Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Καλημέρα απόγνωση. Στον αέρα η χώρα που είναι πλέον εκτός προγράμματοςRecognized text:
κιηιιτοποιιιΣιι
«ΝΑ| στην Ελλόδα,
ΝΑ' στο ευρώ» από
δεκόδε5 συλλόγου5
σελ. 10
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕ|Σ
Αλλαγέ5
για την κατόταεη
των νεοσυλλέκτων
οΕΣΣΑλοηικιι
Ποινική δίωξη
σε 4 εφοριακουε
για απιστία
σελ. Η σελ. το
ΒΟΡΕ|Α ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψει5 μελών κυκλώματοε
που εξαπατουσε ηλικιωμένου8
Ηλεία τους υπερβαίνει τις 68.000 ευρώ, ενώ αποπειραθηκαν να
αποοπόιοουν επιπλέον 225.600 ευρώ
ννννννεαο|ἰοίοτοεατ
  Άννεηιοιρόρο
ΤΕΤΑΡΤΗ ί |ΟΥΛ|ΟΥ 2015
ί ΕΥΡΩ
ΚΣ] - 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Δρυματικό διόγγελμα και
προειδοποίηση ακόμη και
για κουρεμα καταθέσεων!
σελ. 'ί
ΖΗΝ; Πι ΕΠΕ). με στόχο νο δοκιμόσει τυ όριο των δυνειστών κυι νο του5 θέσει προ
των ευθυνών του5 -εόν προκύψει «οχι» στη διυδικυσίυ του δημοφηφίσμυτοε- έκανε
υπό τυ μεσόνυχτυ η κυβέρνηση. κυθώ5 ξεπερόσυμε πλέον το τελευταίο χρονικό όριο
του ελληνικου προγρόμμυτοε. με αποτέλεσμα νο «πλέει» η χὡρυ -κυι μυζί τη5 η ευρωζώνη· σε υχυρτογρόφητυ νερό.
Απορρίφθηκε υπό του5 ετυίρου5. σε πρώτη φυση. η νέα ελληνική πρόταση γιυ μικρή
πυρότυση του τρέχοντοε προγρόμμυτοε κυι νέο διετέ5 δόνειο υπό το Μηχανισμό Χρημυτοπιστωτική5 Στυθερότητυ5 Ε5Μ. υλλό θυ υπόρξει κυι νέα συζήτηση σήμερα. σε νέο
Ευιοαιουρ.
Πόντω5. υπό τυ μεσόνυχτυ η Ελλόδυ βρίσκετυι εκτό5 προγρόμμυτοε. γεγονό5 που σημυίνει πω5 οι ελληνικέ5 τρόπεζε5 υνυμένετυι νυ χόσουν σταδιακό την πρόσβαση στην
έκτακτη χρηματοδότηση. Αλλωστε. μετό τυ εοριίο| εοητιο|8 που επιβλήθηκυν, υκολουθησυν υποβοθμίσει5 κυι η πίεση εκτιμότυι ότι θυ κλιμυκωθεί τι5 επόμενε5 μέρε5.
Πυρυλληλυ. η Ελλόδυ έχυσε υπό τυ μεσόνυχτυ κεφόλυιυ όφουε 39.5 δισ. ευρώ υπό
δόνειυ κυι επιστροφέ5 κερδών υπό τυ ομόλογυ που κατέχει η Εκτ. Π σελ. 3. 5
'οεΣΣΑλοκικιι γ
ΨίΠί@λίΡΤίΞί@ ΕΣΩΤΕΡΠΒίΩΝ
20 εκατ. ευρώ
το κόστοε του
δημοψηφίσματοε
Ο σελ. 8
«Στεγνωσε» Π αγορα ρ ΓΠΑΤΡ©Π ΕΞΣΑΛ©ΝΠΕίΗΣ
Ζοφερή η «Η αγορα έχει τελειώσει, έχει ζ 0 τζίρος στο Μειωμένη ή ψηφίζουν «Ν (Ι|»
κατασταση πέσει“μαόρο'; δεν μπορεί να . καταστήματα καταναλωση Ι
στις επιχειρή- δουλέψει μ'αυτές τις συνθήκες», · έχει υποχωρήσει ὡς και 50% στο δ"μ0ψΠφ|σμΠ9 Ι
σεις, μειώνεται αναφέρει στον «Α» ο πρόεδρος του από 70% έως και σε καφέ και γγ" να μην κ|νδυνευσε|
δραματικό ή Εμπορικού Συλλόγου θεσσαλονί- 90%, αναλογα εστιατόρια της , ,
καταναλωση κής (ΕΣθ), Παντελής Φιλιππίδης με το προϊόν θεοσαλονίκής Π δΠμΟσ|Π υγε|Π
Π σελ. 9. '8
Π σελ. ιο
μέρα απόγνωση
ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧ0|
Από ποιε8 τρόπεζε5
μπορουν να πόρουν ένα μέροε
από τη συνταξή τουσ
ΣΤ  ΜποΝΑτ. ΒΑΝΚ
σελ. 19
Τ θίΞΑΠἘ00ΕΠ@
 Φοβοι
-- για διακοπή
 τη5 σίτιση5!
Π σελ. 'δ
ΑΝΑΚ |ΝΩΣ|·|-|'|Ρ ΣΚΛΗΣ|·|
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
καλεί τους επαγγελματίες - μέλη του να παραβρεθούν σε συνέντευξη Τυπου με θέμα «Τρέχουσες
οικονομικές εξελίξεις», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2-7-20ι 5, στις 2 το μεσημέρι,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ίου ορόφου του
Επιμελητηρίου (Αριστοτέλους 27).
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑἩΚ0
ΕπιΜεΜιτηΡιο
θεετΜοκικηε