Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Με όπλο το "Όχι" στη μάχη της συμφωνίαςRecognized text:
Μπιλ ελλΑοΑκιι
Δήλωση - σοκ
έ. _ για ϊ|8 θυρίδε8
«Παρτε ό¦τι θελετε από μεσα¦ εκτός από τα
μετρητỦ είπε
σελ. 5
οικοκοΜιΑ
  >__ «Στον αέρα»
ῦ“  ο προϋπολογισμόε
Κανείς δεν πληρώνει¦ πλην όσων φοβούνται «κούρεμα» καταθέσεων
σελ. 27
ννννννεσε|ίοίοτοεΩτ
ΦΛννεΜοφόροςε
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ίΟΥΛίΟΥ ΖΟί5 1 ί ΕΥΡΩ
 ί] _  ί' _ ί ι ί  ί   Π Δ Δ  Ε; ίζύἐ;!ΙίίἙ 
Με δηλ το < ο ι»
στη μαχη τη5 συμφωνια5
ζ  3 ' ί61,29% Συναντηση Μέρκελ
' και ί ί 38,71 % - Ολόντ σήμερα
στο Παρίσι
ί Ι Ι
Χ ζήτησε χτε5 από τον Πρόεδρο τη5 Δημοκρατία5 ο  Με Πανηγυριζει
_ πρωθυπουργό5 Αλέξη5 Τσίπρα5. Οπω5 είπε, θα ν γ Ι |
παρουσιόσει στου5 πολιτικού5 αρχηγού5 τα επόμενα ΜΟΒ Δημοκροτί05 στη ΜΜΜ η ^εΠεν
βήματα τη5 κυβέρνηαη5 και θα ακούσει τι5 δικέ5 του5
προτύσει5.
Απευθυνόμενοε στου5 πολίτε5, ο πρωθυπουργό5 είπε
πω5 έκαναν μια γενναία επιλογή και πω5 ο ίδιοε έχει "^"""Σ
πλήρη συνείδηση ότι η εντολή του δημοψηφί- ΜΝΉΜΗ"
σματοε δεν είναι εντολή για ρήξη, ` γ γ Ι Ι Ζήτησε
αλλά για ενίσχυση τη5 διαπραγμα- - :7 " ΠΟΧρ8ωΟΠ μα5 Ι
τευτική5 δύναμη5 τη5 κυβέρνηαη5 “ι 9  Ϊ η εθν¦κῇ σμνεργ0σ|ο
για την επίτευξη μια5 βιώσιμη5 ¦ όλων των
συμφωνία5 με όρου5 δικαιοσύ- · ΜΜΜ] λ Ι
νη5, προοπτική5, απεγκλωβι- ΠΟ ||τ|κων
ορού από το φαύλο κύκλο τη5 ηγετων με τον
λιτότητα5. Ι
πρωθυπουργό
` Ο χρόνοε
Π μετραει «Στο κόκκινο»
_ ΟνΠσῖρΟΦΟ η αγωνία για
 Ι _ ., την αγορότη5
Ι κ  Εισελ.3-ι2.2ι-2τ θεσσαλονίκη5