Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
03-07-20ί5 Ο
ΑΔΩΝιΣ κγΡσγ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. κγΡσγ
μπε-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡσγ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κγΡογ .
μπι-1997)
“Η ψεύδολογία
τής Ἀριστεςάς
Γράφει ὁ,Β. Α. Κόκκινος
Β! λλα λέγσυν, άλλα δηλώνουν επισήμως, καί αλλά έπιδιώκσυν. 'Επί πέντε περίπου μήνες οἱ κυβερνώντες
διαβεβαίωναν τόν λαό ότι έπίκειται υπογραφή συ μφωνίας
με τούς έταίρσυς τής Ευρωζώνης. Καί όταν έληξε ό χρόνος του προγράμματος για τήν υπογραφή αυτής, ὁ Πρωθυπουργός σέ ένα βράδυ έξήγγειλε δημοψήφισμα μέ έρώτη μα αν ό λαός εγκρίνει τήν τελευταία πρόταση του Εστοςτουρ -τήν ὁποία ό ίδιος είχε αποδειχθεί κατά τό πλείστονή όχι. Τό Σύνταγμα δέν επιτρέπει δημοψηφίσματα για δημοσιονομικά θέματα. 'Εν τούτοις, 178 βουλευτές του ΣΥΡίΖΑ, τῶν ΑΝ ΕΑ καί τής Χρυσής Αυγής τό έκαναν συνταγματικό. Ἡ έκπληξη του ελληνικου λαου καί τῶν εκπροσώπων τών μελῶν τής Ευρωζώνης ήταν απερίγραπτη. Στελέχη του ΣΥΡΜΑ, όπως οί κ.κ. Εσύτσης, Λαφαζάνης καί Ααπαβίτσας, κατά τίς αγορεύσεις τους δέν απέκρυψαν ότι σέ
περίτπωση μή συμφωνίας μέ τους Ευρωπαίους υπαρχει καί
<<ρΙετι Β». Ευλόγως πολλοί"Ελληνες κατέληξαν στό συ μπέρασμα ότι στοχευεταιή επαναφορα τής δραχμής, ή ὁποία
ίκανοποιεί τα συμφέροντα τῶν μελών του <<λόμπυ» αυτής
καί όσους αναμένουν ἰλιγγιώδη ασφάλιστρα.
'Ο"Ελλην Πρωθυπουργός δέν έδίστασε να έπιρρίψει
στους Ευρωπαίους τό έπιβληθέν από αυτόν «απο (ΣουιτοΙ» τών συντάξεων, που έχει ώς συνέπεια να ίστανται έπί
ώρες όρθοί γέροντες συνταξιουχοι, για να είσπραξσυν 80
ευρώ ήμερησίως από τή σύνταξή τους. Αλλά ήταν δυνατόν οί Ευρωπαίοι να διακόψουν τήν λειτουργία τών έλληνικών τραπεζών; Ό κ. Τσίπρας φαίνεται πώς έκλαμβάνει
τους"Ελληνες ώς ευήθεις. Απεκαλύφθη για μία ακόμη
φορα ότι οί"Ελληνες αριστεροί μπροστά στό κομματικό
τους συμφέρον καί τίς έπιδιώξεις τους δέν όρρωδουν
πρό ουδενός. Γι' αυτό καίή κυβέρνηση δέν υπελόγισε
κάν τό θανάσιμο πλήγμα που έπέφερε στόν τουρισμό ή
εξαγγελία του δημοψηφίσματος. Σέ απομακρυσμένα νησιά, οἱ τουρίστες αναμένουν περιδεείς να ανοίξουν οἱ
τράπεζες για νά αλλάξουν τό συνάλλαγμα που έχουν ή να
έξαργυρώσσυν τίς τραπεζικές έπιταγές.
'Ενώ τό Κράτος αδυνατεί να καταβάλει τίς συντάξεις
τῶν πολιτών του, δαπανά 20 εκατομμυρια για έξοδα του
δημοψηφίσματος. άγνωστα δέ ποσα για έξοδα προπαγάνδας υπέρ του <<"Οχι>>. Τό δημοσιοποιηθέν ψηφοδέλτιο
είναι άντισυνταγματικό. Πρώτον, διότι αναφέρεται όχι σέ
έθνικό θέμα, αλλά σέ δη μοσιονσμικό. Καί δευτερον, διότι
διατυπσυται δολίως γιά να διευκολύνεται ή νοθεία του
αποτελέσματος. Τό έρώτη μα έπρεπε νά είναι σαφές καί
κατανοητό καί από τους απλούς πολίτες. Θα έπρεπε, δέ,
να υπάρχουν δυο χωριστά ψηφοδέλτια."Ενα| μέ τό <<Ναί»
και ένα με τό  οί εγραμμετει εκλογετς καί οἱ
απλοί πολίτες να μπορουν να έκφρασθουν ασφαλώς
συμφωνα μέ τή θέλησή τους.
ΟἰΔήμαρχσι Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, ό διακεκριμένος
καθηγητής κ. Αλιβιζάτος, 74 καθηγητές τής Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης. ό Πρόεδρος του
'Εργατικου Κέντρου καί πολλές προσωπικότητες έπιστημονικου καί επαγγελματικου χώρου, τάσσονται υπέρ του
<<Ναί>> για τήν εξασφάλιση τής παραμονής τής 'Ελλαδας
στήν Ευρωζώνη καί τό ευρώ. Αντιθέτως το <Ξ'Οχι» υποστηρίζουν καί θέλουν νά έπιβαλσυν οί άκροαριστεροί κατά τόν
τρόπο που παρενέβαιναν οί Μπολσεβίκοι στίς έκλσγές τῶν
κρατών του Ανατολικσυ Μπλακ. 'Ενώ συνεδρίαζε ό Δικηγορικός Συλλογος Αθηνών, που είναι ό πρῶτος έπιστημσνικός σύλλογος τής χώρας, προκειμένου να αποφασίσει για
τήν άσυνταγματικότητα του δημοψηφίσματος, είσέβαλε
μια ὁμάδα άκρσαριστερών καί αξίωσε τή διακοπή τής συνεδριάσεως. Κατα τα λοιπά, ό κ. Τσίπρας δηλώνει ότι σέβεται τους κανόνες τής Δημοκρατίας. Ἡ προσπαθεια τής Κυβερνήσεως να επιβάλει στόν λαό τό <ἐ'Οχι» διεφανη καί έκ
του ότι σέ δημόσιο κατάστημα του 'Υπουργείου Οἰκονόμικών ανηρτήθη πανό μεταξυ τῶν γραφείων τῶν κ.κ. Βαρουφάκη καί Σταθάκη, μέ τό συνθημα <<"Οχι στή λιτότητα
καί τόν έκβιασμό».”Ομως, ποιός έκβιάζει ποιόν;
Μία χώρα άγροτοκτηνοτροφική είναι απαράδεκτο να
πληρώνει 80 δισεκατομμύρια για τήν αγορα κρεάτων από
τήν Γαλλία καί τήν 'Ολλανδία, αλλά καί όπωρσκηπευτικῶν
από τίς ανατολικές χώρες καί τήν Τουρκία. Τό πεντάμηνσ
τής διακυβερνήσεώς της, ή κυβέρνηση ΣΥΡ|ΖΑ-ΑΝΕΑ
έδαπάνησε άφθονα χρήματα σέ ταξίδια, αλλά δέν προώθησε ούτε ένα πρόγραμμα για τήν αύξηση τής κρέατοπαραγωγής καί τών όπωρσκηπευτικῶν. 'Ο κ. Τσίπρας έχει
τήν εμπειρία του άρχηγου τής ΚΝΕ Γαλατσίου καί τῶν καταληψιών. Τα περισσότερα άλλα στελέχη του ήσαν παντοτε στόν κομματικό μηχανισμό. Πώς είναι δυνατόν να
μοχθήσουν τώρα για τή βελτίωση τής εθνικής παραγωγής
καί όχι για τήν προαγωγή του κόμματος;
Σημερινά θέματα '
ν μια  
Ήχηου παοέμβασιε
από τόν Κώστα Καςιαμανλή
Μέ χθεσινό τηλεοπτικό μήνυμα, ὁ πρώην Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής έκάλεσε τους πολίτες
να ψηφίσουν «Ναί» στήν Ευρώπη, κατά τό μεθαυριανό
δημοψήφισμα. Είπε ότι ή παραμονή μας στήν ευρωπαϊκή
οἱκογένεια δέν έπιβάλλεται μόνο για λόγους οίκονομικους καί κοινωνικούς, αφού τυχόν ἐξοδός μας από αυτήν
θα συνεπαγόταν αδιανόητα μεγαλύτερο κόστος καί θυσίες, πρωτίστως από τούς πιό αδύναμους, αλλά ἐπιβάλλεται, πάνω από όλα, «για λόγους ἐθνικούς». °Ετόνισε ότι
ή τυχόν ἐπικράτησις του α'0χι» θα έρμηνευθεῖ από
όλους, σέ όλο τόν κόσμο, «ώς ἐπιλογή αποχώρησης τής
'Ελλαδος από τήν καρδιά τής Ευρώπης». Καί συμπλή ρωσε ότι αυτό θα είναι τό «πρώτο βήμα πρός τήν έξοδο».
Ἡ παρέμβασις Καραμανλή είναι ήχηρή, Με στα απαξιωμένσ πολιτικό μας σύστημα οἱ φωνές που μπορουν πλέον
να ἐπηρεάσουν τούς πολίτες είναι έλαχιστες. Μία έξ απών
είναι ή φωνή του κ. Καραμανλή, ὁ ὁποῖος μιλαει σπανίως καί
ήταν ό τελευταίος Πρωθυπουργός προτού ή χώρα μας έμπλακεῖ στήν τρομερή κρίση. Ἀσφαλώς έχει διαπράξει καί ό ώιος
λαθη, τα ὁποῖα άλλωστε παραδέχθηκε στα καλά ζυγισμένσ
μήνυμά του."0μως αυτό πού έχει σημασία σήμερα είναι να
αποφευχθούν τά χειρότεραΌ δέ πρώην Πρωθυπουργός, παρ'
ότι ἐδήλωσε ότι δέν ένδιαφέρεται νά έμπλακεί σέ κομματικές
αντιπαραθέσεις, έδειξε έτοιμος πωπω ρόλο γιάτήν αποτροπή τής έξόδου τής χώρας τα τήν Ευρωζώνη καί τήν αποκατάσταση τής ζημιάς που έχει ήδη προκληθεί στόν τόπο.
”Εξοδο από τήν Ευρώπη
Ύ συμβολίζουν οί «ουρές»
Θυμίζουν φαινόμενα σοβιετιπού τύπου
'Ι-ΓΕλλάς είναι ή μόνη από τίς 28 χώρες τής Ευρωπαϊκής 'Ενώσεως, όπου ἰσχύει όριο αναλήψεως χρημάτων,  συνέπεια νά σχηματίζονται έξω από τίς τράπεζες
«ουρές» σοβιετικσυ τύπου. Αυτό συμβαίνει για έναν πολύ σύγκειςριμένσ λόγο."0τι ὁ έλληνικός λαός, μόνος
αυτός σέ όλη τήν Ευρώπη, έφερε στήν ἐξουσία ένα κόμμα τής ριζοσπαστικής Ἀριστερας, τά περισσότερα στελέχη του όποίου είναι θαυμαστές αλλά φανεροί καί
αλλοι κρυφοί), του καταρρεύσαντος σοβιετικου μοντέλου. Τ ό κόμμα αυτό αμφισβητεί τούς κανόνες καί τήν
κοινή πολιτική που διέπουν τήν'Ενωμένη Ευρώπη, συγκρούεται μέ αυτήν καί θέτει τήν 'Ελλάδα σέ απομόνωση.
Στήν πραγματικότητα, οἱ «ουρές» συμβολίζουν τήν έξο
« δόμας›από τήν Ευρώπης, τό» οἱκσνομικό σύστημα τής ν
όποίας δέν ἐπιδέχεται τέτοια φαινόμενα.
Μόνο στήν Κύπρο
Ἀνάλσγες «ουρές» έξω από τίς τράπεζες έχουν παρατηρηθεί μόνο σέ μία αλλη χώρα-μέλος τής Ευρωπαϊκής
'Ενώσεως. Πρό διετίας στήν Κύπρο. Καί δέν είναι βεβαίως τυχαίο, ότι οἱ Κύπριοι όδηγήθηκαν ἐκεῖ μετά από
μία πενταετία διακυβερνήσεως από ένα ἐπίσης κο μμουνιστικό κόμμα, τό ΑΚΕΛ.
Ό Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστόφιας εἶχε όδηγήσει τήν χώρα του σέ ευθεία σύγκρουση μέ τήν Ευρωζώνη, αρνούμενος να τηρήσει τους
κανόνες της."Ετσι, ή Κύπρος βρέθηκε σέ πλήρες εδώ
ξοδο, τό ὁποῖο δέν μπόρεσε να αντιμετωπίσει ή διαδοχσς κατάσταση υπό τόν κ. Ἀναστασιάδη. Τό αποτέλεσμα ήταν ή ἐπιβολή περιορισμών στήν κίνηση κεφαλαίων, τό κλείσιμο τών τραπεζών, ή ἐκκαθάρισίς τους
καί ή χρεωκσπία του Κυπριακού τραπεζικού συστήματος. Καί βεβαίως οί «συρές» στίς τράπεζες.
Ουρές υπάρχουν καί σέ αλλες ευρωπαϊκές χώρες,
απο για αλλους λόγους. Ουρές στα θέατρα, στα μουσεία
καί σέ δραστηριότητες τίς όποίες ἐπιλέγουν μόνοι τους
οἱ πολίτες. Πουθενά δέν υπάρχουν ουρές στίς τράπεζες,
στα σουπερμάρκετ, στα φαρμακεία καί στα βενζινάδικα. Τό σύστημα τής ἐλεύθερης οίκονομίας, πού είναι
ό,τι πιό δημοκρατικό έχει ἐπινοήσει ὁ ανθρωπος, αυτορυθμίζεται βάσει τής ζητήσεως καί τής προσφοράς καίή
του μηχανισμού τιμών, για να μήν υπαρχουν ποτέ
«συρές». Αυτή είναι ή πεμπτουσία του. 'Η προσφορά
ρυθμίζεται από τήν ζήτηση, ώστε να μήν υπάρχουν
ἐλλείψεις προϊόντων. Ἀντίθετα, στα πάλαι ποτέ καθεστώτα του κρατικού συγκεντρωτισμου, όπου τό κρά
τος ρύθμιζε τά πάντα, οί ουρές ήταν καθημερινό φαινόμενο."Οχι στίς τράπεζες, αφου ὁ ρόλος τους ἐκεῖ ήταν
περιορισμένος, Με στα κρατικά παντοπωλεία για τα
είδη πρώτης ανάγκης.
Οί πολέμιοι τής ἐλεύθερης οἱκονομίας ἐπικαλουνται
διαρκώς ένα μειονέκτημα του."0τι προκαλεί ανισότητες, ἐνίοτε μεγαλες. ῦΕκεῖ όμως υπεισέρχεται ὁ ρόλος
του κράτους."0χι του «κράτους-πατερούλη» όπως στα
σοβιετικά καθεστώτα, αλλά του «κράτους-προνοίας»
όπως διαμορφώθηκε στίς ευρωπαϊκές δημοκρατίες.
'Ενός κράτους, πού τα του προϊόντος τών φόρων παρέχει στούς πολίτες ἐκπαίδευση, ασφάλεια, δημόσια υγεία
καί κοινωνική πρόνοια. το ὁποῖο όμως δέν παρεμβαίνει φ
στήν λειτόυργίατής ἐλεύθερης οἱκονσμίας. Τήν αφήνει
απερίσπαστη νά δημιουργεί έθνικό πλούτο.
_ 'Ο ρόλος του κράτους είναι ἐποπτικός, ώστε νά διασφαλίζεται ή τή ρησις τών νόμων καί ή απρόσκοπτη
λειτουργία του ανταγωνισμου. 'Ο βαθμός έμπλσκής του
κράτους ποικίλλει, αναλόγως του ποιά κόμματα κυβερνούν. Εἶναι μεγαλύτερος όταν κυβερνούν σοσιαλδημο
¦κράτες καί μικρότερος όταν κυβερνούν συντηρητικοί
καί φιλελεύθεροι. Πάντοτε όμως, στα πλαίσια τής
οίκονομικής ἐλευθερίας.
Ἡ οίκονομική ἐλεύθερία
Αυτή τήν οίκονομική ἐλευθερία αμφισβητούν τα
κόμματα τής κομμουνιστικής καί μετακομμουνιστικής
Ἀριστερας, όπως είναι ὁ Συριζα. 'Η αντίστασις στα
«μνη μόνια» καί τα μέτρα λιτότητος είναι τό πρόσχημα.
Στήν πραγματικότητα, αντιδρούν σέ ὁλόκληρο τό οίκονομικό σύστημα που κυριαρχεί στήν Ευρώπη. “Εξ ου καί
έχουν έλθει σέ σύγκρουση μέ όλα τα μια κράτη-μέλη
τής Ευρωζώνης, μηδέ τής Κύπρου ἐξαιρουμένης. Θέλουν -καί δέν το κρύβουν- να αλλαξουν τα πολιτικό καί
σἱκσνομικό σύστη μα τής Ευρώπης. Καί χρησιμοποιουν 
ώς «όμηρο» τόν ἑλληνικὸ λαό.
Οἱ τής Κυβερνήσεως του Συριζα, αρνούμενοι να
ένδώσουν στίς πιέσεις τών Ευρωπαίων να προσαρμοσθείή χώρα μας στους ευρωπαίκούς κανόνες, δέν ἐδίστασαν να προκαλέσουν μία πρωτοφανή οίκονομική
κρίση, που ήδη καταδικάζει τους πολίτες σέ τεράστια
δυστυχία. Οί «ουρές» είναι τό προανάκρουσμα τής
έξόδου μας από τήν Ευρώπη. °Ελπίζσυμε ὁ έλληνικός
λαός να μήν ἐπιτρέψει τήν συνέχεια. Στό μεθαυριανό δημοψήφισμα έχει τήν δυνατότητα να αποτρέψει
τήν έξοδο, ψηφίζοντας «ναί» στήν Ευρώπη.
γάμου θά ματαιωθεῖ. Δυστυχώς όμως
δέν σε μπορέσω να έρθω ούτε στήν
έκκλησία. Ντρέπομαι πού τό λέω,
αλλά δέν ὰω χρήματα για να πληρώσω τό ταξί. Ούτε καί γιά νά βάλω
καύσιμα στό αυτοκίνητό μου. Συνήθι
_ ζα να χρησιμοποιώ μόνο τήν κάρτα
γιά τίς άγορές μου καί δέν είχα παρά
Μή ιώσι ο τα έος ,
| λέεί3τό Δήτ χρ Ματια μου ἑτάδελφε Γιάννη, _
Μ' ιώσι σθεω είτό έλλ νι- ι . Ο κόηΧίἐἐοςμ9Διἔ νέ9 Νο%σἘα_ Ηθελα να σέ παρω στα τηλέφωνο Π λ ¦ ς λ ,
τικο α ειο. τει ανα ια - Ι ~ “
θρωση  ἑΠῶήκυνοη Μήν γιανάσσυτόπω,αλλάδένθάάνπχα   
ευρωπαίκών δανειων. ί Τήν ζωντανή ότικοινωνία μαζί σου. Δέν
Σελίς 2 θα είχα τή δύναμη νά σού έκθέσω τήν
Συνάπηως κατάστασή στήν οποία έχω περιέλθει,
Τσίπρα-Καμμένσυ Επειδή νοιώθω ντροπη νά περιγράψω μ
Τα προβληματα συνο 'ς στήν Τόν ἑξΜΕλΙσμό πού ἔχω ὑπωπῖ σάν μεταβἀσεως πρώτον στήν έκκλησία καί συγκίνησε. Καί τότε έγινε ό σεισμός.
Κυβέρνηση καί τι ιαρ 'οες
στο κομμα τών Α ΕΑ ε ετα
τειε.ιαεμαυΜτ των απιαστο·
Ε Σελίς 3 Γνωρίζεις, άγαπητέ μου Γιάννη,
| Διάσταση Μω πόσο πολύ είχα χαρεί όταν μου ανήγστήν Γερμανίαγιάτόχρέος γειλες ότι παντραίεται ή κορούλα σου.
Τήν έντονη αντίδραση του
Εερολινου προκαλε·σε η
αποκαλυψις του Μάρθας
για τις παραιςσλουθησεις
τής Μερκελ απο  'Υπηρεα
βίΗΑΕθνικής ΑσφλΙ ειας τών πώς πορεύεται στή ζωή καί στήν
κε πήξει έθέέθή Με” ἑπαΥΥΡλΜική της σταδιοδρομία. Ἐν
ω τώ μεταξύ έλαβα καί τήν πρόσκληση
εύυπόληπτο ατομο τής καινωνίας που
Είχα άρκετό καιρό νά τήν δώ έπειδή
κινούμαστε σέ διαφορετικούς χώρους,
αλλά πάντα ρωτούσα καί μάθαινα
γιά τόν γάμο καί μίλησα καί τηλεφωνικά μαζί της για νά έιτιβεβαιώσω ότι
ί θ θα παρευρεθώ καίστή δεξίωση.
 ἈπόέισῖκαίπέραάρχισανάΜ'
-, τ ΜΜωνωφΜμωκάώνήνέ
τι αυτοματα ρἩοΜἀΜΜἀΜνΜΤΜο
δεύτερον στήν δεξίωση πού θα έπακρλσυθσύσε. Δεδομένου ότι τό Ψυχικό καί
ή Κηφισιά είναι μακριά από τήν κατοικία
μου σκέφθηκα ότι θα ταλαιπωρηθώ νά
πάω μέ τό δικό μου αυτοκίνητο. Ούτε
Τόν Χάσω Τῶν δρόμων ἔχω Μένη μου.
ούτε θα ήταν εύκολο να βρώ χώρο κά
νά παρκάρω. Άρα θά ήταν καλυτερα νά
παω στήν Μησία μέ ταξί. Από έκεῖ κανάνισα να μέ πάρει ή 'Ελένη στό αυτοκίνητό τους για νά πάμε στήν Κηφισιά καί
στα γυρισμό θα έπαιρνα ταξί.
'Ολα, λοιπόν, είχαν ρυθμιστεί καί
περίμενα νά>έρθει ή ήμέρα του γάμου
γιά να δώ καί τόν γαμπρό πού διάλεξε
ή κόρη σου. Μου είπαν δέ καί τήν ἰστορία τής αγάπης τών δύο νέων πού μέ
'Ολο τό οίκοδόμημα τής ζωής μας
πού κτίζαμε τόσα χρόνια γκρεμίστηκε. Μας έξευτέλισαν μέ ένα πεντάλεπτο μεταμεσσνύκτισ... διάγγελμα!
Μάς έστειλαν έπαῖτες στα ΑΤΜ. Σήμερα το πρωί στήθηκα στήν ούρα
για νά πάρω τά 60 ευρώ πού μου
χορηγεί ή γενναιόδωρία τής κυβερνήσεώς μας από τα δικά μου λεφτά.
Δίπλα μου κατέρρευσε ένας παππούς. Πιό πέρα μιά γιαγιά πού βάδιζε μέ «πί» παραμιλουσε. Τό ΑΤΜ
μου έδωσε τελικά μόνο 40 ευρώ σέ
κολλαριστά είκσσάρικα.
Αυτό πού ήθελα νά σου πώ, αγαπητέ μου Γιάννη, είναι ότι ναί μέν
αντιλαμβάνομαι ότι ή δεξίωση του
μόνο κάπου 300 ευρώ σέ χαρτονομίσματα.'Ἡδη όμως στα βενζινάδικα δέν
δέχονται τίς κάρτες. Σύντομα, φαντάζομαι ότι τι 'ίδιο θα κάνουν καί τά
σουπερμάρκετ. 'Αν διαθέσω τα λίγα
ευρώ πού έχω στό ταξί, δέν σε μπορώ
ούτε ψωμί να αγοράσω μετά από καμιά έβδομάδα. Πώς να σου τα έλεγα
όλα αυτά από τό τηλέφωνο, Γιάννη
μου; Γνωρίζεις ότι χάρη στήν έργασία
μου ζώ αξιοπρεπώς, δέν χρωστάω σέ
κανένα καί δέν τσιγκουνεύομαι νά
ευχαριστήσω αυτούς πού άγαπάω.~
Δέν αντέχω τόν ἑξευτελισμό μου σέ
έπαίτη! Εύχομαι κάθε ευτυχία στα
παιδιά. Μέ αγάπη,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠ0ΥΑ0Υ
_-Ο ΚΟΣΜΟΣ
Αυριο
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.08'-Δύσις 8.51'
Σελήνη 18 ήμερῶν
Ἀνδρέου ἑπισκ. Κρήτης, ποιητού του μεγάλου κανόνας.
“Η αποκος›ύφωση
του τύχοδιωΜτισμού
του Κώστα Χριστίδή *
Γ νωστό πολιτικό πρόσωπο δήλωσε: ε<'Αν έπιχειρήσει
ὁ πρωθυπουργός να διενεργήσει δημοψήφισμα καί
να θέσει στόν λαό τό δίλημμα ευρώ καί μέτρα ή έξοδος
(από τήν Ευρωζώνη), τότε ή κατάρρευση τής οίκονομίας, ή πτώχευση τής χώρας, θα έλθει πολύ πρίν από
τήν κάλπη. Αυτό σε είναι μία έπικίνδυνη ζόρια για τήν
χώρα μας». Ἡ δήλωση ανήκει στόν κ. Αλέξη Τσίπρα καί
έγινε έν· όψει του δημοψηφίσματος που σχεδίαζε να
διεξαγάγει ό Γιώργος Παπανδρέου το 2Οί ί.
Αυτά που τότε όρθῶς έπεσήμαινε ό κ. Τσίπρας (καί
είχαμε ώς χώρα αποφύγει), τα βιώνουμε τώρα μέ δική
του πρωτοβουλία. Δέν είναι ή πρώτη φορά που ό ίδιος
ένεργεί άντίθετα πρός προηγηθείσες συνεννοήσεις, τίς
όποίες διακόπτει›στό <<παρά πέντε» αίφνιδιαζοντας
τους συνομιλητές του. Κάτι γνωρίζουν περί αυτου οί
κύριοι Κουβέλης καί Αβραμόπουλος...
'Ο κ. Τσίπρας υφήρπασε άπαξ τήν ψήφο του ελληνικου
λαου, υποσχεθείς παροχές κοστολογημένες, κατ' αυτόν,
σέ ίί,5 δίς ευρώ (τό λεγόμενο <<πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», στα ὁποίοή μόνη αληθής λέξη ήτανή Θεσσαλονίκη)
καί μία σκληρή διαπραγμάτευση μέ κύριο στόχο τήν διαγραφή τής όνομαστικής αξίας του μεγαλύτερου μέρους
του χρέους. Παρακολουθήσαμε πράγματι έπί πενταμηνσ
μία μακρόσυρτη διαπραγμάτευση, κατά τήν διάρκεια τής
ὁποίας έπανειλημμένως έλέγετσ ότι βρισκόμασταν πολύ
κοντά στό κλείσιμο συμφωνίας, ότι είχε αρχίσει να γράφεται τό κείμενο κ.ο.κ. Παρ' όλα αυτα ὁ ίδιος ὁ πρωθυπουργός δήλωσε, περί τα μέσα Ίουνίου, ότι <<ή πραγματική διαπραγμάτευση τώρα αρχίζει»(!) Μέ τήν αλλοπρόσαλη διαπραγματευτική τακτική τής κυβέρνησης φθάσαμε στα τέλος του προγράμματος χωρίς να αποφασίσει ὁ κ. Τσίπρας
ποιά έπιλογή θα κάνει μεταξυ σε ένας μίας κακής συμφωνίας, που γινόταν διαρκώς χειρότερη λόγω δικών του
λαθών καί καθυστερήσεων -άλλά εξασφάλιζε τήν συνέχιση τῆς χρηματοδότησης καί της πορομονῆς τις χώρος
στήν Ευρωζώνη- καί αφ' ἑτέρου μίας ρήξης μέ τους δανειστές που έστελνε τήν χώρα στα βραχια καί στήν έξοδο
· από τήν Ευρωζώνη“- αλλά έξασφάλιζε πιθανότατα τήν
κομματική συνοχή. 'Υπενθυμίζω ότι ό πολυ μήχανος όμηρικός ήρωας, ό ,Οδυσσέας για να διέλθει τόν πορθμό τής
Μεσσήνης, έπρεπε να έπιλέξει μεταξύ Σκύλλας καί Χάρυβδης: ή Σκύλλα ήταν μυθικό θαλάσσιο τέρας μέ μορφή
σκύλου, μέ δώδεκα πόδια καί έξι κεφάλια καί μέ τρείς σειρές δόντια σέ καθένα από τα έξι σταματά, ένώ ή Χάρυβδη
ήταν έπίσης μυθικό θαλάσσιο τέρας, στήν άλλη άκρη του
πορθμσυ, προσωποποίηση τής φοβερής δίνης που καταπόντιζε τα πλοία καί <<καταπινε» τα πλή ρωμα τους. 'Ο
'Οδυσσέας, ακολουθώντας τήν συμβουλή τής Κίρκης,
πλησίασε τήν Σκύλλα, που καταβρόχθισε· μερικους
ναυτες, μπόρεσε ωστόσο να διέλθει τόν πορθμό καί να
φθάσει άργότερα στόν προορισμό του, στήν ,ίθάκη.
Ατυχώς, ό κ. Τσίπρας μπροστά στό όμσλσγουμένως
δύσκολο δίλημμα δέν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τήν
ίστσρική του ευθυνη. Ουσιαστικά επέλεξε τό στενό κομματικό συμφέρον, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τήν πιό
συμπαγή συνιστώσα, τήν <<Αριστερή Πλατφόρμα». Προχώρησε έτσι σέ μία άκρως τυχοδιώκτική κίνηση, τήν προκήρυξη δημοψηφίσματος μέ έρώτη μα που, πρώτον, είναι
ασαφές καί παραπλανητικό, δεύτερον, αφορά στήν
έγκριση ή απόρριψη προτάσεως τό `περιεχόμενο τής
ὁποίας έχει ήδη αποσυρθεί, τρίτον, αφορά πρωτίστως σέ
θέματα δημοσιονομικου περιεχομένου καί, έπομένως,
αντίκειται στα Σύνταγμα, τέταρτσν, ή προθεσμία διεξαγωγής του εῖναι πρωτοφανώς σύντομη καί απαγορεύει
τήν ουσιαστική ανάλυση τών έπιχειρημάτων που αφορσυν στα κρισιμότερο δυνατό διακύβευμα, τον ευρωπαίκό προσανατολισμό τής χώρας. Για τους λόγους αυτούς
το Συμβούλιο τής Ευρώπης ασχολήθηκε καί πάλι μέ τήν
'Ελλάδα (μετά τήν μαύρη περίοδο ίθθ7-74) καί απεφάνθη ότι <<τό δημοψήφισμα δέν ανταποκρίνεται στα διεθνή
πρότυπα», είναι δηλ. δημοψήφισμα-παρωδία.
Οί συνέπειες αυτής τής διχαστικής καί αντίθετης
πρός τα ύψιστα συμφέροντα τής χώρας έπιλογής είναι
έπωδύνως αίσθητές καί στόν τελευταῖσ"Ελληνα, έπιχειρηματία, μισθωτό ή συνταξισυχσ.,Ἡδη βλέπουμε εἰκόνες ντροπής, κατά τίς όποίες, όπως συνέβαινε στίς κομμουνιστικές χώρες, ή σίκονσμία τής άγοράς αντικαθίσταται από τήν οίκονομία τής... συραςί Οί προοπτικές
για τίς ελληνικές τράπεζες είναι ζοφερές, μέ ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τίς έπιχειρήσεις, τους συναλλασσόμενους, τσυς καταθέτες. Σέ δυσχερέστατες συνθήκες
βρίσκονται τό λιανεμπόρισ, οἱ έπιχειρήσεις όλων τών
κλάδων, άκόμη καί ό μέχρι σήμερα ανθηρός τουρισμός.
Οί μόνοι που πρέπει να αίσθάνονται ευχαριστημένοι
είναι οί ί.298 σχολικοί φύλακες καί οἱ ι.ι74 διοικητικοί
· υπάλληλοι πανεπιστημίων που έπανα-δισρίσθηκαν στα
δημόσιο τίς τελευταίες ήμέρες μέ αποφάσεις τών
υπουργών Γ. Κατρούγκαλσυ καί Αρ. Μπαλτα.
τό γεγονός ότι ό κ. Τσίπρας κατηγορεί προκαταβολικα τους ψηφοφόρους του <<ναί» ως <<συνενόχους τῶν
μνημονίωγν», ένισχυει κατ' άρχήν τήν άποψη ότι άκολουθεί τήν τακτική τής ρήξης βάσει σχεδίου. "Ομως
προσωπικα δυσκολεύομαι να δεχθώ ότι μία κυβέρνηση
που προέρχεται από τήν πολιτική βαβέλ <<Σύριζα» (καί
τους έθνσ-λα'ίκιστές ΑΝΕΑ) είναι δυνατόν να ένεργεί
βάσει ενός συνεκτικου σχεδίου. Μαλλον πρόκειται για
μία κορυφαία έκδήλωση του συγκρουσιακου καί τυχοδιώκτικσυ χαρακτήρα τών ανθρώπων τής ήγετικής ὁμάδας τής <<ριζοσπαστικής» αριστεράς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό πού μετρα είναι τό αποτέλεσμα. Καί ήδη αυτό
προκύπτει ανάγλυφα ως έφιαλτικό.
*ασιτία ΙτοΙιτὶετἰαίε@ΙιοτοΜἱΙ.οοΜ