Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Δυνατό "ναι" στο ευρώRecognized text:
οΕΣΣΜοΝ|κΗ κΕΝΤΡ|κΗ ΜΑΚΕΔ0Ν|Α
Μπήκε πλαφόν «Πόγωσσν» τα έργα
στα φαρμακεία! στην περιφέρεΜ ΕκΤΑκΤΩΣ
0| φαρμακαπ0θηκες Της Θεσσαλονίκης από χτες χορηγούν Κίνξυν0ς νς χαθεί Το  αλλὰ καΠ0'νὲ0   _  ο Α κ
 3 κουἩα ανα φαρμακο κα| ανα φαρμακείο σελ· 9 απο Το 0Π0|0 για Την επομενη ΠενΤσεἩσ η Περ|φερε|α εχε|νσ λαβε|γ|α  τ 
έργα κωδρὰσεις ]¦5 δισ. ευρώ σελ. 8
2310 29 Μ 49
Ψα¦ρενες %/Μ·αζ
νννννν.εςε|ἰοἱωοεῳ
ΦΑννεΜοφόρος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 'ΟΥ/ΧΙΟΥ 2015 η Ι ΕΥΡΩ
Ι1 Ι ] μ Ι  η Ι η Ι `Ι . .ΙΙΙ `Ι"  ]
¦ ; . .. ; 711 π .κ - Ι !1ΐ1; . ἔ _~ μεμ_ Ω Δ _ Δῳἐι_] ε_μ μμῷῳ_ ῷῳ με ¦κἐῷῷ_ _ῳῳ`μ_]ε Δ_μ __ _ _¦1ἑ4_“3'η' 'ἶ¦
··  ·   Ω # Ξ
Η-·#Ξ δη::
, , ΒορωσἡμοντΠ Η Πορείο τη5 ΕλλΟὁοε εντό5 «Νοι» στο 4 6ι0φοροΠο|ἡσει5
ο «εσφν|κ05 θ"ν"Ϊ08» ΠορέμβοσΠ ωΠἑρ ΕωρὡΠΠ5 κοι εντό5 εωρωζὡνΠ5 δημοψήφισμο κοι Μο 6ι0γροφἡ
Με ογορόε τοω «νοι» είνοι εθνικό5 μονόδρομο5 με... 0ιχμἑ5 γιο το δημοψήφισμο
Φόβοι γισχιλιἀδες απολύσεις Π σελ.3.ῖ. ιο.25
Το ελλ"ν|κό χρέ°8 δεν είνα' β|ὡσ|μ° 9 ερωτοΠοντήσει5 γιο το ελληνικό ζήτημο
Ο σελ. 24. 26