Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
;:.·..ζζ.
·_.ο··-¦_ὶΚ
'τι““ιιτ|~··¦Μ`Η
¦¦·σ·“·ι_`
·οα·····θ
········"
····υ··':
Ἑτ ΧΙ|
_τ···ὲε ···.:
.“ὶε·Ξ····:¦
`χ-.··.-τ.
Ξ:::::5
Περίοδος Β' |/ Αριθμός φύλλου 296 · Σοββοτο Δ τουῆιου 20τ5
7ὴῇ · Τιμή 2.5 €
· Ι · /
Τ° "°"'ΐ° . ΜΜΜ" @Μ ιτκτιιτιιΜτιιοι απαιτει
χρεοκοΠ·ος με: Ι στις επιχειρΠσω ` Ζ Ι Ι
Ι" μ" "ΜΜΜ  Ξ °Ξ , "Μ τ" ΜΜΜ' Ι' Β" ΜΙΒ' "Β ΜΗΝΩΝ, ΜΝΗΜΗ"
του ΔΝΤ ,ρ __ · · ΜΒ αν , .. ,
ΗΕκτ το|ΞΡ5ΕοικότοχοιέβΕ ὅ  ; Ανεξοραττως  
Μκώνκ0·ΠΜκών ῦ7 ΜΜφ 81'|0|8ς τοιιοΒι:τιτοεις μενουν στο τιιιιιροΜιιτο. Ποιες κινουνειιοιιν. 
ΜυκώνοΜονών.“ τουόηροφηφωατος... ° . . .τα του
Μ1ϋ15 ΜΙΡΙ!» ν τ
 ΩΡΑ ενογΝΠΣ
ΜΙ στην Ευ ρὡπη ,
ΟΧΙ στον διχασμό
Η ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
· Τον Κυριακό το Πραγματικό ΜκΜ θο φέρει ένο Ποστ σκόΠρό Μνημόνιο. Όμως. οΠό την όῆῆΠ
] __.____
στον ξόόερφο. επ π
ΒΙΟΠΑ: είναι αν θα Μ ή ότι· ο ευρωπαϊκός Πόευρο. το «όχι» οὁΠγεί ευθέως εκτός Ευρωπη όσο
Ρ Μ της πως. Το «να» κι ον αναιρεί νο Ποσο ο Πρωθυπουργός Περί του οντιθέτου¦ μ ῇῇωΜ
ένα· ΜΝ μονόδρομος για τον στους" οΠένονυ στο μισό υΠουρνικό του συμβουῆιο. Το μόνο
^"οψΕ|ΣΞ 10 νέος συμφωνίας με τους εταίρους. τρογμοτικό «όχι» Που Προπο νο Πει ο απο; είναι
ΜΜΜ Προφανώς δεν θο ανοίξει όιό μογείος τις τρόΠεΖες στον εΠιχειρουμενο εθνικό διχασμό. γιου ο ονοσυγκρότΠσΠ ι Μ" γίνωμε
Μ Μονῳῳ κοι δεν θο ορο ουὲσως το σαρκα' οοΠτιο|5. και Πιθονότοτο της εΠόμενΠς ημέρας χρειόΖετοι όῆες τις υγιείς όυνόμεις. Βενεζ ,
κι· της ΜΝ ΒΛΑΒΗ έ ο' ·εΜ
μ Π . :528 Ί και
'(9' δ|°· το '  ' η Ο Ο ' Ακούγονται τις τελευΜ<ΜΜ Η απο τα οι τι 
  :ἔστω νΠτικό στελέΧΠ. οΠόψει9
, , ' ' Περί τΠ9 δυνοτ6τΠτα9 ονο«Μ ΜΡ» ι χ ι κομψΠο ως Χώρος. σκόατομο και απο το ο: η “ 7 7 μυ και αν... χρεοκοΠίτσει.
Μ Μ Μ ' ^ · ι Ο   Και εΠικολουντοι το ΠοΤο 6ιΠΜΜτικό χοοτουκι ο _ η Ο ' 7_ . " Ο 1 η _ ” ΡόδεΙΥμο Η" ΑΡΥἶ""'ῇ9·
Που. μετό τΠ κρεοκοΠίο
(και τις δρομοτικέε συνέΠ£ιε9...), μέσω τΠ£ υΠοτίμΠσιτ9 του νομίσματόε του
και τΠ9 αναδιάρθρωσης
Η , του Χρέου5 της, κατόφερε
> κΜ" Ι να γίνει Πιο ανταγωνιστιτης ΧΜ9 ΒΧ" Ι κιτ κοινο Πετύχει οικονοονομοτΜωνυμο= ι μικΠ ονόιττυξΠ. Μόνο Που
, , τ / Ι | Ι | μ λ ,Μ “ΜΜΜ τι την πριζα του ΕΣΑ. > Οι κεφαλαιακε9 απαιτησει9 του ΕΒΕ 
τογ που" ! και σ κίνδυνοε κατάσχεσΠ9 μετοχών και περιουσιακών στοιχείων του υψτιλού Πορσγωγικού
Α. Μ"ΜΥΛ0Υ 4 _ ,Η Η η της δυναμικού. · ΣΕΛ.2
Ἐἰθυροιε““Μ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Πυροβόλησαν το πόδι τους
,η ο με τα ΠΤ8 στην κυβέρνηση.
 οΑλὲτη9,0Αλαβὰνος,οιΜις Χ
από το παρελθόν και η Εκκλησἱα.
ΜΜΕ( 'ΙΙΙ' "Μ...
8|τ8νόυτ|κες νυχτες
Η Σ Ο Ι Α Β' Ι Ι Ο Ι
ἔν ηορἶΞΪ¦ἔΖγορρἙἑἶἄοἑἔὁἔΞἙἑἔἔΞἱἶΜ. :το αδερφός· ·ΕπωχΜἡ9 στην Πα
 ΗΜ οΣΥΡΙΖ4,οΦ·Ἀηςκω0 ·
Η πρωτη Μ στην Ελλάδα