Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
   ., .. . “   .. .. μἔΥόλ°τΐΜὁω“  Βἑ;ΐκο°ἔο=Τἔόοχοντοι 3
    ἐΕὲΥ“λ“κέρδ“ 1
- ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ κΑι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ|Α ΠΟΛΛΑ ΚΕΡΔΗ
ΠρωΞα8λη'ή;
ΔΡ. ΦΥΛ. 5 ι 89 ηΑΡΑΣκεγΗ 3 |ΟΥΛ|ΟΥ 2015 Τιμή ῳο›ιλου ι,3ο έ
'ΜΕ Ή!" «Η» Αργε”'”' "ο
 ..1 . Ι' ν η Α '  · Ψ ' “ Α ' · Η6ιοργονὡΙριο ;·Ποειδ
ι ὶ@ . “ - Ϊ Ι γ ι ι· 7 › Π > Η Χιλη.κόντρο στην 1 στοιχήματα Υωων
“ψιιιιιιΡι“ κ ιιιιιιεΡικ
ΜικοΜιΜ,
ΕΝΑΛΛικιικιι ΧΑ
ποιοι!  ο)
· Ο Ολομηιοκος έχει κοιοθέσει ηολο κολη ηροτοοη ενώ ο Σφοιρὸηουλος μῶηοε τηλεφωνικό
μοζι ιοιι κοι η ιιιιοθεοη ηροχωρὑει. Ξονο οΙο
ηροοκηνιο οηό Χθες (ως ενολλοκιικη λύση ον
κάτι χολοοει με Μοκολουμ) ο Ντονιελ Χόκει.
“ι.._ιι___ .Υῖ;;ε>¦¦Λ(_";[`.ι
.ι . _ .“~__ _ ¦
Ξ'-_“ Ι. ί --“ _.· ι μ Δ
ῦ' ΠΜΚΤΗΣΠ ΠΑΡΤΙ] Χ 
_. ιιΣιΡιιιιιιΕΡι 7-ἑΜ
_' ' ο Ποιος εἰνοι, το ηον1ο τι  . . Ξ
. γιο την κοριερο του
νέου ξένου ιοο Ολομηιοκοο - ι .
ο ο ὡηηκοιΑ ε Μ. Ε. . ·
εε ρ μ ρ ¦Ἡ';.]ἐ(ηίἑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα