Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
06-07-2015 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
' ΑΧίΛΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Τα «Ναί»
> δέν είχε ασχηγό
Γράφει ὁ πιο. Π Πέτρου
ό κύριο χαρακτηριστικό αὐτσύ τού δημοψηφίσμα
τος ήταν ή ασάφεια. Ασάφεια ως πρός τό ερώτημα,
αλλά κυρίως ασάφεια ως πρός τίς επιπτώσεις τής μιας
ή τής αλλης ψήφου. Πολλοί"Ελληνες έψήφιζαν μέ τήν
πεποίθηση ότι απορρίπτουν τήν πρόταση μιας έπώδυνης συμφωνίας καί αλλοι πιστεύοντας ότι κρίνεται τό
μέλλον τής χώρας μας στήν Εὐρώπη καί τήν Εὐρωζώνη.
Διότι, μπορεί τό ασαφές ερώτημα να αφορα σέ μια πρόταση συμφωνίας (ή ὁποία έχει ούτως ή όπως αποσυρ- _
θεί), είναι όμως οί συνέπειες μιας αρνητικής ψήφου,
πού θα μας ὁδηγήσουν νομοτελειακώς στήν έξοδο από
τήν Εὐρώπη καί τήν διεθνή απομόνωση.
'Ηταν μια αποτυχία τών ύποστηρικτών τού <<ναί›> τό
γεγονός ότι δέν ήδυνήθησαν να πείσουν για τίς συνέπειες τής αρνητικής ψήφου. Καί έν μέρει ήταν αποτέλεσμα τού γεγονότος ότι δέν ὐπήρξε κεντρικός συντονισμός τής συντόμου επικοινωνιακής εκστρατείας ή
ὁποία·προηγήθη τής ψηφοφορίας.
Ἀπὸ τήν πλευρά τού <<όχι>> τό βαρος τής προσπαθείας
ανέλαβε ὁ ίδιος ὁ κ. Τσίπρας, ὁΔὁποίος κινητοποίησε τόν
κομματικό μηχανισμό τού ΣΥΡ|ΖΑ, πρός ένίσχυση τού
ὁποίου έλειτούργησαν οί μηχανισμοί τών λοιπών κομματων πού είχαν συ μπαραταχθεί. Τό σημαντικό όμως είναι
ότι ὁ κ. Τσίπρας, χρησιμοποιών τό κύρος τής θέσεώς του,
απηυθύνετο καθημερινώς πρός τούς πολίτες, είτε από
τηλεσρασεως ὐπό μορφήν διαγγέλματος, είτε ώς κεντρικός.ὁμιλητής ανοικτών συγκεντρώσεων. Ήταν ὁ αδιαμφισβήτητος <<αρχηγός>> τής εκστρατείας τού <<όχι>>.
Ούτε στήν έμφανιση .τού κ. Τσίπρα, ούτε στίς κινήσεις του ὐπήρξε ίσοδύναμος απαντησις. Δέν ὐπήρξε
ένας πολιτικός αρχηγός, ὁ ὁποῖος να αναλαβει τήν κεντρική εὐθύνη τής εκστρατείας για τήν ὐπερψήφιση τού
<<ναί>>. Καποιοι εὐλόγως κρατήθηκαν στήν δεύτερη
γραμμή, διότι ή πολιτεία τους μέχρι προσφάτως έχει
δημιουργήσει αντιπάθειες. Με καί οἱ ύπόλοιπσι ένεφανίσθησαν ως αποσπασματικές φωνές πολιτικών, προσωπικοτήτων πού έξέφραζαν τήν αγωνία τους για τό
εὐρωπαίκό αύριο τής 'Ελλαδος. 4
Οὐδείς είχε τό αναστημα να αναλάβει τό βαρος τής
εκστρατείας, για τήν ὁποία δέν ὐπήρξε μία κατεύθυνσις
καί ένας σχεδιασμός προβολής τής πραγματικότητος.
Οί ύποστηρικτές τού <<ναί>> απέτυχαν να προβαλουν
πειστικό ότι μέ τό δημοψήφισμα έκρίνετσ ή περαιτέρω
συμμετοχή τής 'Ελλαδος στόν σκληρό πυρήνα τής
Εὐρώπης. Σαν να θεωρούσαν δεδομένο ότι ὁ μέσος
"Ελλην τό αντελαμβανετο! Αποδεικνύεται ότι δεν είναι
έτσι. "Οταν τό 75% απαντά σέ“δημοσκόπηοη ότι έπιθ_υ-“_
μετά παραμείνει ή“χ“ώβα`στήν ευρωζώνη, αλλά τό απο- ή
τέλεσμα τού δημοψηφίσματος βγαίνει <<όχι›>, είναι προφανέστατο ότι τό μήνυμα δέν έπέρασε.
Στήν είκὸνα τήν ὁποία είχαμε στό εσωτερικό, ήρχοντο να προστεθούν καί τα μηνύματα από τό εξωτερικό.
Είναι πολύ αμφίβολο κατά πόσον έν τέλει βοήθησαν οί
δηλώσεις Εὐρωπαίων αξιωματούχων, οί ὁποίοι θέλησαν
να έπιοημανουν τίς έπιπτώσεις μιας αρνητικής ψήφου.
Σέ όλες αντετασσετοή κυβερνητική συνθηματολσγία,
ή ὁποία συνοψιζόταν στήν λέξη <<έκβιασμός>>. Ούτως ή
αλλως ή προπαγάνδα τού ΣΥΡίΖΑ είχε προληπτικώς περασει στήν κοινωνία τό μήνυμα ότι όλοι οί αλλοι κινούνται <<έκβιαστικώς>> είς βαρος μας.
Ούτε στήν συνθηματολσγία αὐτή έδόθη απαντησις.
"Οπως είναι δέ γνωστόν, τα λογικα επιχειρήματα, όσο
τεκμηριωμένα καί αν είναι, αδυνατούν να ανατρέψουν
τήν στείρα συνθηματολσγία τών λεκτικών πυροτεχνήματων. Απαιτείται καλα συντονισμένη απαντησις, ή
ὁποία θα διατυπωθεί μέ ,τόν τρόπο πού απαιτούν οἱ κανόνες τού έπικοινωνιακού παιχνιδιού.
Ακόμη καί ή αναλυσις τού Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου για τήν βιωσιμότητα τού ελληνικού χρέους διεστρεβλώθη από τόν κ. Τσίπρα, ὁ ὁποίος προέβη σέ
διάγγελμα για να ύποστηρίξει ότι τώρα τό ΔΝΤ υίοθετεί
τίς θέσεις τού ΣΥΡίΖΑ! Καί όμως, ὁ διεθνής όργανισμός
προέβαινε στήν επισήμανση ότι ή κυβερνητική πολιτική
ήταν πού τό κατέστησε μή βιώσιμο."Ομως καί τό <<διαγγελμα>> τού κ. Τσίπρα έπέρασε αναπάντητα καί οί απαντήσεις πού έδόθησαν από πολιτικούς όπως ὁ Κυριάκος
Μητσοτακης έκαλύφθησαν από τίς κραυγές τής τελευταίας συγκεντρώσεως στό Σύνταγμα...
Ἀποκαλύιτι·εται, λοιπόν, ή ένδεια ἡγετών καί προσωπικοτήτων στίς φιλοευρωπαίκές δυνάμεις τής 'Ελλαδος. Γνωρίζαμε ήδη ότι οί Εὐρωπαίοι ήγέτες έχουν αποδειχθεί κατώτεροι τών περιστασεων.
Σημαία ειτε _
°Η χώρα είσέοχεται
σέ μεγαλη περιπέτεια
Ό ἑλληνικὸς λαός εἶπε χθές ένα συντριπτικά αΟχι» μέ
ποσοστό 62% έναντι «Ναί» 38% στὸ ψευδεπίγραφο καί
έθνικα έπικίνδυνο δημοψήφισμα, τό ὁποῖο διοργάνωσε
μέσα σέ μία έβδομαδαή Κυβέρνησις τού Σύριζα. Ἡ έρμηνεία τού «Οχι» διαφέρει, μεταξύ έλληνικής Κυβερνήσεως καί Εύρωπαίων. 'Ο μέν Πρωθυπουργός θριαμβολογεί
για τήν λαϊκή έτυμηγορία καί δηλώνει ότι αύτή ἱσχυροποιεῖ τήν διαπραγματευτική θέση τήςἙλλαδος. Οί Εύρωπαίσι όμως, έχουν αλλη αποψη. °Εκλαμβανουν τό χθεσινό
«Οχι» ως ένα ἀκόμη βήμα πρός τήν έξοδο τής χώρας μας
από τήν Εύρωζώνη καί τήν Εύρωπαίκή 'Ένωση. Καί σημασία δέν έχει τί λέει ὁ κ. Τσίπρας, αλλά οί Εύρωπαίσι.
Αύτοί ρυθμίζουν έφεξής τήν συνέχεια.
Ἀδηλες οί συνέπειες
Τό συντριπτικό άΟχι» πού κατόρθωσε να έκμαιεύσει ή
Κυβέρνησις από τόν ἑλληνικὸ λαό, ὁδηγεί σέ μεγάλη περιπέτεια. Σέ_πρώτη φαση οἱκονομική, ή ὁποία όμως ένδέχεται
να λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε να καταλήξει σέ ανεξέλεγκτη κοινωνική αναταραχή με αδηλες έθνικές συνέπειες.
'Ήδη, από τήν αναγγελία τής διενεργείας δημοψηφίσματος
τήν νύκτα τής 26ης °Ιουνίου, ὁ τόπος είσήλθε σέ πορεία καταστροφής χωρίς ἐπιστροφή. Τήν Δευτέρα τό πρωΐ έκλεισαν οί τράπεζες καί ή οίκονσμία όπέστη «έμφραγμα».
Κάποιοι νομίζουν ότι ὁ ρόλος τών τραπεζών έγκειται
στό να παρέχουν στόν κόσμο μετρητά από τα γκισσέ ή τα
ΑΤΜ. ῦΕνώ πρόκειται για τὸ κυκλοφορικό σύστημα τής
οίκονσμίας. Χωρίς τράπεζες δέν λειτουργεί τίποτε. Ἡ
οίκονσμία παραλύει, προκαλείται πανικός καί παρατηρούνται παντού έλλείψεις. Πρώτα σέ χρήμα καί στήν συνέχεια σέ τρόφιμα, σέ φάρμακα, σέ καύσιμα. Αύτό σημαίνει τό κλείσιμο τών τραπεζών, οἱ δέ κυβερνώντες όφειλαν
νά τό γνωρίζουν."Οπως δέν φαίνεται να γνωρίζουν ότι μέ
τό χθεσινό τίΟχι» πού προέτρεψαν τόν λαό νά ψηφίσει, ή
αναταραχή θα συνεχισθεί καί θα ένταθεί.
Μέχρι καί χθές, ὁ Πρωθυπουργός δέν έπαυσε να δια
" “βεβαιώνει τούς πολίτες ότι-'μέτόάΟχι» στήν φαρέτρα 
του, οι μπορέσει να πετύχει συμφωνία μέ τούς δανειστές
ἐντὸς 48ώρσυ! Καί ότι αμέσως μετά θα ανοίξουν οἱ τραπεζες καίή οἱκονομική ζωή τού τόπου θά έπανέλθει στήν
ὁμαλότητα. Πρόκειται για τήν πλέον έξὸφθαλμη ανακρίβεια πού έκστόμισε ποτέ πρωθυπουργός τής 'Ελλαδος.
Διότι απλούστατα, αποκλείεται να συμβεί.
Ο Πρώτον, διότι οἱ Εύρωπαίσι, όπως αλλωστε έδήλωναν
όλη τήν προηγούμενη έβδομαδα, δέν περίμεναν τό αΟχυ›
για νά όπογράψουν συμφωνία, πιο τό «Ναί». Τό ὁποῖο
όμως δέν ήλθε. 'Οπότε ή πιθανότης έπιτεύξεως συμφωνίας
Μα απομακρύνεται. Πόσω μαλλον τής συμφωνίας ἐντὸς
48ώρου, ή ὁποία ακόμη καί πρακτικώς αποκλείεται.
ο Δεύτερον, διότι για να ξανανοίξουν οί τράπεζες πρέπει
να δοθεί τό σήμα από τήν Βύρωπαῖκή Κεντρική Τράπεζα,
πού είναι ὁ αἱμοδότης σέ ρευστότητα τού τραπεζικού μας
συστήματος. Καί μέ τό χθεσινό «Όχι», τέτοιο σήμα θεωρείται απίθανο να δοθεί. Μόνο μέ ένα «Ναί» θα ύπή ρχαν
έλπίδες για αμεση παροχή ρευστότητος.
· Τρίτον, διότι τό κλείσιμο τών τραπεζών δέν είναι αστείο.
Ἀπαξ καί κλείσουν οἱ τράπεζες, δέν μπορούν να ξανανοίξουν
μέ τό πάτημα ἑνὸς διακόπτη, δικός αφήνουν να έννοηθεί οἱ
κυβερνώντες. Για να έπανεκκινηθεί τὸ τραπεζικό σύστημα
4 καί να έπανέλθει ή ὁμαλὸτης στήν οίκονσμία, θα απαιτηθούν
ότιίιιέρεοἀλΜἑβδομἀδες ΜπαμπαΠιθανώτατη έμπλοπή
'Η ζημιά πού προκλήθηκε μέσα σέ μία μόλις έβδομαδα
στήν οίκονσμία είναι  Καί ή χθεσινή έτυμηγορία τού ἑλληνικού λαού δέν τήν διορθώνει. Ἀντίθετα, καθιστα τα πραγματα πολύ πιό δύσκολα, αφού ή σύγκρουση
μέ τούς Εύρωπαίους αναμένεται να κλιμακωθεί. Διότι όπως
ήδη έχει έπισημανθεί, απέναντί τηςή έλληνική Κυβέρνησις δέν έχει έναν συνομιλητή, Με τρείς Θεσμούς μέ διαφορετικές θέσεις ὁ καθένας (Εύρωπαίκή Ἐπιτροπή, Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, Εύρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα) καί
τούς ύπουργούς 18 κρατών τής Εύρωζώνης πού συμμετέχουν
στό Επτοςτι1ι1ρ. Ἀρκεί να διαφωνήσει ένας έξ αύτών για να
τιναχθεί στὸν αέρα ή όποια συμφωνία. Καί όπως φάνηκε
από τίς πρώτες αντιδράσεις καποιων Εύρωπαίων ήγετών, τό
«Οχι» αύξάνει τήν πιθανότητα έμπλοκής.
Εἶναι ὁμολογουμένως απίστευτο τό πώς ό ἑλληνικός λαός
απεφάσισε χθές να πεί ένα τόσο συντριπτικά αΟχι», αψηφώντας τούς τεραστίους κινδύνους πού συνεπάγεται'ή έτυμηγορία
του. Στήν τελική απόφαση φαίνεται ότι έπαιξαν ρόλο οἱ ααπαλληλες τηλεοπτικές παρεμβάσεις τού Πρωθυπουργού, ὁ
όπως έπιχείρησε καί έπέτυχε να καθησυχασει τούς πολίτες
καί να διασκεδάσει τίς ανησυχίες τους. Τώρα όμως το πραγματα θα δυσχερανθούν πρωτίστως για τόν ίδιο.”Ενα τυχόν
«Ναί», μπορεί να αποτελούσε πολιτική ήττα για τόν κ. Τσίπρα, θα τού παρείχε όμως τήν εύχέρεια κάποιων ἑλιγμών. Τώρα εἶναι δέσμιος τού «Οχι», πρὸς τὸ ὁποῖο προέτρεψε τούς πολίτες. Οἱ Εύρωπαίσι θα σκληρύνουν τήν σταση τους καί ὁ
Πρωθυπουργός δέν θα μπορεί να αποχωρήσει. Καί από τήν
κλιμάκωση ως Μάσα θα βγεί χαμένος ὁ Μπηκα Με
Τό χθεσινό του» ὁδηγεί τήν χώρα σέ μεγαλη περιπέτεια
Παραίτησις Σαμαρα
από τήν ἡγεσίατής ΝΔ
Τήν παραίτησή του από τήν ήγεσία τής Νέας Δημοκρατίας ανεκοίνωσε αργά χθές ,τὸ βραδυ ὁ κ. Ἀντώνης Σαμαμας. Ἀφού προέβη σέ σχολιασμό τού αποτελέσματος τού
δημοψηφίσματος, έδήλωσε: «Σέ ό,τι μέ αφορα, κράτησα
τέτοια στάση στή διάρκεια τῆς Μαλακός μάχης. για να
διευκολύνω να έκφραστεί ή διακομματική συσπείρωση τού
ΝΑΙ. Καταλαβαίνω ότιή μεγαλη παράταξή μας χρειαζεται
μια "νέα αρχή". Ἀπὸ σήμερα λοιπὸν παραιτούμαι από τήν
ήγεσία τής Νέας Δημοκρατίας καί ζήτησα ήδη από τόν κ.
Βαγγέλη Μείμαράκη να @αλαβει προσωρινά πρόεδρος.
Καί να κινήσει τίς κατάλληλες διαδικασίες».
Στήν αυτή τῆς δηλώστε του. ὁ κ Σαμαρα χαρακτήρισε
τό δημοψήφισμα «διχαστικὸ», τα θέλησε να φέρει τήν Κυ
βέρνηση πρό τών εύθυνών της τονίζοντας: «Τώρα ή Κυβέρνηση πρέπει να όλοποιήσειτή δέσμευσή της για μια βιώσιμη
συμφωνία σέ 48 ώρες όπως ύποσχέθηκε. 'Η Κυβέρνηση έχει
Με τήν αποκλειστική εύθύνη. Τήν αποκλειστική εύθύνη να
παει να διαπραγματευθεί μέ ένα ΟΧΙ πού έκείνη προκάλεσε.
Τήν αποκλειστική εύθύνη να φέρει μια συμφωνία αμέσως»
Ταυτοχρόνως έπεσήμανε ότι ή Κυβέρνησις φέρει «τήν αποκλειστική εύθύνη να απομονώωι τα στοιχεία έκείνα τού κόμματός της πού τοποθετούνται ανοικτά πια ύπέρ τής δραχμής».
Κατέληξε, δέ, τονίζοντας ότι ὁ ἴδιος ώς Πρωθυπουργός
αγωνίσθηκε για μια καλύτερη 'Ελλάδα μέσα στήν Εύρώ- '
πη, ένώ ώς αρχηγός τής αντιπολιτεύσεως αγωνίσθηκε για
να αποφύγει ὁ τόπος τα χειρότερα.
τής «αξιοπρέπειας», έαν φυσικά δέν
'Η ΕΚΤ απο αοιζε' ι , 
γιό τα Τρῶἔζ8ς Νοιώθω τήν ανάγκη, ή μαλλον τήν
'Η χορήγιὲσιςΓ ρευστότητας ὐποχρέωση να πώ ένα μεγάλο εὐχααπο την Κ θα κ ίνει το
ανοιγμα των τραπε  Αύστηροτερος ινεται ο ελεγχος των συν αγων.
Σελίς 2
| Στήν διαπραγμάτευση
καί τὸ χρέος
'Ο Πρωθυπουργός ανεκοίνωσε οτι στο τραπεζι τής διαπραγματεύσεως θα τεθεί και
το χρέος. Σημερα ζ τεί την
συγκλ ση τού, συμ _ουλιου
των πο ιτικων αρχηγών.
Σελίς 8
| Διεθνείς αντιδράσεις
γιά τό δημοψήφισμα
ίΟ Φρανσουά 'Ολλαντ, πως
νεται σημερα να ουναντηθείμε
τηνίΑγΕελα Μέρκελ, στο Παριοι7 )Επι υμρύν ν σύγκληση
αυριο Συνόδου 'ορο ήἔοτής
Ευρωζώνης για την .
Σελίς 4,
Η ΠίίΠθ ΜΜΜ
ριστώ στόν κ. Καμίνη, δήμαρχο Ἀθηναίων, καί στόν κ. Μπουτάρη, δήμαρχο
θεσσαλονικέων, για τήν στάση τους σέ
αὐτή τήν τραγική περιπέτεια στήν
ὁποία έχει ὁδηγηθεῖ ή *Ελλάδα ότι
πωπω τήν στάση τους αὐτή
«άτιμη» αν δέν είχε γελοισποιηθεῖ αὐτή
ή λέξη καί δέν είχε απολέσει πλήρως
τήν ήθική αξία της. Περιορίζομαι, λοιπόν, να χαρακτηρίσω τή στάση τού
κ. Καμίνη καί τού κ. Μπουτάρη λογική, συνετή, εἰλικρινή καί θαρραλέα.
Βγήκαν καί είπαν ξεκάθαρα στόν λαό
ότι τό ΟΧΙ από δημοψήφισμα σημαίνει
«έξω από τήν Εὐρωπη, απομόνωση,
χρεωκοπία καί δραχμή» καί ότι μόνη
σωστή έπιλογή είναι τό ΝΑ'. Αὐτή
δέν είναι στάση για από άρχοντα
τής αὐτοδιοικήσεως. Είναι στάση για
πρώτο πολίτη τής χώρας.
Δέν έχω ψηφίσει ούτε τόν κ Καμίνη,
ούτε τόν κ. Μπουτάρη έπειδή δέν είμαι
δημότης τών δήμων τους. πιο ακόμη
Δύο ανδρες για τήν "Ιστορία
καί αν ήμουν, δέν μπορώ να πώ μέ βεβαιότητα ότι θα τούς είχα ψηφίσει, προφανώς έπειδή δέν πρέπει να είχα ένδιαφερθεῖ να γνωρίσω τίς προσωιτικάτητἐς
τους. Διαισθάνομαι όμως ότι σέ σύντομο
χρονικό διάστημα σε τούς ψηφίσω όχι
άπλά για να γίνουν δήμαρχοι. Πρέπει
νάπαίξουνόλλο ρόλο. Ἀπόόλατάόνόματα πού ακούγαμε κατά τή θλιβερή
αὐτή φάση πού ζήσαμε καί πού θα ζήσουμε ακόμη, ή 'Ιστορία θα ξεχωρίσει
αὐτά τα δύο όνόματα τών συνετών πού
ένωσαν πι Φωνή  ΜΜΜ μέ
νηφαλιΜτα για τό Μονόφωτα
Εὐχαριστώ τόν κ. Καμίνη καί τόν κ
Μπουτάρη έπειδή μού έδωσαν τήν ἑλπίδα να ὐπολογίζω ότι ὐπάρχουν ίκανοί
δημόσιοι ανδρες πού μπορώ να έμπιοτευθώ ότι δέν κινούνται από μικρότητες, από κομματικά συμφέροντα, από
οίκονσμικα κέρδη, από Με ίδεολογο-λαγνε“ιες ή από ανεπάρκεια γνώσεων καί παιδείας. 'Ο κ Καμίνης καί ὁ κ.
Μπουτάρης μέ έπεισαν ότι υπαρχουν οί
άξιοι για να αναλάβουν εὐθύνες στήν
πολιτική. Σέ έμένα προσωπικα έδωσαν
τί δύναμη να απέξω μέχρι σήμερα καί
θα τούς είμαι για πάντα ὐπόχρεη.
θά.σκέιιτσμαι τούς δύο δημάρχσυς
καί θα παίρνω κουράγιο ξεκινώντας
πρωί-πρωί Δευτέρας να πάω να πιάσω
οὐρά κάτω από τόν ήλιο στα πεζοδρό
μιο τής Τράπεζας για να. .. προσκλήσω
τό ΑΤΜ καί να πάρω τό πενήντάρικο
ἐξαντληθεῖ τό ποσόν τής τροφοδοσίας
τον ΜΜΜ. Άραγε θά ζήσω ότι
τήν «αξιοπρέπεια» καί τό πρωί τής Τρίτης; Για τό πρωί τής Τετάρτης δέν
τολμώ να όνειρΜώ καί νέα «αξιοπρέπεια». Μήν είμαστε καί πλεονέκτες καί
μήν τα θώουμε όλα δικά μας!
Από τήν περασμένη Παρασκευή
καταφέραμε να μαζέψουμε ένα κομπόδεμα γύρω στα 320  Στίς ήμέρες
πού ζούμε είναι μια περιουσία. Μέ
αὐτό τό ποσόν κανονικά θα πρέπει
να βγάλουμε τό μήνα μας. Τόν λογαριασμό τών 900 εὐρώ τής ΔΕΗ πού
λήγει αύριο, δέν ξέρω μέ ποιό θαύμα
θα πρέπει να έξοφλήσω. Ἡ Βαρβάρα
πού ήρθε οίκογενειακώς από τήν
Ἀλβανία πρίν δέκα χρόνια καί δούλεψαν ἑδώ, μού είπε ότι τήν άλλη έβδομάδα θα φύγουν όριστικά. Προφανώς
ἐπειδή δέν τούς αρέσει να λιάζονται
τό κατακαλόκαιρο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
--ο ΚΟΣΜΟΣ .
Αύριο η
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.09'-Δύσις 8.51'
Σελήνη 21 ήμερῶν
Κυριακής μεγαλυμάρτυρος, Θωμά ὁσίου τού έν Μαλεώ.
Πρός ανήπεστο βλαβη
τού Ἀθαν. Χ Παπανδρόπουλοο*
'ο ίστορικός τού μέλλοντος σίγουρα θα γραψει
για τήν συντριβή τής ελληνικής οίκονσμίας
καί θα ὐπογραμμίζει ότι, 28 χρόνια μετά τήν πτώση
τού Τείχους τού Βερολίνου καί τήν παταγώδη καταρρευση τών κομμουνιστικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης καί τής Σοβιετικής 'Ενώσεως, ή
'Ελλάδα -χώρα-μέλος τής εὐρωζώνης καί τής Εὐρωπαίκής 'Ενώσεως- σέ μία κρίσιμη φαση για τήν οίκονσμία καί τό μέλλον της αποφάσιζε στα τής λαϊκής
ψήφου να φέρει στήν εξουσία ένα συνονθύλευμα
μαρξιστών-λενινιστών καί έθνικιστών, οί ὁποίοι όχι
« μόνον δέν'εῖχαν διδαχθεί τίποτε απολύτως από τήν
'ίστορία αλλά αρνούνταν να δούν ακόμα καί αὐτή
τήν 'ίδια τήν πραγματικότητα της.
'Ετσι, τόν 'ίανουαριο 2Οί5 καί ένώ ή ὐπό κρίση
εὐρισκόμενη ελληνική οίκονσμία θα μπορούσε να
είσέλθει σέ φαση ανακάμψεώς της καί να έχει ρυθμό
ανόδου καπου 3%, με τήν έκβιαοτική πρόκληση
εκλογών ανοιξε ή πόρτα για τήν συντριβή της. Καί
πέντε μήνες μετά τήν άνοδο στήν εξουσία ενός φαιοκόκκινου συνασπισμσύ, πού είχε ὐποσχεθεί στό
εκλογικό σώμα ότι θα καταργούσε μνημόνιο καί θα
ύποχρέωνε τίς διεθνείς αγορές να <<χορεύουν>> στόν
ρυθμό του, ή ελληνική οίκονσμία συνετρίβη.
ι Μέ τίς τράπεζες κλειστές, τήν αγορα σέ πλήρη
ύφεση καί τό γόητρο της χώρας στα ταρταρα, ή έγχώρια οίκονσμία καλείται σήμερα να αναγεννηθεί από τίς
στάχτες της. Κυριολεκτικά. Αύτή δέ ή αναγέννηση σίγουρα δέν μπορεί να γίνει από τήν κυβέρνηση τής
συντριβής. Ἡ οίκονσμία έχει αναγκη από βαθύτατες
μεταρρυθμίσεις, παρόμοιες μέ αὐτές πού πραγματοποιήθηκαν στίς πρώην κομμουνιστικές χώρες. Καί από
τήν αποψη αὐτή, ή πρώτη καί πολύ επείγουσα μεταρρύθμιση είναι αὐτή τής δραστικής μειώσεως τού κρατικού τομέα καί τής αναποτελεσματικότητός του.
Στό έπίπεδο αὐτὸ, ή προκαταρκτική έκθεση τού Διε
θνούς Νομισματικού Ταμείου για τήν. βιωσιμότητα τού
ελληνικού χρέους είναι καθοριστική. Τό ΔΝΤ προτείνει
αναδιάρθρωση τού ελληνικού χρέους', τονίζοντας ότι
δύσκολα πλέον μπορεί να έξυπηρετηθεί. Συνεπώς, ένα
πιθανό << κούρεμα» τού χρέους μας θα φέρει τόν"Ελληνα πολίτη σέ αντιπαράθεση μέ τούς Εὐρωπαίους φορολογούμενους - καποιοι από τούς ὁποίους έχουν καί μικρότερο κατά κεφαλήν είσόδημα από τό ελληνικό παρα τήν κατά 28% πτώση τού Ακαθαρίστου ίΕγχωρίου
Προϊόντος μας τα πέντε τελευταία χρόνια.
Παράλληλα, τό ΔΝΤ έπιση μαίνει ότι, για να μήν «κουρευτούν>> οἱ Εύρωπαίσι φορολογούμενοι, ή χώρα στό
εξής θα πρέπει να ανατπύσσεται μέ ρυθμό 8% τόν χρόνο καί, βεβαίως, να πραγματοποιήσει ζωτικές μεταρρυθμίσεις. 'Αν αὐτό δέν συμβεί, ύπαρχει κίνδυνος οί
Εὐρωπαίοι φορολογούμενοι να <<κσυρευτούν>> ὁλόσχερώς, πραγμα όλεθριο για τήν είκόνα τής χώρας.
'Υπό αὐτές τίς συνθήκες δικαιολογείταιή έπιμονή καποιων Εὐρωπαίων πολιτικών, οί ὁποίοι λένε ότι είναι
αναγκαίο να φύγει ή 'Ελλάδα από τό εὐρώ για να μπορέσει να όργανωθεί καλύτερσή ὐπόλοιπη εύρωζώνη.
Αλλά καί αν δέν αποχωρήσουμε από τήν εὐρωζώνη, ένα νέο πρόγραμμα στηρίξεως τής οίκονσμίας θα
ι είναι έξαιρετικα αὐστηρό καί προσαρμοσμένο στίς
νέες κατευθύνσεις τής οίκονομικής καί νομισματικής ένωσης, όπως αὐτές περιγράφονται στίς τελευταίες προτασεις τού προέδρου τής Εὐρωπαίκής
Επιτροπής κ. Ζαν-Κλώντ Γιούνκερ. Προτασεις πού
είναι έλαχιστο συμβατές μέ τούς προσανατολισμούς
τής σημερινής κυβερνήσεως, ή ὁποία κάθε αλλο παρα εὐρωπαίκό προσανατολισμό έχει. Κατα συνέπεια,
έχοντας χασει ακόμα καί τα έσχατα ῦίχνη εμπιστοσύ
νης τών έταίρων μας, μέ ποιούς θα διαπραγματευθεί
ὁ κ. Αλέξης Τσίπρας καί ποιό πραγμα;
- 'Η εὐρωζώνη, για να λειτουργεί, έχει κανόνες δημοσιονομικής ίσορροπίας πού ή σημερινή κυβέρνηση δέν
μπορεί πλέον να τηρήσει, ακόμα καί αν τό θελήσει. Τα
δημόσια έσοδα έχουν καταρρεύσει, ή οίκονσμία ασφυκτιά, ή παραγωγική μηχανή είναι έντελώς αδύναμη καί
μέ τίς τράπεζες κλειστές τό κυκλοφοριακό σύστημα
τής χώρας ὁδεύει στήν παράλυσή του.'Αρα, στήν παρούσα φάση, ή κυβέρνηση δέν έχει καμμία απολύτως
δυνατότητα ασκήσεως δημόσιας πολιτικής ανόδου τού
εθνικού είσοδήματος, ίκανής να ὁδηγήσει σέ αύξηση
τής απασχολήσεως τών παραγωγικών συντελεστών.
Αύτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον με νέες έπενδύσεις."Ομως, ποιός θα έλθει να έπενδύσει σέ μία χώρα ή
ὁποία αὐτοαποκλείστηκε ακόμα καί από τα κοινοτικά
επενδυτικά προγραμματα καί έως τώρα έχει απολέσει
πάνω από 80 δισ. εὐρώ; Ποιοί επενδυτές θα αναλάβουν
κινδύνους, στό μέτρο πού ή κυβέρνηση οτόχον έχει
τήν τόνωση τού κρατισμού καί όχι τής σταδιακής απελευθερώσεως τής οίκονσμίας από τα δεσμά του;
Δυστυχώς, ὁ δρόμος πρός τήν ανήκεοτο οίκονομική
βλαβη είναι ανοικτός. Κυριολεκτικά δέ, μόνον ένα
θαύμα μπορεί να σώσει τήν χώρα από μία νέα καί πολύ
όδυνηρή μικρασιατική καταστροφή.
*ερερεπὡοροιιΙοε@ΙιοΜΜ.οοΜ