Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ναι στο ευρώ. Ντέρμπι στο δημοψήφισμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ `
3 ιονΛιον εοφ
ΔΡ· ΦΥΛΛΟΥ: 'ΜΙΑ
ι.3οε
νννννν.εττιποε.ατ·
“ω ' ι:ε=黦· Η Ο ΜΝ» 'ι Ϊ:: '· Ν* Μ ῖἑ ιι ει ;¦ι ΜΜΜ Ξἱ Τι ΜΜΜ» Η Η ΜΜΜ τι .Μ ΑΜΗΝ ή ϊ: ιΤιὲ!ΝιΞ¦|ἰ 'ΜΙ ΜΜΜ Η¦|¦ι|'||¦|!||||'||Ν||ΤΠιΙ|¦||Ν¦||||Τ" ||ὶ|||¦|||||'|'·||ι|Τἰ||!Η|'|'ἰ||||| ιι'ιΜΜΜΤΙΜ!:Μι!Μι"Οι»ην·ιιιΜΗιΗΜ·πιιιιι·ιιι|ΜιιιΜΜΜΜ Η Η ΜΜΜ! “Η “ι · 7' Μη» η! '~ ι Ι. κ
“πεύ=ε6“Μ· ΠΑΝΕΛΛΑΔ|κΗ ΔΗΜΟ
εγρο ϊ _, _. "°^ῦ"Μ83: ΣκΟπΗΣι-ι τι-ιΣ ΑιΟΟ
 τ “σ“::ιἡσ;: τιΑ τΟ«£ΟΝΟΣ»
με δικό τηε
νόμισμα; ἔκ- ι Τι θα ψηφίσετε
Ο στο δημοψήφισμα
τηε κυριακηε;
(επί των εγκύρων)
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ζήτημα εθνικήε ιο»
ασφάλειαε  .
η παραμονή 15Ψ - Ξ 
σον 'πυρήνα ΒΒ%Β; ΝΝ ι Οχι ΑΝἑἔιΡἄΑτηε Ευρωπη5
το «Οχι» ΣπΜΑιΝΕι εΞΟΔΟ Απο
ΤΗΝ ΕΕ ΝΑ' ΠΕΡ'ΠΕΤΕ|Α. »67
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|ΑΣ Π
Εθνικόε Μ.
μονόδρομοε 
η ευρωπαϊκή ἔ·Ξ 
πορεία »7 
Ντέρμπι στο δημοψήφισμα
ΥΝΤΡ|ΠΤΙΚΟ «Ναι» υπέρ του ευρώ με ποσοστό 74% Σύμφωνα με τα στοιχεία Με έρευναε, το «Ναι» λαμβα
και ντέρμπι στο δημοψήφισμα με μικρό προβαδι- νει 44,8% και το «Οχι» 43.496. ΤΟ 61% των ερωτηθέντων
σμα 1,4% του «Ναι» έναντι του «Οχι» καταγράφει η πα- πιστεύει ότι με το «Οχι» υπαρχει κίνδυνΟε. εξόδου από
νελλαδική δημοσκόπηση Με ΝΕΟ για το «Εθν08». την Ευρωζώνη. »'0·|2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΗΜ|ΤΗ
Το «ΟΧ|» οδηγεί (9
στην εξαθλίωση ε .
Α8 μην επαναλόβουμε ενα 
βαρύτατο λόθοε. »ο ·
ή δ - .. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΝτιΔιιΜΟκΡΑἩΔΗλΟΣμ Η ψγχΡ^|Μ|Α
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ρ^|ΩΣ έ Ο 
ΜΜΜΕΝδΥ . ΠαΡαλλΠλε8
συγκεντρώσει8
τιιι τιιιιττπιτρ Υ'
Χ «Οι Ενοπλε8 Δυνάμει5 διασφαλίζουν τη ι . 
' σταθερότητα στο εσωτερἴῆ τη; χώραε“.» ΣΤΟ κ^^^|Μ^ρΜ^ρ0
”4 Η! ι · τΟ «ΝΝ». ΣΤΟ
_ ¦ , ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ «ΟΧ|»
Η Μ Μη Μ ΔιΟΧωρΙσΟν ΤΠ θεσΠ τοΠ8 Δύο συγκεντρώσει5 σήμερα στην
τέσσερι8 βουλευτέ8 των Λ Αθήνα κλείνουν τον σύντομο προ·
εκλογικό αγώνα για το «Ναι» ή το
Δ|ΕΓΡΑΦΗ Ο κ. ΔΑΜΑΒΟΛ|ΤΗΣ ΠΟΥ ΨΗΦ|ΖΕ| «ΝΝ» »9 «Οχι». »4