Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
...Μάρω τα μ!! ς
η' κακα): (`~> τ μ^"//
ί ῖ Ί..
 Μυστρά Μπι / τι·
¦ 8 : Στοτοσπέζι ©·κ0“υ8νΜ κΒΒέβνησυκαι τοῦΦθινΜ θ
Χ Ύ 1 Το «ΝΝ» του, Παππά, το «0Χ|»;του Σαγιά και η-παγίδατου°Σόιμπῆε
 ι - ' ·Θε,'|'ιΚί·ιένετι:ιτειΞιευι;αίαγκάήαπ_-¦ΐ“` ή::Ξ “ `_“α.ω
ΚΥΡ'ΑΚ|·|5|0ΥΑ|0Υ 2θ'|5 ΑΡ. ΦΥΑ. "483 - ΕΥΡΩ 2 Ο Μ.ρειυη.σι
 Τον ΜΑΜ-ι Κοντα ¦
γγ Με το γερμανικό πιστόλι στον κρόταφο οδηγείται την Κυριακή στην κάλπη ο ελληνικόε λαόε
 Αν θέβεις,ἘΜηνα, να έχεις φωτιά και να μη σε κυβερνά ο κάθε Σόιμπάε, που έτσι και
__ τοΠμάσεις να του βγάθεις γΜσσα σε εκτεάεί κάείνοντας τις τράπεζες, όπως συμβαίνει σήμερα
57 Σεεκβιάζει, μετα οικονομικά Στούκας, να ψηφίσεις «Ναι» στο χ ι . η. Ν ·Δ
δημοψήφισμα για να ανοίξουν οι τράπεζες τη Δευτέρα, αφού υπογράφεις Το ΜΝ 
μια αιματηρή συμφωνία, που στάζει πόνο και δάκρυα Αυτή δεν είναι ή "ΜΚΟ ΚΩ' ρ
η Ευρώπη που έκτισαν οι μεγάῆοι οραματιστές ηγέτες, πουδεν έβαζαν ,Ἡ ωκργῳΜόἐ τα`
Πάνω Μό Θα το Χρήμα, αββά την αβήηῆεγγύη των των - · Ι | ~ 3 _ .ε .
και τον σεβασμό στα ιδανικά της Δημοκρατίας και του ανθρωπ¦σμω ΜΒΜ"
ι Ι _
1 ~ ~ Ξ ι η ~ κ
με, . ι ' η “τέτ_ ι Μ γ
ι ~ , η 3 ~ έ η ; η η
Ϊ ” η γ , ι ~ ι
' η' ι
,.;,ὶ|ζ:; ω 
.θα `
·ΐΑ4Ζ# 
ω ζ Ι
γ ΠολυφγάτσυεέηιααεηευαιΜατουεβουλωωΜ  
ϊ “εκατ του Μακ που κατέβηκαν στουε δρόμουε και ασε συνά ξειεσωΣύΜα6ιαραρτυρόρενοιγιααεουρέεσταΑΤΜ-· ° 
μια εικόνα που σαρώνει και στενοκωρε|κάθε'Ελλπνα. Πα ιτε
ουρεεατασυσαίπα,όρωε,6ενΜΜεποτέναᾶαόπλώ- ι · ' ~
νέα, ΜΜΜ Βενιζέλο και Στ: ΜΜΜ. κύριε Ειτ|- Ο ΜΝ!” Κω Μ"Μ 0|ξνωνε8 φ"
Ι Με Μ Κώστα ΜΜΜ και κυρία Μάρα (ουτε καν ρ|α 7 "ρω9""°"ργω Πο" Μωβ εδω
1 βάλω συμπόνιαε δεν κάνατε στα πέντε χρόνια). Α λα καρτ _ κ· Ο Επρεπε να ειχε βάλει Πρώτο
' Μ. ΠΜ, οι Μωβ Μ... ὲ Το του χρέο"3 η
” › Α ην κυριακή ψηφίζουμε για το ποια Εῆῆάδα Λ ` ζ Ἡ ΜΒ 6|9“ρ“γμωωσω .
θέῇουμε. Για το αν θα έχει δική τηε φωνή, Ρ Ο "8ρ'°θ|ΜΚ8 στον 'ΜΜΟ
αν θα Πειτουργεί ωε ανεξάρτητη χώρα, αν οι περίγυρο του ΣΥΡ|ΖΑ, απομονὡθηκε
ποῇίτεε θα αποφασίζουν για τη ζωή τουε και κι έμεινε χωρίε συμμάχουε
το αύριο τηε πατρίδαε τουε και δεν θα επιΒάΠ- η. °¦λ_ ο
Πουν τιε αποφάσειε τουε οι ξένοι και εν προ- ε. , ¦ ς
κειμένω -όπωε συμβαίνει σήμερα- οι Γερμα- ε · ς ` ή
νοί, κουνώνταε τα πακέτα με τα ευρώ. Ψηφί- ω - Τ' Π 'μέν°"ν
ζουμε για το αν η χωρα θα είναι υποκατάστη- οι" 
τ μα του κάθε Σόιμπῆε.
Αυτό προσπαθεί να αποφύγει η Μέρκελ Δεν τ · · ο' Μωαβ Μωαβ
θέήει το διακύβευμα του δημοψηφίσματοε να τω! ΜΜΜ .
είναι το ποΠιτικό θέμα, όπωε το Βάζει η κυβέρ- . "ρ°"°'μ°ζ°"°' Ή" ΒΚλ°γε8
:γινεχειΑ τι" ΣΕΑ|ΔΑ 2 0©Ω
= τ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ Αβραμόπουλοετ
:ο Ηί , '77 Αν* Ή ΠΊ, ·
`   Άνοιξε ο δ ό στον κα α ανάή Η" “' "ώ θα·
Να πάτε έσπρωξαν τον Τσίπρα στο δημοφάφισμα | ρ ρ μ “Οι 8
Τ°  ο Σενάρια να ηγηθεί μιαε εθνικήε παράταξηε ,Ξ σα* "ΡΜ κα" ΜεἙ
με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι, κόντρα στον Τσίπρα δεν βρηκε νία με· πω Ϊ
  |Σ επόμενε5 κινήσειε του Κ. Κα- βέρνησηε με τουε δανειστέε. Στιε κατ' των δ°ν"Ψ ν ""' φ"
| ραμανλή στην πολιτική σκακιέρα ιδίαν συνομιλίεε του ο πρώην πρωθυ- Σ"μ||°Χ|° Σαμαρά,
 Ί, _' η 7 ,_ , ο, _, `  αναμένουν στη Νέα Δημοκρατία πουργόε επισημαίνει ότι δεν επιθυμεί ο ω ά"
9 1  ή Έ < 4 91 ι και όχι μόνο, καθὡε είναι διάχυτη η ε- να επανέλθει στην «πρώτη γραμμή» με ω ρ
ή; έλα: κι:   η ντύπωση ότι η δημόσια παρέμβασή του οποιονδήποτε ρόλο (αξίωμα) και πωε κα' Γεννηματά!
ο 'Εκθεση-σοκ για τη βιωσιμότητα: Προτείνεται νέα δάνειο 50 @Εἔἑ"ζἔἔ:8ῖἔΕἙ%ἑ$ϋἔἔἔ 3:ἔ%ἔῇΐπἔΞεἔοἑἔ%Ξἔσἔ@$ σελ. 7
δω' εἔΡω κα' δ"ἑΜσΜσΗ°8 Ρερ|οδω χ“Βπ°8 κα' 9|αρκε'98 ήταν μόνο η αρχή. Τα σενάρια που τον ται. ωστόσο, ότι θα δυσκολευτεί πολύ Ι η ί ἶ ' 7' ; ,γ υ ._ 
στα 9"'" ω" "Ρω"°'κ°" Μ"χ"'ἶμ°" Στ°9ερ°τ"τ"8·" θέλουν να πγείταιμιαε κυβέρνησηε ευ- να απαντήσει αρνητικά όταν και αν του ,ζμ ο Ζ χ Η: χ ι γ Ι ι ι = _ 7
ΠΚΦ" κα' «κ°"ΡεμΦ› ω 6|°- 8000, τ Δ'°ΦωνΠ°αν ο' ρύτερπε αποδοχήε (οικουμενική5 ή ε- ζητηθεί να τεθεί επικεφαλή5 μιαε προ- Ι
ευρωπαίκέε «συνιστώσεε» Με «τρόικαε» και το Βερολίνο θνικήε σωτηρία5) έχουν ενταθεί το τε- σπάθειαε εθνικήε σωτηρίαε και ανασύ- 6|κό 
λευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά το α
νταξηε τηε Ελλάδαε. Το σενάριο αυτό
διέξοδο στιε διαπραγματεύσειε τηε κυ
ΣΥΝΕΧΕ|Α ΣΤΗ ΣΕΑ|ΔΑ '| 7
χαράζει η Φώφη
ο Ϊ .ο ο Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να
   Ι    μ 'Ι ή η ξαναγίνειουρά τουΣαμαρά
Τι σημαινει το «θΧ|» ο ,ο   χ 
ή η για, ·Συνωστισμόε...
' ' ι'Ἡ“
Αγριεε πιέσειε στον
ΜΜἶἶ| ν" ἔ““!ώ“ω και τι το «ΝΝ» ε · έκαψα τα, ..ό.,ε..ω ε “ΜΜΜ
- ' ϊΠ8 εντροαριστεραε
"8 8 "ν'=λ Ι? 'ρ""8ζ88 Άρθρο του Γ|0ΡΓ0Υ ΚΑΣ|ΜΑΤΗ Ξ ρεμούλα8 που έγινε επί πρωθυπουργίαε Σημίτη Ξ "λ_8
γ Τριγμοί κ
στσυε ΑΝΕΛ 7
ΕΣΡτ ΜΗΝ ΠΛΡΑΠΛ|·|Ρ0ΦΠΡΕ'ΤΕ
'ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ'
ΑΠΞΣΥΡΑΝ ""Σ Δ'Α0ΗΜ|¦Ξ'Σ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΞΐΑ'ΡΕ|ΕΣ Α"0 'ΓΑ ΜΜΕ
ΒΕ'|'° ΑΠΟ ΨΥΧΑΡ" ΚΔ' ΜΠΟΜΠΟΛΑ
ΠΑ ΣΤΡΑΒΕΜΚ"
ΔΡΑΜΑῖ|Κ|| Η ΚΑῖΑὶῖΑΣΗ ΣΤΟ" ΕΔΟΕΑΠ
ΣΕΔ. "5, ίδ
,~ με τα 400.000 Με του κεΕΛπιυο;
ε , Ψ Ο αρμόδιοε για την καταπολέμηση Με διαφθοράε υπουργόε ` > δ `
` 1” κ, Νικολούδηε γιατί δεν παρενέρη ·αμέσω8 μετά με καταγγελίεε `
` ' του ουναδέλιρσστου υπουργού κ. Καμμένου; * * `
παω είναι ο φέρελπιε δημοσιογράφοεἔ
ο Με την «ανταρσία»
4 βουλευτών
σελ. 8 7