Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"Μονωωων "Ιων Φ. ”ΜΒ-'ισ' σ ωσσσΜωνΜ Η"... σε
Γράψε' ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 32 :Ἡ .
°` " “Εκ '6""" ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ τον 
ΜΒΜ _ _ κ"|°ὐ ΜΜΜ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με: Με
Ρ Μ: σ Γράφει ο κ. κεπεΤΖοΜον ω. ε . ἔκ· “Δεν °Ψ°Χω.ν° σκεΨτ°μ°¦ .; σ' έ
Ξ; στι η τωρ·νπ κυβερνηση μπορει  . ~ ..ε .
“ ἑ'ἶ  ἑ ἶ ΜΡ? να ξεπεράσω σε καταστρσφεε  
Με” 2 “ΜΜΜ Μ 5 / ΜΜΟ 924 (2124) / ε 13ο όλεε σε προσγσὐμενεε» Δ
ΠΑ Το «ΜΠΛΜ» ΠΟΥ θΑ ΕΧΕ' ΛΔΤ|Ν... ΧΡΩΜΑ, ΒΔΖΟΥΝ ΜΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΚ · Δεν εχω εγκοτολειφθεἱ η ΠερἱΠτωση ΜΠουονσνὸτ
ΜσΜσεἰσ ων ΔΕΝ
ότι Ισ «ΜΒΜ»
πωσ ων ΜΜΜ"
Μ ανακοινωθεί
σε 8-4 μέσα
Ι Ι | 47 7 έ
ο' "|""0||'ω°8|( "Π"|'8"0"' Φ Με “  
4 θε.
, Ρ Β
για ΔνΜεύπσΜσ