Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοεπεν@0ϊ0Μετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|κσΝοΜ·κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8879 - Εῖ0¦ 3"ο - ΠΜ" Ί ευὡ - ΤΕΪΑΡΤΗ Ί |0ΥΛ|°Υ 20'5
Ε|Δ||(Η ΜΕΡ|ΜΝΑ ΠΑ ΤΡΟΦ|ΜΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ ΖΗΤΟΥΝ Ο' ΕΠ|)(Ε|ΡΗΣΕ|Σ
Προθέσεις και
ΜΜΜ ΠροβΜματα τροφοὁοσίας
"Η πόρτα παραμένει ανοικτή
για μια γραμμή συνομιλίας", δή
 στην αγορα από τα των” ΜΜΜ
Τύπου με τον πρωθυπουργό του
ΚοσόΒου "ια Μουσταφά. Η κ. Σελ 5
Μέρκελ επισήμανε ότι και μετά
τπν εκπνοή του δεύτερου προ
γράμματος Βοήθειας π Ευρώ““  Ο Ί Ε  3 
"δεν θα κόψει τήν γραμμή συνο
μιλίας με τπν Ελλάδα -αυτό δεν “
συνπθί2εται στήν ΕΕ".
Απαντώντας. ωστόσο, σε ερώ
τπσπ σκετικό με το πώς εκτιμά
τις προσπάθειες τής Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής για συνομιλίες
με τπν Αθήνα, τόνισε ότι 'Το μό
νο που γνωρίσω είναι ότι π τε
λευταία πρότασή τής Επιτροπής, . · Δ ι
π οποία μου είναι γνωστή, είναι
Π ' ἔ
από τήν Παρασκευή τής περα- λ ή > Δ ς Ι
σμένπς εΒδομόδας. Δεν έκτο κό- ·
τι περισσότερο". Αυτό που δεν ¦
λέει ή Γερμανίδα καγκελάριος
είναι με ποιους όρους και προυποθέοεις ή πόρτα είναι ανοικτή.
.ο ' Π
. · ,_ ς -- .. ζ ¦ Ι
Διότι έχει μεγαλα σήμασία στήν ¦ ~  γ ¦ η τ | ς σ " ν  | ς
κατάστασή στον οποία είμαστε __ Π Ι  ' @ἔκ ` Δ :Π ¦ Ζ;
σήμερα να γνωρίεουμε με ακρί- - . γ · γ _ η .   Π Δ
Βεια τις προθέσεις τους. " Δ Σ Χ Ἡ _;ξ·;·> . ζ
Ι  ' τ: Φ».
Ολογικός  _γ 7“ ή: “ .  _ _.'~> _ ῖΣ“ , ·' Ε;" Δ*