όλλων κομμό- η ι _ ' __
των ειτε οχι. ε -Σε ότι αφορα τους "έξω", τους ό ὅ. Λ ° * .¦ ¦ μ
, Ψ Η· >
εταιρους μας το 8ιιμοψιίφισμα
και το αποτέλεσμα του δεν παει
ω διαπρανματευσιι ένα Βήμα ἐ ' . '
 ΦΕ! κ Π ει' ὁ "ς Μα κ α @ως
· στο “τιμαιιιῦ“ του*
Υπουργείου οικονομικών
παραμονή στο ευρώ και το "όχι"
τπν πορεία τας χώρας εκτός ευρω:ωνπς.
Η πορεία θα διαφανεί πολύ
σύντομα ωστόσο αυτό που είναι
στιμαντικό είναι ιι ενότπτα μετά
ταν πόλωσπ για το διιμοψιίφιαμα αποκαθίσταται και πλπνές
δεν πρόκειται να μείνουν ανοιΧτες.
ΜαιΜΜΜ
ΜιπΜἑ4
Ο λογικός