Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στο έλεος της τυφλής σύγκρουσης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
2 ιογΑιογ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 'ΟΙ'3
|.30€
 η 'Ρ _ Τ Η ; ) :5 ιι . 
· ο. ·,  ΞΗ- ι» ΜΝ... ιΣΟ€
- -- ι  ο γοθα5
 αξιΒυχων
: 505 ΑτιΟτΟγΣ ΣκΗΝικΟ ι
 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑκΡΑιΑΣ ;
ι τΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ιιΟΑΟΣΗΣ ι
τιΑ τΗΝ τρειΣ ΜΕΡΕΣ ι
ΟικΟΝΟΜικΗ ιιΡιΝ ΑιιΟτΟ ί
ΑΣΦγΞιΑ ΔΗΜΟΨΗΦιΣΜΑ `
Με τυφλή5 συγι(ρΟυαιιε ι
τΟ ΕΛΕΟΣ Με τυφλή8 συγκρουσο5 στον δρόμο μέχρι το
διτμοψήφισμα Με Κυριακή8 βρίσκεται η χώρα. Η αβεβαιΟτιιτα Παραμένει. με του8 Παραγοντε8 ατε αγορα8 να Προειδοτιοιουν για την Οικονομική ασφυξία. ενώ τι Πολιτική Πόλωστι
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ"'|ΡΑΣ
Σκληρή ετιίθεσΠ κατά των ι
γ κορυφὡνεται.Τιτν ίδια στιγμή το ΕυτΟετΟυρ αι·ιΟφασισε ότι θα | |
Περιμένει το ατιοτέλεσμα του δημοψηφίσματ05. 4·|4.'9-2|  ι
......................................................................................................... .. | ι
γ ΑκΑΡιτι-ι Η ΣΥΝΞΔΡ|ΑΣΗ  
......................................................................... . . . Ι
ΕυτΟετΟυρ: ΑΠΟ Δευτέρα
και βλέΠΟυμε...
ι ΔΕΝ ΤΡΑΒΗΞΕ ΤΗΝ ΠΡ|ΖΑ Ο ΝτΡΑΓκι
;ἰ;ίἱἔ:ἐ ΜΝ ΜΗ σενάρια για την
 Ϊ Με τΟ «Οχι»
[ τιΘΑ ΣγΜΒει Τα τρία Π0λ|Ϊ|Κἀ
επόμενη μέρα
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|ΚΟΤΗΤΛ
νικιι_ΕΑκ5- Οι μυστικοί διαλΟγΟιτι15 Μέρκελ β' -' 
7 ' Ο «ΜΗΝΟΣ»
ηωΝοε για το «κουρεμα» του χρέΟυ5
»22·23