Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ` ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΕΒΖ, ΕΥΑΘ · 24-25
0"(0Ν0"|Λ· 'Ο ζ ΤΡΑΠΕΖΕΣ · Η ΑΝΜἩἙΣ · Β
Ντόμινο ετιιΠτώοεων Στο κόκκινο 'Ολο το οενόριο
σε όλους τους κλάδους όλο το σόοττιμο για την Ελλάδα
Η ΕΟΦ
Τώρο οι· 'Με
 στις οθόνες σος!
Μόνο στο
ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ως ω
ωνννν.ευτο2σογ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ”Ετος '80 · Αρ.ΦὐΜ 902· 3 ·7 'ωλΙω 20|5 · οι
ΛΑΝΜ(ΛΝ · ΙΟ ΝΕΧΛΝ3 · Η ΝΕ0|(ΟΝ · 22 · ΝΟΥΖΑ|(ΗΣ· 22
ξ ζζΞλἶέ “  ΖΗΤΑΜ  ἘΕΔΕἱὁΣἙἴό ”ΕὅἱΜἰΕἶί Β Β Ε
7 ό > ζ 
||  έ  ΜΠΟΝ!! ΞΞ15'“ .
το επεΝΔντικο ιει>ι·λλιΞιοΤΜ